Bortförd av Socialtjänsten – Våldsbenägen och sexmissbrukande pappa fick vårdnaden

20
1896
Socialtjänstens övergrepp – Montage: NewsVoice, Crestock.com

Karin bera?ttar om hur hon fo?rlorade va?rdnaden om sitt barn, efter att hon hade polisanmält pappan för övergrepp.  Trots att mamman a?r helt ostraffad och inte a?r anklagad fo?r na?got va?ljer socialtjänsten att tro pa? en dokumenterat va?ldsam och sexmissbrukande pappa.

Inte ens na?r enstaka myndighetspersoner sto?djer Karin (fingerat namn), inte ens na?r barnet va?grar att bo hos pappan och trots att Go?teborgs sto?rsta sexfestfixare arrangerar sexparty i pappans la?genhet reagerar Socialen på ett rimligt sätt. Tingsra?tten va?ljer till och med att hemligsta?mpla graverande bevismaterial, na?got som gagnar fadern.

NewsVoice har fa?tt se hemligsta?mplat material, pappans privata sexmail och har pratat med mamman som idag inte sett sin dotter pa? 6 a?r bortsett fra?n två korta, av socialen övervakade, tillfa?llen i maj 2012 och i mars 2013. Pappan som erka?nt sig info?r va?nner vara sexmissbrukare fick inte bara ta hand om barnet, mamman, mormor och morfar fa?r inte ens tra?ffa dottern och Skatteverket gav pappan skyddad identitet.

Fallet a?r extraordina?rt och det a?r ofo?rklarligt att Socialen inte följer Socialtjänstlagens tydliga skrivning om barns behov av skydd, då moder go?r allt hon kan fo?r att hjälpa dottern som obevakat tvingas till en va?ldsam och sexmissbrukande pappa. Fra?n avsta?nd tycks polis, domstol och socialtja?nst agera samordnat fo?r att skydda mannen och tvivelaktiga personer runt denne.

Socialsekreterare Anneli Lindberg numera Anneli Andersson a?r den person som arbetat mest intensivt fo?r att lo?sa problemen till mammans nackdel och pappans fo?rdel uppger, mamman.

Colloidalminerals.se

Karin bo?rjar sin bera?ttelse om hur hon gifte sig med pappan Johan (fingerat namn) i bo?rjan pa? 00-talet. Fo?rha?llandet var normalt, men i samband med graviditeten bo?rjade mannen misshandla henne. Våldet eskalerade snabbt och Karin polisanma?lde ha?ndelserna.

”Eftersom jag inte ville att Sofia [fingerat namn] skulle va?xa upp i ett hem da?r det fo?rkom va?ld, lyckades jag genomdriva en separation da? Sofia var ett halva?r gammal.”

Pappan var till en bo?rjan ointresserad av sin dotter, men vid tre a?rs a?lder bo?rjade han visa intresse fo?r henne. Det uppmuntrade mamman som tyckte att dottern beho?vde etablera en relation med sin far, men efter tra?ffarna med pappan observerade Karin att flickan sexualiserades och ma?dde mycket da?ligt. Mamman kontaktade därför Socialen fo?r att fa? ra?d. I utredningen, daterad 2007, skriver handla?ggaren på Socialen att det var ola?mpligt att pappan tittade pa? porrfilm na?r han hade dottern na?rvarande, men de vidtar inga åtgärder.

”A?ven dagis uppma?rksammade att Sofia ma?dde da?ligt efter att hon varit hos Johan, hon var helt slutko?rd och somnade o?ver maten. En fo?rskolela?rare pratade med mig och hon missta?nkte sexuellt gra?nso?verskridande hos pappan”.

Samtidigt ville inte rektorn pa? fo?rskolan anma?la vad personalen missta?nkte, vilket hon motiverade med att dottern redan var fo?rema?l fo?r en utredning hos Socialen. Rektorn syftade på samma utredning som startades upp efter att Karins kontakt. Detta strider mot lagen, som säger att förskola och skola ska anmäla vid minsta misstanke om att barn far illa (SoL Kap 14, § 1).

Socialen hade meddelat att Karin hade ansvaret fo?r dotterns ha?lsa, och de föreslog också att hon skulle vända sig till Tingsrätten. Vid ett tillfälle då Karin vägrade lämna ut Sofia, blev Johan hotfull.

”Johan var mycket aggressiv och kom hem till mig och skrek i trappuppga?ngen, bankade pa? do?rren och hotade att mo?rda mig, vilket a?ven en va?ninna ho?rde och har vittnat om i ett vittnesintyg.”

Karin såg ingen annan råd än att vända sig till Tingsrätten, då Socialen vägrade hjälpa hennes dotter.

Polisen: grov va?ldta?kt

Efter en muntlig fo?rhandling fick pappan ra?tt att tra?ffa sin dotter under bevakning i formen av hans egna fo?ra?ldrar. Dottern kunde trots o?vervakningen bera?tta om grov misshandel fra?n pappans sida, misshandel som bevittnats av farfo?ra?ldrarna, sa?ger Karin.

Mamman fortsa?tter med att bera?tta att hon spelade in dotterns vittnesma?l. Polisen utredde i flera veckor, men lade sedan ner utredningen. Vid nästa muntliga förhandling beslutades att dottern skulle vistas obevakat hos pappan. Beslutet grundades på en utredning signerad Anneli Lindberg (senare Andersson) som också uppger:

”Om ‘Karin’ kvarstår i sitt beslut att inte medverka till självständigt umgänge mellan ‘Sofia’ och ‘Johan’ bör tingsrätten överväga att överflytta både vårdnaden och boendet till ‘Johan’”.

Karin vågade inte annat än att lämna ut barnet, hon bera?ttar om hur semestertiden, då förskolan var stängd, var allra va?rst. Sofia [fingerat namn] var mycket utagerande varje gång hon kom från Johan. Så småningom kunde Sofia, trots att hon bara var 4,5 år, visa och på ett barns sätt berätta vad pappan gjorde med henne. Nu valde polisen att rubricera o?vergreppet som grov va?ldta?kt, uppger mamman.


Mamman tog sitt barn till akuten fo?r att ge va?rd och fo?r att dokumentera o?vergreppet. Men na?r personalen kontaktade Krim blev beslutet att dottern inte skulle underso?kas.


Ha?ndelseutvecklingen eskalerade. Pappan tog sig några dagar senare in i Karins låsta parkeringsgarage. När hon och Sofia kom dit, gjorde han ett misslyckat försök att ta med sig dottern. Karin misshandlades. Polis larmades, men polisutredningen lades ned igen, trots att det fanns både övervakningskameror och vittnen i garaget, sa?ger mamman. Socialjouren konstaterade att o?vergreppet skett:

”NN från Citypolisen ringer och meddelar att en kvinna blivit utsatt för misshandel…Kvinnan har en dotter som bevittnat misshandeln”.


Tre dagar efter misshandeln i garaget kommer pappan och hämtar dottern från dagis, trots att det inte är hans umgängesdag. En månad senare går vårdnad och boende över till pappan interimistiskt i ett tingsrättsbeslut, utan att parterna ens får ses i rätten!

Barnet dissocierade

Efter flytten till pappan får Karin bara träffa dottern fyra timmar varannan vecka, övervakad av en umgängesstödjare. Karin beskriver hur dotterns tillvaro rasade. La?kare sjukskriver 2008 dottern pga oro och a?ngest. Hon tas in fo?r behandling hos BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin). Karin fa?r va?ren 2009 ta del av la?karens utredning som visar att dottern dissocierar och pratar med olika ro?ster och hon a?r a?ven allt mer sexualiserad.

En barnpsykolog om tra?ffat dottern beskriver i maj 2009 med sina egna ord hur hon upplever kontakten med barnet:

”Vid det allra fo?rsta beso?ket blev jag orolig fo?r att hon [dottern] var gra?nspsykotisk alt dissocierade da? hon tedde sig mycket a?ngestdriven och gestaltade en bisarr historia med – en sa?dan vacker mamma – och – alla dessa do?da barn…”

”Vid samma beso?k pratade hon vid tva? tillfa?llen om att hon a?r tre personer resp att hon har tre ro?ster. Na?r jag fra?gade henne hur hennes olika ro?ster la?ter ha?rmade hon en djup vuxenro?st, en vanlig barnro?st och en mycket pipig och barnslig ro?st.”

Barnpsykologen fortsa?tter med att beskriva detaljer kring hur barnet a?r sexualiserat fo?r att fa? sin vilja fram. Trots att det är uppenbart att Sofia far mycket illa hos pappan, gör barnpsykologen inga ansatser för att etablera en kontakt med mamma. Istället väljer hon att vittna till pappans fördel i rätten, utan att ens ha träffat mamman.

Go?teborgs sto?rsta sexfestfixare arrangerar bögfest hos pappan


Pappan skryter fo?r va?nner om hans na?rvaro pa? sexkontaktsajten Bodycontact. Det a?r nu som Go?teborgs sto?rsta sexfestfixare arrangerar minst en fest – fo?rmodligen flera – i pappans la?genhet. Sexfestfixaren bjuder sa?rskilt in poliser, av na?gon anledning, i sin marknadsfo?ring.


NewsVoice har fa?tt se en reklamtext som Tingsra?tten i Go?teborg hemligsta?mplat. Da?r sta?r det att heterosexuella ma?n bjuds in att delta i experimentella homosexuella gruppaktiviteter. Pa? pappans profilsida pa? en sexsajt sta?r det att han so?ker kvinnor fo?r snabb sex och att dessa fa?r ta?la att han har en fyraa?ring i hemmet. I mailen framga?r a?ven ett homosexuellt experimenterande i ”bo?glabyrinten”.

Utdrag fra?n tva? sexmails fra?n pappan daterade 30 dec 2008 (rekvirerat fra?n Tingsra?tten):

”…har ga?tt in pa? Wandas pa? 2a la?nggatan pa? o?ver va?ningen da?r finns det massa ba?s med gloryholes och andra mo?rka rum da?r a?r det bara till och ta fram den sa? kommer det alltid na?gon och suger he he.”

”Jo det smyger runt en del, blandat fra?n unga pojkar till fula gubbar men i gloryholes beho?ver man ju inte se vad som finns pa? andra sidan.”

Utdrag fra?n ett sexmail fra?n pappan daterat 10 jan 2009 (rekvirerat fra?n Tingsra?tten):

”Har bara ra?kat go?ka pa? en kille bakifra?n genom gloryhole na?n ga?ng [,] tjejro?var har dock fa?tt jobbat. Sugit lite och kan va?l go?ra det mer [,] speciellt om den a?r doppad i fitta he he.”

Det a?r denna man som Socialen anser ska ha va?rdnaden om barnet.

Mamma och dotter (temafoto) – Crestock.com

För bort sin dotter till hemlig ort för att skydda henne

Karin beslutar sig i december 2010 fo?r att i no?dva?rn fo?ra bort sin dotter fra?n pappan efter att hon sett hur barnet skadas allt mer av sin samvaro med pappan. Karin beskriver med egna ord:

”Hon a?r hemskt vanva?rdad, tappar ta?nder, a?ven la?ngt bak i munnen, ha?ret a?r tovigt och hon va?grar la?ta mig kamma det, det ga?r inte att sitta bredvid henne i soffan, eftersom hon sparkas. Den enda na?ra kontakt hon klarar a?r att man klappar henne pa? kinden”.

Enligt protokoll fra?n polisen i Va?stra Go?taland gjordes tva? beso?k i december 2010 med piket till mammans bostad, några veckor efter att de hade gett sig av. Anledningen till det kan vara att Karin hade vapenlicens. De bro?t sig vid ett tillfa?lle in och da? beslagtogs diverse inkomna brev och ett minneskort till en Nokia-telefon. Polisen medgav a?ven att de avlyssnade telefonerna hos Karins mamma och pappa samt och hennes va?ninnas. Det framgick av brev fra?n polisen.


Karin ha?ller sig undan polisen, socialtja?nsten och pappan pa? hemlig ort i Sverige under ett a?r. Under det a?ret ra?ttar det mesta till sig med moderska?rlek, goda rutiner och gra?nssa?ttning. Dottern fa?r tra?ffa mormor och morfar och samvaron karakta?riseras av ka?rlek och gla?dje, bera?ttar Karin.


Dottern bo?rjar i skolan ho?sten 2011 och hon a?r da? som ett vanligt barn och hon ligger redan la?ngt fram i la?sning och ra?kning. Pedagoger pa? skolan vittnar om flickans framga?ngar.

Kumla – Pressfoto: Kriminalvarden.se

Mamman fängslas


I slutet av 2011 har polisen fått reda på var mamman och hennes dotter befinner sig. Polisen griper Karin i december 2011. Hon ha?ktas. Redan pa? nya?ret 2012 do?ms Karin till 8 ma?naders fa?ngelse, ett straff som hon i sin helhet sedan avtja?nade.


I samband med ra?ttega?ngen genomgick mamman en ra?ttspsykiatrisk underso?kning som visade att hon var helt frisk ba?de vid ga?rningstillfa?llet och vid tiden fo?r underso?kningen. Den ra?ttspsykiatriska avdelningen skriver att

 • Karins allma?nintellektuella niva? ligger mycket o?ver normalzonen och att
 • det inte finns na?gon personlighets- eller neuropsykologisk dysfunktion.

Dessa uppgifter finns i ett vittnesintyg fra?n 2015 undertecknat av en pra?st i svenska kyrkan och en legitimerad barnmorska. Intyget go?r ga?llande att mamman bo?r fa? tillbaka sin dotter.


Detta sta?r i kontrast till pappans beskrivning av mamman som en person som lider av vanfo?resta?llningar och psykisk oha?lsa. Det var hans utla?tande som i ho?g grad fa?rgade Socialens uppfattningar om Karin.

Karin sa?ger att hon a?r sa?rskilt uppro?rd o?ver hur vissa handla?ggare inom Socialtja?nsten hela tiden valt att tillmo?tesga? pappans o?nskema?l och samtidigt svartma?lat henne som mamma, trots dotterns o?nskan att komma bort fra?n pappan till mamman, trots expertvittnen som anser att mamman bo?r fa? va?rdnaden och trots underso?kningar som friskriver mamman fra?n na?gon som helst psykisk oha?lsa.


Karin fortsätter att kämpa rättsligt för att få träffa sin dotter när hon avtjänat sitt straff. I utredning 2015-11-04, står att läsa att pappan undanhåller dottern från skolan och att det görs upprepade försök från rektorshåll att tillse att skolplikten följs, vilket inte hörsammas.


Från utredningen:

”I utredningen har det framkommit att  ‘Sofia’ hittills inte gått till skolan och att hon till viss del ‘vänt på dygnet’. ”…

”Utredarna ser en risk för att ‘Sofia’ inte får det vuxenstöd av sn pappa för att ha en fungerande skolgång och vänskapsrelationer”.

Socialens utredare påstår vidare att dottern inte vill träffa mamman. Hur lämpligt är det att fråga ett barn, som i åratal varit helt hänvisad till en dokumenterat våldsam pappa, en sådan fråga? Vem tror på att ett barn vill leva år efter år med skyddad identitet hos en våldsman? Vem är det som Socialen skyddar?

NewsVoice har fått ta del av dokument i ärendet och har för avsikt att följa upp med ytterligare artikel. När ska flickan få komma hem till sin mamma och återse mormor och morfar?

Text: Torbjörn Sassersson

Regler för kommentarsfältet: Du har personligt ansvar för vad du skriver. Nedsättande kommentarer raderas. Max ca 300 ord och tre externa länkar. Läs mer

20 KOMMENTARER

 1. Vilken position har fadern i ”vårt samhälle” – är det första som jag kom att tänka på sedan jag läst berättelsen!

 2. På 40 och 50-talet hörde jag flera historier om socialen. Alla hade samma slutsats, ”akta dig för dem de vet inte vad de gör, har inga kunskaper och fattar ingenting”. Jag tackar min Gud att jag aldrig haft med dem att göra.
  Denna historia liknar det som Ulf Westerblad skriver om i böckerna ”I skuggan av det svenska folkhemmet” och ”Barndomens långa skuggor”. LÄS DEM!
  Trodde i min enfald att det blivit bättre men nu vet jag att det inte är så.
  Jag känner mig mer och mer lurad av ett samhälle i fritt fall där politiker, tjänstemän, domstolar och förvaltningar ljuger och förtiger och styrs av makt och pengar.

 3. Exakt. Man bör granska pappan och vilka kopplingar han har in i maktapparaten. Det låter helt osannolikt och kan endast rimligen förklaras av pappans ställning.

 4. Jag känner till detta fall. Pappan har ingen uppsatt position, men det är uppenbart att han ingår i nätverk.

 5. Fullständigt obegriplig historia. Socialen i Göteborg borde bli föremål för djupgående granskning.

 6. Vilken sorglig historia! Stackars flicka, många förlorade år när hon nu tvingas leva under skyddad identitet och inte får fungera som andra jämnåriga barn, i sitt dagliga liv! Undra på att hon inte ens orkat gå till skolan!
  Vad jag förstår av artikeln har modern avtjänat ett långt fängelsestraff – men här fortsätter hon ju att straffas, år ut och år in, genom att inte få träffa sin dotter! Får det gå till så?
  Varför eg. skyddad identitet? Är det faderns idéer eller? Det finns ju inte ens ngn risk för ett förnyat bortförande av ett så pass vuxet barn!
  Och till sist, kan man neka en mormor och morfar att få träffa sitt barnbarn?

 7. Fallet Dominic påminner om detta fall. Dominic är fortfarande bortrövad av Socialtjänsten.

  Världen Idag (26 nov 2012): Fallet Dominic uppe i hovrätten

  ”Christer Johans­son, pappa till tvångsomhändertagne Dominic, klarade inte av att höra på när en överläkare i Svea hovrätt försvarade splittringen av hans familj och tonade ner betydelsen av separationen för pojken.”

  ”– Det var helt fysiskt omöjligt för mig att lyssna på alla dessa lögner, sa Christer Johansson dagen efter fredagens förhör med överläkare Henrik Pelling, verksam vid barn- och ungdomspyskiatrin i Uppsala och Visby.
  Socialnämnden på Got­land vill frånta Christer och Annie Johansson den juridiska vårdnaden av deras son, som sommaren 2009 tvångsomhändertogs när familjen var på väg att lämna Sverige och bosätta sig i Indien.”

  http://www.varldenidag.se/nyheter/fallet-dominic-uppe-i-hovratten/cbblkz!WNEj512sTz6ftsTSDKb1Fw/

  Senaste nytt finns här: https://www.facebook.com/groups/returndomenic/

 8. Så här fungerar socialtjänsten maktmissbruk det sitter unga socialsekrerterare oftast utan erfarenhet de har inga egna barn. De är styrda av sina läroböcker har inga empatiska förmågor de ser varken barnen eller föräldrarna.Var finns barnkonventionen som de ska arbeta efter.Rensa rent på socialtjänsten det här är inte vad vi önskar våra barn .

 9. Det som är likt Dominic-fallet är ju att Socialtjänsten vägrar backa, även om de inser att de har gjort ett misstag. För att dölja misstaget separerar de barnet med föräldrarna, och det måste ju pågå, annars kan ju folk se ”att kejsaren är naken”. Själva döljer de sina misstag bakom sekretessen.
  Men det är mycket skillnader. Här valde Socialtjänsten att placera barnet hos en våldsbenägen och sexmissbrukande pappa – tänk vilken plåga för barnet! Inget verkar ha fungerat för flickan sedan soc satte klorna i henne. Inte konstigt att fallen blir fler på socialen i Göteborg, och att de behöver anställa socialsekreterare. Det göder systemet på det mest avskyvärda sätt. Det hade förmodligen inte heller behövts några barnpsykologer om barnet hade fått stanna hos mamman.

 10. Jag hittade detta om Annelie Andersson – kan det vara samma person?
  En vårdare knivhöggs till döds och en Annelie Andersson säger:
  ”Vi fann inga brister där. Vi har faktiskt inte funnit några brister alls i verksamheten”. Trots att personalen larmade att det kommer att hända något allvarligt.
  http://www.expressen.se/gt/larmet-det-kommer-handa-nagot-allvarligt/
  I så fall är hon ju skyldig till ett dödsfall också – hur sjutton kan sånt här få fortgå?

 11. Tyvärr är jag inte förvånad. Har själv till dels råkat illa ut från Socialen, men också varit utsatt för upprepade övergrepp (INTE familjen). vet även andra där socialen INTE lyssnat på mamman alls. Men det gör mig ändå fruktansvärt upprörd. Stackars flicka! Vid detta laget lär hon vara emotionellt skadad för livet! Tro mig! Hoppas innerligt hon får komma till sim mamma snart och få vettigt stöd, kärlek och uppmuntran till ett bättre liv.

 12. Vad det handlar om här snarare ”Henning”, är att Socialtjänsten har gjort fel och nu med alla medel försöker dölja det. Jag känner till fallet och det är rent förfärligt. Morföräldrarna är gamla – ska flickan få några minnesbilder av dem? Hur kan man behandla gamla personer så att de inte får träffa sitt barnbarn? Vad kostar detta samhället? Frågorna är många. En barndom går inte i repris.

 13. Efter som det här är ett vanligt scenario där en förälder tas bort genom anklgelser, vilket finns som grund här. Så blir det omöjligt att sätta sig in i detta, det finns två sidor. Intelligens betyder ju inte att en person egenmäktigt kan påverka andra djupt. Det matrial som är mot pappan är inte direkt starkt, känns mycket mer som påståenden, hur han är i verkligheten är omöjligt att veta. Hade jag tagit och skyddat mitt barn vid sidan om systemet så här, tvivlar jag på att jag som pappa inte fått än längre straff och mycket svårt att få umgänge, historiken är inte ovanlig uppbyggd från utifrån ett syfte som Skinner igenom. Bland en hel del fall där en förälder anklgas.

  En tydlig del som är fel, är när socialtjänsten tar en partisk ställning till en part. Sexuella anklgelser är allvarligt, det görs ofta av en orsak, att få bort en förälder. Här är sådana missförhållanden att enligt lag har socialnämnden skyldighet att anmäla tillsätta en utredning och finner de missförhållanden skall den utredningen gå till IVO, något som är tydligt i socialtjänstlagen med struntade i.

  Det sjuka är här hur likt ärendet är ur feministisk syn byggd. Det bör finnas en kontakt med pappan med för att skriva en ok artikel av detta slag

 14. Arn jag instämmer i din kritik. Eftersom jag hittills endast haft kontakt med mamman blir artikelns perspektiv vinklat, men inte heller den socialhandläggare som hade delansvar för att det blev som de blev vill inte besvara mina frågor. Tanken är att följa upp artikeln och på så sätt väga upp detta första partiska perspektiv.

 15. Meddelande.: Den ”per” som kommenterat under denna artikel är inte samme ”per” som tidigare kommenterat på NV. Det står var och en fritt att använda vilket namn eller alias som man vill förutsatt att man följer kommentarsreglerna och inte försöker utge sig för att vara någon annan.

 16. Det skulle vara Intressant att få veta vad ni menar skulle kunna utgöra en ”feministiskt byggd syn” i detta ärende, Torbjörn Sassersson och Arn. Så var så goda att definiera det tack!

  Dessutom finner jag det synnerligen obefogat att påstå att ”Det matrial som är mot pappan är inte direkt starkt, känns mycket mer som påståenden” när hans sexuella beteenden så oblygt visas upp inför offentligheten och dessutom enligt barnpsykologisk expertis omvittnats har satt sina djupa spår i dotterns beteende och psykiska hälsa och därtill att han inte ens bryr sig om att se till att hon fullföljer sina skoplikt.

  Vad kan vara starkare material än så för att pappor inte ska kunna tilltvinga sig hela vårdnaden om mödrars barn? Hela pappalagen har ju urartat till rena rama patriarkatet återkomst, vilket i sig vittnar om att män inte ska ha makt i dessa avseenden.

  Tillbaka till matriarkaten således! De är de enda fungerande välfärdssystem hitintills som kunnat se till barnens säkerhet och hälsa. Män ska hållas kort, det vet de kvinnor som styrt dessa matriarkat sen urminnes tider bara alltför väl. Min egen sambo är uppvuxen i ett sådant system i Västafrika och skulle inte för allt smör i Småland ha velat byta ut sin oerhört lyckliga och trygga barndom gentemot våra dysfunktionella kärnfamiljer och härskande, söndrande och perverterade fäder med alldeles för mycket makt att förstöra och bryta ner mammor och barns psykiska och fysiska hälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here