Historia: Francis Boyle, amerikanska högrisklaboratorier och forskning på biovapen

Stäng alla högrisklaboratorier och ställ de ansvariga inför rätta

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.
publicerad 4 oktober 2023
- Margareta Skantze
Francis Boyle, 2019. Foto: eget verk
Francis Boyle, 2019.

Denna debattartikel av Margareta Skantze refuserades av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. NewsVoice publicerar den istället. Ämnet är historien bakom amerikanska biovapenlaboratorier och gain-of-function-studier.

  • Coronapandemin har förorsakats av en läcka från högrisklaboratoriet i Wuhan i Kina.
  • SARS-cov-2 är ett offensivt biologiskt vapen.
  • Vaccinen som tagits fram är varken säkra eller effektiva. De har aldrig testats på djur.
  • Det som nu pågår är ett gigantiskt medicinskt experiment med människor som laboratorieråttor. De ansvariga måste ställas inför rätta och dömas till livstids fängelse.
  • Varenda högrisklaboratorium i världen måste omedelbart stängas och all gain-of-function forskning förbjudas.

Den som hävdar detta är Francis Boyle, amerikansk professor i internationell rätt. Hans senaste bok Resisting Medical Tyranny (2022) består av ett antal intervjuer som gjorts med honom i olika sammanhang.

Hans livslånga engagemang för att hejda kapprustningen och tillverkningen av massförstörelsevapen väcktes redan då han upplevde Kuba-krisen år 1962. Över hela världen satt människor klistrade framför teveapparaterna och följde timme för timme hur de stora sovjetiska krigsfartygen närmade sig Kuba lastade med kärnvapen.

Francis Boyle berättar hur han tänkte: Jag måste bidra till att göra världen bättre! Jag måste få denna dödliga kapprustning att upphöra! Han var då tolv år gammal.

Han studerade under sju år vid Harvard University och tog tre olika examina. Vid fakulteten Department of Government har en lång rad tongivande amerikanska politiker formats under decenniernas lopp. Härifrån värvar CIA de bästa och intelligentaste studenterna. Boyle berättar att han sökte sig dit för att förstå tänkesättet hos den nya eliten.

När han berättar om Harvard, sin Alma Mater, förnimmer man hans sorg över att detta ärevördiga lärdomssäte hamnat i händerna på den neokonservativa falang som från och med Kissingers dagar präglat den amerikanska utrikespolitiken.

Francis Boyle har författat lagtexten till BWATA (Biological Weapons Anti-Terrosim Act), som kriminaliserar biologiska vapen och belägger deltagande i all sådan forskning med livstids fängelse.

Den antogs unisont av både den amerikanska senaten och kongressen och undertecknades av president George Bush sr år 1989. Men, säger Boyle, jag måste konstatera att jag misslyckats. Forskarna fortsätter som tidigare och kringgår lagen genom att påstå att de sysslar med att finna vaccin för potentiellt dödliga sjukdomar.

Framtagningen av biologiska och kemiska vapnen startade redan under Första Världskriget. Den förbjöds genom Genève-konventionen år 1925. Men USA undertecknade inte. Forskningen förlades till anläggningen Fort Detrick i delstaten Maryland på den amerikanska östkusten.

Verksamheten intensifierades under Andra Världskriget, samtidigt med Manhattanprojektet som hade i uppdrag att skapa kärnvapen. År 1969 undertecknades till sist Genève-konventionen av president Nixon. Men Fort Detrick överlevde, tack vare en ny definition av den forskning som bedrevs där.

Den kallades hädanefter för ”defensiv” i stället för offensiv och förknippades med den stora kampanjen ”kriget mot cancer” som lanserades år 1971 under ledning av Nixon.

Under president Reagans tid tog utvecklingen av biologiska vapen ny fart. Det som särskilt intresserade var DNA-tekniken, som då ännu låg i sin linda. Med hjälp av den tänkte man sig att det skulle gå att utveckla biovapen avsedda för specifika etniska grupper, för grödor och djur.

Anthony Fauci. Foto: usatoday.com
Anthony Fauci. Foto: usatoday.com

Immunologen Anthony Fauci tillsattes av Reagan som chef för National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Under hans ledning har enorma summor slussats via NIAID för forskningen kring biovapen. Fauci, själv ivrig anhängare av gain-of-function, behöll sin position fram till år 2022 och har spelat en nyckelroll som medicinsk rådgivare åt alla presidenter.

Arbetet att ta fram dessa dödliga biovapen accelererade efter Sovjetunionens kollaps år 1991. Som ett svar på detta nya geopolitisk läge formade tankesmedjan Project For A New American Century (PNAC) sin målsättning att USA nu skulle bli ensam regerande världsmakt genom att tillförsäkra sig ekonomisk dominans i världen.

Manifestet undertecknades av tjugofem neokonservativa politiker, bland dem Jeb Bush, Dick Cheney, Francis Fukuyama, Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz. I policydokumentet Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century (2000) påpekas särskilt att USA:s militära styrkor ska tillgodogöra sig den ”revolutionerande militära utvecklingen”, vilket syftar på biologiska och kemiska vapen, som enligt PNAC är långt mindre kostnadskrävande än de föråldrade omoderna vapensystemen.

Sedan år 2001 har USA, enligt Boyle, satsat ungefär 100 miljarder dollar på offensiva biologiska vapen. 13 000 ”dödsforskare” (termen är Boyles) arbetar världen över i 400 laboratorier. USA:s satsning på biovapen har lett till en världsomspännande kapprustning.

Högrisklaboratorier finns numera bland annat i USA, Ryssland, UK, Frankrike, Kina och Israel. Här forskar man på hur man ska kunna göra dödliga sjukdomsbakterier än mer potenta genom gain-of-function. I fokus står mjältbrand, harpest, böldpest, ebola, botulism och spanska sjukan.

Som en röd tråd genom Boyles bok går ropet: Stäng alla dessa laboratorier! De utgör en dödlig fara för hela mänskligheten!

FN-organet WHO har förvandlats till en medbrottsling i denna verksamhet. Samma sak gäller CDC, det amerikanska läkemedelsverket.  Politikerna i USA har genom denna forskning berikat sig själva.

Donald Rumsfeld

Donald Rumsfeld, tidigare försvarsminister under George W. Bush, var ordförande för det stora multinationella läkemedelsföretaget Gilead Siciences som tog fram vaccin mot fågelinfluensa. USA köpte 20 miljoner doser för skattebetalarnas pengar. Boyle konstaterar lakoniskt att en hel del av pengarna hamnade i Rumsfelds rymliga fickor.

Under Barack Obamas tid som president förbjöds denna forskning i USA eftersom den ansågs vara alltför farlig genom risken för läckage från högrisklaboratorierna. Det fick till följd att USA förflyttade en stor del av verksamheten utomlands. Ett av laboratorierna skapades i Wuhan i Kina.

Boyle hävdar att det inte råder något som helst tvivel om att det var här som SARS Cov-2 skapades som ett offensivt biologiskt vapen. Om det spritts avsiktligt eller oavsiktligt låter han vara osagt.

Kunskapen om läckan upptäcktes redan i mitten av september 2019. I all hast ordnades simuleringsövningen Event 201, som hölls i oktober 2019 i samarbete mellan Johns Hopkins Universitetet, WEF och Bill Gates.

Här drogs riktlinjerna upp för hur den stundande corona-pandemin skulle bemötas. Då visste man ännu inte hur farlig den var. Boyle fruktade själv en långt högre dödlighet än vad som senare visade sig bli fallet.

I medierna beskrevs hur en hetsjakt på framställning av vaccin inleddes grundad på den nya revolutionerande mRNA-tekniken. Beställningen gjordes av DARPA, forskningsavdelningen inom den amerikanska försvarsmakten.

De hade redan tio år tidigare inlett ett program för att utveckla tekniken med mRNA-injektioner.  Boyle vägrar att använda ordet vaccin och kallar injektionerna för ”Frankenshots” med anspelning på Mary Shelleys roman Frankenstein.

Francis Boyle vill med sin bok Resisting Medical Tyranny skapa ett underlag som ska kunna användas i kommande rättegångar där alla som varit verksamma vid högrisklaboratorierna, också utanför US, ska åtalas och dömas enligt BWATA, den lag som han själv skrivit. Enligt hans beräkningar har så många som en miljon amerikaners död förorsakats av detta biovapen och av injektionsskador.

Han hänvisar också till Nürnbergkoden, som skapades i spåren av de rättegångar som hölls efter Andra Världskriget då ett antal tyska läkare dömdes till döden för att ha utfört medicinska experiment på människor i koncentrationslägren.

Under sjuttio år har denna lag fallit i glömska. Kunskap om den ingår till exempel inte i läkarutbildningen i USA. Boyle efterlyser forskarnas engagemang i denna fråga.

En av de stora svårigheterna, säger Boyle, är att detta innebär att vi amerikaner måste rucka på vår självbild. Vi vill fortsätta att se Amerika som det bästa landet i världen och att vi är de mest godhjärtade av alla människor. Men vi har ju inte ens lyckats utkräva något juridiskt ansvar för Vietnamkriget, där det dog 58 000 amerikaner och tre miljoner vietnameser.

Amerikanarna vill slippa smärtan att ta till sig dessa budskap.  Det är ungefär som att säga till en liten pojke att hans högt beundrade pappa i själva verket arbetar som lönnmördare i en kriminell organisation.

Francis Boyle tänker sig att åtalet ska drivas som två olika mål, ett som avser spridandet av biovapnet och ett som avser mRNA-injektionerna.  Han menar att det amerikanska rättssamhället på federal nivå är genomkorrupt.

Han sätter i stället sitt hopp till de lokala åklagarmyndigheterna som inte ingår i det federala rättssystemet och vars självständighet garanteras av den amerikanska konstitutionens Tenth Amendment. På lokal nivå, säger han, lever ännu traditionella amerikanska dygder kvar såsom rättskänsla, sunt förnuft och hederlighet.


Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice