Vaccinationsbevisen är olagliga – Brev till Lena Hallengren och Regeringen

73
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.
Assisterande professor Björn Hammarskjöld. Foto: Jesper Johansson för Nya Tider.

VACCIN & DEBATT. Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi skriver i ett brev till socialminister Lena Hallengren och Regeringen att de nya föreslagna vaccinationsbevisen strider mot den vetenskap och de lagar som redan existerar.

Text: Björn Hammarskjöld

Jag såg Lenas minst sagt okunniga uttalande i SvD av den 3 december.

“Regeringen kommer i närtid att remittera ett förslag om att möjliggöra att vaccinationsbevis kan införas i andra sammanhang, som restauranger och gym”.

Det står vidare att:

“De nya allmänna råd som kan bli aktuella är att alla vuxna kan uppmanas att undvika trängsel, använda munskydd i trånga utrymmen och att välja andra sätt att ta sig till jobbet än kollektivt. Det kan även bli aktuellt för arbetsgivare att rekommendera hemarbete och övergå till digitala möten.”

Dessa idéer strider mot den vetenskap och de lagar som finns redan.

Smittskydd Uppsala hävdar att 70 %m smittas i hemmet, 20 % på arbetsplatsen inklusive skolan och endast 9 % smittas på annan plats inklusive sociala och kulturella tillställningar som fotboll- och hockeymatcher, utomhus, i kollektivtrafiken, på varuhus, på handelsplatser, i affärer och alla andra serviceinrättningar som gym, restauranger och liknande.

Att då tvinga folk att stanna hemma där smittrisken är som störst ger en ökning av smittspridningen vilket är visat i alla länder med Lockdown.

Kolla också vad som hände i Sverige i september 2021 då alla restriktioner hävdes, smitta, IVA och dödlighet gick ned omedelbart, dödligheten ligger på nära noll alltsedan juli 2021, se kurva.

Data från FHM 2021-12-01. Fall per dag med döda och IVA skala till vänster och PCR+ till höger.

Munskydd har ingen bevisad skyddseffekt medan munskydd hämmar andningen och ger ett ökat koldioxidhalt i kroppen vilket leder till att Arbetsmiljöverket måste gå in och mäta mängden CO2 i inandningsluften, mer än 1 000 PPM anses skadligt ur arbetsmiljösynpunkt då det redan i utomhusluften finns 400 PPM.

I inomhusluft ligger nivån av CO2 högre beroende på att ventilationen är sämre. Denna CO2-effekt är större hos mindre personer och oacceptabel för våra småbarn som klokt nog sliter av sig munskydd då deras CO2-halt i blode tär för hög och ger ångest.

Då saknas vetenskaplig anledning att använda munskydd, att använda munskydd talar bara om att individen inte fått lära sig att förbli frisk genom att följa basala hygienrutiner som att tvätta händerna innan man suger på tummen, petar sig i näsan eller torkar sig i ögonen och håller avstånd ansikte mot ansikte om en knapp meter. I övrigt behövs inga avståndsrestriktioner.

Läs mer i en artikel från 2006 av Thomas V Inglesby, Jennifer B Nuzzo, Tara O’Toole, D A Henderson: Disease mitigation measures in the control of pandemic influenza (PMID: 17238820)

Här framgår att vi ska lita på vårt immunförsvar som har räddat mänskligheten under årtusenden.

Att använda de metoder som till synes historielösa politiker utan kunskap tagit till hittills har förvärrat smittspridningen, sjukdom och död. Att stänga ned samhället ökar smittspridning och har stora ekonomiska och sociala och utbildningsmässiga konsekvenser för hela samhället. Det framgår av vad som har skett i världen under pandemin.

Det går också att förbättra immunförsvaret enligt den vetenskap som redan finns. Då slipper vi drabbas av pandemin nästan alla slipper drabbas av pandemin.

Tar man en dos vitamin D3 som motsvarar vad Livsmedelsverket rekommenderar en nyföding, 400 IE. Det blir 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE per dag.

Den som har en nivå av vitamin D3 om minst 125 nmol/L drabbas inte av InfluensaLika infektioner (ILI) och då blir arbetsgivare glada för den mängden vitamin D3 gör att arbetsgivaren slipper betala sjuklön för i genomsnitt 3 dagar per anställd och år.

EFSA rekommenderar nyfödingar upp till 1 000 IE per dag vilket ger en vuxendos av 25 000 IE per dag till vuxen.

Att PCR+ enligt FHMs senaste veckorapport gått upp de senaste veckorna 2021 beror på att man fördubblat provtagningen från 120 k till 220 k per vecka samtidigt som antaler PCR+ i procent av antalet tester har minskat. Samtidigt har man åter börjat testa de ”vaccinerade” igen och de smittar lika mycket som den som är ”ovaccinerad”.

Figur 1B. Antal provtagna individer per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka.

Figur 1C. Andel positiva bland PCR-testade individer från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka Figur 1A. Antal bekräftade fall av covid-19 per vecka, från vecka 1 2021 till och med aktuell rapportvecka, uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade fall.

Som syns på kurvans sista stapel (Figur 1 A) så utgör omkring hälften av de PCR+ de som har fullinjicerat sig med FHMs definition av ”vaccinerad”.

Ovaccinerad är man enligt FHMs definition även om man blivit ”vaccinerad” för upp till 21 dagar sedan. Detta strider mot RF 1 kapitlet 9 § och kan beivras som synnerligen grovt tjänstefel.

Det enda ur vetenskaplig synpunkt korrekta är att man betraktas som ovaccinerad fram till dess första injektionsnålen tränger igenom huden.

Likaså är man inte ”fullvaccinerad” enligt FHMs definition förrän det gått minst 14 dagar efter andra injektionen. Detta strider mot RF 1 kapitlet 9 § och kan beivras som synnerligen grovt tjänstefel.

Det enda ur vetenskaplig synpunkt korrekta är att man betraktas som fullvaccinerad från dess den andra injektionsnålen tränger igenom huden.

Då kan man fånga upp dödsfall och biverkningar och sätta in dem i rätt vaccinkategori. Den nuvarande vaccinationskategoriseringen är tveklöst grundlagsvidrig.

Hallengren hävdar vidare enligt SvD:

När man säger att smittskyddsåtgärder införs tänker säkert många på de gångna två åren och de många väldigt ingripande åtgärderna som tagits och begränsat våra liv på olika sätt. Det är inte det vi ser framför oss nästa vecka”, säger Lena Hallengren till SvD.

Som Hallengren redan vet så var besöksförbuden på de kommunala boendena helt lagvidriga enligt en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm 2020-10-30.

Det var många som fick dö på dessa boenden utan att någon ens försöka rädda dem och de dog ensamma då anhöriga på grund av besöksförbud olagligt hindrades att ta farväl av sina kära.

Jag trodde att våra lagföreslående och lagstiftande myndigheter kan de grundlagar och EU-rätten som faktiskt gäller i Sverige. Men verkligheten överträffar som alltid dikten. Min gamla mattelärare hade som alltid rätt när hon inpräntade:

”Man ska inte tämka, tro, tycka eller men. Man ska veta!”

Så jag tror inte längre att myndighet alltid följer lag, jag vet nu att så inte alltid sker.

Pandemilagen (2021:4) är helt klart grundlagsvidrig och har lyckligtvis inte använts ännu. Men man hänvisar till den olagliga och oanvända lagen i vissa förordninga vilket också är oärligt och strider mot RF 1:9.

Nu åter till vaccinpassen. Det finns flera skäl till varför vaccinpassen är olagliga och varför arrangörer och myndigheter som kräver sådana för tillträde till ett evenemang riskerar rättsliga påföljder och bör tänka sig noga för. Det är då kanske bara en tidsfråga innan vi kan följa rättsliga efterspel till dessa diskriminerande pass som saknar vetenskaplig och laglig grund att kunna fylla sitt påstådda syfte, att minska smittspridningen. Skrota eländet nu!

I Nazityskland sade man ”Ihre Papieren, bitte!”. Nu säger man ”Vaccinpass och legitimation!”

Den moderna fascisten är inte ens artig som SS var innan man grep den som saknade pass eller hade en gul Judestjärna.

Vi måste komma ihåg historien för att kunna gå framåt utan att upprepa de brott mot mänskligheten som vi borde ha lärt oss av.

Glöm inte att vi har en nystiftad lag som faktiskt förbättras från 1 januari 2022, Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Jag gillar skarpt: 2, 11 a, 12, 13, 14, 15, 16 och 17 §§ och den gäller alla, även överordnade, som bryter mot lagen.

Det verkar finnas många myndigheter, organisationer och arrangörer av olika slag som tror att det går att åsidosätta bestämmelserna i grundlagen, EU-rätten och Diskrimineringslagen med hjälp av en grundlagsvidrig förordning som utfärdas av Regeringen eller av myndighet på order av regeringen.

Så är inte fallet. Det finns ingen gällande lagstiftning som medger några sådana undantag.

I synnerhet gäller detta i fallet med krav på vaccinationsbevis, då det är vetenskapligt fastställt att vaccinerade är minst lika benägna att sprida infektion som de ovaccinerade. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

Det framgår i 2 kap. 21 § Regeringsformen att begränsningar av de fri- och rättigheter som listas i kapitlet aldrig får “gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”.

När det gäller kravet på vaccinationspass, så uppfyller enligt vetenskapen inte åtgärden något ändamål överhuvudtaget i att förhindra någon smittspridning och åtgärden måste då anses gå utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis är alltså grundlagsstridigt.

Då kravet på vaccinationsbevis är grundlagsstridigt och EU-rättsstridigt, så får domstolar enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen inte tillämpa bestämmelsen, vilket gör att den inte på något sätt kan användas som ursäkt för den arrangör som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet e.dyl.

Myndigheter som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet e.dyl. även att någon får förändrade arbetsuppgifter på grund av vaccinationsstatus har att följa RF 12 kapitlet 10 §

Diskrimineringslagen jämte EU-rätten blir således fullt tillämplig och det blir, enligt 6 kap. 3 §, den som kräver vaccinationsbevis som har bevisbördan för att en tillämpning av kravet på vaccinationsbevis inte är en diskriminerande åtgärd, dvs en åtgärd som grundas på vanföreställningen om att en ovaccinerad på något sätt skulle ha ett sämre immunförsvar och därmed utgöra en mer potentiell smittkälla än en vaccinerad.

Lyckas inte den som kräver vaccinationsbevis leda i bevisning om att åtgärden inte är diskriminerande, så blir denne skyldig att utge diskrimineringsersättning (skadestånd) till den diskriminerade enligt 5 kap Diskrimineringslagen.

Den som enligt det ovanstående tvingas utge diskrimineringsersättningar till de diskriminerade kan i sin tur sedan kräva staten på skadestånd genom framställan till JK. Då diskrimineringsersättningarna kan förväntas bli omfattande till antalet och i varje enskilt fall uppgå till ett sexsiffrigt belopp, så finns kanske risken att flertalet företag, organisationer etc. kommer att hinna försättas i konkurs långt tidigare än vad JK hunnit besluta om utbetalning av skadestånd från staten.

Det kan alltså vara på sin plats att de som avser att, eller överväger att, tillämpa något krav på vaccinationsbevis tänker till både en och tre gånger innan de fattar något slutligt sådant beslut.

Redan nu tycks det stå tusentals individer i avvaktan på att framställa krav på diskrimineringsersättning och i takt med att de legala kunskaperna sprids så växer den skaran snabbt.”

Hallengren, du och statsministern har nu en sak att göra, kräva att samtliga myndigheter följer lag, grundlag och EU-rätten. Skicka ut ett vanligt regleringsbrev som du och regeringen alltid gör så kan du göra det skyndsamt eller med andra ord i en handvändning.Gäller givetvis även regeringen och regeringskansliet.

Då slipper vi alla dessa rättsövergrepp som myndigheter, regering och riksdag synes göra och vi återfår vår frihet enligt regeringsformen och EU-rätten.

Vi har redan flockimmunitet i Sverige då mer än 20 % av vår befolkning torde ha immunitet mot SARS-CoV-2 på samma sätt som man uppnådde flockimmunitet på några veckor på kryssningsfartyget Diamond Princess där smittan upphörde efter att 19 % av befolkningen på fartyget insjuknat. Likaså hangarfartyget USS Theodore Roosevelt där smittan upphörde efter att 23 % smittats.

Tack för att du orkat läsa ända hit men det är viktigt att du förstår att en frisk individ smittar inte, vare sig den är vaccinerad eller ovaccinerad. Det är lika viktigt att inse och förstå att en ofrisk, även kallad sjuk, individ kan smitta i lika stor utsträckning vare sig individen är ovaccinead eller vaccinerad.

Jag begär att regeringen skyndsamt drar tillbaka samtliga restriktioner rörande våra grundlagsskyddade och av EU skyddade rättigheter och drar tillbaka och upphäver de så kallade ”vaccinpassen”.

Alternativet är att regeringen avgår omedelbart då den bryter mot lag och det är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 §.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

73 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson red.
Admin
31 januari 2022 kl 19:40

”Är vaccinationsbevisen verkligen lagliga? – När normgivningskedjan brister”

https://www.dagensjuridik.se/debatt/ar-vaccinationsbevisen-verkligen-lagliga-nar-normgivningskedjan-brister1/

Text: Annelie Gunnerstad, adjunkt vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet

Anna gustafson
Anna gustafson
Gäst
18 januari 2022 kl 16:43

[Jag är en hög kinesisk militär underrättelsetjänsteman och jag vet sanningen om Coronavirus-utbrottet: Det är mycket värre än media berättar för dig!]

https://bakomkulisserna.biz/2020/02/19/jag-ar-en-hog-kinesisk-militar-underrattelsetjansteman-och-jag-vet-sanningen-om-coronavirus-utbrottet-det-ar-mycket-varre-an-media-berattar-for-dig/

Jonhny Berglund
Jonhny Berglund
Gäst
27 december 2021 kl 13:20

Synd att bara “gråtande antivaxxare” läser det här och ingen i maktposition..

Inger Lundgren
Inger Lundgren
Gäst
26 december 2021 kl 21:48

Det som försiggår nu runt världen är horribelt fruktansvärt vidrigt avskyvärt.
HUR kan dessa människor i Sveriges regering vara så oetiska…
DETTA IDIOTI MÅSTE TA SLUT….
VI SKULLE JU ALDRIG GLÖMMA FÖRINTELSEN,
TYVÄRR PÅGÅR DEN NU…

Kristian
Kristian
Gäst
26 december 2021 kl 12:24

Hej!

Frågar igen, men är det någon som vet (i admin ev?) Men, hur praktiserar man 5 kap Diskrimineringslagen? Stämmer man företaget/ organisationen i domstol/ tingsrätten via ett civilmål? Säg att du vill anmäla Filmstaden ex. Finns det något annat sätt än att vända sig till JO?

Rob Carl
Rob Carl
Gäst
24 december 2021 kl 07:17

Glömde att säga att ” PCR” testerna visats sig vara falska i ca 97 procent av fallen enligt flera domstolsbeslut i Europa & att CDC nu påtalat att dom i princip är värdelösa….

Anna Sant
Anna Sant
Gäst
23 december 2021 kl 09:50

Det här är bara löjligt! HUR kan en professor hävda eller ngn överhuvudtaget att det är löjligt att uppmana till att stanna hemma??? Går vi inte ut så kommer inget in till hemmet å inget i hemmet då kan sprida ngt vidare! Så 70% av att smittas i hemmet blir isf 0% (säg 10%) för nog lär lär vi smitta varandra med ngt litet ändå! Bara där ser man att den här ”professor” verkligen inte har koll på vad han pratar om!!! Så JA stanna hemma, jobba hemifrån… för går du till skolan, jobbet, åker buss etc lär du GARANTERAT ta det med dig hem och smitta vidare ngn i hemmet EFTER att ha varit ute!!! Verkligen INGEN intelligent läsning alls!

Julia Å.
Julia Å.
Gäst
Reply to  Anna Sant
23 december 2021 kl 12:47

Professor Björn har redogjort sina argument med statistik, svårt att ifrågasätta detta och relativt enkelt att kolla upp. Läs på och bemöt fakta istället för att gå till personangrepp kring titlar. Ditt inlägg säger nog mer om din okunskap än hans titel.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Anna Sant
23 december 2021 kl 12:53

Det finns inget sätt att skydda sig från en bluff.

Här på Öland så snöar det för fullt, och Greta gastar om att vi har en växthuseffekt som ett annat exempel.

Verkligheten är sannerligen ur led. Mvh

Justsaying
Justsaying
Gäst
22 december 2021 kl 21:51

Hon är inte bara okunnig och kriminell. Hon står även på tunga opiater efter att hon blev av med brösten. Farlig kombo.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Justsaying
22 december 2021 kl 23:30

Tragiskt för varje individ som går i graven som en notorisk lögnare. Vilket liv!

PatrikD
Patrik
Reply to  Justsaying
23 december 2021 kl 05:44

“Kanske två vaccinpass är dubbelt så bra” Lena Hallengren.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Patrik
23 december 2021 kl 12:47

Bäst idag!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Justsaying
23 december 2021 kl 12:56

Googla på B17 men inte flygplanet.

Birgittha
Birgittha
Gäst
22 december 2021 kl 20:24

Ett stort och varmt Tack! Passar även på att önska en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Hampus
Hampus
Gäst
22 december 2021 kl 18:31

“Folk blir oftast smittade hemma” yeah, no shit, men vad känns mest troligt: Att sjukdomen utvecklats av sig själv inom hushållen? Eller att personer blir smittade av sjukdomen när de e ute och sen smittar andra i sitt hushåll? Att minska hur mycket man är ute gör att man minskar chansen att bli sjuk av virus som inte finns i sitt hem eller hur?

https://www.pnas.org/content/118/4/e2014564118 artikel som rekommenderar användning av munskydd.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33858372/ Artikel som förklarar att munskydd ökar co2 men inte till en farlig nivå.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.27.20044891v2 artikel som förklarar att social distancing kan minska smittspridning med upp till 20% och starka symptomer och dödsfall med 90%

Typ bara de fyra första paragrafer och allting är redan fel.

Sen citerar Björn en artikel från 2006, varför? Tekniken är inte densamma, MRNA vaccin fanns inte till exempel. COVID-19 är heller inte likadant som dåtidens virus/influensor? Artikeln själv skriver att de inte finns tillräckligt data för att komma till en bra slutsats om olika pandemiåtgärder, i slutet står de även att stark ledarskap inom hälsa och politik är viktigt för att korrekt sjukvård erbjuds till de som behöver de. Vilket betyder att alla sätt vi kan minska mängden personer i sjukhus föredras väl? För att underlätta för sjukvårdspersonal?

Är inte för vaccinpass för en stor mängd av svenska befolkningen har redan tagit vaccinet. De hjälper inte med vaccintvång på nåt sätt, folk blir bara förbannade. Men tänk efter innan du bara skriver massa BS som lurar folk.

Frida__X
Frida__X
Gäst
22 december 2021 kl 15:23

Kan ingen snälla bara få ett slut på all den galenskap som får människor hatiska, misstänksamma och elaka mot varandra snart! Ingen vet vare sig ut eller in längre och alla instanser i samhället tyckts inte bara tro dom kan utan dom tar sig friheterna att fullkomligt köra över hela jävla mänskligheten.

Och seriöst varför? För att dom ska ta emot den största risken genom okänd injektion med ett medel som inte ens fyller sin funktion!

Det sjukaste är att trots ingen tycks kunna enas om något så står det ju ändå fullkomligt klart för samtliga och ingen förnekar det faktum att även vaccinerade smittas. Så hur i helvete måste alla ta skiten som inte fungerar särskilt bra?!?!

En sak är klar, ju mer man försöker tvinga fram detta ju högre protesterar människor. Var man smart nog att genomföra allt som hänt borde man vara smartare än att tro forcering skulle bita när sån skit triggat människan att kämpa ändå hårdare. Vem är farligast, den som har allt att förlora eller den som mist allt?

PatrikD
Patrik
Reply to  Frida__X
23 december 2021 kl 06:09

Dom bakom det här är ren onska, en förgrening ur satanismen. Total avsaknad av förståelse för människor eller förmågan att kunna känna empati. Injektionen är till för att splittra, skada och försvaga, spring om någon nämner ordet. Det är ett kraftigt övertramp mot hela västvärlden, en attack mot folket och demokratin. Men ondskan måste luras ut i ljuset för att den ska kunna besegras även om det kan vara jobbiga tider fram tills dess. Internet glömmer inte, inte heller folket och det finns inget farligare än någon som inte har något att förlora.

Jaro Pleva
Jaro Pleva
Gäst
Reply to  Frida__X
23 december 2021 kl 16:42

Grundfelet är att folket under årtionden har röstat på korrumperade förljugna maktpartier, (S)ärskilt ett, som tar sig allt större friheter medan det inskränker våra friheter, eller hur Mogge? Socialism och förfall är resultatet.

Kristian
Kristian
Gäst
22 december 2021 kl 12:38

Bra information. Men, hur praktiserar man 5 kap Diskrimineringslagen? Stämmer man företaget/ organisationen i domstol/ tingsrätten via ett civilmål?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
22 december 2021 kl 11:59

En stat som avlivar sina gamla och som försöker tvinga såväl vuxna som barn till att delta i medicinska experiment är en ren förbrytarorganisation utan någon som helst legitimitet. En sån förbrytarorganisation kan bara regera genom ekonomisk utpressning och våldsmonopol.

Henrik
Henrik
Gäst
22 december 2021 kl 11:12

Är det bara genom nästa val vi kan fälla ledningen av landet för grundlagsbrott eller finns det ytterligare instanser? Jag har varit i kontakt med JO, men de verkar inte ha någon makt ens över de myndigheter som de ska granska.
Antar det är KU anmälan som gäller och att det då behövs någon politiker med ryggrad som kan ta upp det?

Björn Heden
Björn Heden
Gäst
22 december 2021 kl 07:41

Äntligen ett samlat klarläggande av vad som gäller beträffande de lagvidriga åtgärder som S-regeringen försöker införa. Regeringen bryter mot grundlagen och även mot de EU-förordningar som berörs beträffande Kovidnitton s k pandemin.
Tack Björn Hammarsköld för detta!

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
22 december 2021 kl 02:26

Undrar om det skulle vara lagligt att bygga koncentrationsläger också?

https://www.byggnorden.se/projekt/skanska-bygger-sa-kerhetsbyggnader-pajpy-fem-platser-i-landet

Inte många som känner till förra gången de gjorde det.

https://juliacaesar.blog/2017/12/03/en-svensk-skamflack-socialdemokraternas-hemliga-koncentrationslager/

Men kanske har de bara kommit på att pizza, kakor och bullar inte funkar så bra för att stoppa skjutningarna? Visserligen uppehåller man gängen en stund med fika, men sen återgår de ju till jobbet.

Last edited 11 månader sedan by Josef Persson
Josef Persson
Josef Persson
Gäst
21 december 2021 kl 23:45

Vore ju kul att göra. 100-200 personer utan fascistpass. Gå till en affär om det blir aktuellt. Så ställer alla sig och gapar, och anmäler för diskriminering. Blir lite avskräckande exempel.

Statuera exempel, Björn har helt rätt!

Men socialist regimen verkar ju inte respektera lag och ordning alls.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
21 december 2021 kl 23:24

Denna dokumentär är rätt OK.

https://www.youtube.com/watch?v=oh2Sj_QpZOA

Men det enda man behöver se är sekvensen efter ca 46 minuter där man får reda på att Trump startade upp finansieringen till Wuhan igen. “The China virus”.

Yada yada yada yada!

De är lika ruttna allihopa. Och Fauci är fortfarande en fri man!

Birgitta
Birgitta
Gäst
21 december 2021 kl 22:15

News Voice växer, och blir seriösare, vilket är fantastiskt. Ibland dyker de upp en del konstiga röster dock!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Birgitta
21 december 2021 kl 22:41

Jag gillar dig Birgitta! Men pratar du om trollen?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
21 december 2021 kl 23:05
Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
22 december 2021 kl 14:15

Ledsen Hans! Men att jag har ett alias beror på att ingen annan har mitt förnamn med efternamn i Sverige.
Föredrar att få vara lite anonym från obehöriga.
Men förnamnet kan den som läst nordisk mytologi förstå.
Tors gny så är det ändå lättare att räkna ut.

Men detta med troll lär man sig att förstå efter ett tag.
Finns en på klimatsans också, med flera.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 11:15

Jag vill be om ursäkt, Torgny.

Du skriver väldigt speciellt, men jag tror att du är äkta.

Det har varit så många försök här i Newsvoice att sabotera i kommentarsfältet, så det är lätt att överreagera ibland.

Förlåt!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 december 2021 kl 12:40

Jag förlåter dig Hans!
Sedan att jag skriver sämre en dom flesta på detta forum, beror på en släng av dysleki.
Som väl är så brukar det bli röd markerat för att hjälpa mig.
Det jobbiga är bara att jag hållit mig från att skriva tills datorn gjorde sitt intrång, och jag gav mig tusan på att lära mig den, hjälpligt. XP datorn.
Du är helt ok Hasse. Sträck på dig!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 12:44

skulle ha varit ett x i dyslexi, så nu fablade jag till det.
Förlåt. Mvh

Tors vrede
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 12:46

Skulle nog ha varit ett b till i fabblade?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 13:01

Tack, jag är väldigt glad att du tar emot min ursäkt!

Du skriver bra och intressant.

Det jag reagerade på var inte alls det språkliga utan innehållet. Du har berättat om väldigt ovanliga saker och jag trodde ett tag att du hittade på och drev med oss, men så plötsligt förstod jag att det är sant och att du har väldigt speciella intressen och insikter.

Jag har jagat internettroll så mycket under åren att jag nog blivit lite väl nitisk i denna uppgift och ska ta det lugnare framöver.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 december 2021 kl 14:18

Jag är som jag är! Jag föddes sådan.
Har gått igenom så markliga saker så Franz Kafkas skräckromaner skulle vara bleka i jämförelse. Det började redan då jag knappt lärt mig gå. Det jobbigaste är då jag får tecken i vaket tillstånd, och några timmar senare får höra att någon jag gillat gått bort.
Jag har inte bett om detta, och skulle gladligen ta bort det om jag bara visste hur:
Det är inget som jag önskar någon annan.
Men det gav mig förståelse för ödmjukhet
redan i mycket unga år.
Döden är inte slutet, det kanske är då livet börjar?

Senaste gången som jag fortfarande lever i
ett chock tillstånd var den 20 maj i år.
Han som gick bort var som min andra far.

Vaknade av att det pulserade i mina trumhinnor som om någon stått i rummet där jag sov, och slagit med en slägga på ett stålrör.
Men ögonblickligen som jag vaknade så upphörde det.
Klev ur sängen med skakiga ben och klockan visade på 04:58
Erkänner att jag blev duktigt skrämd.
Gick omkring i huset och visste inte vad, vilket du väl kan förstå.
Klockan 11:36 ringer min mobil, varav jag svarar efter ett tag.
Hej! Det är Sven! Efter som du nästan har tillhört familjen så vill jag berätta att pappa gick bort klockan 5 i morse.
Några tysta minuter efter min beklagan tills jag säger att det gjorde han inte alls!
Klockan var 04:58 och detta har jag skrivit på
hans minnessida i detalj.
Det var dryga 50 mil mellan oss. Och han blev dryga 94 år.
Nu kommer frågan! Skall jag lägga ut minnessidan?
Mvh

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 14:35

Ja, lägg ut den, jag tror att många av oss läsare här skulle uppskatta det.

Vi behöver inse att det fruktansvärda som sker i hela världen nu är relativt – sett i ett evigt perspektiv – och då kan vi känna hopp och mening.

Livet är inte så krasst som evolutions-“teoretikerna” hävdar.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 december 2021 kl 15:16

Det jobbiga i så fall är att då har mitt fullständiga namn blivit offentligt på detta forum. Hur gör jag nu?

Valde att skriva det jag nyss skrivit efter som jag sett att det lugnat ned sig betydligt på denna sidan.
Det blir då inte så många som vill idiotförklara mig.

Googla på Kjell Eklund så får du träffar.
Men bara du! Respekterar ni det övriga?

Han har varit flygplanskonstruktör mm.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 15:28

Jag förstår och tack för ditt förtroende. Jag har läst det som du har skrivit om Kjell och jag hoppas och tror att det blir så som du önskar!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 december 2021 kl 17:13

Han lever i mig till slutet, som kanske blir en ny början. Men vem vet? Inte jag, men kan bara hoppas.

Googla på detta om du har lust.
Han som dödades, satt vid min högra sida
men inte fysiskt. Vi hade en samtal på ca 20 minuter. Han hade smugglat cigaretter i sin fiskebåt i åratal, tills tullen låg och vaktade vid hamnen. Tror inte leveransen blev betalad den gången. Men han satt av 18 månader om jag inte minns fel.
Den som dömdes för morden var min klasskompis. Fick livstid.
Men jag kunde inte se honom, utan öst statare.
Satt då kriminalen på öst, och Danmark.
Inget resultat. Men det var extremt värkligt.
Detta var på lucia afton 2012.
Min far ringde mig efter 19 obsen (SMHI ) då jag talade om att någon gick utanför mellan ljusen i adventsljusstaken. Kvällen efter samma tid, lika dant. Söndag förmiddag på ICAs parkering så fick jag veta vad som hänt.
Den kvällen gick ingen utanför fönstret.
Gustav som bragdes om livet kände jag sedan småskolan, men sedan slängde vi några ord då vi träffades spontant, och det kan ha varit många år emellan. Inget mer.

Varför fick jag till mig detta?
Är det en förbannelse? Mvh

https://se.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210SE91212G0&p=Morden+i+flakb%C3%B6le

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 18:48

Ja, vi kan hoppas.

Jag har gjort lite efterforskningar om morden och börjat lyssna på Sigrid Edsenius e-bok “Öland brinner”. Jag kände inte alls till det här. Min spontana känsla säger mig att den dömde är oskyldig. 

Intressant med dina iakttagelser och upplevelser!

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
23 december 2021 kl 19:35

Jag delar det med dig till fullo.
SKL uttalade sig på SVT att blodet på bösskolven kunde vara 5-8 år.
Vapnet beslagtog polisen 4 månader efter mordet. Så där vaknar funderingar över SKL.
Har allt inspelat för att bevara.
Sedan höll den påstådda gärningsmannen på
med lerduveskytte, och det var många som var med, förmodligen även Gustav.
Gustav hade även kontaktat polisen 2 dagar tidigare, om att det smög en dansk reggad bil utanför hans boende.
Gustav satt dit en dansk för medhjälp till smugglingen. Även han kom ut ur fängelset strax innan morden.

Eddie Felson
Eddie Felson
Gäst
21 december 2021 kl 22:05

Det kanske hjälper dem som fortfrande lever i höger mot vänster bubblan.
Ett litet steg framåt att förstå att alla dem spelar i samma lag, motståndar laget.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Eddie Felson
21 december 2021 kl 22:14

Den var bra! Men oj så sant.

Amanda Björkö
Amanda Björkö
Gäst
21 december 2021 kl 21:57

Det är märkligt att Reiner Fuellmich så omfattande arbete inte lyckat stoppa det som är på gång i Österrike och Tyskland. Österrike inför vaccinkrav 1:a februari för alla som fyllt 14 år. Höga böter och sedan kommer koncentrationsläger som i Australien.

Det här människorna som styr är där av en orsak och kommer inte följa några lagar och mänskliga rättigheter de har redan fått sin order och det som sker sker mer eller mindre samtidigt i alla länder.

Carina coombes
Carina coombes
Gäst
Reply to  Amanda Björkö
22 december 2021 kl 13:04

Håller med. I Spanien har de infört covid-passen på restauranger å då jag inte hade något blev jag stoppad i dörren till min spanskalektion på puben.
regeringarna skite4 fullständigt i fakta å ska tvinga alla till vaccinationer. Hälften av de inlagda på sjukhuset är alla fullvaccinerade vilket bevisligen inte fungerar. Känns maktlöst och diskriminerande

Andy S
Andy S
Gäst
21 december 2021 kl 21:42

Ja till frihet och nej till Vaccinationsbevis

Sadd rehal
Sadd rehal
Gäst
21 december 2021 kl 21:33

Tack Bjön, Tack för att akademiker som du är med i kampen

Lisbet Gemzell
Lisbet Gemzell
Gäst
21 december 2021 kl 21:19

Tack Björn Hammarskjöld för denna artikel. För mig är det fortfarande en gåta hur hela världen har blivit korrupt av Läkemedelsindustrin och den globala världsordningen. När kommer det att vända? Är det bara pengar och den som har mest makt som får råda? När kommer människan att ta sitt förnuft till fånga?

Tors vrede
Gäst
Reply to  Lisbet Gemzell
21 december 2021 kl 22:30

Förmodligen under 180 ppm. Då finns inte eliten heller.

Och allt var frid och fröjd. Tystnaden kvarstår, och inget kapital blir räddningen.

Allas lika värde!

Jesper Jäderkvist
Jesper Jäderkvist
Gäst
21 december 2021 kl 21:16

Nej, det får de inte. Men folk gör som de blir tillsagda av auktoriteter, som de underdåniga drönare de är. Var är kontraktet jag skrivit på som säger att min arbetsgivare (läs -tagare) äger min kropp?

Tors vrede
Gäst
Reply to  Jesper Jäderkvist
21 december 2021 kl 22:23

Då bryter dom mot både FNs och EUs stadga.
Kriget börjar snart.

nils andersson
nils andersson
Gäst
21 december 2021 kl 20:26

Ett synnerligen värdefull genomgång av Björn Hammarskjöld. Bör finnas i varje medborgares mobil, att begrunda i hela sin konsekvens för en rättsstat på glid. Tack för den Björn !

Michael
Michael
Gäst
21 december 2021 kl 20:08

Björn Hammarskjöld är en hjälte

PatrikD
Patrik
21 december 2021 kl 19:38

Bra att Björn nämner koldioxid och masker. Koldioxid (co2) är oerhört skadligt för hjärnan i för höga koncentrationer! Så söver dom ju även grisar innan slakt lustigt nog. Gränsvärdet för vad som anses som potentiellt livsfarligt ligger på 5000ppm. Utomhus ligger värdena runt 300ppm och i ett klassrum runt 1000ppm. I masker mäts uppemot 25000ppm efter bara några minuter. Detta riskerar att resultera i kraftiga hjärnskador kommande åren hos dom som idag bär mask regelbundet. Det dummar även ner och sänker folks intelligens när man stryper syret till hjärnan, samt väldigt farligt i kombination med ett dåligt immunförsvar. Här är två studier där dom testar masker med co2 mätare.

https://healthfreedomidaho.org/serious-concerns-over-masks-and-carbon-dioxide-levels/

Video masktest: https://www.bitchute.com/video/ROCg9Hl2HyWR/

Tors vrede
Gäst
Reply to  Patrik
21 december 2021 kl 22:06

Hej Patan! Jag har en son som jag kallar Patan. Samma namn!

Men uppskattar det du skrivit, fast skulle vilja ändra lite om co2, men du ligger väldigt nära så jag accepterar detta.

Men växtligheten öppnar sina klyvöppningar då bristen av co2 är ett faktum.
Men via sitt öppnande så tillgör dom sig mängden co2 för sin existens, Livets gas! Under evolutionen så behövdes 8-10,000 ppm för att vi till slut skulle bli till.
Vi finns ju! Kan vi tacka evolutionen och Darwin för detta?

Det ligger nog betydligt djupare än så!

Livet uppstod förmodligen inte av en slump. för allt bygger på kaos.
Möjligt vis så var det slumpen som givit oss ett liv med någon slags ordning?
Men det är fortfarande slumpen, som inte innebär år.

Jag har dryga 1 dm snö 21 dec, och tämligen kallt här på norra Öland.
Men Greta då! Profeten. Jag fryser!

417 ppm. Då är det en växthuseffekt. Men under 180 ppm så dör allt levande.

Men att kväva syret med dess förbrukade formel, co2 är förkastligt.
Syre in, co2 ut, och där skall det stanna som förbrukat. Växtlighetens behov.

Undra om eliten vill göra om oss till morötter, eller skog:

Var god och skölj! Mvh

PatrikD
Patrik
Reply to  Tors vrede
23 december 2021 kl 05:39

Bra namnval på grabben. Intressant, tack för informationen. Det lutar ju helt klart åt att morötter är lättare att kontrollera. Jag tycker det är så märkligt med allt det här co2 klimattramset, det borde vara enklare att se igenom det här folkvänliga globalist initiativet, vansinnet är ju förankrat i tomma intet. Vaccinagendan faller ju när som helst tillbaka ner i avgrunden och dom lär väl försöka kräla efter. Ser ut som det har blivit lite väl mycket särintressen i det här tramset så allt bara flyter ihop i en stor korrupt smet samtidigt som rättsväsendet och folket står redo med trasorna.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Patrik
23 december 2021 kl 13:11

Tryn trasan bygger på som Koranen, underkastelse.
Smäller av om jag råkar se en skymt från riksstan då dom sitter med dessa attribut och skall tro sig bestämma över folket, och landet. Synd att vi inte kan läsa historieböckerna om ca 100 år.
Men vi kan nog föreställa oss den skriften redan idag. Mvh

Hatem Abacid
Hatem Abacid
Gäst
Reply to  Tors vrede
4 januari 2022 kl 02:05

Otrevligt och fult att ge en sådan släng åt Koranen som du definitivt behöver jobba hårt för att förstå. Koranen förutsätter underkastelse till enbart Gud, annars föreskriver den att “era angelägenheter ska ni avgöra i samförstånd”. Svensk demokrati lever idag inte upp till denna nivå av respekt för människan.
Synd för en individ som annars verkar vara klok. Men ingen är fulländad i denna värld. Det är dock aldrig försent att ta sitt förnuft till fånga. Jag rekommenderar dig att läsa annat än islamofobisk smörja för att förstå att islam eftersträvar ditt bästa mer än något eller någon som hittills kommit till din kännedom. Lycka till och god fortsättning.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Patrik
21 december 2021 kl 23:38

På min fars ålderdomshem går de flesta i personalen runt och stryper sig själva större delen av dagen. De är medvetna om det, men vill inte bråka. Trötthet, och nästan daglig huvudvärk. Svettas pustar och flåsar. Vissa masker är värre än andra, men de är ju billigare.

Göra sig själv sjuk på daglig basis, för att inte riskera att någon annan skall bli sjuk….kanske….

Självskadebeteende, och hjälp till självskadebeteende från deras överordnade.

PatrikD
Patrik
Reply to  Josef Persson
23 december 2021 kl 05:53

Fruktansvärt! Man vill bara vrida nacken av alla som påtvingar eller manipulerar folk att skada sig själva med massa ologiskt trams.

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
21 december 2021 kl 19:08

Björn Hammarskjöld är förmodligen den enda som kämpar för sanningen med HEDERN i behåll!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Samuel af Ugglas
21 december 2021 kl 21:16

Det blir fler och fler läkare som kämpar med hedern i behåll. Se och häpna! Dessa 18 läkare, forskare och jurister har till och med publicerats i Aftonbladet:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7d4Pd8/vaccinpassen-for-oss-mot-kontrollsamhallet

Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
21 december 2021 kl 22:21

Underbart Hasse! Det börjar röra på sig.

Aktuellt 21:00 var skrämmande! Men eliten vill ge oss detta.
Skuldmättnaden är i full gång.
Men vi kan bara skratta över detta. Mvh

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
22 december 2021 kl 10:43

En av de läkare som har skrivit artikeln i Aftonbladet, Sture Blomberg, har översatt journalisten NIcholas Wades skrift som bygger på omfattande efterforskningar:

Ursprunget till COVID: Öppnade människor eller naturen Pandoras ask i Wuhan?

 Här är denna artikel som PDF:

https://peterkrabbe.files.wordpress.com/2021/05/nicholas-wade-svenska-1.pdf

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
22 december 2021 kl 10:58

Här kommer ytterligare enormt intressanta synpunkter om vaccinationsagendan. Linus Noremalm intervjuar läkaren Mikael Nordfors och hälsoprofilen Ingemar Ljungqvist:

https://www.youtube.com/watch?v=UDP7xoUQlkU

Mikael Nordfors berättar att han nu kommer att inrikta sin gärning som läkare på att organisera upp läkarhjälp för människor i hela världen som blivit skadade av vaccinerna.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
22 december 2021 kl 13:39

“Låt inte ondskan och rädslan styra över er!”, säger Mikael Nordfors.

Linden
Linden
Gäst
21 december 2021 kl 18:52

https://youtu.be/xYg-1xFa36E
Sanningen om vaccinpass & smitta, se siffrorna ansvariga döljer.
Ruffel och båg hela vägen. Är syftet att så split i befolkningen eller vad?

Tors vrede
Gäst
Reply to  Linden
21 december 2021 kl 22:17

Förmodligen till att ställa oss mot varandra. Manifestet bygger på detta.

Ulf Pohl
Ulf Pohl
Gäst
21 december 2021 kl 18:27

Tack Per för denna länk. Vilken sjusärdeles korruption, hyckleri och cynism! Bra att det kommer fram nu.

Ulf Pohl
Ulf Pohl
Gäst
21 december 2021 kl 17:08

Fick just reda på att Finland har avskaffat covidpassen den 18/19de december alltså häromdagen. Heja Finland!

Helene
Helene
Gäst
Reply to  Ulf Pohl
22 december 2021 kl 11:33

Var står det? Hittar ingen sån info?