Forskare: SD vilseleder pensionärerna – Pensionen försämras inte på grund av invandring

Dags för en ny beskattningsprincip där pension beskattas lägre än arbetsinkomst

62
3
Pensionärer får inte alltid så bra pension. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Temabild: Pensionärer behöver inte vara oroliga, enligt Bel Habib,. Foto: Gerd Altmann. Licens: CC0 1.0, Pixabay.com
Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib

DEBATT & ANALYS. SD vilseleder Sveriges pensionärer genom att få dem att tro att deras pension riskerar att försämras på grund av invandring. Hur pensionen beskattas i förhållande till arbetsinkomst tycks dock vara en huvudförklaring till hur risken för fattigdom bland pensionärer utvecklas. Ju lägre skatten på pensionen är desto lägre risk för fattigdom bland pensionärer. Detta framgår av en jämförelse av pensionärernas situation i de nordiska länderna.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Slutsatsen är att det är dags att sluta använda invandring som en dimridå och istället införa en ny beskattningsprincip där pension beskattas lägre än arbetsinkomst.

Så vilseleder SD Sveriges pensionärer

Risken för fattigdom definieras av Eurostat som att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Eurostats statistikdatabas visar att 15,8 procent av Sveriges befolkning över 65 år riskerar att hamna i fattigdom jämför med EU genomsnittet 14,2.

En vild hypotes som SD baserar sin politik på är att invandringen skulle vara en belastning på statsfinanserna som i slutändan påverkar välfärd och därmed pensionärernas situation. Detta argument tycks inte hålla när vi jämför de nordiska länderna.

De nordiska länderna har en jämförbar levnadsstandard och likartade välfärdssystem och kan därför utgöra ett bra underlag för att kontrollera ifall att invandringen påverkar pensionärernas ekonomiska villkor negativt.  Finland har den mest restriktiva invandringspolitiken i Norden och borde i så fall uppvisa lägst risk för fattigdom bland pensionärer och bättre finansbalans, även om statsfinanserna och fattigdomsrisk påverkas av flera andra faktorer.

Migrationsstock i % av befolkningen Statsskuld i % av BNP Risk för fattigdom bland pensionärer i procent
Sverige 16,8 38,8 15,8
Norge 14,2 36,20 8,9
Danmark 10,1 34,10 8,9
Finland 5,7 58,90 13
Japan 1,6 253 19

Källa: Eurostat, Trading Economics och Världsbanken

Japan har en hög levnadsstandard och har lyfts fram på grund av sin nästan obefintliga migrationsstock.

Statsskulden och andelen fattigpensionärer i Japan visar tydligt att det inte finns något samband mellan pensionärsfattigdom, finansbalans och andel migranter i ett land.

Invandring är bara en dimridå som används av SD för att attrahera väljare genom att vilseleda pensionärer och därmed förhindra nödvändiga reformer för att förbättra pensionärernas ekonomiska situation.

Överraskande nog är risken för fattigdom bland pensionärer lägst i Danmark och Norge, två länder med betydligt högre andel migranter än Finland och Japan.  Dessa länder har lägre statsskuld och en fattigdomsrisk som ligger på 8,9 procent jämfört med 13 procent för Finland och 19 procent i Japan. Dessutom har Japan världens högsta statskuld på 253 procent av BNP och världens lägsta antal migranter på 1,6 procent av befolkningen.

Trots en hög andel migranter har Sverige en mycket lägre statsskuld än Finland. Sverige har dock den högsta fattigdomsrisken i Norden bland pensionärer. Risken tenderar dessutom att öka med tiden i motsats till Danmark, Norge och Finland.

Här har införandet av jobbskatteavdraget sedan 2007 visat sig vara en huvudorsak.

Jobbskatteavdraget har lett till fler fattigpensionärer

Genom jobbskatteavdraget beskattas pensioner sedan 2007 högre än inkomst av tjänst.

Till följd av införandet av jobbskatteavdraget betalade pensionären i Sverige 11 procentenheter högre skatt än en löntagare år 2014! Detta har lett till att risken för pensionärsfattigdom ökade från 9,5 procent 2007 till 15,8 procent år 2018. Under samma period minskade risken för pensionärsfattigdom inom EU från 16,6 till 14,1 procent.

Risk för fattigdom bland pensionärer Sverige EU 27
2007 9,5 % 16,6 %
2018 15,8 14,1

Källa: Eurostat

Pensionärsskatten har sänkts i år, men den klyfta som skapades de senaste åren finns kvar.

En undersökning gjord av skattebetalarnas förening visar att ett pensionärspar med genomsnittspension under åren 2007 – 2014 har betalat 100 000 kronor mer i skatt än ett löntagarhushåll i samma inkomstklass. För en ensamstående med låg pension är skillnaden 36 000 kronor jämfört med en ensamstående lågavlönad.

Moderaterna planerar ett nytt jobbskatteavdrag. Precis som tidigare jobbskatteavdrag leder även detta till att pensionärerna lämnas på efterkälken. Med en ytterligare skattesänkning enligt jobbskatteavdragsmodellen riskerar Sveriges pensionärer att betala mer skatt jämfört med löntagare.

Lägre skatt på pensioner ger större pensionstrygghet

Ett sätt att förklara fattigdomsrisken är att undersöka hur pensioner respektive arbetsinkomster beskattas i de nordiska länderna och hur beskattningsreglerna påverkar den disponibla inkomsten hänsyn tagen till vilken typ av inkomst, pensions- eller arbetsinkomst, som avses.

  Risk för fattigdom bland pensionärer 2014 Risk för fattigdom bland pensionärer 2018 Beskattning av pension i förhållande till arbetsinkomst
Danmark 10,2 8,9 7 till 10 procent lägre än arbetsinkomst
Norge 10,1 8,9 6 till 11 procent lägre
Finland 15,3 13 1 procent lägre
Sverige 14,4 15,8 11 procent högre än arbetsinkomst år 2014 (politisk strävan mot återgång till lika beskattning)

Källa: Eurostat och PRO, Underlagsrapport: Beskattningen av arbetsinkomster och … – PRO

Tabellen ovan visar att det finns en tydlig samvariation mellan hur mycket pension beskattas och risken för fattigdom. Ju lägre skatten på pensionen är desto lägre risk för fattigdom bland pensionärer. Sverige har högst skatt på pension och därmed högre risk för pensionärsfattigdom.

En förklaring till att Norge och Danmark har lägre fattigdomsrisk tycks vara deras beskattningsprincip för pensioner. En genomsnittspensionär betalar mellan 7 och 11 procent lägre skatt jämfört med en person med en arbetsinkomst i Danmark och Norge. I Finland är det en procent skatt lägre på en genomsnittspension än på en arbetsinkomst. I Sverige betalar pensionärerna för närvarande högre skatt än förvärvsaktiva även om det finns en politisk strävan mot lika beskattning.

Dags för en ny beskattningsprincip för pensioner

Det är dags att sluta vilseleda Sveriges pensionärer genom att skylla deras situation på invandring. Invandringen behöver regleras och ta hänsyn till landets mottagarkapacitet och bättre anpassas till arbetsmarknadens behov. Men att skylla pensionärernas situation på invandring löser inte grundproblemen. Detta syndabockstänkande är inte bara farligt vilseledande utan förhindrar också väsentliga reformer angående beskattning av pensioner i förhållande till arbetsinkomster.

Det är nu femton år sedan Sverige fick ett nytt allmänt pensionssystem. Pensionsfrågan behöver förnyas och en beskattningsprincip för pensioner i förhållande till arbetsinkomst behöver utredas.

Oavsett vilken politisk inriktning som gäller behöver två principer vara vägledande:

Princip 1. Lägsta möjliga risk för pensionärsfattigdom: År 2007, innan jobbskatteavdraget infördes, uppgick risken för pensionärsfattigdom till 9,5 procent, vilket var samma nivå som Danmark och Norge idag, dock tack vare lika beskattning av pension och arbetsinkomst.

Här handlar det inte bara om att avskaffa de orättvisor som orsakades av införandet av jobbskatteavdraget. Man behöver gå ett steg längre. Genom ett eventuellt införande av principen om lägre beskattning av pensioner i förhållande till arbetsinkomst skulle risken för pensionärsfattigdom minimeras.

Princip 2. Livskvalitetsprincipen: Pensionen ska utgöra en grundförutsättning för en god livskvalité. Lägre skatt på pensioner upp till en viss gräns och lägsta möjliga beskattning generellt är en grundförutsättning. Utgångspunken borde vara ju lägre pension desto lägre skatt. Målet är bästa möjliga livskvalité och högsta möjliga trygghet med utgångspunkt i den enskildes behov och livssituation.

Moderaterna riskerar att skapa en ny fattigdomsfälla för pensionärer

Det är av stor betydelse att inse att pensionärernas situation inte automatiskt kan förbättras genom ett generellt sänkt skattetryck. Risk för pensionärsfattigdom kan endast motverkas genom en beskattningsprincip, där pension beskattas lägre jämfört med arbetsinkomst.

Moderaterna efterlyser en skattereform. Enligt deras politik behöver skatterna sänkas och det totala skattetrycket i Sverige ska bli så lågt som möjligt genom utgiftsminskning.

Det finns dock uppenbara risker att moderaterna skapar en ny fattigdomsfälla för pensionärer genom en ogenomtänkt generell sänkning av skattetrycket. Vi kan illustrera detta med hjälp av en pedagogisk bild, där vi jämför tre länder med diametralt motsatta välfärdsmodeller. Danmark har en nordisk välfärdsmodell och ett skattetryck motsvarande 46 procent av BNP. Schweiz har en konservativ välfärdsmodell och ett skattetryck på 28 procent av BNP. Storbritannien har en liberal välfärdsmodell med skattetryck motsvarande 33,3 procent av BNP. Hur ser risken för pensionärsfattigdom i dessa tre välfärdsmodeller?

Skattetryck i % av BNP Risk för fattigdom bland pensionärer 2018 i %
Danmark (Nordisk välfärdsmodell) 46  

8,9

Schweiz (Konservativ välfärdsmodell) 28,5 25,9
Storbritannien  (Liberal välfärdsmodell) 33,3 19,1

Källa: OECD och Eurostat

När vi jämför dessa modeller i tabellen ovan kan vi konstatera att Schweiz som har lägst skattetryck också har högst risk för pensionärsfattigdom, 25,9 procent. Därefter kommer Storbritannien med 19,1 procent. Danmark har högst skattetryck, dock lägst risk för pensionärsfattigdom, 8,9 procent.

Detta tyder på att den nordiska välfärdsmodellen är överlägsen när det gäller att minimera risken för pensionärsfattigdom Pensionärernas situation kan därför inte automatiskt förbättras genom ett totalt minskat skattetryck. Detta visar också att en sänkning av det totala skattetrycket enligt moderaternas skattemodell skulle ännu en gång bli en fattigdomsfälla för pensionärer.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.

62 KOMMENTARER

 1. Hedi Bel Habib. [raderat, använd inte nedsättande ord]. Nu sedan några månader är det mesta av pensionärsskatten borttagen. Det är bar de som har en pension över 17 000 / månad som fortfarande straffbeskattas. Dock det är allvarligt nog, eftersom Löfven lovat att den skulle var avskaffad under hans första mandatperiod. — Nu när de öppnade för anhöriginvandring, så tad inte resterande straffskatten helt bor, som lovat var. Endast hälften. Så visst drabbar det pensionärerna.

  • Christer Nilsson,
   Tack för din kommentar. Jag säger ju i min artikel att skillnaden i beskattning av pensioner och arbetsinkomst är på väg att tas bort. Men den strukturella klyfta som jobbskatteavdraget skapade mellan löntagare och pensionärer mellan 2007 och 2014 kan man inte radera bort genom en enstaka budgetprocess. När det gäller anhöriginvandring: regeln måste vara: den som tar hit en anhörig måste ansvara för dennes försörjning o.s.v. I övrigt, som jag visar i artikeln, har invandringen inget att göra med hur bra eller dåligt ställt pensionärerna kan ha det i ett samhälle. Japan har ingen invandring. Där fattigdomen bland pensionärer är så utbredd att många pensionär begår brott för att kunna överleva. Och detta är ett stort problem i det japanska samhället som har uppmärksammats i hela världen!

  • @ Christer Nilsson

   De pensionärer som har över 17000 per månad räknas inte som fattiga.
   Å andra sidan är inte proxy-terror-krig, såsom befaras av vissa, särskilt gynnsamt för varken pensionärer, mentalt friska invandrare, som ex. Bassam Al-Baghdady.

   @Torbjörn
   Snyggt modererat inom hakparenteser!

  • @ Christer Nilsson
   De pensionärer som har över 17000 per månad räknas inte som fattiga.
   Å andra sidan är inte proxy-terror-krig, såsom befaras av vissa, särskilt gynnsamt för varken pensionärer, mentalt friska invandrare, som ex. Bassam Al-Baghdady.

   @Torbjörn
   Snyggt modererat inom hakparenteser!

 2. Tack för en bra artikel, riktigt bra, News Voice ! Christer Nilsson läste du det här stycket? Till följd av införandet av jobbskatteavdraget betalade pensionären i Sverige 11 procentenheter högre skatt än en löntagare år 2014! Detta har lett till att risken för pensionärsfattigdom ökade från 9,5 procent 2007 till 15,8 procent år 2018. Under samma period minskade risken för pensionärsfattigdom inom EU från 16,6 till 14,1 procent.

 3. [Text raderad, vårda språket tack!]

  Även en gammal pensionär och en vanlig medborgare kan, som vi säger på folkligt språk “räkna ut varåt det barkar med röven och en bit krita”. Om pengarna läggs på invandrare så till den milda grad att plånboken blir tom, så som det görs idag, så kommer det att drabba mer än pensionärerna.

 4. Att jobbskatteavdraget har ökat pensionärsfattigdomen, är det knappast någon som längre tvivlar på. Men jag förstår ändå inte hur pensionerna på sikt kan vara oberonde av, att en stor del av alla nysvenskar under sitt liv inte betalar in en krona till systemet. Ett försäkringsbolag hade då snabbt gått i konkurs. Förslagen om ett omvänt skatteavdrag för pensionärer är utmärkt, liksom att anhöriga skall försörjas av den som tar hit dem. Men detta kommer inte att ske med Löfvens regering, där Annie Lööfs stöd besträmmer den vänsterliberala riktningen.
  Tyvärr känner jag samma tvivel om att nuvarande och framtida nivå på våra pensioner inte har med invandringen att göra, som när jag läste professor Jerzy Sarneckis artikel, att den alarmerande ökningen av våldtäkter inte hade med invandringen att göra. Redovisning, urval av statistik och hur begrepp definieras kan lätt få svart till vitt.

  • De arbetslösa rår oftast inte för nivån av arbetslöshet. Den beror av politiken. Arbetslöshet och kriminalitet drabbar oftast invandrare mer, vilket är naturligt av flera skäl, ex. att kriminella flyr punktmarkering i hemlandet, samt inte kan svensk lag, tillhör socialgrupp tre, etc.

   Delar man på jobben solidariskt så sjunker givetvis kostnaden på pappret för invandringen och då minskar även ojämlikheten och kriminaliteten.

   Metoo och tokpolitiker har ställt till det hela med statistik och begrepp vad gäller våldtäkt och sexuella trackasserier tycks det. Islam och mångkultur har kanske inte förbättrat för kvinnorna heller i Sverige? Mångkultur ger dålig integration.

   Både våldtäkter och anmälningsbenägenheten har säkerligen ökat samtidigt. Vad som exakt beror på vad är svårt att fastslå om man inte går kvalitativt till väga och studerar domstolsfallen. Allt tycks nämligen ha hänt samtidigt. Ett svårt och stort forskningsprojekt.

   Att göra sitt land till en enda röra är folkförräderi, enligt brottsbalken i min mening, men samtidigt är en mycket stor del av befolkningen medskyldiga såsom de har röstat. Därför ligger alls vårt ansvar att tala hövligt och sakligt med varann. Vänner, bekanta och grannar. Nå ut till varann! Tala politik hövligt med varann! Detta är demokratins själ.

 5. Heidi Bel Habib,
  Vad hjälper det att lura svenska pensionärer som socialisterna gör?
  Kronan köper ju snart ingenting och SCB manipulerar alla index som skall redogöra för INFLATIONEN!

 6. Självklart försämras inte budgeten av stora utgifter, och framförallt så drabbas inte pensionerna av stora utgifter. Pensionerna bara blir bättre, precis som när polisväseendet dras ner så blir dom “effektivare”

 7. Så det spelar alltså ingen roll om kommunerna konkursar och kaos bryter ut? Pensionärerna kommer regelbundet få sina pensioner i alla fall? Det finns ingen risk för hyperinflation så att pengarna blir värdelösa? Påverkas ej pensionärernas köpkraft av kronfallet? Kan inte en kastastrofal ekonomisk utveckling, förvärrad av en kostsam invandring, leda till generell misär? Hur kan pensionärerna vara skyddade från allt detta?

 8. Det var långsökta argument hela vägen… Om man BARA ser till att inget annat land längre tror på den Svenska kronan och att den därför tappat sitt värde så går det inte att neka att hög invandring satt oss i Sverige på pottan. Övriga världen ser Sverige som högrisk pga vår omdömeslösa vårdslösa PK-politik.

  Vi behöver välutbildade politiker i Sverige, det borde finnas krav på utbildningsnivå för att få sätta sin fot i Riksdagen…

  Att jobbskatteavdraget skulle vara boven är komiskt, vilken annan politik drev Moderaterna på den tiden? Jo “öppna era hjärtan” politiken. Att Japan har hög pensionärsfattighdom är möjligt men det beror på att man är ett mycket mer kapitalistiskt land än Sverige, i Japan tar man istället hand om varandra på egen hand då man utvecklat en kultur där man ställer upp för sitt lokala community. Man har dessutom en enorm respekt för dom äldre och har världens äldsta befolkning…

  Om man nu ändå har Japan att jämföra sig med så kan det vara värt att nämna att Japan har så gott som INGEN kriminalitet.

 9. En artikel av en forskare som verkar blunda för det verkliga problemet, dvs att pensionerna inte kommer att räcka på långa vägar pga massinvandringen.

  Allt går att bevisa om man blandar en rätt cocktail av teori och handplockar fakta för att få ihop en artikel. Faktum är att våra barn får betala dyrt för politikernas pensionssvek. En stor baksmälla väntar när det blir alltmer uppenbart att festen är slut – pengarna kommer inte att räcka för att upprätthålla välfärdssamhället, varken för ursprungssvenskar eller ekonomiska migranter.

  “Om man bara fyller på med människor som ska utnyttja systemet men inte med de som ska betala havererar systemet och ingen som lever på bidrag eller subventionerade anställningar bidrar. De transfererar bara andra människors pengar. De skapar inga egna.” /…/ Du får inte en krona i a-kassa om du inte först varit med och betalat 12 månader och jobbar samtidigt. Du får inte en krona i sjukpenning om du inte har en sjukpenningsgrundande inkomst, SGI. Och har du ingen SGI får du visserligen föräldrapenning men bara grundnivån, som blir max 5000 kronor per månad. Du får heller ingen VAB utan SGI. Först jobbar du ihop till försäkringen, sedan kan du kvittera ut. ”

  “ju bättre integrationen fungerar (invandrare jobbar på riktiga jobb) desto lägre blir allas pensioner eftersom inkomstindex sjunker och då räknas pensionerna ner. För alla pensionärer. Inte bara utlandsfödda. /…/ Statens kostnader för grundskyddet fram till 2100 förväntas öka med 400 miljarder. Redan 2020 inleds ökningen från 2 miljarder för att öka kraftigt från 2035.
  Och de här pengarna, till utlandsfödda som för att de inte jobbat tillräckligt i Sverige eller inte alls, till pensioner kommer de som nu är barn få betala. Via statsbudgeten.
  Så myten att invandrare kan kassera in full pension är bara en myt men att invandrare som bott i Sverige kort eller lång tid får någon slags pension stämmer. Och den pensionen blir låg och från grundskydd men ska ju betalas av samma personer som betalar pensionen – skattebetalare. Men enda skillnaden är att pension tjänar du ihop till själv. Har du inte gjort det får andra betala inkomsterna du får som gammal, som Äldreförsörjningsstöd.”

  Rebecca Uvell “Festen är slut” https://uvell.se/2019/06/14/festen-ar-slut/
  Rebecca Uvell: “Pensionsskulden till våra barn” https://uvell.se/2018/01/04/pensionsskulden-till-vara-barn/

 10. Birgitta,
  Du pratar om invandring som belastning. Självklar skall Sverige anpassa migrationsprocessen till sin egen ekonomiska kapacitet. Det är naturligt att staten i första hand ska säkra välfärden för sina egna medborgare. Men asylinvandringen är inget som människor väljer frivilligt. Man kan därför inte ensidigt skylla på dem som söker sig till Sverige som asylsökande. Sverige behöver diskutera sin egen roll i sammanhanget. Sverige är ett land som predikar fred. MEN EXPORTERAR VAPEN.

  Innan du pratar om kostnaden för invandring behöver du därför ta en titt på hur mycket pengar Sverige tjänar på att bidra till att folk kastas ut från sina hemländer till följd av krig finansierat av Sveriges vapenexport. Sverige exporterar idag krigsmaterial till både Saudiarabien och Yemen, två länder i krig med varandra. Samtidigt låtsas Sverige medla fred mellan dessa två länder. Svensk vapenexport tillsammans med andra västländers har bidragit till de krig människor flyr ifrån. Tittar vi på de grupper flyktingar som har kommit till Sverige ser vi ett direkt samband mellan vapenexport och migrationsflöden från Irak, Syrien och Afghanistan.

  Sverige beväpnade USA och Storbritannien vid invasionen av Irak, trots att regeringen tog ställning emot invasionen. Mellan 2000 och 2017 sålde Sverige krigsmaterial för nära 170 miljarder kronor.
  En tydlig trend är mer vapenexport till fler länder. År 1990 exporterade Sverige krigsmateriel till 33 länder och år 2017 exporterades till 62 länder. Under 2013 sålde Sverige krigsmateriel till fler länder än någonsin tidigare eller senare, totalt 66 stycken. Av de 62 länder som köpte svenska vapen 2012 var 43 parter i konflikt.

  Som man bäddar får man ligga!Listan kan göras längre med hur mycket elände som skapas genom svensk vapenexport bland andra. Att ensidigt prata om kostnader för asylinvandring är därför en förenklad bild av verkligheten. Den viktigaste politiska frågan är Sveriges roll i världssamfundet. När denna fråga först är löst då kan migrationsfrågan få sin lösning.

  • Hedi ! Det är omkring 3 % som kommit över Medelhavet som är asylinvandrare enligt FN. Resten är ekonomiska immigranter. Och du är bara asylinvandrare tills du kommit till första säkra land (Grekland,Turkiet) sen försvinner den benämningen enligt FN. Så när du har tagit dig över tio länder i Europa för att komma till Sverige så har den benämningen försvunnit för länge sen. Det är enligt FN inte EN som har rätt att kalla sig för asylinvandrare när dom kommit till Sverige. Men som du vet så fungerar inte rättsväsendet i Sverige.Det är korrumperat och består av en massa aktivister. Tillbaka till pensionerna. Försörjningskravet för dom anhöriga är borttaget enligt den nya lagen som kom den 20/7. Det måste även en ekonom som du förstå att om så många lever på bidrag och inte bidrar med skattepengar så måste pensionerna drabbas.

   Även om kommunerna ska vara självständiga så måste ju staten hjälpa dom vid kris. Och andra kommuner måste hjälpa en annan kommun vid kris. Det är i princip samma plånbok(staten) som måste öppnas i en kris. Även bankerna får hjälp vid kriser.

   Det har väl hänt några ggr på 2000-talet.Självklart att pensionerna drabbas. Sen kom ju en samhällsekonom(Ruist) ifjol med en rapport att varje invandrare i Sverige kostar 74000 kr netto. Så klart att detta drabbar även pensionerna. Du vill förvilla läsarna med en massa statistik, vapenexport och siffror. Detta är inte svårt eller nån hjärnkirurgi. Tänk bara i det lilla. Om du tar hem 10 st personer till ditt hus och ingen bidrar med något. Blir det inte dyrare för dig då? Och blir det inte det då tycker jag du ska göra det av humanistiska skäl.

 11. Större antalet migranter kommer aldrig att generera ett nettobidrag till det svenska samhället. Många av dem kommer aldrig att kunna få ett riktigt arbete utan gå på konstgjorda sysselsättningar. Många kvinnor kommer att gå gravida fram till menopausen varefter de är för gamla för att kunna få ett riktigt arbete. Dessutom har de ankommande ofta s.k.äldreförsörjningsstöd jämte fri sjuk- och tandvård(med minimal egen insats) och de har gått före i bostadsköer med stora kostnader för kommunerna. Migrationen kostar även kommunernas socialförvaltningars utbyggnad med många nyanställningar, polis- och åklagarväsende, sjukvård med stora belastningar på akutmottagningar, utbyggnad av utbildningsverksamheter, nya fängelseplatser, nyanställningar på Migrationsverket med nya medarbetare som beviljar tillstånd till egna klanmedlemmar men portar kristna, judar etc. Ett nytt samhälle där kvinnor, barn, djur riskerar att skadas, dödas, misshandlas av personer med annan syn på mänskligheten och djurlivet

 12. Jag orkar inte läsa mer än första stycket för att förstå att han är fel ute och bara har en agenda. Att inte anklaga invandrarna! Man behöver inte ha speciellt höga examenspoäng för att förstå att sveriges samlade skatteintäkter går till olika ändamål, och prioriteras av vår regering, som många gånger kan ifrågasättas, och mer o mer för varje år som går verkar det som. Om Sverige måste dra in på verksamheter så beror det på att inte pengarna räcker till, och då beror det på att de har spenderats på annat håll. Så kom inte och säg att invandringen inte har något med det att göra, för den kostnaden har överstigit Sveriges budget för länge sedan, men våra politiker pratar inte om det!

 13. Det ska till en invandrare för att säga att invandarare inte bidrar till att pensionssystemet kvaddas totalt. Habibs bortförklaringar är i alla fall i världsklass… det kan jag medge.

  Ett belysande exempel på sin häpnadsväckande tankeförmåga och logik ger Habib i sitt svar till Birgitta:

  “Som man bäddar får man ligga! Listan kan göras längre med hur mycket elände som skapas genom svensk vapenexport bland andra. Att ensidigt prata om kostnader för asylinvandring är därför en förenklad bild av verkligheten. Den viktigaste politiska frågan är Sveriges roll i världssamfundet. När denna fråga först är löst då kan migrationsfrågan få sin lösning.”

  En annan “förklaring” ger Habib till Christer Nilsson:

  “Japan har ingen invandring. Där fattigdomen bland pensionärer är så utbredd att många pensionär begår brott för att kunna överleva. Och detta är ett stort problem i det japanska samhället som har uppmärksammats i hela världen!”

  Att titulera sig fil doktor och forskare är tydligen lätt.

  • Habib har skrivit en artikel där han på ett rimligt sätt förklarar sambandet mellan krig och migration. Jag har själv hävdat denna koppling i en rad artiklar och Habib har siffrorna som stärker denna uppfattning mångfalt. Så frågan är varför ingen aktör eller medie i Sverige förutom NewsVoice och kanske några andra nya nätmedier försöker väcka folk till denna medvetenhet om att Sverige gör ett “motköp” genom att acceptera massinvandring, ett “motköp” som korresponderar med vapenfamiljen Wallenbergs vapenexport.

   Habib skriver bla:

   “Mellan 2000 och 2017 sålde Sverige krigsmaterial för nära 170 miljarder kronor. Mellan 200 0 och 2010 var USA den tredje största importören av svenska vapen.”

   “Under femårsperioden 2010 till 2014 exporterades för ett värde av 4,9 miljarder kronor från Sverige till USA. 2014 uppgick exporten till drygt 1,3 miljarder kronor, varav 75 procent bestod av krigsmateriel för strid.”

   “Svenska granatgevär av typen Carl Gustaf och AT4 användes av amerikanska styrkor under Irakkriget.”

   “Sverige beväpnade USA och Storbritannien vid invasionen av Irak, trots att regeringen tog ställning emot invasionen.”

   “Svensk vapenexport har bidragit till de krig människor flyr ifrån. Tittar vi på de grupper flyktingar som har kommit till Sverige ser vi ett direkt samband mellan vapenexport och migrationsflöden från Irak, Syrien och Afghanistan…”

   “Enligt Svenska Freds sålde Sverige mellan åren 2010 och 2014 pansarvärnsrobotar, radarsystemet Erieye och andra krigsmateriel till Saudiarabien för 5,1 miljarder kronor, vilket till och med överträffade vapenexporten till USA. ”

   “Vapenindustrins tillväxt och omsättning är direkt beroende på väpnade konflikter. Migrationsflöden som vi iakttar idag är en direkt produkt av den internationella vapenhandeln. Vapenförsäljning till krigsförande stater, konfliktområden, fattiga länder, icke-demokratier och stater som grovt kränker mänskliga rättigheter har skapat det man skulle kunna kalla för vapenindustrins onda cirkelekonomi.”

   https://newsvoice.se/2018/10/vapenexport-massmigrationen-habib/

   • Att krig leder till att människor i många fall tvingas flytta på sig är klart. Men att påstå att kostnaderna för invandringen till Sverige ör oviktiga (eller kanske t.o.m. ej existerande) för att Sverige exporterar vapen är mycket långsökt. I så fall måste man ta med i beräkningarna att svensk vapenexport också är fredsfrämjande i vissa konflikter vilket då måste ses som något positivt.

    Vidare är de pengar som betalas ut som svenskt bistånd (SIDA) till ett flertal länder i så fall också en orsak till migration eftersom det inte finns en kontroll hur dessa pengar används i mottagarländerna. Jag vill påstå att en övervägande del av dessa pengar försvinner ner i privata fickor och kommer inte de hjälpbehövande till godo. Dessa personers situation förvärras alltså p.g.a. bidragspengar och leder till en påtvingad flytt från hemländerna. M.a.o. ställ in alla bidrag så minskar invandringen till andra länder. Samma logik.

 14. Även om du är fil doktor och forskare så tror jag vanligt folk förstår sambandet bättre. Det är som när politiker och polisen säger att de inte förstår varför våldet har ökat, varför våldtäkterna ökat eller varför barnrån har ökat. Vanligt bondfolk förstår varför.

 15. Magnus B.
  Du kritiserar Sverige för att ta emot asylsökande. Det är en demokratisk rättighet som du och många andra har. Men, om du verkligen bryr dig om ditt land, borde du samtidigt kritisera följande agerande som avslöjas på TV- nyheterna, som du säkert inte har missat . Men det är inte många som reagerar mot detta. Det är för mig ett mysterium.

  Svenska vapen säljs till länder som krigar i Jemen
  Publicerad SVT 25 juni 2018
  Det flera år långa inbördeskriget i Jemen har drivit två miljoner människor på flykt, dödat uppemot 10 000 och orsakat en hungerkris för 22 av landets 28 miljoner invånare. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, länder som köpt vapen av Sverige, deltar i kriget sedan tre år tillbaka.
  Mellan 2010 och 2014 har Saudiarabien köpt svenska vapen för över fem miljarder kronor och svenska vapenföretag har beviljats exporttillstånd till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor så sent som 2016, ett år efter det att landet gick in med trupper och stridsflyg i krigets Jemen. Norge och Tyskland, däremot, har sedan 2017 stoppat exporten av krigsmaterial i strid till Förenade Arabemiraten.
  Källa:
  Svenska vapen säljs till länder som krigar i Jemen | SVT Nyheter
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/svenska-vapen-saljs-till-lander-som-krigar-i-jemen

  • Du skrev: “Men det är inte många som reagerar mot detta. Det är för mig ett mysterium.”

   Ett rimligt svar är att medierna i Sverige har en överenskommelse med Wallenberg att vara tysta, precis som medierna i USA för länge sedan gick in i ett tystnadskontrakt med finansfamiljer i USA. I USA finansieras ju partierna av finansfamiljer. Frågan är hur Wallenberg finansierar i Sverige, vilka medier, vilka partier och hur etc.

   • T. Sassersson,
    Här har Newsvoice en unik möjlighet att motverka de många implicita tystnadskontrakt som finns inom åtskilliga samhällsområden. Det är dessa “tysta” “tystnadskontrakt” som skapar informationsalienerade medborgare som lätt kan vilseledas av maktgiriga politiska konstellationer oavsett partifärg.

   • Jag kritiserar Sverige för att urskillningslöst ta emot invandrare. Det är bara en bråkdel som verkligen behöver skydd. Oräkneliga miljarder slösas bort på människor som flyttar till Sverige för att utnyttja mängder av förmåner som betalas av svenska skattebetalare. Det är en ren konfiskering av privat egendom (dit jag räknar pengar) som svenska myndigheter håller på med. En enorm omfördelning av (ekonomiska) medel.

    Istället måste hjälpen ges på plats i krisområdena eller i dess närhet, t.ex. i de länder du räknar upp. Vad gör det för nytta att ta människor till Sverige som sedan inte kan försörja sig själva, när samtidigt svenskar måste jobba längre upp i åldrarna för att kunna försörja dessa människor (och sig själva, om det blir något över efter skatt) som aldrig kommer att bidraga med något?

    Om man ser vad några hundralappar per månad kan ha för positiva effekter för mat, sjukvård, skolgång etc. i ett krisområde (enl. hjälporganisationer) är det en stor skam att det delas ut så enormt frikostiga bidrag till invandrare i Sverige. Ska det vara rättvisa och solidaritet?

    • Jag som debattör håller med dig i att Sverige urskiljningslöst tar emot migranter oavsett om de är terrorister eller inte, oavsett om de har kapacitet och vilja att integreras/assimileras så att de kan bidra till statskassan.

     Flera av de migranter jag känner är INTE ute efter våra bidrag. De VILL arbeta hårt och göra rätt för sig. Hur många som reser hit enbart för bidragen tror jag är få, men jag vet naturligtvis inte hur många.

     De flesta migranter jag känner trivs inte så bra här, men de gillar lugnet och en del kallar Sverige ett paradis bara för att de jämför Sverige med de krig de flytt från. Det är dock en orättvis jämförelse med sina egna hemländer i de lägen dessa inte har krig. Jag menar att alla ställen i världen är bättre än att bo i en krigszon. Även Grönland skulle vara ett paradis.

     I övrigt, vad är poängen med att skicka hjälp till ett “krisområde”? Vi i Sverige måste sluta sälja vapen och delta i krigen. Vi måste sluta skicka våra SOG-soldater till dessa länder för att de ska skydda europeiska företag mot terrorister som inte är terrorister utan frihetskämpar mot vår imperialism i deras länder. När vi svenskar slutat med att mörda och stjäla i dessa länder kan vi skicka ner hjälp till krisområdena. Regeringen kan offentliggöra en ursäkt till dessa länder. Wallenberg och övriga aktörer (banker mfl) som ligger bakom allt elände får betala ALLT. De kan betala all infrastruktur som vi förstört. De kan betala skadestånd till alla de anhöriga som får sina familjemedlemmar dödade.

     Här har vi underlaget för den verkliga och enda revolution som måste startas.

     En vardagshjälte som lagt fram ett komplett juridiskt underlag för ett sådant exempel är Kristoffer Hell som la ut sajten Highcrimes.org om hur Sverige deltog för att totalförstöra Libyen i samarbete med USA och några andra länder.

     Sajten finns inte kvar med räddades av Leif Erlingson:
     http://highcrimes.lege.net/

     • “I övrigt, vad är poängen med att skicka hjälp till ett “krisområde”?”

      Bra, då kan vi sluta betala ut bidrag till, och på andra sätt hjälpa alla de invandrare som bor i krisdrabbade s.k. “utanförskapsområden” (=krisområde) som med avsikt skapats i Sverige och istället ge pengarna och hjälpen till dom rättmätiga behövande, d.v.s. svenska fattigpensionärer.

      • Jag antar det är en del av konsekvensen av att ta ansvar.

       Sveriges pensionärer behöver verkligen ekonomisk upprättelse.

       Som någon sa, man kan bedöma ett lands moraliska utveckling utifrån hur de äldre behandlas.

 16. Habib: “Slutsatsen är att det är dags att sluta använda invandring som en dimridå och istället införa en ny beskattningsprincip där pension beskattas lägre än arbetsinkomst.”

  Vad hjälper det att pensionen beskattas lägre när mängden pengar i pensionssystemet inte ökar medan däremot mängden personer som ska dela på denna kaka växer explosionsartat (i varje fall snabbare än mängden pengar i pensionssystemet) p.g.a. en okontrollerad massinvandring? Kakbitarna för pensionärerna blir alltså hela tiden mindre och mindre.

  Lägg därtill stigande avgifter (sjuk- och tandvård, hemhjälp etc.) som pensionärer måste betala TROTS att dom redan bidragit med sina skattepengar. Pensionärer får kanske någon hundralapp mer per månad medan dygnskostnaden för enskilda invandrares liv och leverne i Sverige uppgår till tusentals skattekronor.

 17. Magnus B.
  Du skriver:
  “Istället måste hjälpen ges på plats i krisområdena eller i dess närhet, t.ex. i de länder du räknar upp.”
  Detta är ett mycket konstruktivt förslag. Men den kräver en ny politik. Flyktingpolitiken skapades under en tid då flyktingströmmarna var mycket begränsade. Det är så som Sverige kunde ta emot baltiska flyktingar t.ex.

  Idag krävs det en ny politik som kombinerar:
  1) Biståndspolitik
  2) Utrikeshandel
  3) Global demokratiutveckling
  4) Teknik-och kunskapsöverföring
  Detta skulle kunna bli en win-win strategi för Sverige och andra länder. På längre sikt skulle biståndet avvecklas, i takt med att mottagarnationen demokratiseras och utvecklas, och ersättas med ömsesidigt handelsutbyte.
  För att utveckla en sådan politik krävs mer än att irritera sig på migranter och asylsökande.

  • Att “irritera” sig hör till eftersom det slösas bort gigantiska summor i Sverige på invandrare, dels p.g.a. de många inkompetenta politiker, myndighetspersoner och beslutsfattare som vägrar se sanningen om en ohejdad invandrings negativa konsekvenser för det svenska samhället (på alla områden), vilket leder till Sveriges undergång (och vi är redan där). För mig är dessa personer att betrakta som kriminella, förskingrande av allmänna medel (skattepengar) är en åtalspunkt.

   En annan stor anledning till irritation är den stora mängden invandrare som håller på med kriminell verksamhet, vilket ju som bekant belastar det svenska samhället enormt. Som motprestation till ett mottagande med bidrag, utbildning, sjukvård, bostad m.m. levereras kriminella handlingar.

   Irritationen över dessa ovan nämnda gruppers uppförande och verksamheter är berättigad m.a.p. ett resursförintande.

 18. @Heidi. Apropå “Så vilseleder SD Sveriges pensionärer” så är det ju både vilseledande som direkt oärligt att försöka skuldbelägga svenska folket för att familjen Wallenbergs SAAB och korrupta svenska politiker bedriver vapenhandel. Skuldbeläggning brukar var ett retoriskt knep när argumenten tryter och när det dyker på forskningsnivå anar man med agenda än sökandet efter en korrekt beskrivning av verkligheten.

  • Jag anser att svenska folket genom sin tystnad och sitt ickeengagemang är medskyldiga. Vi har levt på tredje världens naturresurser länge och vi har blivit bekväma med det. Nu är det slut med det tack vara massmigrationen. Samtidigt försöker en skenhelig Regering upprätthålla status quo och de vägrar att adressera de verkliga problemen och orsakerna… De vill helt enkelt inte ändra på någonting trots att deras beteende bla leder till att de totalförstör Sveriges rykte, bara för att nämna ett offer i spelet.

   Som en afrikan sa till mig: om migranterna från Europa (imperialisterna dvs alla lönearbetare och exploaterande företag) lämnar Afrika kommer Europa att gå ned i ekonomisk misär. Det kanske är dags att vi tar konsekvenserna för vår långa exploatering och vår bekväma världfärdstystnad?

   • “Som en afrikan sa till mig: om migranterna från Europa (imperialisterna dvs alla lönearbetare och exploaterande företag) lämnar Afrika kommer Europa att gå ned i ekonomisk misär. ”

    Varför klarar afrikanerna inte själva att bygga upp sina länder? Varför finns det så många korrupta makthavare i Afrika? Om det nu är så att europeer är så ha-galna varför kan inte afrikaner utnyttja detta ha-begär till sin egen fördel och låta sina folk ta del av alla dessa imperialistiska europeers pengar när europeerna vill tillskansa sig Afrikas naturtillgångar? Och varför kan inte afrikaner hålla sams sinsemellan och på så sätt visa sin styrka gentemot utländska intressen?

    Varför kör afrikaner ut vita ur Sydafrika med våld och grymheter för att sedan konstatera att de själva inte klarar av att bruka jord och egendomar?
    https://citizen.co.za/news/news-africa/1768344/sa-blighted-by-racially-charged-farm-murders/

    Varför kommer det afrikaner till Europa på illegala vägar och som sedan förorsakar brott och lidande för oskyldiga europeer?

   • “Jag anser att svenska folket genom sin tystnad och sitt ickeengagemang är medskyldiga. Vi har levt på tredje världens naturresurser länge och vi har blivit bekväma med det. ”

    Bra, skuldbelägg också romarnas (d.v.s italienarnas) härjande i det dåvarande Europa med plundringar i (nuvarande) England, Frankrike, Tyskland, Skottland med flera andra länder. Även muslimernas dåvarande härjningar i Spanien, (nuvarande) Östeuropa, Afrika och Turkiet med bl.a. slavhandel måste naturligtvis beivras. Jag väntar mig att muslimerna betalar ordentligs skadestånd till drabbade folk. Fortsättningsvis ska naturligtvis Afrikas olika stammar dömas för våld och grymheter eftersom dom bidrog till att samla in slavar som sedan såldes vidare. I Sydamerika går det säkert också att hitta stammar och folkslag som är skyldiga till både det ena och det andra, varvid även dessa ska krävas på skadestånd och dåligt samvete.

    Vi har sedan hela Asien där det säkert finns fler exempel. Inbördes indiankrig i nuvarande USA?

    När ska detta ogrundade skuldbeläggande upphöra?

     • Bra, då tar du alltså tillbaka ditt skuldbeläggande: “Vi har levt på tredje världens naturresurser länge och vi har blivit bekväma med det.”.

      Vad alla nu döda tidigare gjort är inget som vi levande ska belastas frö.

      • Absolut inte. Jag tar inte tillbaka något. Du måste läsa selektivt. Det som pågår nu, varje dag är, är en kriminell exploatering av Afrika.

       Det vi levande gör är att leva på våra förfäders kriminalitet, exploatering. Vi kan inte dra de döda inför rätta men vi kan stoppa roffandet nu.

       • Jag tar inte åt mig äran av att ha uppfunnit vare sig skiftnyckel eller propeller men har båda dragit bult och åkt båt. Känner sen ingen som helst skuld för vare sig kalabaliken vid Bender eller Stockholms blodbad men kan ändå undra vad fan de sysslade med. Den där undrande inställningen har jag även gällande andras nutida förehavanden, men inte heller här känner jag någon direkt skuld.

        Men den här skuldbeläggningen av den vita mannen är ju en rasistisk ateist variant av arvsynden och jag köper inte det där konceptet. Jag känner ingen som helst skuld till något som någon annan har gjort oavsett färg på förövare som offer. Inte heller känner jag vare sig klimatångest, flygskam eller tar till mig av några andra infantila skuldbeläggningar gällande flygande i luften, färd på vatten eller något grillat och gott jag kan äta.

        Jag skiter fullständigt i det där. Om någon annan vill känna skuld, ångest eller vilken annan som helst applicerbar känsla, så varsågod. Men säg inte till mig vad jag ska känna. För jag är oskyldigt vit som nyfallen snö.

     • En stat som agerar kriminellt har diskvalificerat sig från att kunna definiera vad som är kriminellt och kan därför inte heller rättvist utdöma detta via domstol.

    • För att kunna rättfärdiga en orättfärdig politik måste man lite oärligt köra med ogrundad skuldbeläggning.

     Sen är det genetiska skillnader på människor. På såväl grupp- som individnivå inom gruppen gällande t.ex. intelligens, våldsamt beteende (krigargenen) mm. De verkligt styrande fruktar den vite mannens skaparkraft och det är därför detta hinder måste bort. Finns ju ingenting att frukta från folkslag som efter årtusenden inte kommit längre än till att valla boskap och bygga hus av dess spillning.

     Om den vite mannen försvinner kommer den fattiga delen av mänskligheten bli dömd till en evig träldom. Om man läser mitt inlägg och tänker rasist så kan det vara ett tecken på att man själv tillhör den tråkiga änden av IQ-skalan inom den egna gruppen och det där är ju inte mitt fel.

 19. Att invandringen med dess astronomiska kostnader drabbar även pensionärerna och pensionen är fullständigt solklart, men man måste se hela bilden för att förstå konsekvenserna. Hela invandringen med dess kostnader är kanske Sveriges genom tidernas största bedrägeri OM man inte med fakta redovisar sanningen för folket gällande dom TOTALA kostnaderna sedan 70-talet fram till idag. Tycker folket det är ok så är det så, men hittills har man bara ljugit, vilselett och vägrat redovisa alla fakta.

 20. Vilket nonsens och medvetna “missuppfattningar” om jobbskatteavdraget. Det påverkade inte pensionerna över huvud taget. Den pensionär som hade 14 000 efter skatt före jobbskatteavdraget hade 14 000 efter skatt även efter jobbskatteavdraget. Sverige hade ett av världens högst beskattade låginkomsttagare så syftet har hela tiden varit att de som tjänar minst ska få behålla mer av sina surt förvärvade slantar. Detta gäller även pensionärer som fortsätter att jobba efter pensionen.

 21. Det är bara att tacka redaktören för att föröka lyfta debatten till frågor om det verkliga vansinnet – det profiterande på död och misär som krigen åstadkommer, med åtföljande flyktingströmmar och terror.

 22. Varför skulle invandring som påverkar allt annat som sjukvård, kriminalitet, rättsväsende, skola inte påverka pensioner. Klart att det gör. Om skattepengar försvinner ut till allt annat finns inget kvar till pensioner. Allt är ett sammanhängande system och inget kan brytas ut och särskiljas från det andra.

 23. en bortglömd faktor i skyfflande av pengar mellan konton etc. är de små procentenheterna som går till “admin”, eller snarare som kick-offs. Många bärsor små blir en bärså.

 24. Självklart skulle Sveriges skattebetalare tjäna flera 100 miljarder om alla bidrag till utlänningar avskaffades och invandringsindustrin avvecklades helt.

 25. Varje kostnad staten kan undvara är pengar som kan användas för andra ändamål.
  Pengar som går till invandrare skulle kunna ges till pensionärer, infrastruktur och försvar.
  Att ta in folk från världens mest lågutbildade områden med värdegrund som ligger långt från den svenska, leder till försämrat välstånd, utsatta områden och kriminalitet.
  Politiken är förödande.

 26. Klart att massinvandringen påverkar vilken pensionsnivå som står till förfogande. Pengar inbetals till grundpension av alla skattebetalare. Sedan plockar staten över en del av denna “fond” till ett särskilt konto ur vilket sedan utbetala “äldreförsörjningsstöd”. Nu tillkommer en belastning av att “förtidspensionering” av invandrare är överrepresenterad, bl a muslimska kvinnor. Flyttas pengar/ramar från ett konto till ett annat så kommer självklart det konto som är källkonto att minska möjligheten till utbetalning. Det går att hävda annat, men det är sak vad som sker.

  En annan sak: Varför redovisa helt ointressanta BNP i de olika sammanställningarna. DET ENDA INTRESSANTA ÄR BNP PER CAPITA.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here