ADHD-medicin till Pippi och Emil? Vad skulle Astrid sagt?

32
210

Annika BergmanMånga barn i dag har stora problem med motorik, inlärning, koncentration och uppmärksamhet. Vi lägger stora resurser på att göra utredningar och kartlägga diagnoser som dyslexi och ADHD/ADD. Vid ADHD ges ofta beroendeframkallande medel. Det är ett enkelt, men mycket onaturligt och skadligt sätt att förändra hjärnans funktioner på så att barnet blir ”hanterbart”.

Text: Annika Bergman

Psykiatriker och psykologer har sedan länge dömt ut Astrid Lindgrens skapelser, Pippi och Emil, som överaktiva ADHD-barn. De är ute efter mer strömlinjeformade barn som sitter still i klassen och inte opponerar sig mot överhögheten. Men barn över hela världen älskar Astrid Lindgrens skapelser. I USA finns det ett uttryck: ”A wild colt (unghäst) makes a good horse!” Faktum är att om barn i Italien INTE uppvisar kriterier för vad som klassas som överaktivitet i andra länder, så tror föräldrarna i många fall att det är något fel på barnet.

Den kärlek, tolerans och förståelse med vilka Pippi och Emil beskrivs, har i Sverige idag ersatts av en ”nolltolerans” – där lite annorlunda barn mycket snabbt ska ges psykiatriska diagnoser och med dem medicin.

Concerta och Ritalin är de vanligaste preparaten, info från vårdguiden:

Så här fungerar medicinen: För att hjärnan ska fungera väl måste nervimpulser snabbt kunna överföras från en nervcell till en annan. De ämnen som gör att detta sker kallas signalämnen. Olika signalämnen har sin speciella betydelse för olika aktiviteter i hjärnan. Om det finns för lite av dem eller om de fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan, skapar det problem som är typiska för adhd.

Det verksamma ämnet metylfenidat är ett så kallat centralstimulerande medel. Det är inte helt känt hur medicinen verkar vid adhd, men det påverkar mängden av signalämnena dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det leder till bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga och minskat impulsivt beteende. Concerta och Ritalin räknas som ett narkotiskt läkemedel i Sverige. Vid utlandsresa är det därför viktigt att man tar reda på vad som gäller i det land man ska besöka. Man kan behöva ha med sig ett speciellt intyg från ett apotek eller ett läkarintyg.

Det finns inte någon risk för att bli beroende av läkemedlet när det används vid adhd enligt läkares ordination, men det är samtidigt inte helt känt hur medicinen verkar på adhd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel, jag undrar varför.

Så här står det om biverkningarna:

”En del personer som använder medicinen kan känna sig nervösa, få svårt att somna, få försämrad matlust och magbesvär. Biverkningarna brukar gå över när man har tagit medicinen en tid eller om doseringen ändras. För en del kan medicinering för adhd göra det lättare att somna. Några kan få ont i huvudet, yrsel, klåda, utslag, en stickande känsla i huden eller tics. Vissa kan känna sig trötta, se suddigt, bli torra i munnen och törstiga, få ont i lederna eller muskelspänningar. ”

Rätt många biverkningar för en liten kropp!

Signalämnen i hjärnan saknas alltså vid ADHD – Varför saknas de?

Och hur kan de tillföras utan kemiska preparat och biverkningar?

Det finns naturliga vägar att nå välmående, öka signalsubstansen i hjärnan och komma till rätta med problem utan biverkningar – genom rörelse. Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering är naturliga rörelser som bygger på de medfödda rörelsemönster som alla spädbarn gör för att samordna hjärnan och muskler och därigenom harmonisera kroppen. De specifika rörelserna gör så att barnet ”hittar rätt i kroppen” och lär sig få ihop sin tanke, känsla och vilja -handling.

Rörelsepedagog Kerstin Linde uppmärksammade detta rörelsemönster i sitt arbete med barnen och arbetade sedan fram Rytmisk rörelseträning. Dr Harald Blomberg vidareutvecklade och satte ihop detta med reflexintegrering och arbetar framgångsrikt med konsultationer och utbildning i Sverige och framförallt är han väldigt efterfrågad internationellt.

Om spädbarn ofta sitter i bilbarnstolar, babysitter och går i gåstolar, så missar de ofta att göra vissa av dessa rörelser och förutsättningarna att utvecklas mentalt, själsligt och fysiskt hindras. Om man inte får röra sig fritt på golvet, ligga på mage och stärka rygg och nacke, och göra rörelser som förbinder syn, led – och muskelsinne så leder det till allt från koncentrationssvårigheter – ADHD, läs och skrivsvårigheter – dyslexi och senare ryggproblem, artroser, och ofta psykisk ohälsa.

Barnen måste få öva på exempelvis att stärka nacken för att så småningom kunna lyfta huvudet, gunga baken, gunga sig upp på alla fyra och så småningom krypa. Att ta ett steg i taget och få möjlighet att utveckla uthållighet och inte få direkt tillfredställelse leder till att viljan stärks.

Dessa reflexer kan man integrera i efterhand men det bästa är om alla småbarnsföräldrar får reda på detta i förebyggande syfte!

Exekutiva funktioner är ett teoretiskt system som sägs kontrollera och reglera lägre kognitiva processer som har lokaliserats till prefrontalcortex i frontalloben. Även kallad VD:n i hjärnan, den verkställande direktören som ska hålla allt i styr.

Några viktiga exekutiva funktioner är:

 • förmågan till att ta initiativ
 • tidsuppfattning, förstå sambandet mellan orsak och verkan
 • förmågan att planera och organisera
 • förmågan att övervaka sina handlingar, en funktion där handlingar ses hur de görs och om det sättet fungerar, denna funktion hjälper till med självkorrigering
 • förmågan att värdera egna handlingar
 • skapandet av struktur i vardagen
 • förmågan att motivera sig själv till handlingar
 • kunna skjuta upp behovstillfredsställelse
 • förmågan till automatiskt agerande
 • förmågan att fokusera uppmärksamhet, här krävs att ovidkommande saker kan
 • blockeras (inhibition)
 • förmågan att hålla kvar uppmärksamheten både med och utan distraktioner, denna förmåga är begränsad till minuter
 • förmågan att fördela uppmärksamheten.

Dessa funktioner är ofta ur funktion hos barn med ADHD och genom Rytmisk rörelseträning förstärks de exekutiva funktionerna – impulskontrollen naturligt. De exekutiva funktionerna stärks av att bli vaggad, berörd och kunna röra sig fritt.

Villkoret för att det ska uppstå kopplingar i vårt nervnät är att nervcellerna stimuleras. Det sker med hjälp av våra sinnesorgan. Barnet måste utsättas för ljus för att ögat ska fungera och ljud för att hörseln ska utvecklas.

Vi behöver beröring för vår kroppsuppfattning och för att utveckla våra känslor. Kroppsrörelser är nödvändliga för att balanssinnet och led- och muskelsinnena ska förbättras. Beröring och rörelse stimulerar också tillväxten av nervceller.

Rörelsens stimulering ökar signalsubstansen dopamin och främjar överföringen av nervsignalerna i prefrontala barken – VD:n och limbiska systemet – känslocentret. Det är därför av stor vikt att barn rör på sig och att alla sinnen stimuleras så varierat som möjligt. Det bygger ut deras ”hjärnvägar”. ( Vi minns alltför väl de Rumänska barnhemsbarnen som inte fick beröring eller rörelse och vad konsekvenserna av det blev.)

Vid ADHD och autism finns stor anledning att successivt övergå till gluten och mjölkfri kost. – Barn med autism eller ADHD som slutar äta bröd och mjölk blir mycket bättre, berättar professor Charlotte Erlansson – Albertsson vid Lunds universitet. Hon har i många år forskat om sambandet mellan kosten och psykiska sjukdomar. Men sambandet mellan bröd, mjölkprodukter och autism/ADHD är en relativt ny kunskap.

Flera studier i Norge, Danmark och England visar det resultatet. Dessutom är, säger hon, bröd och mjölk beroendeframkallande. När man äter de livsmedlen bildas ”opioida peptider”, som påverkar vårt belöningscentrum i hjärnan och skapar en sorts beroende.

autism och ADHD

Gå in och lyssna mer på Sveriges Radio tex en artikel ”Barn med autism eller ADHD bör undvika bröd och mjölk” från torsdag den 11 oktober 2012 [fler program] och läs gärna boken ”Mat för barn med Autism & ADHD” av Annika Röed (Autismdiet.se).

Om inlärning och undervisning

Den ryska forskaren Dr Svetlana Masgutova har tillsammans med sitt forskningsteam under 15 år studerat spädbarnsreflexers inverkan på barns känslomässiga, kognitiva och motoriska utveckling. Hennes forskning bygger på den ryska forskning som funnits sedan 30-talet ( L.S. Vygotskij, F.Lesgaft, N.Bernstein, A.Luria m.fl.

Den engelske forskaren Dr Peter Blythe kom redan på tidigt 70 -tal fram till att spädbarnsreflexer som inte fullständigt integrerats i kroppen orsakar hinder för inlärning. Han och hans medarbetare har utvecklat metoder för att i efterhand hjälpa eleven eller den vuxne att integrera de störande reflexerna. Detta är alltså inget nytt, men har ännu inte spridits till allmänheten i Sverige.

Sjukgymnasten Britta Holle gjorde liknande studier i Danmark och rekommenderade speciell rörelseträning för att integrera reflexer och lösa inlärningshinder.

Howard Gardner”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent”, så lyder en av Howard Gardners berömda deviser. 1983 publicerade Howard Gardner Frames of Mind – The Theory of Multiple Intelligences (De sju intelligenserna), vilken har fått ett oerhört genomslag i synen på intelligens, pedagogik, och karriärstrategi. 1999 publicerade Gardner Intelligence Reframed (Intelligenserna i nya perspektiv) där han utökar antalet intelligenser med två, natur- och existentiell intelligens.

Foto: Middle Mojo

De sju intelligenserna

Enligt Gardner finns det således nio olika slags intelligenstyper:

 • Lingvistisk
 • Musikalisk
 • Visuell/Spatial
 • Kroppslig/Kinestetisk
 • Social
 • Självkännedom
 • Logisk-matematisk
 • Naturintelligens
 • Existentiell

Dessa intelligenstyper ska inte ses som klart distinkta, och människor har i regel förmåga till alla nio typerna mer eller mindre, men vanligen är en eller fler typer mer framträdande hos en människa. Gardner poängterar att under spädbarnets utveckling är typerna avhängiga och samspelar med varandra.

Gardner diskuterar dessa intelligenstyper som bestående av bl a medfödd, biologiskt betingad talang, upplärd och inövad färdighet, samt sociokulturella och antropologiska ideal. Det västerländska samhället har värderat de matematisk-logiska och lingvistiska typerna på bekostnad av de andra, menar Gardner, och förespråkar en undervisningsmiljö där alla typer stimuleras och integreras med varandra.

Utbildningsprocessen ser Gardner som en stegvis kognitiv utveckling, som handlar om att skaffa sig kunskap om den kulturella symbolvärlden. Vid sidan av intelligens ser Gardner andra viktiga parametrar för vad som gör en människa framgångsrik, till exempel motivation, originalitet, sunt förnuft, vishet och metafori sk förmåga. Med denna bok kom Gardner att reformera det amerikanska skolsystemet.

De sju intelligenserna har även nått utanför skolans värld, bl a inom psykologin används Gardners teori i utformandet av karriärsprofiler.

Carla Hannaford PhD tar i sina böcker också upp de olika inlärningsstilar och intelligenserna. Yttre faktorer som hindrar inlärning är bland annat omedvetenhet om dessa samt läroplaner som innehåller för lite konst, musik och daglig motion liksom ett alltför stelbent undervisningssystem. Med mer stimulans till fler sinnen skulle vi nå fler elevers inlärningsstil och intelligens.

Vissa elever kan till exempel inte minnas någonting vid stress. För lite motion och rörelse i kombination med mer stillasittande framför bildskärmar kan bland annat leda till låsning av ögonen, vilket i sin tur leder till svårigheter att läsa en text. För lite kommunikation och samvaro kan minska utvecklingen av fantasin och förmågan att skapa inre bilder.

Många psykologer och pedagoger stödjer uppfattningen att den intellektuella, kognitiva och emotionella utvecklingen stöds och påverkas av den motoriska. J Piaget,M.Ibuka, L.S Vygotsky, N.A Bernstein, R. Steiner – Waldorfskolans grundare, M.Montessori är några av dem.

I Sverige har Ingegerd Ericsson i sin doktorsavhandling om Brunkefloprojektet visat att daglig fysisk aktivitet förbättrar skolprestationerna. Det behöver man inte vara varken forskare eller ett geni för att förstå ; ) Anna Cramér och Lars- Eric Berg som har startat ”Alla Sinnen” har också många verktyg för undervisning och att öka barns hälsa på alla plan – läs mer i boken Hjärnvägen till inlärning – rörelser som sätter hjärnan på spåret!

”Fantasi är viktigare än kunskap” / Albert Einstein

Imagination Gym.R är en metod och ett nytt sätt att närma sig utbildning och personlig utveckling för både barn och vuxna. Det är en serie av ljudprogram, böcker och aktiviteter baserade på fantasi, kreativitet och hela hjärnans lärande. De kan användas för barn från 6 år och uppåt och vuxna i alla åldrar. Programmen är utformade för att hjälpa barn och vuxna att få tillgång till fantasi, självmedvetenhet, fokuserat lärande och känslomässig balans.

År 2000 skapades och skrevs programmen av Rosaleen Durkin och Peter Blackbyrne i Dublin, Irland. De samarbetade i ett projekt med olika specialiteter inom områden som, musikterapi, konstterapi samt vägledning och utbildning. Programmen är nu tillgängliga på engelska, finska, tyska, gaeliska, norska och nu även på svenska.

Det har bedrivits forskning inom en hel rad områden såsom tidiga stödinsatser inom utbildning för elever med särskilda behov såsom dyslexi, ADD/ADHD. Fördelarna är bland annat avslappning, att lära sig lyssna, emotionell balans, problemlösning, global medvetenhet, ökad känsla för naturen, social- kompetens, att sätta mål, ökad självkänsla och självförtroende, beslutsfattande och att kunna sätta gränser.

Nätmissbruk kan även behandlas med regelbunden användning av programmet.

Den svenska CDn heter Den förtrollade skogen. Kurser finns nu tillgängliga i Sverige för att ge fördjupad kunskap om höger, vänster hjärnhalva, de olika intelligenserna och riktlinjer för metoden samt information om de omfattande forsknings- och pilotprojekten.

Vi behöver låta spädbarn röra sig mer fritt på golvet och göra sitt ”rörelseprogram” samt förnya skolundervisningen med mer av rörelse, avslappning, musik, konst och hantverk. Vi lär undvika många problem i framtiden om vi bryter den långa traditionen av stillasittande enformiga undervisningen som är förödande i kombination med ökad skärmtid.

Inom Waldorfpedagogiken har man bland annat eurytmi – en rörelsekonst som främjar inlärning av andra ämnen. Man har mer hantverk, drama, musik och konst för att lära med hela kroppen, stimulera alla sinnen och inte bara låta ”huvet” gå i skolan.
Det borde vi i kommunala skolan ta efter – det är väl ändå dags nu – vi lever på 2000 talet. Min fråga var – Vad skulle Astrid sagt? Jag tror hon skulle sagt – Det är dags för förändring, och jag vill göra Astrid stolt!

Text: Annika Bergman, www.frejaeurytmi.com


Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

32 KOMMENTARER

 1. Jag har kontakt med några personer som har ADHD. Något som inte tas upp här alls är matens betydelse. Kvaliten på maten har försämrats enormt. S.k. industrimat. Mat ska vara billigt och inom offentliga sektorn är maten sämst. Där finns mycket att undersöka.

  Något som jag själv märkt är att de är sockerberoende . De dricker hela tiden sötade drycker., typ cocacola, pepsi, läsk, juice eller annat. Detta gör att de går på högvarv.
  Så cocacola och chips som är jättevanligt att äta och dricka hos ungdomar är helt förkastligt.

  Mjöl är inget annat än socker rent kemiskt. Dagens vetemjöl har försämrats enormt mot äldre sorter. Den är genetiskt förändrad. kromosomantalet är helt annorlunda, allt för att skördarna ska öka. Samtidigt har livsviktiga vitaminer och mineraler minskat.
  I USA används majs storskaligt i mat och dryck. Där har hälsan försämrats ännu mer. Där sötas i princip all mat.

  Jag uppfattar att det finns likheter mellan ADHD och diabetiker. Båda har skadats av snabba kolhydrater fast på olika sätt.

  Det finns undersökningar av skolbarn. En grupp fick äta snabba kolhydrater och den andra gruppen fick inte några snabba kolhydrater. Alla barn var helt friska. Det hela filmades. Det blev stora skillnader mellan de båda grupperna. Filmen finns hos ”Kostdoktorn”.

  Något som jag rekommenderar istället är: Magnesiumtillskott, D3-tillskott, sill (Omega-3) och LCHF-kost.

  Narkotikaliknande preparat är helt förkastligt.

 2. Som svar på artikelns fråga måste nog bli att Astrid Lindgren hade blivit upprörd och frågat sig ” Voffor gör di på detta viset?” Jag skulle vilja peka på att det finns andra livsmedel i vår kost som påverkar våra barns hälsa negativt och som får samhälleliga konsekvenser.

  Forskning visar att det finns ett samband mellan barn som diagnostiserats med autism/ADHD och en läckande tarm. En kostomläggning där bröd och mjölk utesluts, har som du också skriver, visat sig ge positiva resultat. Mycket pekar på att problemet kan vara större än en ”mjölk- och brödfråga”.

  Diagnostisering av autism/ADHD är, förutom en medicinsk fråga, även en klassfråga då ekonomin styr konsumtionen av livsmedel. Av ekonomiska skäl är vissa sociala grupper hänvisade till köp av storpack med billiga och industriprocessade livsmedel som innehåller många artificiella tillsatser.

  Majs är en av de vanligaste genmanipulerade grödorna i världen som efter högteknologiska processer pytsas ut, som bl a modifierad majsstärkelse, i tusentals olika livsmedelsprodukter. Genmodifierat majs innehåller rester av bekämpningsmedlet Roundup (glysfosfat) som tillverkats av Monsanto. Forskning visar att glysfosfatens ”killing force” finns kvar i livsmedlet, vilket leder till ett brett spektrum med olika medicinska åkommor och sjukdomar bl a autism/ADHD och läckande tarmar.

  Diagnostiseringen av barn, men även vuxna, med autism/ADHD är epidemisk. Sjukdomen myntades i början av 1980-talet och följer en nyliberal makroekonomi i hälarna med arbetslöshet och prekarisering som följd. En annan samtidig effekt är att naturliga variationer av normaliteter starkt begränsats genom läkemedelsindustrins omdefinitioner av olika tröskelvärden för sjukdom och underdiagnostiserade syndrom.

  Med tanke på utbredningen av en GMO-vänlig näringslivspolitisk inställning riskerar allt större delen av världens barn att drabbas av hyperaktivitet, funktionsnedsättningar och medicinska åkommor av olika slag. Det kommer också att bli svårare att undvika smittad kost genom val av rena livsmedel då dessa riskerar att kontamineras genom utbredning av GMO som hamnar i olika kretslopp.

  Funktionshinder kopplade till ADHD, som knyts till de lägsta sociala skikten, uppfattas vara det moderna samhällets motsvarighet till de tidigare kyrkliga syndaregistren. Orsaker till de individualiserade besvären med ADHD förutspås bli fortsatt strängt avpolitiserat och fritt från spekulationer om ekonomiska, sociala och kulturellt bidragande faktorer.

  Till den kulturella faktorn hör de ”uppmärksamhetsproblem” som du hänvisar till i skolan. Här använder man sig av en stereotypiserad rollmodell om hur ett barn ska få lov att vara. Åldern för ett vuxet beteende kryper allt lägre ned i åldrarna där allt mindre tid avsätts för egenlek. Barn ska tidigt lära sig borgerliga värderingar som lydnad, auktoritetstro och disciplin för att passa in i ett avhumaniserat arbetsliv. Varje barn som visar på egen vilja måste därför stukas i tid – quick fix med amfetamin/ritalin eller dylikt.

  Förutom att ”Pippi- och Emilfasoner” kan hållas i schack med hjälp av rörelseträning och kostomläggning bör vi kanske även slå ett slag för Reggio Emilia-pedagogiken, som en slags metod för nödvändig stimulering av de exekutiva funktioner som du beskriver.
  Pedagogiken erkänner barnets rättigheter och möjligheter att utveckla sin potential. Barn föds som kunskapsbärare och har därför en fallenhet för att ifrågasätta vedertagna sanningar.

  Reggio Emilia-pedagogiken utvecklades efter 2:a världskriget i Italien för att förhindra uppkomsten av en ny nazistisk rörelse. Vi ser dessvärre en utveckling som pekar i motsatt riktning där sådana politiska strömningar ånyo är i stark tillväxt inom EU. Olika alternativa teorier och metoder som ifrågasätter de långsiktiga effekterna av dagens massnedrogning är därför viktiga att diskutera i en politisk diskurs.

  Förr i världen höll sig alla kungar med en hovnarr. Narrens uppgift var att säga kungen sanningar som ingen annan vågade yppa. Kan en del av alla de olika problemområden som finns idag vara ett resultat av en allt för hård tuktning och framdrivning av politiskt korrekta röster?

  För utveckling av ett mer hälsosamt och demokratiskt samhälle kan vi behöva säkerställa att fler Emil- och Pippi-barn håller sig vakna. Dessa alerta barn kan ha något viktigt att säga till överheten och inte minst behålla en naturlig nyfikenhet och tolerans mot andra människor.
  Läs mer:
  Forskning om GMO, glyfosfat och sjukdomar: http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/glyphosate_report_by_RosemaryMason.pdf

  http://forum.mammapappa.com/viewtopic.php?f=9&t=32444

  http://roberthahn.nu/2011/02/19/diet-mot-autism-och-adhd/

  http://www.nbcnews.com/id/44260583/ns/health-childrens_health/t/pesticides-food-linked-adhd-kids/#.UtKE57RF5K0

  Äkta vara – högteknologiska processer http://www.aktavara.org/pages.aspx?r_id=32202

  http://www.rodarummet.org/web/2012/11/09/psykiatrisk-diagnostisering-paverkar-hela-samhallet/

  Genetic roulette – autism http://www.youtube.com/watch?v=Vv96D_ZURzs

 3. SvD Kultur idag: ”De som proppar Ritalin i sina tolvåringar kommer brinna i helvetet”

  Elliphant kan ta hem priset för årets nykomling på P3 Guld på lördag. Hon tycker om att provocera, fördömer medicinering av barn och vill att ord ska få stavas hur som helst.

  Du är mot medicinering av barn?

  –Ja, vi har ett väldigt missbrukande samhälle och alla jag känner, mer eller mindre, gör något för att distrahera sin ångest. Jag tror inte på ett samhälle som drogar sina barn. De som proppar i Ritalin i sina tolvåringar före frukost kommer att brinna i helvetet.

 4. Elliphant angriper statens lagliga vinstmöjligheter av ”lagliga” droger. Sen undrar jag över hur man kan mäta ”signalsubstanser” i hjärnan? Någon forskare som kan svara på frågan, eller läkare då? Hur kan man då diagnostisera ADHD eller ADD. Hur kan man då hjälpa barn utan ”diagnos” men som har psykiatrins alla kriterier i sina ”symtom”. Bra artikel och väl uttänkt, men? Rörelseterapi i all ära, tro mig jag är inte emot, giftfria behandlingar. Jag reagerar på att diagnostisera barn efter beteenden? ADHD, ADD låter som beteckningar av dissidenter från forna östtyskland eller sovjetiska Ryssland?

 5. Tack för riktigt uppmuntrande läsning. Det verkar finnas sån gedigen kunskap i ämnet, men ändå används den inte allmänt. Vad kan det bero på? Det kan ju inte vara svårt göra alla medvetna om det via skolor och all övrig utbildning?

 6. Tack Annica!

  Den starka anknytningen till ett fåtal vuxna (främst föräldrarna) är superviktig för att ett barn ska utvecklas på rätt sätt. Vår idé om att barn mår bäst på dagis och fritids och att barn ska tränas att bli självständiga så fort som möjligt hjälper inte den uppväxande generationen att mogna, tvärt om! Barngruppernas storlek och barnens långa dagar är katastrofala i dessa sammanhang. Vill man spara pengar så ska man se till att föräldrarna får råd och rätt att vara hemma så länge de kan, dagarna förkortas på dagis och att dagisgrupperna minskar.

  Gordon Neufeld är en utvecklingspsykolog som förklarar vikten av vuxennärvaro och sund anknytning på ett mycket tydligt sätt. http://urplay.se/Produkter/173881-UR-Samtiden-Varfor-lyssnar-inte-Kalle.

  Strålning från trådlösa nätverk som barnen utsätts för under sin tid i och utanför livmodern påverkar barnens utveckling mer än man i Sverige vill framhålla. http://www.metro.se/halsa/forskning-mobil-kan-ge-foster-storningar/Objhes!15_4230-45/

  Eu uppmanar sina länder att begränsa trådlösa apparater där barn vistas men i Sverige görs ingenting från myndigheternas sida. http://www.vagbrytarenstockholm.se/handbok/europaradet/index.htm

 7. Tack for mycket intressant info. Haller helt med Kenneth Johansson att valdigt mycket av det vi ater idag ar direkt skadligt. Tror oxa att groda som sprayats med Glyfosat kan vidarebefodra rester av besprutningsmedlet via majs, soja-lecitin el vete till den som ater det.PR mot MJOL verkar logiskt, men som mjolkproducent skulle jag vilja veta varfor MJOLKEN bor undvikas och om det oxa galler opastoriserad mjolk ? Har just haft besok av en ung person med Krohns sjukdom och laktosintolerant. Vi kunde inte hitta laktosfri mjolk har pa Pampas, sa vi bad henne testa med lite, litet mjolk direkt fran kon. Det gick jattebra och nar hon reste drack hon stora koppas med latte och hela glas mjolk. Fast hon hade inte ADHD, forstas….Skulle garna vilja ha den delen forklarad ! Tack pa forhand !

 8. Jag håller inte med… Har själv ett barn på 13 år (åk 7) som har diagnos ADHD, han fick sin diagnos i 3e klass. I början kunde vi tackla hans problematik som främst var koncentrationsförmågan, han tappade fort fokus och la sig i allt och ingenting. I 4e klass på höstterminen hade jag i stort sett samtal och email ifrån lärare varje dag om incidenter och konflikter som han var inblandad i på något sätt.

  En morgon i november gick min son som vanligt upp, åt frukost och gick in på sitt rum för att klä på sig. Men han kom inte ut så jag ropade på honom flera gånger, jag var själv stressad med morgonens bestyr. Efter mer tjat utan svar gick jag in till honom… där satt han på sängen i kalsonger och en strumpa på ena foten, stora tårar rann nedför hans kinder… När jag frågade vad som stod på så sa han bara ”jag orkar inte längre… jag vet att det kommer att hända en massa saker idag och jag kommer att vara inblandad igen… jag orkar bara inte längre” Den smärta jag kände i hjärtat är obeskrivlig, det värkte i hela min kropp och gjorde så ont. Med tårarna rinnande från mina egna kinder bäddade jag ner min son i sängen igen. Kramade och pussade på honom, sa att det inte var hans fel och att han inte skulle gå till skolan idag.

  Min man blev lika ledsen han. Nu klarade vi inte det själva längre. Jag ringde till Barn och Ungdomsmottagningen och bad om hjälp, förklarade att han hade en diagnos men att vi som föräldrar inte hade velat att han medicinerade men att läget nu var ohållbart för oss alla. Vi fick tid dagen efter, provtagningar gjordes för att hitta den bästa medicinen för sonen. Jag försökte verkligen avdramatisera det här med medicin för honom. Har man dålig syn så får man glasögon, har man dålig hörsel får man hörapparat och har man svårt med koncentrationen och är utåtagerande kan man ta en tablett så att man bättre kan fokusera på det som är viktigt.

  Han började med sin medicin, efter ca: 1v frågade vi honom om han märkte någon skillnad, han bara tittade på oss och sa ”ja, det är mycket bättre, jag kan inte säga hur bara att det är lugnare” För min son har det varit en stor hjälp att medicinera, han är öppen med sin diagnos och kan skoja med kompisar och vuxna om den. Min son har alltid haft lätt för sig i skolan, hör han något så kommer han ihåg, är snabb på att räkna och skriva. Har livlig fantasi, är bra på att berätta och är en underhållare, han har fina betyg i de flesta ämnen som intresserar honom. Att han emellanåt är lat är en helt annan sak.

  När vi är ute och reser är han den förste att känna personalen, allt från städ till kockar. Han talar med andra människor och talar gärna om restips och annat. Han är som sagt väldigt social. Vår rädsla när vi fick diagnosen ADHD var att om vi lät sonen börja med medicin var att hans personlighet skulle förändras, att hans glada och full i fan uttryck skulle försvinna. Att han skulle bli en zombie utan uttryck och känslor. Så fel vi hade! Vår son har inte förändrats något på det planet, det som är förändrat är att han inte hamnar i dessa konflikter längre, att han kan koncentrera sig på det som är viktigt.

  Utan medicinens hjälp skulle sonen och vi som familj aldrig stå där vi är idag, det är vi alla övertygade om! Att diagnoser ser olika ut är helt klart men för vår älskade son var medicinen en räddning!
  /En mycket stolt mamma

 9. Långtidseffekterna av amfetamin är förmodligen inte så bra. Läs denna länk:
  http://www.nytimes.com/2012/01/29/opinion/sunday/childrens-add-drugs-dont-work-long-term.html?pagewanted=all
  Mats Reimer bloggaren på Dagens Medicin lade upp en ny tråd och kommenterade inte den här artikeln. Det verkar som om Reimer inte vill diskutera långtidseffekterna av de mediciner han skriver så vackert om. Här http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/skriver-scientologerna-ledare-i-dn/#comments

 10. Mycket bra artikel och kommentarer – tack!
  Beträffande kosten tror jag att många barn skulle må bättre utan syntetiska ämnen i mat o’ dryck. Dessutom behöver barn hög-fett för bl a hjärnans utveckling. Det är helt galet att ge barn lågfett och andra syntetiska produkter ..som sker både på dagis och i skolan idag!

  Det är tyvärr inte bara dom som proppar i barnen Ritalin som ‘kommer att brinna i helvetet’ utan även framtidens vuxna ..efter att ha proppats fulla med dessa gräsliga man-made kemikalier!! Det är dagens ‘ritalin-barn’ som kommer att styra och ställa i företag, i kommuner, i politiken och inte minst i åldrings och sjuk -vården ..när deras föräldrar blvit gamla!!

 11. Till Charlotte Ahlberg, 12 Jan, 2014, 23:24.

  Men problemet du beskriver är ju inte ett psykologiskt källproblem. Lite hårddraget kan alla sociala, organisatoriska och ledarskapsmässiga skolproblem ”lösas” med hjärnförändrande piller och det är ju precis så vi gör. Så det var egentligen inte så tillspetsat.

  Får jag fråga vilket preparat din son får? Se lista nedan.

  Piller löser ingenting utan tar bara bort symptomen tillfälligt. Vi kommer aldrig ifrån det faktum att lösa problem innebär engagemang i personen, i den sociala strukturen, i känslorna, i mötet mellan människor. Vi kommer aldrig att kunna ”fixa” det med piller.

  Föreställ dig att ledningen på ett företag skulle ta in alla anställda för att diskutera SSRI-preparat. Nej, istället anlitar man organisationskonsulter, företagens pragmatiska psykologer.

  Hur kommer det sig att skolan ska vara föremål för SSRI-preparat när företag kan lösa det med organisationskonsulter? Tänk nu inte att vi inte har råd med dessa konsulter (eller motsvarande) bara för att det handlar om ”skolan”. I skolan tillbringar vi obligatorisk tid i minst 9 år. Det är en lång anställning! Vi föräldrar och samhället har inte råd att missforma våra barn och ungdomar.

  Jag kan addera ett eget exempel. Jag brukade lida av ångest när jag skulle hålla föredrag. Jag gillade inte alls att stå inför folk och snacka som de flesta andra svenskar inte gillar att göra beroende på vår sociala kultur. Hade jag gått till sjukan hade de försökt skriva ut SSRI, men jag bokade istället in mig på en hålla-föredrags-kurs. Redan efter 3-4 kurstillfällen försvann föredragsångesten. Jag insåg bla att de flesta som lyssnar på föredrag sitter och halvsover och de flesta har glömt allt man sa 15 min efter att föredraget är slut. Efter det har ångesten aldrig kommit tillbaka och jag håller föredrag för upp till 100 pers regelbundet med noll problem.

  Denna ångest började under högstadiet och gymnasiet där din son nu går.

  Det jag hör från de som granskar SSRI-preparaten är skrämmande. Om personen tar SSRI för länge avtrubbas den empatiska förmågan. Jag känner en person som tog Prozac, hon blev fixerad vid självmordstankar. Och alla säger att de mår jättebra i början av att ta SSRI, men de märker ofta inte att de förändras. Därför måste omvärlden, anhöriga och vänner vara mycket uppmärksamma på personlighetsförändringarna som alltid tycks komma.

  /Torbjörn


  Från Wikipedia: SSRI = Selektiva serotoninåterupptagshämmare

  Termen SSRI avser läkemedel som utövar en specifik verkan på serotoninsystemet. Ibland används termen SSRI oegentligt om alla selektiva återupptagshämmare, dvs även de som påverkar noradrenalin eller dopamin. SSRI verkar endast på serotoninet och de medel som även påverkar de andra signalsubstanserna faller istället under kategorin SNRI eller TCA.

  Nobelpristagaren Arvid Carlsson och det svenska läkemedelsbolaget Astra tog i slutet på 1970-talet fram det allra första SSRI-preparatet – Zimelidin, som inregistrerades 1982. På grund av sällsynta men svåra biverkningar avregistrerades preparatet efter en relativt kort tid på marknaden.

  I Sverige finns bland andra dessa SSRI-mediciner:
  Fluoxetin (Fontex, Prozac, Sarafem)
  Sertralin (Zoloft, Sertranatl)
  Paroxetin (Seroxat, Paxil)
  Fluvoxamin (Fevarin, Fluvosol, Luvox)
  Citalopram (Cipramil, Celexa)
  Escitalopram (Cipralex, Lexapro, Seroplex)
  Zimelidin (Zelmid) det allra första SSRI-preparatet, nu avregistrerat men finns som licenspreparat]

 12. @Mayne
  Men snälla säg inte som hon den där artisten att ”de som stoppar sina ungar fulla med ritalin ska brinna i helvetet”. Jag tror att de flesta föräldrar gör så gott de kan och baserar sina handlingar på kärlek! Det kanske inte är bra att ge ritalin och dylikt till sitt barn, inte vet jag, men man är verkligen inte en ond person för att man gör det. Lite balans och nyans tack!

 13. Jag skrev til Astrid Lindgren strax innan hon avled och berättade om amfetaminbehandlingen av ADHD-barn. Hon blev mäkta ”förgrömmad” och svarade så här:
  ”Det du skriver om gör mig verkligen upprörd. Att ge barn bara för att de är livliga och ”rör på armar och ben” det är ju milt sagt vansinnigt.”

  Hon skrev också att om hon bara orkat så skulle hon engagera sig i detta – ett kort tag därefter gick hon bort. Jag har kvar brevet.

  Peter Anstrin
  redaktör ”mänskliga rättigheter”

 14. Kenneth Johansson skriver om kostens betydelse och enligt bekanta till mig så har han 100% rätt.

  Deras dotter ”klättrade” på väggarna och ansågs allmänt hopplös.
  Att vara i samma rum som henne var inte kul kan undertecknad intyga.
  Hon blev ordinerad Amfetamin, och visst blev hon lugnare, eller skall vi säga slö.

  Föräldrarna flyttade henne till en Waldorf-skola och började följa en kost som är ungefär den som Kenneth Johansson beskriver.
  Istället för Amfetamin fick hon pröva en mild beredning ( ej homeopatisk ) av Johannesört.
  Hon kunde fullfölja en skolutbildning och bor i dag själv och klarar att leva ett hyggligt liv.
  Dock kommer hon sannolikt aldrig att bli helt frisk.

  Johannesört interakterar dessvärre med olika mediciner bl.a. P-piller så man får vara försiktig även med denna behandling.

  Appropå Hr Anstrin,s inlägg om Astrid Lindgren.
  Astrid tänkte med hjärtat, men hon var väl inte medicinskt utbildad?
  Kanske inte den person vars auktoritet och kunskap är den rätta för att bedöma ADHD?

  ERICOSCAR
  JAN 2014

 15. @ Linda Bs

  Betr dina ord: ”..säg inte som hon den där artisten att ”de som stoppar sina ungar fulla med ritalin ska brinna i helvetet”..” — så var det inte mina ord utan ‘den där artisten’ som sa’ så.

  Med mina ord — ”..Det är tyvärr inte bara dom som proppar i barnen Ritalin som ‘kommer att brinna i helvetet’ utan även framtidens vuxna ..efter att ha proppats fulla med dessa gräsliga man-made kemikalier!! Det är dagens ‘ritalin-barn’ som kommer att styra och ställa i företag, i kommuner, i politiken och inte minst i åldrings och sjuk -vården ..när deras föräldrar blvit gamla!!” — åsyftade jag att framtiden kan komma att bli ‘helvetisk’ för många människor pga den otroliga mängd syntetiska mediciner som dagens barn äter!

  Om du nu trodde att jag menade ett ‘helvete’ i religiös mening så har du helt missförstått mina ord. Läs igen!

  Egentligen befinner vi oss redan i ‘ett brinnande helvete’ – styrt av internationella multiföretag med total bestämmanderätt beträffande vad vi ska äta, dricka och odla m.m. ..och inte minst vad vi ska medicineras med – från vaggan till graven!!

  Mvh Mayne

 16. Den här läsningen gör mig stundvis mycket upprörd. Har ni någonsin träffat på en tonåring med Adhd? Deras frustration över att inte klara av skolan och alla andra krav. Prata med barnen om vad de tycker och hur de upplever sina situationer innan ni pratar om kost, felmedicinering och sociala grupper i samhället!

 17. Ursäkta mig. Det är ju exakt det vi gör, och vi kastar oss INTE i famnen på oseriösa läkare med snabbfixlösningar som skadar våra barn och ungdomar.

 18. Att fråga tonåringar med bokstavs-kombinationer hur de mår är att börja i fel ände. Barn behöver rätt näring redan i magen. Det är de syntetiska ämnena i vår miljö, framförallt i kosten, som måste bort! Alla människor, oavsett ålder, behöver ren (dvs giftfri!) och riktig (dvs icke syntetisk!) mat och dryck.
  Att gräsrötter bråkar sinsemellan leder inte till något.
  Bråka med storföretagen och ‘köpta’ politiker istället!

 19. Glöm för all del inte all stress som ungdomarna utsätts för idag. Skola, familj, kompissar, dataspel, krigsspel, krig, våld, inre och yttre stress som strålning i alla dess former. Inte konstigt att en hjärna som behöver utvecklas i sin personliga takt råkar ut för dessa haveri-diagnoser från psykiatriker och föräldrar. När skall föräldrarna vakna upp ur eländet och börja säga ifrån. Och för att inte glömma – VACCINATIONSSKANDALERNA! Att ni inte skäms att droga era barn.

 20. Men Kjell! Man kan inte skylla föräldrarna för att ‘barnens samhälle’ ser ut som det gör.

  Säg den människa som klarar att stå emot etablissemangets tryck – speciellt nyblivna föräldrar med allt vad det innebär. Många vet ju inte ens om att deras baby får sin första vaccination(!!) redan på BB.

  I Sverige har vi ju blivit uppfödda med att alltid lita på allehanda myndigheter, stå tyst i kön och lyda dem i maktposition! Man kan inte kräva att enskilda människor ska hinna med och orka ta in all information som finns. Det är så mycket som är fel, så många gifter att vara orolig över. Därför är det bra att det finns människor som Torbjörn – tack för NewsVoice Torbjörn!

  Man behöver vara både envis, frisk själv och framförallt stark för att orka gå emot strömmen. Det kan vara fruktansvärt svårt att leva med barn som lider.
  Många föräldrar känner sig både maktlösa …och ensamma! Visst, föräldrar kan gå samman och protestera (som t ex gruppen Klimatvrålet på fb) — men snälla, låt oss inte lägga börda på axlar som redan är tyngda.

 21. Ingen har besvarat min fraga om varfor MJOLK skulle vara skadligt for personer med ADHD och i sa fall om detta aven galler opastoriserad mjolk….??? 🙂

 22. Hej Elisabeth,
  Det är den pastöriserade mjölken som lär orsaka trubbel. Läste häromdagen om någon med mjölk-allergi som tålde opastöriserade mejeriprodukter. Personligen hade jag inga problem med mejeriprodukter som barn (50-talet), men när mjölken sedan pastöriserades (60-talet) började mina problem – alltid ‘stopp i näsan’, IBS etc etc..

 23. Russell Blaylock, neurokirurg, menar att vaccinering orsakar neuropatologi och neurologiska skador, vars mekanismer kan förklara vaccinrelaterad autism. Han ger ett radikalt motförslag riktat till de personer som propagerar för tvingande vaccinering:

  ’I would make an open proposal to those who support mandated vaccines and participation in vaccine trials. The first participants should be the CEOs of pharmaceutical vaccine makers, their board members, their families and then all their employees and their families. All those who have written or proposed legislation or rules for mandating vaccines should also be submitted for testing, including Sheehy and Meyers. This, of course includes all of their families. At the top of the list should be Paul Offit. I can assure you that if such a policy were instituted we would be hearing a whole lot less about mandating vaccines.’ …

  ”Millionaire vaccine industrialist Paul Offit says it is safe for kids to get 100,000 vaccines at once.”

  Med sådana lunitics som Offit i branschen krävs det starka motkrafter i civilsamhället som diskuterar vaccinets verkningar då våra beslutsfattare verkar uppfatta farhågor som en ”icke fråga”

  http://therefusers.com/refusers-newsroom/mandatory-vaccinations-a-collectivist-viewpoint-emerges-by-by-russell-l-blaylock-m-d/#.UtRYqLRF5K0

 24. ”I Dagens Medicin driver den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer en hätsk kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Vad vi inte kan läsa om på DM:s sidor är hur han som ”Principal Investigator” i läkemedelsbolaget Shires svenska studier av Elvanse (i USA Vyvanse) haft avgörande betydelse i bolagets lansering av amfetaminet. Lika hårt som Reimer slår mot alternativmedicin lika hårt slår han för en ökad psykiatrisering av landets skolelever. I sin krönika i Dagens Medicin förklarar han: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”………….; /
  http://www.kmr.nu/pressrel_2013_12_23-amfetamin-mats-reimers-psykiatriker-henrikpellings-och-shires-julklapp-till-barnen.htm

 25. Den dagliga verkligheten för vuxna, barn och ungdomar ser ut som den gör. Skolan är vad den är. Problemen barnen, vuxna och ungdomar upplever är också verkliga. Tyvärr är det så att som det är just nu, idag, så är målsättningen att vi alla ska anpassa oss efter samhället och inte tvärtom. Därför finns det lagstiftning som klargör att de som lider av (notera lider av, det finns nog mängder av människor med diagnoser som ADHD och Autismspektrumtillstånd som inte lider utan fungerar alldeles utmärkt) har rätt att få hjälp. Tyvärr är, vad gäller ADHD, medicinering något som kan krävas för att dessa ungdomar, vuxna och barn (notera att jag skiftar ordningen, för det är så otroligt kul) ska fungera i samhället som det ser ut.

  Jag önskar att det vore annorlunda, att samhället kunde anpassa sig efter individen och det är min stora förhoppning att vi ska landa där vad det lider. Under tiden är det bra med diagnostisering just för att det ger rättigheter för de som lider av sina funktionsnedsättningar, oavsett vad dessa funktionsnedsättningar i framtiden kommer visa sig bero på.

  Mjölk: Pastörisering har inget med saken att göra men väl homogenisering. Teorin är att proteiner från den homogeniserade mjölken kan ta sig förbi hjärna-/blodbarriären och kopplar sig mellan neuroner för att de är så lika något annat som egentligen ska vara där. Det ska kunna bli lite tokigt då. Min äldsta son blev betydligt bättre när vi slutade med mjölkprodukter. Vetet följde naturligt då han visat sig ha rätt jobbiga näringsämnesintoleranser. Tyvärr har han, liksom så många andra inom autismspektrumtillstånd och ADHD, en s.k ätstörning vilket medför att han äter extremt få saker och sådant kan ju vara skitjobbigt för de föräldrar som sitter med dessa barn som förmodligen skulle må så mycket bättre av att äta just det som är det enda de kan tänka sig att äta. Vi snackar här om barn som låter bli att äta annars. Inte bara över en dag. Så det är ett ganska stort problem.

  Jag tror själv att vi helt enkelt är olika som människor, olika typer. För mig är varken ADHD eller autismspektrumtillstånd (orkidéer) någon störning respektive sjukdom. Tyvärr är det de neurotypiska (maskrosor) som drar i trådarna och vi som är orkidéer får gott dansa efter pipan. Vissa behöver medicinering för att kunna göra det av en mängd olika orsaker.

  Jag är någon som lever med detta. Det existerar i min ursprungsfamilj, i min svärfamilj, hos mitt ena barn och jag själv landar därinom. Mina diagnoser är Autismspektrumtillstånd och ADHD tillika Bipolär Sjukdom. Mitt största problem är att jag är alldeles för intelligent och verbal för att folk ska kunna greppa att jag har fruktansvärda problem med att förstå och tolka min omgivning, inte att jag är som jag är. Enorma tillgångar skulle jag vilja säga men dessa tillgångar för också med sig andra svårigheter.

  Om jag hade fått hjälp och stöd redan från barnsben hade Sverige haft en grym astrofysiker till, typ.

  SSRI-snacket har inget här att göra, men jag själv landar ju väldigt off topic och borde väl därmed hålla käften.

LÄMNA ETT SVAR