Tyskland tar steg för legalisering av sharia och barnäktenskap

Tyskland: Ny lag som förbjuder barnäktenskap förklaras som grundlagsstridig

21
Demonstranter kräver sharia i Storbritannien. Foto: Gareth Davies. Licens: CC A2.0, Wikimedia Commons

SHARIA. Tysklands högsta domstol, (Bundesgerichtshof, BGH), har beslutat att en ny lag som förbjuder barnäktenskap kan strida mot grundlagen eftersom alla äktenskap, inklusive shariabaserade barnäktenskap, skyddas av Tysklands grundlag (Grundgesetz).

Tyskland närmar sig legalisering av barnäktenskap

Soeren Kern - Foto: Fox News
Soeren Kern – Foto: Fox News

Text: Soeren Kern, Senior Fellow vid New York-baserade Gatestone Institute | Texten är återpublicerad i NewsVoice med tillstånd

Beslutet, som i princip öppnar dörren för legalisering av shariabaserade barnäktenskap i Tyskland, är ett av det växande antalet exempel där tyska domstolar vetande eller ovetande främjar etablerandet av ett parallellt islamistiskt lagsystem i landet.

Fallet handlar om ett syriskt par – en 14-årig syrisk flicka som gift sig med sin 21-åriga kusin – som anlände i Tyskland vid migrantkrisens höjdpunkt i augusti 2015. Socialkontoret för ungdomar (Jugendamt) vägrade erkänna deras äktenskap och separerade flickan från sin make. När maken lade in en stämningsansökan dömde familjedomstolen i Aschaffenburg till fördel för socialkontoret som hävdade att de var flickans juridiska förmyndare.


I maj 2016 ogiltigförklarade dock en appellationsdomstol i Bamberg beslutet. Domstolen fann äktenskapet giltigt eftersom det ingåtts i Syrien där barnäktenskap enligt sharialag är tillåtna. Beslutet legaliserade i princip barnäktenskap i Tyskland.


Domen – som beskrevs som en “snabbkurs i syrisk islamistisk äktenskapslag” – orsakade skarp kritik. En del anklagade domstolen i Bamberg för att ha tillämpat sharialag istället för tysk lag och legaliserat en sed som är förbjuden i Tyskland.

“Religiösa eller kulturella motiveringar döljer det enkla faktum att äldre, perversa män förgriper sig på unga flickor”, sa Rainer Wendt, chef för den tyska polisunionen.

Monika Michell från Terre des Femmes, en kvinnorättsgrupp som arbetar för att motverka barnäktenskap, tillade: “En make kan inte vara juridisk förmyndare åt ett barn eftersom han har en sexuell relation med henne – en mycket uppenbar intressekonflikt.”

Justitieministern i Hesse, Eva Kühne-Hörmannfrågade:

“Om minderåriga personer – med all rätt – inte tillåts köpa en öl, varför ska då lagstiftarna låta barn fatta sådana stora beslut som har med äktenskap att göra?”

Andra menade att beslutet skulle sätta igång enorma kulturella konflikter i Tyskland, eftersom muslimer skulle se det som ett föredöme och försöka få igenom legalisering av andra islamiska sedvanor som polygami i landet.

I september 2016 avslöjade det tyska inrikesdepartementet som svar på en informationsfrihetsbegäran att 1 475 gifta barn – inklusive 361 barn under 14 år – bodde i Tyskland från och med den 31 juli 2016.

I ett försök att skydda flickor som gift sig utomlands men sökt asyl i Tyskland godkände det tyska parlamentet den 1 juni 2017 en lagstiftning som förbjöd barnäktenskap. Den så kallade Lagen för bekämpning av barnäktenskap (Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen) satte minimumåldern för äktenskap i Tyskland på 18 år och nollställde alla existerande äktenskap, inklusive de som ingåtts utomlands, där en av parterna var under 16 år vid tiden för ceremonin.

Tysklands federala domstol angav i sitt beslut som publicerades den 14 december att den nya lagen kan strida mot grundlagen då den bryter mot artikel 1 (mänsklig värdighet), 2 (fri utveckling av personlighet), 3 (jämställt skydd) och 6 (skydd av äktenskap och familj) i grundlagen.

Domstolen beslutade också att den nya lagen inte kan appliceras retroaktivt, och därför inte gäller det syriska paret som gifte sig i februari 2015.

Den federala domstolen bad till slut den federala grundlagsrätten (Bundesverfassungsgericht) undersöka giltigheten i Tysklands schablonförbud mot barnäktenskap och avgöra huruvida tyska myndigheter hädanefter bör utvärdera giltigheten i barnäktenskap fall för fall.

Beslutet struntar i artikel 6 i den inledande rättsakten av den tyska lagsamlingen (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB), som anger:

“En juridisk standard från en annan stat bör inte tillämpas där det kan resultera i konsekvenser som inte är kompatibla med de grundläggande principerna i tysk lag. Den går särskilt inte att applicera om den strider mot de grundläggande rättigheterna.”


Genom att skydda det syriska paret från tysk lag har domstolen inte bara legitimerat tillämpandet av sharialag för att avgöra resultatet av juridiska fall i Tyskland, den har också etablerat ett föredöme som nästan helt säkert kommer att användas i framtiden av försvarare av barnäktenskap och andra utländska lagar.


Vidare har domstolen genom att insistera att på legitimiteten i barnäktenskap ska utredas fall för fall öppnat dörren för så kallade kulturella undantag, nämligen de som skyddas av sharialagen, som i sin tur inte har någon åldersgräns för äktenskap.

Winfried Bausback, en bajersk lagstiftare som hjälpte till att utforma lagen mot barnäktenskap, var upprörd av domstolens beslut:

“På grund av vår grundlag och i barnets intresse bör det i detta fall endast finnas ett svar: Detta äktenskap bör ogiltigförklaras ända från början.”

“Tyskland kan inte å ena sidan vara emot barnäktenskap internationellt sett och å andra sidan vara för sådana äktenskap i vårt eget land. Barnets bästa får inte äventyras i detta fall. (…) Det handlar om grundlagsbefäst skydd av barn och minderåriga!”

Kommentatorn Andreas von Delhaes-Guenther skrev:

“I slutändan är det en fråga om princip i vilken utsträckning Tyskland vill acceptera utländsk lag som är helt motsägande vår egen lag i viktiga frågor. Det tog flera århundraden att avlägsna medeltiden från vår lag; vi får inte ta tillbaka den nu för någon påstådd tolerans eller ‘isolerat falls’ skull. Vi måste istället säga att i Tyskland gäller den tyska lagen för alla, särskilt när det gäller viktiga juridiska intressen såsom liv, hälsa – eller bara barnets välbefinnande, med en oföränderlig åldersgräns för äktenskap.”

“Vi bör ha en sak till i åtanke: Domar delas ut ‘å folkets vägnar’. Detta folk har klart och tydligt uttryckt via sina representanter i Bundestag att man inte längre vill erkänna barnäktenskap.”

Tyska domstolar och sharialag

Tyska domstolar söker sig allt oftare till islamistisk lag när antingen käranden eller svaranden är muslimska. Kritikerna menar att dessa fall – särskilt de i vilka tysk lag har ställt sig bakom sharialag – speglar ett farligt intrång av islamistisk lag i det tyska juridiska systemet.


I november 2016, till exempel, beslutade en domstol i Wuppertal att sju islamister som bildat en medborgargardsgrupp för att befästa sharialag på stadens gator inte bröt mot den tyska lagen, utan helt enkelt utövade sin rätt till yttrandefrihet.


Shariapolis

Den självutpekade “shariapolisen” orsakade allmän upprördhet i september 2014 när de delade ut gula flygblad som etablerade en “shariakontrollerad zon” i Elberfelddistriktet i Wuppertal. Männen uppmanade både muslimska och ickemuslimska förbipasserande att besöka moskéer och avstå från alkohol, cigaretter, droger, hasardspel, musik, pornografi och prostitution.

Wuppertals offentliga åklagare, Wolf-Tilman Baumerthävdade att männen, som bar orange västar med orden “SHARIAPOLIS” tryckta på, hade brutit mot en lag som förbjuder uniformer vid offentliga demonstrationer. Lagen, som särskilt förbjuder uniformer som uttrycker politiska åsikter, utformades ursprungligen för att hindra nynazistiska grupper från att paradera i allmänheten. Enligt Baumert var västarna olagliga för att de hade en “avsiktlig, skrämmande och militant” effekt.

Wuppertals distriktsdomstol beslutade dock att västarna tekniskt sett inte var uniformer, och att de inte utgjorde något hot. Rätten menade att vittnen och förbipasserande inte kunde ha känt sig skrämda av männen och att ett åtal mot dem skulle kränka deras uttrycksfrihet. Det “politiskt korrekta” beslutet, som överklagades med framgång, auktoriserade i princip shariapolisen att fortsätta genomdriva islamistisk lag i Wuppertal.

Den 11 januari 2018 ogiltigförklarade dock den federala domstolen beslutet och tvingade de sju individerna att avbryta sina aktiviteter. Den federala domstolen meddelade att de faktiskt hade brutit mot lagen som förbjuder bärandet av uniformer.

Sharialagen har trängt sig in i det tyska lagsystemet i princip okontrollerat i nästan två årtionden. Här kommer några exempel på detta:

  • I augusti 2000 beordrade en domstol i Kassel en änka att dela sin bortgångne marockanska makes pension med en annan kvinna som maken samtidigt varit gift med. Trots att polygami är olagligt i Tyskland beslutade rätten att de två fruarna måste dela på pensionen enligt marockansk lag.
  • I mars 2004 gav en domstol i Koblenz den andra frun till en irakier som bodde i Tyskland rätten att stanna permanent i landet. Rätten beslutade att det efter fem års polygamt äktenskap skulle vara orättvist att förvänta sig att hon skulle återvända till Irak.
  • I mars 2007 citerade en domare i Frankfurt Koranen i ett skilsmässofall med en tysk-marockansk kvinna som upprepade gånger hade blivit slagen av sin marockanska man. Trots att polisen hade beordrat mannen att hålla sig borta från sin fru så fortsatte han misshandla henne och hotade vid ett tillfälle att döda henne. Domaren citerade Sura 4, vers 34 i Koranen, som rättfärdigar “både makens rätt att använda kroppsstraff mot en olydig fru och etablerandet av makens överlägsenhet över frun”. Domaren avlägsnades så småningom från fallet.
  • I december 2008 beordrade en domstol i Düsseldorf en turkisk man att betala 30 000 euro i hemgift åt sin före detta svärdotter enligt sharialag.
  • I oktober 2010 beslutade en domstol i Köln att en iransk man måste betala hemgift åt sin exfru på 162 000 euro, den nuvarande motsvarigheten till 600 guldmynt, enligt det ursprungliga äktenskapskontraktet enligt sharialag.
  • I december 2010 beslutade en domstol i München att en tysk änka endast hade rätt till en fjärdedel av egendomen som hennes make, född i Iran, lämnat efter sig vid din bortgång. Rätten tilldelade de andra tre fjärdedelarna av arvet till mannens släktingar i Teheran enligt sharialag.
  • I november 2011 lät en domstol i Siegburg ett iranskt par skilja sig två gånger, först med en tysk domare enligt tysk lag, och sedan med en iransk prästman enligt sharialag. Chefen för Siegburg distriktsdomstol, Birgit niepmann, sade att shariaceremonin “var en tjänst som erbjöds av domstolen”.
  • I juli 2012 beordrade en domstol i Hamm en iransk man att betala hemgift åt sin fru som en del av skilsmässoförlikningen. Fallet handlade om ett par som gift sig enligt sharialag i Iran, migrerat till Tyskland och senare separerat. Som en del av det ursprungliga äktenskapsavtalet lovade maken att betala hemgift åt sin fru på 800 guldmynt som skulle betalas enligt begäran. Rätten beordrade maken att betala kvinnan 213 000 euro, den nuvarande motsvarigheten till myntens värde.
  • I juni 2013 beslutade en domstol i Hamm att den som ingår äktenskap enligt islamistisk lag i ett muslimskt land och senare ansöker om skilsmässa i Tyskland måste rätta sig efter de ursprungliga villkoren som etablerats av sharialag. Den avgörande domen legaliserade i princip shariaseden med “tredubbel talaq”, som innebär att skilsmässan blir giltig om man upprepar frasen “jag skiljer mig från dig” tre gånger.
  • I juli 2016 beordrade en domstol i Hamm en libanesisk man att betala hemgift år sin fru som en del av äktenskapsförlikningen. Fallet handlar om ett par som gifte sig enligt sharialag i Libanon, migrerade till Tyskland och separerade senare. Som en del av det ursprungliga äktenskapsavtalet hade maken lovat att betala hemgift åt sin fru på 15 000 euro. Den tyska domstolen beordrade honom att betala henne motsvarande belopp i euro.

I en intervju med Spiegel Online försvarade islamexperten Mathias Rohe existensen av parallella juridiska strukturer i Tyskland som ett “uttryck för globaliseringen”.

Han tillade: “Vi tillämpar islamisk lag precis som fransk lag.”

Text: Soeren Kern, Senior Fellow vid New York-baserade Gatestone Institute

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

21 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Erik
Erik
Gäst
7 januari 2019 kl 19:16

Tyskland har förfallit, i globalistens klor med Merkel i spetsen

Tant Pia
Tant Pia
Gäst
6 januari 2019 kl 13:44

Jag ser det som ett försök till att legalisera pedofili och göra kvinnan till ett objekt, ingenting annat.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
3 januari 2019 kl 11:30

Här håller jag med dig Martin till 100%. Bra skrivet! Precis så är det. Varför inser inte den Svenska befolkningen detta???

Hm… därför att de är hjärntvättade. Och de har “inte tid” att ta del av allternativa media (icke MSM).

Det behövs en upplysningskampanj som får en bred spridning i befolkningen. För fakta och dokumentation saknas definitivt inte på allternativa medier och youtube.

Karl W
Karl W
Gäst
3 januari 2019 kl 08:24

Knepigt detta med vilken lag som skall tillämpas. Lagar är en reflektion av hur olika samhällen fungerar och dess historia, och därför är lagarna olika. Jag bodde ett tag på en ö i stilla havet. Man blev först snopen när man träffar en 13-åring som är höggravid, men hela samhället fungera för att klara av detta. Lokal, oskriven, lag var att en kvinna, oavsett ålder, väljer en man, de äldre och hövdingen tilldelar kvinnan, inte mannen, en bit land som mannen arbetar på och försörjer familjen. Väljer kvinnan ingen man skall barnet överlämnas till vanligtvis äldre släktingar och blir en del av deras familj. Ingen hemlighet görs över vem som är modern, fadern är inte viktig. I ett annat exempel. En australisk affärsman gifte sig i Kina och paret flyttade till Australien, som accepterade äktenskapet. Mannen var framgångsrik och byggde upp ett mycket värdefullt företag med pengar från tre generationers besparingar inom familjen. Hon ville inte jobba, utan levde ett komfortabelt liv med fester, uteliv med god mat och vin, hade hushållerska och städare, lyxbostad, dom fick inga barn. Efter många år begärde hon skilsmässa och tilldömdes halva mannens upparbetade familjeförmögenhet. Enligt lagen i Kina så hade tillgångar var part tillfört äktenskapet varit enskild egendom som inte kunde delas, endast vad som var part hade tillfört under äktenskapen kunde delas. Kinas lag avser att stävja ”golddiggers”, alltså att gifta sig eller skilja sig för pengarna. Ett lands lagar tillämpades alltså på bildandet av äktenskapet, ett annat på upplösningen. Knappas acceptabelt.

Sture B
Sture B
Gäst
Reply to  Karl W
3 januari 2019 kl 11:48

Så sensmoralen i din lilla reseanekdot blir då att “man tar seden dit man kommer” och eftersom varken Tyskland eller Sverige praktiserar barnäktenskap, så förstår jag inte poängen med ditt inlägg.

Matin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
2 januari 2019 kl 20:53

Om man säger “integration”, och menar integration, så borde giftasåldern i Europa rimligen sjunka successivt från 18 ner till 6 år i takt med att islamismen växer exponentiellt medelst 12-barnsfamiljer och byter ut vår kultur till deras i vilken Muhammed gifte sig med en sexåring.

När islam tar över är det naturligtvis inte tal om “mångkultur” längre och shariapoliserna kommer naturligtvis inte be snällt längre med gula lappar och västar, eftersom det då enbart är den kultur-politikska doktrinen islam som gäller, med den bestraffning som där är given, men makabert nog så tycks det vara planen, kanske eftersom monopolkapitalet gillar lättkontrollerade människor som underkastar sig utan att ifrågasätta, samt lätt kan motiveras att utföra deras smutsjobb att försöka störta suveräna stater i strid med krigets lagar, såsom i Syrien.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Matin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
3 januari 2019 kl 11:30

Här håller jag med dig Martin till 100%. Bra skrivet! Precis så är det. Varför inser inte den Svenska befolkningen detta???

Hm… därför att de är hjärntvättade. Och de har “inte tid” att ta del av allternativa media (icke MSM).

Det behövs en upplysningskampanj som får en bred spridning i befolkningen. För fakta och dokumentation saknas definitivt inte på allternativa medier och youtube.

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
2 januari 2019 kl 19:47

Själv har jag försökt att väcka den ande som sover och det har varit tungt, mycket tungt. Det har dock lett till en upptäckt som fungerar, en ingång till uppvaknandet. Det är först att beskriva hur centralbanker skapar skulder, som pengar och att det är privatbanker. Det går att utveckla mer med lite kunskap i ämnet.
Läs e-boken “Pawns in the game”. W. Carr.
Den andra ingången är “emotionella skalor” eftersom politik är emotioner. Det första konstaterandet är sant och det andra fungerar att använda. Och visa att Höger/Vänster-snacket är en vilseledning men lönsam.

Anders Wiman
Gäst
2 januari 2019 kl 12:05

www. youthforumanrigths.org Ska det vara

Anders Wiman
Gäst
2 januari 2019 kl 12:04

Det finns 30 mänskliga rättigheteroch de finns i ett dokument som heter den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som skapades 1948 av Förenta Nationerna.
Punkt 7 i dessa rättigheter säger att: Vi är alla lika inför lagen. Vilken lag ? Ska var och en tillämpa de lagar som gäller i det landet som man befinner sig i ? Eller ska varje innevånare tillämpa de lagar som gäller i det landet som man kommer ifrån ? Sverige verkar alltid “hamna” i något tillstånd till obeslutsamhetsångest och de som ska leda vårt land har otroligt svårt för att se konsekvenserna av sina s.k. beslut när de väl tas.
Vi är bedragna av våra s.k. ledare. Jag vet uppriktigt ingenting som har blivit bättre på många år, i alla fall som en svensk medborgare. Det är svek och förräderi hela tiden.
De som styr kör på grund hela tiden. All opposition stämplas med några vidriga laddade ord. Som inte har något som helst med sakinnehållet att göra. De styrande är för det första bara intresserade av att behålla jobbet. Titta på Livsmedelsverket som rekommenderar livsmedel som befrämjar sjuklighet och lidande. Titta på de värsta: Läkemedelsverket som är helt i händerna på Big Pharma. Var man än undersöker så finns det en agenda som inte sätter den egna befolkningens VÄL i första hand, utan den är den MINST sedda.
Alla dessa institutioner ska ju verka FÖR oss innevånare, i ställat är det tvärtom.
Globalismen är rättesnöret för våra s.k. ledare. Kanske de betalar bra ?
Mänskliga Rättigheter finns på: http://www.youthfor humanrights.org

Ingrid
Ingrid
Gäst
Reply to  Anders Wiman
2 januari 2019 kl 12:35

Anders, när man som du granskar det ena efter det andra – kommer man ofelbart att landa i någon / alla av de (för)dolda agendor som existerar. Korruption och förvillande information finns överallt, även hos FN. Globalismen är en produkt som river ner allt av gynnsamt genuint värde för människan och jordklotet som helhet. NWO – New World Order – är en pusselbit i / bland de dolda agendorna, där även befolkningsminskning ingår mm.

JU mer man vet och börjar förstå DESTO obehagligare blir det. – Har man personligen väl vaknat upp och börjat förstå kopplingarna, fylls ens tid av att väcka andra – som i sin tur kan fortsätta… – Därför är medvetenhet rörande hur det förhåller sig, av det allra största värde – för MÖJLIGA FÖRÄNDRINGAR!

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Ingrid
2 januari 2019 kl 17:29

Klokt talat Ingrid och sååå sant!

Matin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Ingrid
2 januari 2019 kl 21:00

Vad det är för negativt med födelsekontroll, som gör att människor i varje nation kommer i ekologisk balans med sin egen natur (eller “skapelsen” som religiösa kallar det för) förstår jag inte, men det är inte riktigt det monopolkapitalet eller deras mutade fulpolitiker verkar hålla på med, snarare tvärt om. De ökar på transporter genom EU och globalisering, samt massimporterar sekteristiskt lallande människor från ett varmt till ett kallt klimat och ger dem flerbarnstillägg.

Jan Norberg
2 januari 2019 kl 10:56

@ Sture B 2019-01-02 at 10:29

Så sant så sant, som du skriver:

“Detta visar att statsmakten är det verkliga problemet då den först släpper in en hjord människor väsensskilda från ursprungsbefolkningen för att sen via lagstiftning och politik cementera motsättningar dem emellan. Islam har ju inte släppt in sig själv varken här eller i Tyskland. Inte heller är det Islam som har beslutat om statsbidrag till Moskéer och salafistiska koranskolor.”

Det är Statsmakten och de svenska politikerna som är det absolut största problemet, anarki framstå snart som en bättre lösning än den vi har nu.

Jan Norberg
2 januari 2019 kl 10:52

@ Öystein Rönne 2019-01-02 at 09:37

Sharialagar har vi redan i Sverige och dessa lagar tillämpas idag. Något som möjliggjorts genom att muslimer genom medlemskap i de politiska partierna skaffar sig möjligheter att bli nämndemän i rättsväsendet.

Den politiskt korrekta åsiktskorridoren är sedan länge etablerad också inom rättsväsendet.

Jag skulle verkligen varmt rekommendera dem vilka inte vill bli dömda efter sharialagar att snarast flytta ut från Sverige, själv har jag sedan länge gjort det.

Att få svenska politiker ställda till svars blir ju svårt då rättssystemet redan är en del av pk-etablissemanget. Svenska regeringen utser ju domare på alla nivåer.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Jan Norberg
2 januari 2019 kl 17:27

Jodå Jan, så är det. Men det blir värre än det är idag.

Själv håller jag sedan en tid tillbaka på att försöka hitta ett boende utanför Sveriges gränser. Jag vill definitivt inte vara den sista som lämnar det sjunkande skeppet Svea.

Erik
Erik
Gäst
Reply to  Öystein Rönne
7 januari 2019 kl 19:20

Du borde ta på hjämen och försvara landet inte fly som en råtta förstått

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Erik
8 januari 2019 kl 07:14

Ha-ha, jodu, jag har på näst intill all min tid de senaste två åren jobbat på att försöka väcka det Svenska folket.

Så tro inte för en sekund att jag har dåligt samvete. Vidare vill jag inte leva med en självbild där jag ser mig själv som en idiot.

Sture B
Sture B
Gäst
2 januari 2019 kl 10:29

Sånt här visar ju bara hur statsmakten aktivt motverkar den integration de påstår sig förespråka. Precis som i Sverige där de också talar med kluven tunga. Om man har särlagstiftning för olika folkgrupper så uppmuntrar det till motsättningar dem emellan vilket omöjliggör någon som helst form av integration. Detta visar att statsmakten är det verkliga problemet då den först släpper in en hjord människor väsensskilda från ursprungsbefolkningen för att sen via lagstiftning och politik cementera motsättningar dem emellan. Islam har ju inte släppt in sig själv varken här eller i Tyskland. Inte heller är det Islam som har beslutat om statsbidrag till Moskéer och salafistiska koranskolor. I slutänden kan den här utvecklingen inte leda till någonting annat än ett fullskaligt inbördeskrig, som i t.ex. Libanon, Jugoslavien osv. Därför är vår representativa marionett-demokrati vårt största problem eftersom det är den som tvärsemot folkviljan släppt in detta väsensskilda, där det senare mer är ett symptom på det förra. Så om vi ska leta syndabockar kan vi börja peka finger åt pseudo-ayatollorna Reinfeldt, Löfven och Merkel och för dem utdöma det yttersta straffet helt enligt den Sharia som de själva förespråkar.

Gert
Gert
Gäst
2 januari 2019 kl 09:00

Så har islamisterna byggt upp sin maktbas i Sverige

DebattI dag är Muslimska brödraskapet en stor aktör i organisationslivet i Sverige. Genom Islamiska förbundet, Sveriges muslimska råd och en rad sidoorganisationer drivs agendan med krav på att ge muslimer särskilda rättigheter och en särlagstiftning enligt sharia. De har så klart gjort allt för att förneka det, men det går inte längre att komma undan. Det är dags för Islamiska förbundet att lägga korten på bordet, skriver forskaren Sameh Egyptson.
http://www.gp.se/debatt/s%C3%A5-har-islamisterna-byggt-upp-sin-maktbas-i-sverige-1.11763841

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
Reply to  Gert
2 januari 2019 kl 09:37

Islamiska förbundet kommer såklart aldrig att lägga korten på bordet för det Svenska samhället. De har för länge sedan funnit att Sverige går att “kapa”, då invånarna är hopplöst hjärntvättade och nog är det mest naiva landet i västvärlden.

Det som måste till är att Svenskarna får upp ögonen, vilket troligen är en utopi. Det är bara att gratulera Islamiska förbundet till att ha hittat Sverige att erövra. Det behövs inget krig för att klara den uppgiften.

Den som inte inom några års sikt vill riskera att bli dömd efter sharialagar i Sverige gör nog bäst i att emigrera.

Dock måste vi tillse att de politiker som skapade denna situation dömas hårt innan de själva tvingas lämna landet hals över huvud.