Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen).

Stefan Löfven (Pawel Janiak, Unsplash.com) och Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen)

Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen). Montage: NewsVoice.
https://unsplash.com/@pawelj
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/hanif-bali_b86c28d2-48d1-41a6-bea3-b3317cdfeec8

Stefan Löfven (Pawel Janiak, Unsplash.com) och Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen)