Bok: ”Falsklarm om corona?” – Forskare varnar för drakoniska motåtgärder

11
1876

BOKANNONS. I boken ”Falsklarm om corona?” ­ifrågasätter de två tyska forskarna Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss flera av grundpelarna i den etablerade tolkningen av coronapandemin.

Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss
Bok: Falsklarm om corona: Författare: Bhakdi och Reiss
 • Det nya coronaviruset är exceptionellt far­ligt!
 • Det kan bara bekämpas genom stränga restriktioner som lockdown!
 • Det kan bara besegras med nya vacciner!

Dessa påståenden ses av många som självklara ­sanning­ar och ligger till grund för den coronastrategi som tillämpas av nästan alla världens regeringar, men är dessa påståenden sanna?

Nej, menar Sucharit ­Bhakdi och Karina Reiss. I ”Falsklarm om corona?” ­ana­ly­serar forskarna den nya pandemin och hur den har ­hante­rats. Bland annat drar de följande slutsatser:

 • SARS-CoV-2 är inte farligare än andra ­luft­vägs­virus som vi har lärt oss att leva med.
 • Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongs­­influensa.
 • Drakoniska motåtgärder är kontra­produktiva eftersom de orsakar större ­skador än viruset.
 • Vacciner mot SARS-CoV-2 behövs inte, då de flesta redan är del­vis immuna och då skadorna av vaccinerna kan bli stora.

”Vi sköt mygg med kanoner och myggen surrar obesvärat vidare. Samtidigt raserade vi under loppet av några månader grundpelarna i hälso- och sjukvårdssystemet, ekonomin och samhället vilket kan få mycket allvarliga följder på lång sikt.”

Förlag: Karneval, bokens sida


Två kapitel ur ”Falsklarm om corona?”

Den vansinniga självdestruktionen måste få ett slut

Av Sucharit Bhakdi och Karina Reiss

Luftvägsvirus är en betydande dödsorsak över hela världen och beräknas varje år ge upphov till mellan två och tre miljoner dödsfall. Många virus är ansvariga.

Nu har en ny medlem lagts till listan. Precis som är fallet vid andra virus utgör SARS-CoV-2-viruset ett hot främst mot äldre människor med allvarliga bakomliggande sjukdomar. ­Beroende på land och region dör mellan 0,02 och 0,4 procent av dem som fått infektionen, ­vilket är jämförbart med säsongsinfluensa. SARS-CoV-2 ska därför inte tilldelas någon speciell betydelse som luftvägs­patogen.

SARS-CoV-2-epidemin var aldrig ­någon ­epidemi av na­tio­nell angelägenhet. Tillämp­ningen av undantagsregler i smittskyddslagstiftningen var ogrundad. I mitten av april 2020 stod det klart att epidemin närmade sig sitt slut och att de preventiva åtgärderna vållade ­irreparabla indirekta skador på alla livets ­områden. Ändå fortsatte regering­en sitt destruktiva korståg mot spökviruset och åsido­satte därmed fun­damentet i en sann demokrati.

När du läser dessa rader är ett stort experi­ment med män­niskor på väg att förverkligas med genbaserade vacciner vars ­olycksbådande risker aldrig har avslöjats för de tusentals ­ovetande försökspersonerna.

Med denna lilla bok vill vi vittna om hur vårt arv från upp­­lysningstiden håller på att förskingras. Må den väcka Homo Sapiens och sporra henne att göra skäl för sitt namn. Den van­sin­niga självdestruktionen måste få ett slut.

Vaccinering eller inte vaccinering?

Utvecklingen av vacciner mot fruktade sjukdomar som smittkoppor, difteri, stelkramp och polio har utgjort viktiga milstolpar i medicinhistorien. Vaccination mot ytterligare ett antal sjukdomar har sedan dess utvecklats som numera hör till den förebyggande sjukvårdens standardrepertoar.

I nuläget är det en brännande fråga huruvida ett globalt vaccinationsprogram behövs för att få slut på coronaviruskrisen. Frågan är så viktig att man omedelbart bör inleda en debatt, så att en global överenskommelse kan nås när det gäller de tre mest grundläggande punkterna.

 1. När ska man rimligen utveckla ett vaccin?
  Vi vågar påstå att det är när en infektion regelbundet orsakar svåra sjukdomstillstånd och/eller allvarliga följdverkningar hos friska individer. Så är inte fallet med SARS-CoV-2.
 2. När är massvaccinering inte motiverad?
  Vi anser att massvaccinering inte är motiverad om en stor del av befolkningen redan har ett tillräckligt starkt skydd mot en livshotande sjukdom. Så förhåller det sig med SARS-CoV-2
 3. När riskerar en vaccination att inte bli framgångsrik?
  Vi förutspår att en vaccination kommer att misslyckas mot ett virus som redan samexisterar med människan och olika djur samt ständigt förändras genom mutationer och när infektionsspridningen innebär att individer kan utsättas för höga doser av virus.

Vår åsikt är att ett globalt vaccinationsprogram inte är me­ningsfullt. Riskerna överväger med god marginal de eventuella fördelarna redan från första början.


Om författarna

Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med ­inriktning på mikrobiologi och infektionsepide­mio­­­­logi. Han var ­tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk mikro­biologi och hygien vid Johannes Gutenberg­-universitetet i Mainz och har publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Karina Reiss är professor och forskare vid ­Christian ­Albrechts-universitetet i Kiel med ­inriktning på bio­kemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Det har nyligen gjorts en regional undersökning i Östergötland där man gått igenom samtliga dödsfall i regionen.

  De har haft 245 dödsfall under tiden mars – juli, hälften av de döda kommer från äldrevården och hälften från sjukhusen.

  Då man gått igenom journalerna finner man att 15 % inte ens hade haft Covid-19 men har likväl felaktigt klassificerats som döda i Covid-19. Det är då 37 fall som inte har haft Covid-19. Bra jobbat med rapporteringen FHM!!

  Man fann också att 70 % av de döda inte primärt dog av Covid-19 men att viruset var en bidragande orsak. Det blev 172 av 245 som inte heller dog av Covid-19.

  De kvarvarande 15 % befanns ha dött av Covid-19 som huvudorsak. Så i 37 fall av 245 kunde man påvisa att patienten hade dött av Covid-19 som primär dödsorsak.

  Appliceras denna statistik på hela antalet döda i Sverige, där Region Östergötland utgör omkring 4,5 % av hela Sveriges befolkning, visar det sig att ungefär 4,2 % av alla döda i Covid-19 i Sverige bodde i Region Östergötland. Så andelen döda i Östergötland stämmer ganska väl med den totala dödligheten i Covid-19 i hela Sverige. På grund av det relativt lilla antalet döda i Region Östergötland ger statistiken, med viss osäkerhet, följande resultat nationellt.

  Omkring 900 personer av 5 830 har dött av Covid-19 som primär dödsorsak, SARS-CoV-2 viruset orsakade dödsfallen.

  Lika många, omkring 900, har inte dött av Covid-19 över huvud taget, inte ens som bidragande orsak. Man har inte funnit tecken på en Covid-19-infektion men på dödsorsaksintygen står, uppenbarligen felaktigt, att Covid-19 skulle ha orsakat dödsfallen. Skumt som attan, varför kan man fråga sig?

  Resten, omkring 4 000 personer, har dött av andra orsaker än Covid-19 men virusinfektionen kan, helt korrekt, ha bidragit till men inte orsakat en förtida död.

  Vidare finner man att i Region Östergötland fanns det 235 boenden för äldre med ett oredovisat antal äldre personer. Vid 37 av dessa boenden för äldre så dog det mellan 1 och 8 personer per äldreboenden.

  Dividerar man 122 döda med 37 äldreboenden så blir det drygt 3 personer per boende som dog under tiden undersökningen pågick. Men det redovisas inte hur många som överlevde. Varför kan man ju fråga sig?

  Men det mest fantastiska är att 198 äldreboenden lyckades förhindra att någon enda åldring dog av Covid-19. Slumpen eller….

  84 % av äldreboenden i Region Östergötland klarade således uppgiften att skydda de äldre.

  Låt oss därefter begrunda hur många som har överlevt pandemin.

  I åldersgruppen 90+ var det 98,5 % som överlevde. De som var i åldern 80-89, ja där överlevde 99,5 %. Sammanlagt så var det 99,94 % av Sveriges invånare som överlevde den så kallade pandemin.

  Normalt dör det mellan 1 500 och 2 400 personer per vecka med en topp vid årsskiftet och lägsta antalet i första veckan av juli.

  I Sverige hade vi en topp i dödligheten under vecka 15 och 16 då det dog omkring 2 550 personer per vecka.

  Hur beräknar man då överdödlighet? Det finns flera olika metoder så det finns flera svar på frågan.

  Det enklaste är att jämföra med medelvärdet av antalet dödsfall de närmaste fem föregående åren.

  Då finner man att det har varit en överdödlighet på knappt 3 600 hittills under 2020 jämfört med 2015-2019. Det skulle då ge en överdödlighet på omkring 5,8 %

  Det andra sättet är att räkna fram 2*standardavvikelsen (2SD) för de fem tidigare årens värden veckovis för att lägga till medelvärdet i syfte att säkerställa att det är mindre än 5 % chans att värdet för 2020 skulle ligga utanför den normala variationen för varje vecka. Detta är också i sammanhang som dessa den gängse statistiska metoden för att testa om ett värde är normalt eller signifikant större än normalt.

  Räknar man på det sättet har det under de första 36 veckorna 2020 dött 2 693 personer ”för litet” jämfört med medelvärdet +2SD, det har m a o varit en underdödlighet.

  Nu bygger denna beräkning på 36 veckor av årets 52. Tar man och lägger till medelvärdet för veckorna 37 till 52 till summan under de 36 första veckorna av 2020 så har det under det senaste löpande året dött 94 091 personer jämfört med medelvärdet 2015-2019 om 92 948, dvs det har då dött 1 143 personer fler än medelvärdet för åren 2015-2019. En överdödlighet om 1,2 %.

  Det innebär att det saknas signifikans för överdödlighet, under det senaste löpande året har det dött ungefär lika många som vanligt, omkring 90 000 till 95 000 per år.

  Nu finns det ingen dödlighet, förutom enstaka personer per dag, att tala om då det gäller Covid-19.

  Av 9 000 studenter i Umeå var det bara 6 personer som bar på SARS-CoV-2-viruset och det trots att studenterna i Umeå kommit från alla delar av landet.

  Man gör nu mer än 120 000 RT-PCR-prover per vecka och finner mindre än 1,2 % positiva. I början var det mer än 50 % som var positiva.

  Allteftersom veckorna har gått har man kraftigt ökat antalet tester men antalet positiva tester är alltjämt i sjunkande.

  Det är bara att inse att pandemin (förhoppningsvis!!) är över i Sverige och en andra våg är synnerligen osannolik då smittan fortsätter att minska trots att skolor och universitet har öppnat upp.

  De som lider idag är dels de äldre på äldreboenden men också alla andra som drabbas av den begränsade Lock Down som regeringen har beslutat om utan vetenskap bakom de lagvidriga begränsningar som utfärdats.

  Det saknas i stort sett SARS-CoV-2 i Sverige, smittsamheten har gått ned trots enormt kraftigt utökad provtagning, inga patienter inom sjukvården (enstaka undantag finns) och en dödlighet som är i stort sett noll samtidigt som endast 15 % av de uppgivna dödssiffrorna i Covid-19 orsakats av SARS-CoV-2 (övriga omkring 4 900 har m a o inte SARS-CoV-2 som orsak till döden).

  Varför har vi då kvar restriktionerna som nu måste betraktas som helt obsoleta?

  Varför ska vi vaccineras med helt oprövade RNA-vaccin? Vi vill inte ha genetiskt material, vare sig RNA eller DNA, insprutat genom huden.

  Det finns normalt små, korta RNA-snuttar som i vår kropp kan styra DNAs funktion i våra enskilda celler, då vill vi ju inte ha främmande RNA i oss, vi blir då en GMO (Genetiskt Modifierad Organism) utan att någon vet vad som egentligen händer i kroppen.

  Samma sak med vektorbaserade DNA-vacciner, vi blir en GMO (Genetiskt Modifierad Organism) utan att någon vet vad som händer i kroppen. Effektiviteten påstås vara ”minst 50-60 %.”. Det är uselt, inte godkänt.

  Sedan finns det komponentvaccin, som man renar fram neuraminidas, piggproteinet, och hoppas att kroppens immunförsvar ska skapa skydd mot piggproteinet och därifrån kan sedan immunförsvaret attackera viruset. Det tar en faslig tid att producera de miljarder doser som påstås behövas.

  Den fjärde varianten är det klassiska vaccinet med levande försvagat virus. Den svenske poliovetenskaparen Sven Gard, den som uppfann det svenska (och bästa) avdödade poliovaccinet på 1950-talet, hävdade alltid att ”Den enda bra vaccinet är ett avdödat vaccin”.

  Ett levande och försvagat vaccin är alltid instabilt och kan ge upphov till den sjukdom som den skulle skydda mot, beroende på om kylkedjan kan hållas eller inte. Olika forskare har arbetat med mässlingsvirus och kunnat få viruset att snabbt växla mellan kraftig försvagning och kraftigt infektiöst virus bara genom variera dosen av viruspartiklar per cell.

  Samtliga vaccintyper brukar produceras och säljas med konserveringsmedel något som visar på att fabrikanten inte kan garantera steriliteten under produktionen fram till injektionen av vaccinet.

  Då det gällde vaccinet mot svininfluensa 2009 användes mertiolat (kvicksilver) som konserveringsmedel. 5 mikrogram per dos innebar 150 kvicksilveratomer per cell i vuxen människa och 1 500 kvicksilveratomer per cell hos ett 6 månaders barn. Kvicksilver är extremt giftigt och flera hundra barn i Sverige fick också narkolepsi som biverkan av vaccinet.

  Ansvaret är alltid vårt eget, stå på dig!

  ”Det enda som behövs för ondskans seger är de godas tystnad”

 2. Fin och saklig genomgång Jan, mycket fin.
  Vi kan aldrig bli varnade nog, särskilt vi äldre,
  för det nya coronavaccinet som nu myndigheter
  och medier cyniskt försöker hjärntvätta oss med.
  Dubbla doser och dubbelt så starkt, är det
  tänkt. Och gratis naturligtvis.
  Enklare, och snabbare, då att tömma giftbägaren direkt!

 3. Jag instämmer med Christer Nilssons kommentar ovan; en mycket bra genomgång som Jan Norberg har presterat. En analys som talar för sig själv! Således dags för riksåklagaren att låta kavalleriet hämta upp samtliga i Rosenbad et consortes och spärra in dom i rannsakningshäktet, genomföra riksrätt, dom och förvisning till passande slutförvar.

  Frågan bör ställas, om vi sett samma mönster förut? Svar : Ja! Ta’ åren 2008/09:

  – Bankkrisen 2008. Lehman Bros. försvinner plus mycket mer. Värsta krisen sen’ 1929 (mycket förorsakad
  av Bill Clinton’s borttagandet av Glass-Steagall Act. (Monica Lewinsky var bl a en hållhake)).
  – Global Warming. 2009 års ”Climategate Scandal”. Michael Mann’s hockey stick lurendrejeri!
  – Barak Obama väljs 2008, blir ny POTUS 2009 och i oktober får han Nobels Fredspris (!??).
  – Klimatkonferens i Köpenhamn i december 2009 snöade in. NWO skjuts på framtiden: 2010 blev 2020.
  Klotets främsta politiska ledare samlades där, men allt blev ett fiasko. En följdverkan var att den 2005
  proklamerade ”Nordamerikanska Unionen” (Security and Prosperity Partnership of North America) lades
  ”på is” liksom den tillhörande nya valutan ”Amero”. För svenskar helt okänt, nästintill, i a f misstänker jag.
  – WHO varnade i april 2009 för ett globalt utbrott av influensan A(H1N1) och i juni 2009 valde WHO
  att klassa utbrottet som en pandemi, den första på 41 år sedan Hongkonginfluensan grasserade 1968.
  Dock ringa dödlighet. Men många allvarliga biverkningar.

  Om vi tittar på 2019/20 har vi:
  – En ekonomisk kris i vardande; skuldmättnad, negativ ränta med mycket mer.
  – Den ”(mänskligt orsakade) globala uppvärmningen” har förändrats till enbart ”klimatförändring”, men
  propagandastormen har inte bedarrat, utan t o m förstärkts av nya märkliga företeelser, typ Greta
  Thunberg, en slags Jeanne d’Arc, jungfrun som räddar inte Paris, men nu hela klotet, från inte de engelska
  trupperna, utan fastmer från jordens undergång i brännande hetta (något hon själv inte besparades, där
  uppe på bålet i Rouen 1431).
  – Presidentval i november 2020 med tveklöst dramatiska inslag. Den nu i fyra år hårt ansatte Trump, är/har
  nu stor chans att vinna de rättsliga striderna mot den djupa staten, som av svenska MSM icke
  rapporterade rättegångarna, som nu skall inledas mot Justice Dept, CIA, FBI m fl, inte minst Hillary
  Clinton och fonden i dess namn.
  – Klimathysterin fortsätter förstås, men har likväl till viss del fått stryka på foten av den nu tydligt avslöjade
  Corona fusk-pandemin i uppmärksamhet. En ny våg är på G, säger drevet, men folk börjar se igenom
  Etablissemangets kriminella förehavanden och har startat stora demonstrationer på fler ställen.
  – Demonstrationer, betalda sådana på ”Black Lives Matter”-temat fortsätter, förstärkta av Antifa-huliganer.
  Att udden är riktad och en del av motståndet mot Donald Trump är ju klart.
  – ”Belarus och Lukashenko”-drevet har varit ihärdigt och nu pågått en längre tid och är naturligtvis en
  ”färgrevolution” enligt gamla ritmallar, de som Obama satte igång med under sin inledande tid som
  POTUS. Under Obamas tid, var det den syriske ledaren Assad som utgjorde drevets hatade centrumgestalt
  och som ovillkorligen måste bort.

 4. Ja du Ulf, vi verkar eniga om att vårt hopp nu står till Donald Trump.

  Blir han omvald så föreställer jag mig att han med sin något revanschistiska läggning ganska snabbt tar sig an alla de rättsliga strider som kommer i spåren av de nästan 4 år av total och paranoid förföljelse iscensatt av Demokraterna, representanter från the Deep State och inte minst den globala finanseliten. De vilka inte förmår styra Trump som alla de andra mycket mer korrupta politiker vilka mer än gärna tar lobbyisternas och särintressenas pengar och därmed gör sig än mer korrumperade.

  Det stör mig alldeles inni h-e att såna Bill Gates, Fauchi, mfl fortfarande springer lösa, de skall ju snarast sättas i fängsligt förvar i avvaktan på en folklig tribunal som anlitar Amazing Polly som åklagare.

 5. De stora globala aktörerna FN, EU och Världsbanken, samarbetar nu på flera fronter för att ”slå sönder” de små nationella demokratierna. Ett alltmer federativt EU. Den allt snabbare islamiseringen av Europa. Och som ”grädde på moset”, en alltmer ”forcerad” Coronarepression. Tre tydliga ”tecken i skyn”.

  Syftet är naturligtvis att fjärma det politiska beslutsfattandet ännu mer från ”politiskt stökiga” och oförutsägbara befolkningar. Genom att skapa en global pseudodemokrati, så blir det lättare för dessa globala aktörer att genomdriva sina agendor. Ett allt snabbare inflöde av främmande kulturer och religioner till Europa, bidrar givetvis också till att underlätta överföringen av politisk makt till EU. Detta genom det välkända taktiska konceptet ”att söndra och härska”. Att en totalitär, auktoritär och patriarkal religion som Islam, går ”stick i stäv” med västerländsk demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet har väl blivit allt mer uppenbart.

  Att man sedan fortsätter att använda ”pandemin” som ett instrument för att införa alltfler tvångsåtgärder mot befolkningarna, trots att statistiken nu allt tydligare visar att Covid-19 inte är någon ”mördarviruspandemi”, visar även det att det egentliga syftet med att fortsätta att ”underblåsa” pandemin, är ren och skär repression. Rädda, ”misstänksamma” och socialt distanserade människor är lättare att manipulera och kontrollera, då man för över den politiska makten från nationalstaterna till EU. Sverige har inte röstat för medlemskap i ett federativt EU och ändå förs nu alltmer av vårat nationella självbestämmande över till politiker och tjänstemän ”ljusår” ifrån svenska väljare.

  SWEXIT NU! Stoppa islamiseringen av Sverige nu! Stoppa Coronarepressionen nu! Snart är det för sent!

 6. [Jag släpper denna gång igenom din kommentar eftersom det är din första kommentar. Se kommentarsreglerna. Man måste uppge korrekt komplett personnamn och fungerande mail-adress]

  Har ni haft Covid? Det har jag. Jag är ”bara” 46 år och det kostade mig nästan livet. Det här är ingen ”fake”. Det är på riktigt. Det har tagit mig många månader att komma tillbaka.

  • Jag (55 år) har haft Covid-19 och har immunitet enligt ett test utfört av ett godkänt laboratorium, Werlabs. Jag var måttligt sjuk i ca 5 dagar och den totala sjukdomsperioden var 10 dagar. Rehabilitering skede sedan under flera veckor. Med andra ord var denna influensa normal i längd och svårighet i jämförelse med andra influensor jag haft trots att jag tillhör riskgruppens nedre åldersspann och utöver det har en riskblodgrupp.

   Så sjukdomen Covid-19 är verklig oavsett vad som skapar den som förslagsvis viruset SARS CoV-2.

   Mina småbarn och fru var endast sjuka i 2 dagar, med milda symptom.

 7. Hela denna influensahysteri tycks vara ett försök att upphäva döden, vilket inte går f.n. Och skulle det fungera skulle överbefolkning bli resultatet. Naturen har därför inrättat det så listigt, att det finns en nödvändig omsättning på kroppar, som kan anpassas till betingande förändringar i omgivningar.
  En annan faktor beträffande karantän och inlåsning vad gäller främst barn, är den nödvändighet för ett barn att lära sig hantera och konfrontera det fysiska universumet. Inlåsningen kan inte annat än leda till psykos eftersom psykos är ingen tid i sinnet och tid är rörelse och förflyttning av objekt och liknande. Således hela denna hysteri är inget annat än en konditionering mot psykos, som är väldigt lönsam för någon.
  En liten lättnad för riskgrupperade är att besluta sig för vad man skall göra efter att ha lämnat denna kropp.
  Det kunde de verkliga vikingarna göra med devisen, vi träffs i Valhalla!

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här