Stefan Löfven (Pawel Janiak, Unsplash.com) och Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen)

Stefan Löfven (Pawel Janiak, Unsplash.com) och Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen)

Stefan Löfven (Pawel Janiak, Unsplash.com) och Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen). Montage: NewsVoice.
https://unsplash.com/@pawelj
https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/hanif-bali_b86c28d2-48d1-41a6-bea3-b3317cdfeec8

Hanif Bali (pressfoto, M, Regeringen).