Global ekonomi: BlackRock och Vanguard kontrollerar 90% av Väst?

0
Anonym affärsman. Foto: Sergey Nivens. Licens: Shutterstock.com
Anonym affärsman. Foto: Sergey Nivens. Licens: Shutterstock.com

GLOBAL EKONOMI. Dr Joseph Mercola har i artikeln “The Same Shady People Own Big Pharma and the Media” sammanställt en analys om hur några få investment-banker, riskkapitalbolag och försäkringsbolag äger de stora industrierna i världen.

Två företag som sticker ut i mängden av investerarföretag är BlackRock och Vanguard som genom sitt ägande kontrollerar de industrier som producerar eller hanterar: läkemedel, råvaror (olja, metaller etc), kreditkort, flygtransporter, online-handel, telekom, kosmetika, mat, vapen, bilar, elektronik och massmedier.

Konsekvenserna är globala

Läkemedelsföretagen kontrollerar Covid-19-responsen i världen och massmedierna sprider villigt läkemedelsbolagens propaganda, en falsk officiell berättelse som leder in allmänheten på irrvägar, skriver Mercola.

Som ett exempel nämner Mercola att Vanguard och BlackRock är de två största ägarna i: Time Warner, Comcast, Disney och News Corp, vilka utgör fyra av de sex största medieföretagen vilka kontrollerar mer än 90% av det amerikanska medielandskapet.

BlackRock och Vanguard bildar utöver det ett monopol som äger nästan allt du kan tänka dig också. Sammantaget äger de 1600 amerikanska företag, som 2015 hade en sammanlagd omsättning på 9,1 biljoner dollar.

När du lägger till den tredje största globala ägaren (State Street) omfattar deras kombinerade ägande nästan 90% av alla S&P 500-företag.

Vanguard är den största aktieägaren i BlackRock. Å andra sidan har Vanguard en unik struktur som gör det svårt att urskilja ägarstrukturen, men många av de äldsta, rikaste finansfamiljerna i världen kan kopplas till Vanguard-fonder.

Se videon och läs hela artikeln

Sammanställning: NewsVoice

Relaterat

Dr. Jessica Rose: The harms of covid vaccines may be monumental

0

COVID VACCINES ANALYZED. Dr. Jessica Rose is studying the damage caused by the mass vaccinations with mRNA injections against Covid-19. She has found that the damage became visible early in the vaccine campaign, but that the world community has still only seen a fraction of the actual damage caused by the injections.

Interview: Aga Wilson

Wilson’s interviews are funded by donations. Without these, we cannot continue. By donating to the Free Voice interview series, you will help build an English-language section and thus an international expansion of NewsVoice. – The Editor

Dr. Jessica Rose, who is normally positive about vaccines, says that VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), the US database for vaccine injuries, has only managed to collect an estimated 1% of the total number of serious side effects from mRNA injections. VAERS is, unfortunately, a weak system when it comes to how side effect data is handled, says Rose. She, therefore, divided adverse reactions and side effects into several categories such as neurology, immunology, reproductive organs, and cardiovascular. In this way, she has created a warning system where it should be easier to see if and in that case how side effects can be linked to the mRNA vaccines.

Rose says that the so-called “covid vaccines” are not actual vaccines but rather injections of genetic material. Several studies have been published, despite attempts to censor these, which show that the spike proteins themselves are very toxic to the body. These spike proteins are foreign proteins.

Rose hypothetically explains in the video why so many people who have received mRNA injections suffer from bleeding, blood clots, and immunological reactions.

Jessica Rose: The spike proteins are toxic and foreign to the body

Rose mentions a recent Japanese study that shows that the spike proteins do not stop at all locally at the injection site, ie in the muscle of one upper arm where the injection normally takes place. Instead, the proteins have been found in, among other things, the brain and ovaries, where they are most likely to cause damage. It is the protruding spike proteins that the virus uses to attach to human cells.

Indications that the spike proteins damage the female reproductive capacity are 10,000s of witnesses around the world where women tell about a disrupted menstrual cycle, children, and very old women who start menstruating (bleeding from the reproductive organs). Strangely enough, this phenomenon applies to both vaccinated and unvaccinated women, which has led to the hypothesis that vaccinated people passively spread the spike proteins in society.


The fact that millions of people have been injected with these so-called “mRNA vaccines” is to be considered a crime against humanity, Dr. Jessica Rose believes.


Vaccine researcher Byram Bridle also warned that spike proteins are spiked in the body far beyond the injection site. NewsVoice writes about it in the article (in Swedish): Study: mRNA vaccines are toxic and can cause blood clots, brain damage, and infertility.

SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Spike proteins as seen on the coronavirus, SARS CoV-2. Photo: Dr. Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC

Dr. Jessica Rose asks the same question as many other academics, doctors, and laypeople, why do no authorities talk about the need for a strong natural immune system? Instead, all rules and recommendations are unanimously focused on mouth protection, lockdown, “stay at home”, vaccines and social distancing say.

Israel is an example of horror – shaping a new society instead

Rose explains why the rules are so extremely strict in Israel in particular. She believes this is because Israel is already a controlled closed society with strong police and military infrastructure. It is easy to study and perform an mRNA experiment in Israel. In addition, Israel’s recently launched VAERS-like system does not work. Rather, they are used to obscure the damage of the mRNA injections, Rose says.

What scares Jessica Rose the most is that very many women have no doubt that their children will be vaccinated. They do everything to get their normal lives back, after a year of lockdown. Rose calls the approach extremely malicious. Children in Israel are now dying of myocarditis after being vaccinated. It is a disease that in principle never affects children.

The way out of the establishment’s malicious grip on people is about shaping a new society by building new communities based on new values, facts, good science, compassion, and joy of life, says Jessica Rose.

Interview: Aga Wilson | Text and video editing by Torbjörn Sassersson

Related

Dr Jessica Rose: skadorna av “covidvacciner” kan vara monumentala

4

COVIDVACCINER ANALYSERAS. Dr Jessica Rose studerar de skador som en följd av massvaccinationerna med mRNA-injektioner mot Covid-19. Hon har funnit att skadorna blev synliga redan tidigt under vaccinkampanjen, men att världssamhället ändå bara sett en bråkdel när det gäller de faktiska skadorna som injektionerna har orsakat.

Intervju: Aga Wilson | Text: Torbjörn Sassersson

Wilsons intervjuer finansieras med donationer. Utan dessa kan vi inte fortsätta. Genom att du donerar till intevjuserien Free Voice hjälper du till att bygga upp en engelskspråkig sektion och därmed en internationell expansion av NewsVoice. / Torbjörn S. red

Jessica Rose som normalt är positiv till vacciner säger att VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), den amerikanska databasen för vaccinskador, endast lyckats samla in uppskattningsvis 1% av det totala antalet allvarliga biverkningar av mRNA-injektioner. VAERS är ett tyvärr svagt system när det gäller hur biverkningsdata hanteras, säger Rose. Hon delade därför in negativa reaktioner och bieffekter i flera kategorier såsom: neurologi, immunologi, fortplantningsorgan och hjärta-kärl. På det viset har hon skapat ett varningssystem där det ska vara lättare att se om och i så fall hur bieffekter kan kopplas till mRNA-vaccinerna.

Rose säger att de så kallade “covidvaccinerna” inte är egentliga vacciner utan snarare injektioner av genmaterial. Flera studier har publicerats, trots försök att censurera dessa, som visar att spikproteinerna i sig är mycket giftiga för kroppen. Dessa spikproteiner är kroppsfrämmande proteiner.

Rose förklarar hypotetiskt i videon varför så många som fått mRNA-injektioner drabbas av blödningar, blodproppar och immunologiska reaktioner.

Jessica Rose: spikproteinerna är giftiga och kroppsfrämmande

Rose nämner en färsk japansk studie som visar att spikproteinerna inte alls stannar lokalt vid injektionsstället, det vill säga i den ena överarmens muskel där injektionen normalt sker. Istället har proteinerna hittats i bland annat hjärnan och äggstockar där de med stor sannolikhet orsakar skador. Det är de utstickande spikproteinerna som viruset använder för att fästa på mänskliga celler.

Indikationer på att spikproteinerna skadar den kvinliga reproduktionsförmågan är 10,000-tals vittnen runt om i världen där kvinnor berättar om störd menstruationscykel, barn och mycket gamla kvinnor som börjar menstruera (blöda från reprodutkionsorganen). Detta fenomen gäller underligt nog både vaccinerade och ovaccinerade kvinnor, vilket lett till hypotesen att vaccinerade personer passivt sprider spikproteinerna i samhället.


Att miljontals människor injicerats med dessa så kallade “mRNA-vacciner” är sammantaget att betrakta som ett brott mot mänskligheten, anser dr Jessica Rose.


 

Även vaccinforskaren Byram Bridle varnade för att spikproteinerna spids ikroppen långt bortom injektionsstället. NewsVoice skriver om det i artiklen: Studie: mRNA-vaccinerna är giftiga och kan orsaka blodproppar, hjärnskador och infertilitet.

SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC.gov
Spikproteinerna är utskotten på coronaviruset, SARS CoV-2. Foto: Dr Fred Murphy och Sylvia Whitfield, CDC

Jessica Rose ställer samma fråga som många andra akademiker, läkare och lekmän, varför pratar inga myndigheter om behovet av ett starkt naturligt immunförsvar? Istället är alla regler och rekommendationer unisont fokuserade på munskydd, lockdown, “stanna hemma”, vacciner och socialdistansering, säger Rose.

Israel är ett skräckexempel – forma ett nytt samhälle istället

Rose förklarar varför reglerna är så extremt hårda i just Israel. Hon tror att det beror på att Israel redan är ett kontrollerat slutet samhälle med en stark polisiär och militär infrastruktur. Det är enkelt att studera och utföra ett mRNA-experiment i Israel. Dessutom fungerar inte Israels sent startade VAERS-liknande system. De används snarare för att mörka skadorna av mRNA-injektionerna, säger Rose.

Det som skrämmer Jessica Rose allra mest är att väldigt många kvinnor har inga tvivel om att deras barn ska vaccineras. De gör allt för att få tillbaka sina normala liv, efter ett år av lockdown. Rose kallar upplägget för extremt illvilligt. Nu dör barn i Israel av hjärtmuskelinflammation, efter att de vaccinerats. Det är en sjukdom som i princip aldrig drabbar barn.

Vägen ut ur etablissemangets negativa grepp om människor handlar om att forma ett nytt samhälle genom att bygga nya communities som baseras på nya värderingar, fakta, god vetenskap, medkänsla och livsglädje, menar Jessica Rose.

Intervju: Aga Wilson | Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Genom att du donerar till intevjuserien Free Voice hjälper du till att bygga upp en engelskspråkig sektion av NewsVoice och en internationell expansion. Du kan även donera direkt till Wilson via Swish ovan.

BlackRock massköper boenden som ska hyras ut enligt Great Reset-modellen

15
Laurence D. Fink. Foto från video: Credit Suisse
Bild: Laurence D. Fink BlackRocks VD och grundare. Foto från video: Credit Suisse

ANALYS. Medier i USA konstaterar att BlackRock, världens största kapitalförvaltare, dammsuger bostadsmarknaden. De köper med hög intensitet alla enskilda familjehus som de kan hitta genom att betala 20-50% över begärt pris. Vanliga bostadsköpare har inte en chans.

Bostadsus, fastigheter och familjebostäder som dyker upp på den fria marknaden kan köpas upp till överpriser inom loppet av timmar. BlackRock är en av dessa centrala aktörer som köper upp tusentals nya bostäder och hela stadsdelar, men även andra spelare deltar i processen som pensionsfonder och fastighetsinvesteringsgrupper.

BlackRock pekas ut som världens största kapitalförvaltare och den ledande förespråkaren för The Great Reset, den stora omställningen. Dessa uppköpande entiteter erbjuder sedan medelklassen, som tidigare hade råd att köpa egna boenden, möjligheten att få hyra de fastigheter som BlackRock just köpt upp. Medelklassfamiljer får “möjligheten” att bli permanenta hyresgäster.


Detta kan i förlängningen betyda att medelklassen inte längre kan kapitalisera på ägd egendom som kan öka i värde tex genom renovering och allmän prisutveckling. Det betyder även att arbetarklassen inte heller kan klättra upp i medelklassen. I realiteten flyttas medelklassen ner i en arbetarklass som blir enorm.


 

BlackRock realiserar planen med The Great Reset

“And the new King of Wall Street is leading the charge. BlackRock, with over $7 trillion in assets under management, says its clients will double their ESG investments in just five years. Money managers on the Street are saying climate change is their top concern” – Oil.com

Det handlar om omfördelning av rikedomar, men det är inte rika människors rikedomar som omfördelas. Det är den normala medelklassen som är måltavlan, konstaterar bedömare.

Så här beskriver BlackRock sin mission:

“Our purpose is to help more and more people experience financial well-being. Together with our clients, we’re contributing to a more equitable and resilient world – today and for generations to come.”BlackRock

Kombinationen av denna självidealiserande beskrivning och målsättningen med att köpa familjebostäder, så att familjer ska kunna hyra dessa istället för att sitta på en egendom som ökar i värde, kan associeras till planerna med The Great Reset som frontas av World Economic Forum. Minns du deras slogan? “You’ll own nothing and you’ll will be happy”.

World Economic Forum: "You'll own nothing and you'll will be happy".
World Economic Forum: “You’ll own nothing and you’ll will be happy”.

När alla världens folk är upptagna med att oroa sig för virus under covidkrisen iscensätter bankvärlden och deras partners något som kallas Going Direct Reset, påstår finanskvinnan Cathrine Austin Fitts. Hon säger att en antal banker som ingår i G7-länderna slutit sig samman i en arbetsgrupp bestående av främst riksbankschefer. Bakom arrangemanget finns BlackRock, en del av Blackstone Group.

Läs mer: Finansexpert om coronakrisen: Maktelit vill ta ekonomisk kontroll över människors liv

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Källor

Jerry Nilsson: Akut grundvattenbrist hotar världssamhällen

5

MÄNNISKAN & NATURRESURSERNA. Den industriella processen har i över 100 år utvecklat välstånd, välfärd, materiella rikedomar, pengar och makt till olika grupper medborgare över hela världen, men även till kostnaden av stora allvarliga problem som de senaste 50 åren i växande skala hotar allt liv på jorden. Det visar nu samlad modern forskning och faktabaserade data.

Text: Jerry Nilsson samhällsdebattör, futurist som reflekterar på samhället och dess utveckling | Artikeln har tidigare publicerats i DebattNytt

Håller vår globala samhällsmodell med våra ledande beslutsfattare att hota allt levande liv på jorden? Frågeställningen är befogad om man tar del av vad forskningen idag vet om konsekvenserna med dagens samhällsmodell i en global värld.

Den industriella processen har i över 100 år utvecklat välstånd, välfärd, materiella rikedomar, pengar och makt till olika grupper medborgare över hela världen, men även till kostnaden av stora allvarliga problem som de senaste 50 åren i växande skala hotar allt liv på jorden.

I många områden av världen har redan ekologiska system kollapsat och förintats. Orsakerna är flera och beror dels på mänskliga basala behov för överlevnad, men även på den dominerande tanken om ökad tillväxt som driver ökad produktion och konsumtion av varor (och tjänster) i form av årlig ökande BNP (Bruttonational produkt .. summan av alla varor och tjänster en nation producerar under ett år).

Politikerna är administratörer i denna process med en stödjande politik, upprättade av regler samt uppgjorda frihandelsavtal multilaterala, bilaterala etc mellan länder för industriella varor som produceras och distribueras över hela världen i gigantiska flöden.Politikerna stimulerar dessa flöden med bidrag- och stödpengar vid behov.

Forskningen har dock de senaste årtiondena samlat in data från hela världen, bla med hjälp av satelliter och fått fram fakta som tidigare varit okända, vilket innebär att kunskap numera finns om att nuvarande modeller i samhället med ekonomi och tillväxt driver utvecklingen till allt allvarligare planetära tillstånd.


Det är inte bara växthusgaser i atmosfär och global uppvärmning som med extrema oväder, översvämningar, smältande isar etc accentuerar problematiken, utan andra från en början mera osynliga problem vilka i ett senare skede blir synliga med katastrofala följder.


Det moderna samhället skapar en vattenskuld

En livsviktig resurs som vatten tar alla för given eftersom den är grunden för allt liv på jorden. Vatten som finns på, ovan och under jord utgör nu med kunskap ett allt allvarligare hot mot allt liv när utbudet minskar eller elimineras i stor omfattning utan att kunna ersättas. Vatten som förbrukas i de industriella processerna i stora mängder, långt över vad de ekologiska systemen återskapar. Det är ett allvarligt problem. Enligt hydrologer (forskare) finns det nu en vattenskuld som vår samhällsmodell bygger upp i eskalerande fart. Det är inte hållbart för framtid.

Jag ser det som att jorden nu förlorar naturliga ekologiska livsviktiga system i ökande omfattning runt om i världen. System som inte går att återskapa i en handvändning när de väl är förintade. Det här är en process som fortgår och ökar i takt med att outvecklade delar av välden med stora folkmängder nu utvecklar samhällets välstånd, välfärd i likhet med de redan utvecklade världsdelarna.


Forskarna påstår att om 10 år kommer behovet av vatten med nuvarande samhällsmodell att överstiga tillgången med 40%. I huvudsak går vattenanvändningen till att producera maten vi äter. I den utvecklande delen av världen har vi ett överflöd av matutbud som i stora mängder inte konsumeras.


Aralsjön 1989 och 2014. Foto: NASA. Licens: Public Domain
Aralsjön 1989 och 2014. Foto: NASA. Licens: Public Domain

Aralsjön som tömdes – ett varnande exempel

Det är viktigt att förstå hur vattnet färdas och används samt vilka problem det skapar om vi inte respekterar dess betydelse för allt liv på jorden. Ovanpå jorden finns vatten som sötvatten, normalt i vattendrag och sjöar etc som tillförs via regn, snö, is och källvatten. Växterna och vattendragen samt vattensamlingarna avger vatten till luften där moln bildas från vilka vattnet senare faller ner på jorden. Allt sker i ett ständigt kretslopp, vilket är förutsättningarna till allt liv på jorden. Om man färdas från Norge till Sverige (sommartid, solig klarblå dag) ser man tydligt hur vattnet i norska havet värms upp och vattenånga bildar moln som driver in över skandinaviska bergskedjan för att i Sverige falla ner som regn.

Ur ett globalt perspektiv finns flera exempel på synliga problem. Aralsjön i Centralasien är ett av dem. Sjön var världens fjärde (4:e) största sjö vid 1960-talet. När den industriella processen med produktion av kläder startade har vattnet i Aralsjön minskat i yta och volym med ca 90% för att vattnet från tillflödena används till attt producera bomull till klädindustrin. I modern tid har man försökt leda vatten från andra håll på konstgjord väg till delar av sjön, men det återskapar aldrig den naturliga miljön. Stora delar är förlorade.

Enligt forskarna är ca 60% av alla floder i världen utan kontakt med havet vilket är ett problem. Flera hundratusentals vattendammar som industrin byggt runt om i världen,bla för energiutvinning, har enligt forskarna vattensamlingar som med sin volym och tyngd av vatten påverkat lutningen av jordaxeln och jordens rotationshastighet. Det är stora förändringar under kort tid av planetär påverkan som människan är ansvarig för.

Akviferer. Illustration: Hans Hillewaert. Licens: Public Domain
Akviferer. Illustration: Hans Hillewaert. Licens: Public Domain

Akviferer – vattenreservoarer

Om man ser under jordytan finns det vatten i sk akviferer, vattenreservoarer vilka innehåller stora mängder grundvatten som ansamlats i 3000 till 6000 år. Det finns 37 kända akviferer spridda över hela världen. Dessa innehåller sammantaget mer vatten än allt vatten i jordens floder och sjöar.

Den största, Ogallala akviferen finns i USA och sträcker sig under 8 delstater från Texas till Nebraska. Den akviferen använder man för allmänna ändamål och till bla jordbruksindustrin för att odla foder till köttproduktionen, majs, vete och sojabönor, något som fd president Donald Trump förhandlade om i senaste frihandelsavtalen, bla mellan Kina och USA.

Grundvattnet sinar i södra USA – kan vara slut 2028

Enligt uttalanden från bönder födda i området och som arbetat med jordbruk i ca 30 år har man utnyttjat Ogallala akviferen som en resurs och tillgång för ekonomiskt tillväxt och ekonomisk vinning. Södra delarna av Ogallala akviferen håller redan på att tömmas på grundvatten och jordbruken i området måste avvecklas pga vattenbrist.

Ogallala ekviferens förändringar åren 1980 1995. Illustration: Fischer, Brian C.; McGuire, Virginia L. Licens: CC BY-SA 3.0
Ogallala ekviferens förändringar åren 1980 1995. Illustration: Fischer, Brian C.; McGuire, Virginia L. Licens: CC BY-SA 3.0

Det finns data som visar uttag från Ogallala akviferen på 26 km³ (26 kubikkilometer) vatten år 2000. År 2005 är uttaget ca 312 km³ vilket motsvarar en volym med en yta som är 31.2 mil lång och 31.2 mil bred, dvs ungefär som Norrbottens län fylld med 31.2 mil vatten upp i luften.

Det är gigantiska uttag av vattenvolymer som sker i den industriella processen vilket ögat inte ser omedelbart förrän vattnet under jord långt senare försvunnit och landskapet förvandlas till döda, torra landskap. Bedömningar finns att Ogallala akviferen kan vara tömd på vatten år 2028. Lokala samhällen kollapsar ekonomiskt pga det, eftersom de varit så beroende av jordbrukssektorn.

Även Olja/gas utvecklingen (fracking) påverkar vattenförekomsten. Där sprängningarna av berggrunden orsakar sprickbildningar som gör att grundvattenflöden uppstår under jorden och vattnet i akviferena kan förflyttas eller töms på vatten. Dessutom förorenas akviferen av mänsklig påverkan. I Texas är redan flera lokalsamhällen drabbade av vattenbrist och torka samt av en nedlagd jordbruksindustri.

Saudiarabien råkade ut för samma sak när de på 1970-talet borrade efter olja och då träffade och upptäckte undervattensreservoarerna, vilket gjorde att Saudiarabien även började producera vete pga vattenförekomsten under jord. Saudiarabien blev då en av de största veteproducenterna och exportörerna i världen. När vattnet i akvifererna började ta slut flyttade de produktionen till Arizona i USA där liknande processer med utnyttjande av grundvatten från akviferer pågår/har pågått enligt forskare. Saudiarabien förbrukar eller konsumerar ca 60% vatten från andra delar av världen säger forskarna.


Av alla jordens 37 akviferer under jord överförbrukas grundvatten i mer än 50% av dessa. Forskare har börjat mäta all industriell produktion i världen i sk “virtuellt” vatten, genom att beräkna hur mycket vatten det åtgår för att producera och transportera en vara eller produkt.


Virtuellt vatten

För att producera 1 kg tomater som exempel förbrukas det normalt ca 200 liter vatten. Varan eller 1 kg tomater innehåller således 200 liter “virtuellt” vatten. Ett lastfartyg som passerar Suezkanalen med frakt av tomater innehåller då ca 15 miljarder liter “virtuellt” vatten enligt forskarnas beräkningar.

Ser man till samtliga lastfartyg som passerar Suezkanalen med varor, vilka till stor del är ett resultat av de stora sk frihandelsavtalen mellan EU, USA, ASIEN, etc för att främja handelsutbyte, så innehåller de ett “virtuellt” flöde av vatten motsvarande tre (3 st ) Niagarafall.

Det finns på så vis ett “virtuellt” flöde av vatten i välden som forskningen idag har kunskap om, vilket jag menar politikerna måste ta del av, förstå och agera på. Gör man inte det av alla alarmerande signaler forskningen ger, för man en ansvarslös politik. Den samlade bilden av all den faktabaserade information idag kan ge känslan av en dysfunktionell samhällsmodell.

Giulio Boccaletti (strateg inom vattenskydd) berättade i en intervju om en rapport han skrivit för några år sedan åt World Economic Forum om vad som händer med vattnet och hur det används. World Economic Forum har till slut uppmärksammat problemet genom att de senast 4 åren rankat vattenkrisen som ett lika allvarligt problem i likhet med massförstörelsevapen, utbrott av allvarliga sjukdomar och klimatförändringar.

Text: Jerry Nilsson

Medical Apartheid and Vaccine Passports – Aga Wilson interviews Curtis Cost

0

NewsVoice presents Aga Wilson’s first interview in the interview series Free Voice exclusively for NewsVoice. Wilson asks questions to American Curtis Cost, who works with Robert F. Kennedy Jr. and Children’s Health Defense. Cost is an author and one of the producers behind the film Medical Racism.

Aga Wilson’s work is dependent on crowdfunding. You can easily contribute to her work by donating any amount directly to her via Swish: 164 63 79 76 84

The interview addresses medical abuse of minorities, something that has been going on since slavery, says Curtis Cost. This dark history extends all the way to the present day and to authorities such as the Centers for Disease Control (CDC), which today, together with the WHO, controls the covid crisis policy according to Cost.

He states that The Black Community is generally aware of this story and therefore many are reluctant to take the vaccination against Covid-19, but many leaders still choose to urge their groups to take it. Oprah Winfrey, for example, made a national effort for Pfizer to promote a vaccine.

Cost mentions the CDC scandal and the whistleblower. The CDC was aware that black boys who received the measles vaccine were at greater risk of developing autism. NewsVoice has previously written about how an insider named William Thompson chose to go out with this information.

Text and video interview by Aga Wilson

Curtis Cost’s work to track down evidence of medical abuse, which can be considered racist, led to the book “Vaccines Are Dangerous” and the film “Medical Racism: The New Apartheid”.

Förenade Arabemiraten inför kastsystem som skiljer vaccinerade från ovaccinerade

2

VACCIN. Hälsoministeriet i Förenade Arabemiraten har godkänt ett vaccinprotokoll och en vaccinapp kallad Alhosn-appen som ska reglera rörlighet och turism i landet.

Från och med den 15 juni 2021 är det obligatoriskt att människor har appen och följer protokollet för att under olika tidsbegränsade perioder få möjlighet att besöka köpcentra, stora stormarknader, gym, hotell, offentliga parker och stränder, pooler, nöjescentra, biografer, museer, restauranger och kaféer.

Vid röd färgkod (positivt PCR-svar) ska den “smittade” följa särskilda direktiv.

Appen utgår från sex kategorier och villkor under vilka en färgkodsstatus bestäms.

Kategori 1 täcker de vaccinerade som har fått sin andra dos minst 28 dagar tidigare eller deltar frivilligt i vaccinförsök. För dessa individer kommer ett negativt PCR-testresultat att visas i Alhosn-appen i grönt i 30 dagar.

Kategori 2 täcker de som har fått sin andra dos färre än 28 dagar tidigare. För dessa individer visas ett negativt PCR-testresultat på Alhosn-appen i grönt i 14 dagar.

Kategori 3 inkluderar de som har fått sin första dos och väntar på sin andra dos. För dem visas ett negativt PCR-testresultat på Alhosn-appen i grönt i sju dagar.

Kategori 4 täcker de som har fått sin första dos och är sena med sin andra dos med 42 dagar eller mer. För dessa individer visas ett negativt PCR-testresultat på Alhosn-appen i grönt i tre dagar.

Kategori 5 omfattar de som har certifikat för vaccinundantag enligt godkända processer. För dem visas ett negativt PCR-testresultat på Alhosn-appen i grönt i sju dagar.

Kategori 6 täcker de som inte har vaccinerats. För dem visas ett negativt PCR-testresultat på Alhosn-appen i grönt i tre dagar.

Sammanfattningsvis betyder beslutet att människor delas in i “kaster” baserade på om en person har vaccinerats eller inte. Vaccinationsstatus är knuten till PCR-testet vilket betyder att PCR-testbranschen kan se fram emot stora intäkter.

Text: NewsVoice

Källor

Vaccine researcher Dr Byram Bridle silenced according to Dr Peter McCullough

3

THE COVID AGENDA. Someone is threatening the whistleblower and vaccine researcher Dr. Byram Bridle, according to Dr. Peter McCullough who says: “People go into fear and hiding. We have to be very very strong”. Both men are extremely critical of the current global covid vaccine agenda.

Dr Byram Bridle silenced

NewsVoice has published two articles based on information provided by Dr. Byram Bridle (in Swedish). Now another whistleblower claims Bridle has gone into hiding, possibly threatened.

Peter McCullough says he was attacked by a French reporter after he had testified about unused working treatments for Covid-19, in the Texas Senate. He was also attacked by a reporter from Singapore that was traced to the Bill and Melinda Gates Foundation, an organization that is heavily pushing for global vaccinations.

By: NewsVoice | Interview source: Justice League | Video source: Peter McCullough

Dr Byram Bridle silenced.
Byram Bridle. Photo: Karen Mantel, Ontario