Jan Norberg om Black Lives Matter: Kaos bra för globalisterna och Trump ska bort

publicerad 9 juni 2020
- av Jan Norberg
"Black lives matter" och protester mot makten. Foto: Maria Oswalt. Licens: Unsplash.com

DEBATT & SAMHÄLLSANALYS. "Vad som nu händer i USA visar ganska klart vad masspsykos kan göra vad det gäller samhällsutvecklingen i stort". Det skriver Jan Norberg som analyserar Black Lives Matter-fenomenet som sveper som en politisk tornado över Väst.

Text: Jan Norberg | Bild ovan: "Black lives matter" och protester mot makten. Foto: Maria Oswalt. Licens: Unsplash.com

Vi behöver inte gå längre tillbaka i tiden än till efter 1:a världskriget då tyskarna som förlorare ålades att betala helt osannolika krigsskadestånd. Tyskarna skulle straffas så att de aldrig någonsin mer kom på tanken att starta ett krig. Vi vet ju alla hur bra den strategin fungerade.

Kriminaliteten i Tyskland tilltog snabbt då segrarmakterna materiellt och moraliskt kastat landet åt vargarna, fram växte fattigdom och armod, revanschismen hade därmed fått ordentlig grogrund. Det tog några år innan de olika formerna av socialism inbördes  hade bråkat klart om makten. Nationalsocialismen blev den variant av socialism som till slut tog hem spelet. Hitler hade gjort entré och resten är historia.

Vad vi dock borde kunna lära av historien är att en av de mer påtagliga drivkrafterna som möjliggjorde nazismens framväxt hade, förutom ekonomin, rötterna i en rasfråga, den gången var det judarna som pekades ut som roten till Tysklands olycka.

Genom identitetspolitik, kollektiv projektion och en stenhård stigmatisering kunde en ras pekas ut och förföljas. Det kollektiva skuldbeläggandet blev en av de mer viktiga förklaringsmodellerna för Tysklands krav på revansch, en snabbt ökad våldsanvändning samt förföljelse av en utpekad ras eskalerade och systematiserades så att nazisterna kunde ursäkta sina andra förehavanden där krigsförberedelserna stod i centrum.

Det inverterade rasproblemet

Idag ser vi återigen en rasfråga som förklaring till den masspsykos som drabbat USA, men nu är det de vita i det amerikanska samhället som skall pekas ut som orsak till landets alla orättvisor och därför kommer stigmatisering och förföljelse som ett brev på posten.

I Tyskland var judarna inte den numerärt största folkgruppen, inte heller dominerade de samhällsutvecklingen på det politiska planet, dvs de var en minoritet i det tyska samhället om än ekonomiskt ganska välmående. Dagens vita i USA utgör den numerärt största andelen av befolkningen och dominerar därför den politiska strukturen. Det materiella välståndet fördelas således också utefter dessa numerära fakta. Det behöver dock påpekas att det i de lägre inkomstskikten, och vad gäller generell fattigdom, är skillnaderna mindre mellan de olika folkgrupperna.

Hela USA:s statsbildning bygger på en grundläggande rättighetsbaserad konstitution där fullständig jämlikhet mellan raser och folkgrupper utgör en av hörnstenarna. Den amerikanska konstitutionen tillkom i en era då man avskaffade slaveriet där de svarta varit föremål för en rasbaserad exploatering.

Den mest påtagliga skillnaden mot andra länders statsbildning är att den amerikanska konstitutionen bygger på en uppfattning om individens rätt mot samhällets företrädare. Den baseras till ingen del på rasåtskillnad. Med detta sagt finns det med andra ord ingen systematisk rasism i USA, något som idag torgförs som ett faktum.

Privat villa på landet i USA. Foto: Ryan Bruce. Licens: Burst.com
Bild: Privat villa på landet i USA (fotots källa). Foto: Ryan Bruce. Licens: Burst.com

Det amerikanska samhällsbygget vilar tungt på individens egna drivkraft, något som också gjort USA till en framgångsrik nation på många plan. Alla, oavsett ras, är sin egen lyckas smed, något som dock kräver mer av individen än det rasbaserade kollektivets ständiga mantra om att vara åsidosatta. Något vi för övrigt känner igen från den svenska debatten.

Den statsledda anarkin

Det finns en fara med innebörden av den amerikanska konstitutionen och det är just betoningen på individens ställning gentemot de styrande i samhället. Det öppnar för anarki när individen revolterar mot de samhällsbärande institutionerna. Rätten att tex bära vapen och att använda dem till sitt eget försvar kräver en hög grad av personligt ansvarstagande för att inte komma i konflikt med anna lagstiftning.

Extremvänsterns anarkister har sannolikt som mål att avskaffa staten, myndigheterna såväl som rättsväsendet. Den revolutionära grundidén om ett anarkistiskt samhälle stöds märkligt nog också av ganska många från den förmögna skaran inom corporate America, ett faktum som uppmärksammats av tex Antifa (AFA i den svenska versionen).


Min personliga analys leder mig till slutsatsen att det gemensamma målet är en statsbildning där alla grupper tar sig egna rättigheter utefter eget godtycke och där samhällets styrs av individer i samverkan med en gemensam syn på att staten inte skall lägga sig i vad olika grupper och raser tar sig för rättigheter.


Kaos nödvändigt för globalisterna och Trump ska bort

Global överstatlighet för den globala finanseliten förutsätter att nationer försätts i kaos och så länge globalisterna kan verka genom korrupta organisationer som: FN, IMF, FED, World Bank, ECB, mfl kan de fortsätta sitt gränslösa världsherravälde.

Det är således ingen större överraskning att Antifa och andra terrorgrupper får sin finansiering från George Soros och andra ur den globala finanseliten då de i stort sett har likartade mål för anarki, om än med lite olika syn på den exakta utformningen.

De svarta i USA blir därför bara ännu ett medel för dessa intressen att nå sina respektive mål. George Soros kan med sina 260 miljarder skapa rätt så mycket skada på det västerländska samhällets stabilitet när han beredvilligt finansierar Antifa och andra terrororganisationers framfart. Det behöver dock framhållas att denne George Soros på intet sätt är ensam i sina strävanden. Melinda och Bill Gates, Clintons, Rockefeller, Rotshild, Jeff Bezos och andra globalister med Wall Street som skyltfönster gör honom illustert sällskap i olika sammanhang.

De svarta i dagens USA blir utnyttjade som redskap för Antifas och dessa globalisters strävan om ett samhälle där anarki blir det nya ”normala”.

Det finns emellertid i USA en växande uppfattning att hela detta spektakel snart ska baktända. Vi bör alla komma ihåg att det är valår i USA. Att allt vad vi nu ser utspelar sig under ett valår är sannolikt ingen tillfällighet. Det gäller att till varje pris förhindra att Donald Trump bli omvald i november 2020 och i den kampen går alla kriminella krafter samman.

Antifa och George Soros i skön förening gör vad de kan, om inte den sansade tysta breda majoriteten i USA genom sitt röstande sätter stopp för dessa vansinnigheter.

Text: Jan Norberg