Regeringen vill förbjuda oregistrerade kontantkort för mobiler

publicerad 10 februari 2022
- av Redaktionen
Hälsorisker med mobiltelefoner. Crestock.com
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play

Det är mycket vanligt att oregist­rerade och anonyma kontant­kort till mobil­telefoner används i samband med brotts­lig verksamhet. Det gör att polis och åklagare går miste om viktig och ibland avgörande infor­mation. I morgon beslutar därför regeringen om förslag som innebär ett förbud mot oregist­rerade kontantkort.

Tillgång till information om elektro­nisk kommu­nikation är ofta avgö­rande för att allvarlig brotts­lighet ska kunna utredas och lagföras. De brotts­bekäm­pande myndig­heterna har ett påtagligt behov av att kunna knyta en misstänkt person till ett visst telefon­nummer, inte minst för att kunna använda hemliga tvångs­medel.

För att uppgifterna ska finnas tillgängliga för brotts­bekäm­pande myndig­heter föreslår regeringen en registre­rings­skyldig­het för vissa förbetalda tjänster som kan nås via till exempel kontantkort.

“Oregistrerade kontant­kort till mobil­telefoner används ofta av krimi­nella för att försvåra polisens arbete. Nu sätter vi stopp för det och ger därigenom polisen bättre verktyg att bekämpa brott”, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Förslaget omfattar sådana kontant­kort som kan användas för samtal, sms och surf. Innan tjänsten börjar användas ska den som tillhanda­håller tjänsten registrera abon­nentens namn, adress och person­nummer. Det ska också göras en identitets­kontroll. Regist­rerings­skyldig­heten föreslås börja gälla den 1 augusti 2022. Kontant­kort som är i bruk vid ikraft­trädandet ska som huvud­regel registreras senast den 1 februari 2023.

I lagråds­remissen föreslås också ändrade regler om utlämnande av uppgifter om elektro­nisk kommu­nikation till brotts­bekäm­pande myndigheter. Förslagen innebär ett tydligare krav på format, ett utvidgat skynd­sam­hets­krav och en utvidgad reglering om ersättning.

Text (pressmeddelande): Sofie Rudh, pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet