Lars Bern: Demokrati bara en parentes i historien?

22
Försvarsministrarna Jim Mattis och Peter Hultqvist träffades på Pentagon 18 maj 18,   2017 - Foto: Sergeant Amber I. Smith,   DOD
Försvarsministrarna Jim Mattis och Peter Hultqvist träffades på Pentagon 18 maj 18, 2017 – Foto: Sergeant Amber I. Smith, DOD

Bild: Lars BernDEBATT. Demokratin avvecklas. I många små steg har folkets makt glidit dem ut händerna. Ekonomisk och politisk makt delas upp mellan politiker, storföretagsägare och MSM. De träffas i slutna sällskap. Man dunkar, kliar och håller varandra om ryggarna. Positioner delas ut och omfördelas på en global arena. “De västliga demokratiernas tidigare moraliska övertag över mer auktoritära regimer med svagare demokratiska inslag såsom Kina, Ryssland m.fl. smälter snabbt ihop till betydelselöshet”, skriver Bern.

Text: Lars Bern, Antropocene

Den svenska demokratin med fri och lika rösträtt har knappt hundra år på nacken. Tanken med rösträttsreformen som trädde i kraft 1921, var att landet skulle styras av en riksdag som valts av hela folket där alla vuxna hade en röst. Denna styrform har föregåtts av en flerhundraårig ståndsriksdag där de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder vid kungens sida styrde landet.

Systemet innebar att vanligt folk och kvinnor inte hade ngt inflytande och att den på den tiden stora bondeklassen var kraftigt underrepresenterad. Ståndsriksdagen ersattes 1866 av en tvåkammarriksdag, som man fortfarande ser spåren från i den gamla delen av Riksdagshuset. Där var rösträtten till en början kraftigt begränsad av vilken inkomst och förmögenhet man hade.


Meningen med den moderna formen för nationell demokrati som är gemensam för flertalet s.k. västländer och några till, är att rätten att stifta lagar skall ligga i medborgarnas händer och att den inte skall kunna styras av ekonomiska och andra intressen.


När den svenska demokratin stod på sin topp, bars den fram av ett antal folkrörelser med ideellt arbetande medlemmar med gemensamma värderingar, om hur de ville styra samhället. Verksamheten organiserades i ett antal politiska partier och finansierades med medlemsavgifter, gåvor, lotterier och ideellt arbete. Partierna nominerade kandidater ur de egna leden till de allmänna valen och hade på detta sätt en nära folklig förankring.

Demokratins avveckling

Förtroendekrisen för demokratin började i Sverige med att de ledande politikerna tyckte systemet med ideellt arbetande folkrörelser var för jobbigt. Man beslutade sig helt enkelt för att uttaxera de pengar man ville ha från skattbetalarna, för att finansiera sina partiers verksamhet. Man gjorde sig därmed oberoende av folkrörelsernas medlemmar.

Partierna förvandlades inom loppet av några decennier till rena yrkesorganisationer för de personer som livnärde sig på politiska uppdrag. Antalet partimedlemmar minskade drastiskt när de ideellt anslutna tappade sitt inflytande och inte såg någon mening med engagemanget. Vi har sett en liknande utveckling i flertalet västerländska demokratier.

Undantaget Schweiz

Det enda verkliga undantaget från den västliga demokratins förfall är Schweiz. Där har man kvar en form att medborgerligt direktinflytande via beslutande folkomröstningar som medborgarna själva kan iscensätta, om man är tillräckligt många som begär det. Det krävs 100,000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en folkomröstning. Varje grundlagsförändring på nationell nivå underställs därtill en obligatorisk och beslutande folkomröstning.

Globalismen är demokratins dödgrävare

Den västliga demokratin förde med sig en exempellös ekonomisk utveckling som med tiden skapade en lång växande rad enorma privata förmögenheter. Motor i denna utveckling var länge USA varför många privata förmögenheter fortfarande finns och växer där. Detta är givetvis glädjande så länge som det även ger upphov till ett ökat och spritt välstånd till vanliga människor, vilket det inte längre gör.

Problemet med allt fler oerhört rika personer och familjeklaner är dock att dessa inte nöjer sig med bara sitt stora materiella överflöd.

Gordon Gekko i filmen Wall Street konstaterar att “Greed is good” dvs girighet är bra. De rika vill alltid bli rikare genom att växa sina portföljer med företag och banker. Det kräver att företagen lyckas erövra och dominera allt fler av världens olika marknader. För att nå det behöver man politiskt inflytande och makt så att man kan minimera nationella hinder och gränser.

Slutna sällskap

Ur denna strävan har det vuxit fram en rad slutna oerhört mäktiga sällskap och lobbyorganisationer styrda av det jag brukar kalla den angloamerikanska oligarkin. Denna mäktiga oligarki har även skaffat sig kontrollen över 90% av västvärldens MSM och förvandlat dem från maktens opåverkbara granskare till simpla propagandainstrument för sin globalistiska agenda.

I USA har för länge sedan makten i stort sätt helt tagits över av oligarkin vilket bl.a. Jimmy Carter nyligen omvittnat. Man kan inte längre nå de viktigaste politiska positionerna där utan uppbackning av oligarkin eller att själv vara en oligark som Donald Trump.

"THE DRUG INDUSTRY’S TRIUMPH OVER THE DEA" - The Washington Post
“THE DRUG INDUSTRY’S TRIUMPH OVER THE DEA” – The Washington Post

Vittnesmålen om de globala företagens politisk inflytande ökar för var dag. Den angloamerikanska oligarkins frontman George Soros har nyligen donerat tre fjärdedelar av sin enorma förmögenhet till sin egen förment ideella organisation Open Society, vars syfte är raserade nationella gränser och med det raserande av demokratiska styrelseskick.

Den som var först med att forma en modern framgångsrik global företagsstrategi var John D. Rockefeller med hans Standard Oil, vilket gjorde honom och hans familj oerhört förmögna. Hans företagsfilosofi utgick från att konkurrens är en synd och att man därför måste eftersträva tillräcklig marknadsdominans för att kunna eliminera mindre konkurrenter och nå framgång.

En lång rad av världens största företag är uppbyggda efter den filosofin. Microsoft är typiskt ett exempel på ett modernt Standard Oil. Om man inte kan uppnå ett globalt monopol eller oligopol, får man skapa det genom hårt driven varumärkespolicy som t.ex. Coca Cola.


Det är strävan efter global marknadsdominans och globala företag som är roten till dagens globalistiska tänkande. Strategin förutsätter att man lyckas minska nationella demokratiska församlingars rätt att kunna fatta egna beslut och att kunna reglera flödet av varor, tjänster och människor över nationernas gränser.


Regelverken skall skapas av överstatliga organ som FN, EU, IMF, Världsbanken, WTO, WHO m.fl. och via globala miljöavtal som det aktuella klimatavtalet och olika handelsavtal mellan rader av länder. De aktuella avtalen såsom TTIP, TPP, Nafta m.fl. handlar om att flytta makt från våra parlament till de globala företagens styrelserum. Bakom allt detta kan vi lätt spåra den angloamerikanska oligarkin som initiativtagare och pådrivande.

Pengar, makt och politisk adel

Vad oligarkerna vet är att alla har ett pris. Med god tillgång till pengar kan man utöva makt och med allt större tillgångar kan man utöva allt större makt. Eftersom förmögenheterna i världen växer och koncentreras till de rikaste oligarkerna så ökar självklart även deras möjligheter att utöva makt över den förda politiken i världen.


Den politiska makten glider allt mer över i de rikaste av de rikas händer och det folkliga demokratiska inflytandet smälter ihop. Varför tror ni inte Sveriges politiska adel vill skriva under det aktuella avtalet mot kärnvapen och varför smygansluter man landet till NATO trots en solklar folklig opinion emot båda?


Men kanske någon invänder, vi har ju stränga lagar mot korruption som skall förhindra möjligheten att påverka viktiga beslut med mutor och annan bestickning. Problemet är bara att en ytterst liten del av det som idag är korruption kan visas vara det i en rättsprocess. Vi kan inte med dagens lagstiftning komma åt löften om framtida belöningar.

Vår adel av yrkespolitiker har som jag visade inledningsvis släppt kontakten med sina väljare och ser mest de politiska uppdragen som steg på en karriärstege. En stege som för den som följer oligarkernas instruktioner ofta slutar med ett ytterst välavlönat jobb hos någon av oligarkins banker eller företag eller som konsult åt samma krets.

Fredrik Reinfeldt
”Jag arbetar med människor som har väldigt svåra och ansvarsfulla uppgifter, människor som har känslor, människor som har en omgivning, människor som har barn.” – Det sa Fredrik Reinfeldts kommentar efter att försvarsminister Sten Tolgfors, som var huvudperson i vapenskandalen med diktaturen i Saudiarabien, “hoppat av” utan att erkänna sina handlingar.

Ett tydligt exempel på det senare är hur Fredrik Reinfeldt efter att på instruktioner från oligarkins frontfigurer ha, helt mot folkviljan, öppnat de svenska gränserna för en okontrollerad av migranter och flyktingar. Reinfeldt har bl.a. belönats efter sitt frånträde med ett ytterst välarvoderat kontrakt med Bank of America, i mina ögon ett rent skenkontrakt. Han hade förra året inkomster på 22 miljoner kronor enligt pressuppgifter.

Den tidigare socialdemokratiske finansministern Erik Åsbrink fick efter sin avgång ett uppdrag av banken Goldman Sachs där oligarken Jacob Wallenberg satt i styrelsen.

Wallenbergs har på liknande sätt belönat en rad tidigare socialdemokratiska politiker med välarvoderade befattningar. Tidigare socialdemokratiske näringsministern Björn Rosengren fick efter sin avgång ett ytterst välarvoderat uppdrag av oligarken Jan Stenbeck. Exemplen kan mångfaldigas. Det återstår att se vem som tar hand om Stefan Löfven och Peter Hultqvist efter nästa val? Detta är dock inte korruption i lagens mening.

Konsekvensen av denna utveckling, där västvärldens rikaste allt mer använder sin rikedom för att knyta till sig politiker med dolda handslag under hemliga möten i något av deras slutna sällskap, är att de politiska karriäristerna mest bara ser oss väljare som ett instrument för att komma i åtnjutande av det hägrande välståndet. Demokratin byter skepnad från en framgångsrik modell föra att styra vårt samhälle och bygga välfärd till en simpel Potemkinkuliss.

De västliga demokratiernas tidigare moraliska övertag över mer auktoritära regimer med svagare demokratiska inslag såsom Kina, Ryssland m.fl. smälter snabbt ihop till betydelselöshet.

Svaret på den rubricerade frågan blir dessvärre – JA!

Text: Lars Bern, Antropocene


Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe
Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Se reglerna.
Prenumerera
Notify of
guest
22 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
8 november 2017 kl 20:52

Den nuvarande utrensningen i Saudarabia kan få konsekvenser framöver hos oss, om väldiga flyktingströmmar skapas. En ontro till kungrikets maktkamp prinsar emellan:
https://ruclip.com/video/AWbe0d4_FJw/the-saudi-purge-and-the-rothschild-new-world-order-part-1-conclusion.html
4 avsnitt ca 2 timmar.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
5 november 2017 kl 14:54

Man kan gnälla på det politiska systemets korruption och på den s.k. “demokratin”, men det blir inte bättre av att man resonerar odemokratiskt. Bättre då att positivt, kreativt och konstruktivt samverka för att lösa problemen, men visst har Stalin rätt i det vad gäller rösträkning. Vad gäller röstning kan man göra den mer demokratisk och verifierbar på olika vis.

Ex. kan man som man gjorde i Grekland och i Schweiz, d.v.s. rösta öppet. Man kan även filma urnorna och rösträkningen i realtid. Människor kan tillåtas att rösta både öppet och med valhemlighet, ex. via val av alias eller ange en personlig kod som redovisas i röstlängden, men naturligtvis även rösta helt öppet, precis såsom en solidarisk individ visar sin lön för sina medarbetare, även om arbetsgivaren kanske inte gillar det.

Man kan även avskaffa det dåliga valsedelssystemet som skapar fördelar för de psykopatiska valfuskare som vill slänga andras valsedlar i papperskorgen, även avskaffa 4%-spärren som blockerar nya politiska initiativ genom medverkan i Valsamverkanspartiet.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
5 november 2017 kl 14:36

@Torbjörn C
Det är märkligt att du med psykologiskt intresse och kunskap inte ännu lyckats genomskåda psykopaternas spel som går ut på att skapa konflikt mellan folkflertalet 99%, så att psykopaterna 1% ska kunna fortsätta med sina satans massmord.

Du ställer dig helt tydligt på en av dessa psykopaters sida. Varför då? Fick du betalt för det? Hur mycket fick du i så fall?

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
3 november 2017 kl 18:06

Patrique Ståhl Dordevic: jag tror att utifrån din slutsats så är du rejält ute och cyklar. Jag skulle kunna sträcka mig till att säga – SKITSNACK!!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
3 november 2017 kl 17:05

Patrique Ståhl Dordevic

Du skriver: “Även det sämsta tyrannsamhället är bättre än inget samhälle alls.” För vem?

Carina Agrell
Gäst
3 november 2017 kl 15:53

@Kjell Holmsten

Din historia förvånar mig inte, men den är förstås helt igenom tragisk.

Att lossa grundbulten och bryta igenom lådans fyra väggar beträffande förutfattade och meningar om vad som kan, och vad som inte kan förekomma i en demokrati är kanske den tuffaste utmaningen av alla. En parallell och lika förment positiv föreställning bland folk är att grundlagen Regeringsformen är fastetsad i ryggmärgen bland myndighets- och domstolsfolk. De flesta vet inte vad det står i den, och även om en upplyser om det eller läser upp det, så reagerar de som vore de efterblivna med död blick och hängande underläpp – tills de hittar sitt förprogrammerade spår på skivan igen och drar igång sina ologiska resonemang. Jag tror att de flesta tids nog kan greppa detta med pengaskapandet och vilka det gynnar, men att orka processa demokratilögnen lär kosta ett antal skjutna budbärare…

Patrique Ståhl Dordevic
Gäst
3 november 2017 kl 15:23

Styrelseskick är sällan så enpoliga som folk tror. Länder har alltid flera styrelseskick samtidigt. Det är inte så att “spanien är en demokratisk republik” och att “nordkorea en kommunistisk diktatur”. Man har demokrati (liberalism) i alla länder, i någon utsträckning; fascism och kommunism också. Alla länder är fascistiska kommunistdemokratier i olika utsträckning, och detta beror på att det inte går att skapa något hållbart samhälle utan dess tre poler: Frihet (liberalism), Gemenskap (socialism) och Tradition (hierarki). Sedan att dessa uttrycker sig olika i olika kulturer gör förstås att det blir svårt att mäta.

De som talar illa om andra styrelseskick vittnar oftast om sin egen politiska åsikt. Det finns inga dåliga styrelseskick. Även det sämsta tyrannsamhället är bättre än inget samhälle alls.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
3 november 2017 kl 08:13

Det här var hoppingivande att se så många skriva så mycket bra insiktsfull sanning. Inte minst din Torbjörn C, otroligt bra skrivet!
Det svåra är att sprida “sanningen” till gemene man, och lyckas få de som ännu inte förstått att förstå.
En av orsakerna till svårigheten är att de flesta som idag har positionen/plattformen (typ MSM), och därmed verktygen, själva är “nyttjare” av det falska systemet.
Det är som om en pyroman skulle föreläsa om brandskydd.

Torbjörn C
Gäst
3 november 2017 kl 01:50

Mycket bra skrivet Lars!

Jag har gått en lång och krokig väg till de insikter jag erhållit genom åren.
Att födas och växa upp i en arbetarmiljö i ett dåtidens svinalängor för att sedan flytta till en större stad och laga mat till bl a den ekonomiska/politiska ‘elit’ du nämner, gör att perspektiven blir ganska stora.

Arbetarungar, vare sig de växer upp i småstad, förort eller på landsbygden, är samhällets ‘bulk’, förbrukningsvaror åt medel o överklassen. Det är vi som skickas ut i krigen, möter kulregnen och dumpas på hög, varefter en ny pluton ersätter.

Självförtroendet är lågt redan från början, men befästs av skola&kyrka. Att man är längst ner i hierarkin har man förstått, sådant känner man…

Hur jag tog mig därifrån till en helt annan plattform/social miljö, är lite av ett mysterium, men mitt brinnande intresse för psykologi och matlagning hjälpte definitivt till. En del “oförklarliga händelser” har också spelat en stor roll i det hela.

Det har aldrig funnits något intresse från politikernas sida att värna folkets röst. Detta är bara floskler från deras håll, men dessvärre går många fortfarande på det.
Mitt ‘Wallraffande’ i samhällets alla skikt har gett mig de insikter jag behöver för att agera Narren i leken.

Vi befinner oss i omvälvande tider, människor börjar lyckligtvis vakna upp, de har tröttnat på översitteriet och det bubblar under ytan…
Gällande exempelvis; flyktinginvasionen, så hamnar flertalet i just de svinalängor som jag tidigare nämnde. De svenskar som blir drabbade(gruppvåldtäkter, misshandel etc) räknas inte, de är ändå bara bulk åt ‘de som räknas’ i samhället.

Det är därför som arroganta, pösmätta medelklassungar i egenskap av MSM-reportrar vräker ur sig sina politiskt korrekta floskler i de politiskt korrekta mediekanalerna. De har ingen aning om vilken verklighet många svenskar lever i.

Vi som ser hur allt går till får veta att vi drömmer, påpekar vi att kejsaren är naken så beskylls vi för ‘hatespeech’, spelar vi sanningens melodi så klipper de strängarna på instrumenten.

Glöm ej att dessa satt som fåntrattar då D.Trump vann valet! Överraskningarnas tid är inte förbi…

Mayne Sundewall Hopkins
Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
2 november 2017 kl 20:22

Mitt i prick (som alltid) Lars Bern! Instämmer med många kommentarer ovan. Det verkar som om dagens unga (..inte bara i Sverige) går en osäker ‘framtid’ till mötes.

Bengt
Bengt
Gäst
2 november 2017 kl 19:29

John Perkins avslöjar i boken “The Economical Hitman” hur det går till när “the deep state” skapar lydiga politiska ledare. Är det på Bilderbermötena de får ett erbjudande som de inte kan tacka nej till?
https://www.youtube.com/watch?v=btF6nKHo2i0

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
2 november 2017 kl 17:11

Bo Sonnsjö

Du pekar på något som jag tror inte särskilt många är medvetna om. Korruptionen är enormt utbredd!

Och det finns ännu en mycket dominerande faktor i denna uträkning:

SEKRETESS

De som inte mutas tvingas att hålla tyst!

Vilken stinkande soppa!

Kjell Holmsten
Gäst
2 november 2017 kl 16:26

Stalin hade helt rätt. Som en enkel men intressant kommentar satt jag med i Kommunals styrelse vid ett akutsjukhus i Stockholm under 70-80 tal. Vid flera ordförande val vann den sittande ordföranden alltid. Även om vi var runt till alla avdelningar och hämtade in ett stort missnöje bland medlemmarna om den sittande ordföranden. Vi kommer klart rösta på vårt val av ordförande. Men si vi glömde vilka det var som räknade rösterna, vi hade ju ingen tanke på detta. “Vi lever ju i en demokrati” sa vi när vi hittat hundratals röstsedlar i en kartong på kommunals kansli. Ordföranden ficka alltid en stor och klar majoritet även om hon var alkis och misskötte fackets uppgifter något otroligt dåligt. Sedan dess litar jag aldrig på några “demokratiska omröstningar” någonstans. Allt är en stor jä..la bluffffff!

Carina Agrell
Gäst
2 november 2017 kl 16:08

Tack för utmärkt och pedagogisk artikel!

“Problemet är bara att en ytterst liten del av det som idag är korruption kan visas vara det i en rättsprocess. Vi kan inte med dagens lagstiftning komma åt löften om framtida belöningar.” Fantastiskt enkel och klockren formulering!

Filosofen Jacques Derrida ansåg att ett system kan vältas om folket i det kan avslöja dess fundament. Vi vet ju nu hur pengar skapas och vilka det gynnar och vi vet också att staten med dess bolagsmyndigheter, oktrojbankerna och politikerna spelar på samma lag – Lag Bilderberg. Vi vet att domstolar bortser från Regeringsformen och dess förankring i EKMR, och nu fick vi också en bra formulering beträffande den inför lagen osynliga korruptionen. Frågan är om det gjort någon skillnad om det verkligen funnits en korruptionsreglerande lagstiftning?

Jag ställer samma fråga som Kenneth Thorberg – är det inte dags att ignorera valurnorna 2018? Men som Stalin lär ha sagt “Det är inte rösterna som räknas, utan de som räknar rösterna”, så får säkert Annie Lööf ALLA röster av de som trots allt kommer in.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
2 november 2017 kl 16:08

En bra analys av problemet av Bern. Det är viktigt att ha problemet klart för sig innan man löser det. Bern är, om jag minns rätt, teknisk fysiker, således en hejare på att lösa problem. Jag noterar dock att han ännu inte gett något förslag på en lösning. Det har jag. 😉

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
Gäst
2 november 2017 kl 11:42

I debatter talas det om demokrati, republik, kungamakt, teokrati etc. Om man nu lägger in en övergripande dimension över dessa som föreställer evigheten m,a.o. religion, kan man tydligt se att uppräkningen mest liknar projekt i tiden. Verktyg som kan kontrollera befolkningar används tidlöst upprepande genom tiderna såsom false flag, monetär kontroll, livsmedelskontroll, pharmamonopol, kunskapsmanipulering etc. hela tiden ligger som en våt filt över politiken genom tiderna. Att lära sig alla dessa knep tar längre tid än ett människoliv och där kommer då nedteckningar in i bilden och som kan hemlighållas eftersom allmän kunskap skulle göra dem verkningslösa. Så vad blir då nästa steg i världsreligionen i vardande? 9/11 var ett steg, immigrationsdebaclet ett annat, lågräntan kan göra medelklassen utblottad, GMO för befolkningsreduktion osv.
Trump sitter i ett flygplan med långflygning till Asien i helgen 4/11, hmmm?

Jesper
Jesper
Gäst
2 november 2017 kl 10:54

Det krävs nog en del kritiskt tänkande, kunskap och livserfarenhet innan man inser hur hela systemet är uppbyggt. Jag har bott utomlands i 10 år och det har nog hjälpt för att få perspektiv.
Intressant att du tog upp Schweiz, det finns ett liknande alternativ nu i Sverige:
https://direktdemokraterna.se/
Medlemmarna röstar och sen röstar representanterna för partiet i riksdagen så som de har röstat.
Om ett sånt parti kommer in i riksdagen tror jag de kommer växa och växa varje år.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
2 november 2017 kl 10:29

Någon som eventuellt vill ställa in sitt planerade besök i boskapsfållan som är utställd i vallokalen…?

Eller sitter hjärntvätten för djupt för det ?

Clas Kling
Clas Kling
Gäst
2 november 2017 kl 10:19

Ja, gott folk, här har ni ett riktigt surt äpple att bita i. Har ni inte insett chimären av demokrati tidigare lär ni göra det när ni läst denna artikel. Ni kan också inse att allt styrs av pengar från de rika oligarkerna och våra riksdagsmän bara är ute efter rikedom. Glöm bort hederlighet och roffa åt er allt ni kan.
Jag myntar idag ett nytt uttryck: “Ljug och slicka som en politiker och få ett rikt liv!” Med rikt avser jag här pengar. Samvete har de inte, lika lite som känslor och empati. Vältaliga kan de vara när de ska våldta en nation men det är också allt. Men livet betalar alltid tillbaka om inte förr så i helvetet.

Tack Lars Bern, det är helt klockrent.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
2 november 2017 kl 10:06

Bo Sonnsjö: Håller med, det kan ju vara bra att ha kvar ordet demokrati i ordlistan så att kommande generationer kan läsa lite om vad vår generation pysslade med.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
2 november 2017 kl 09:11

Lysande artikel!
Lars Bern har här på ett synnerligen pedagogiskt och insiktsfullt sätt, trots en förhållandevis liten textmassa, lyckats beskriva hur allt hänger ihop. Och det med ett språk som alla förstår.

Lars slutsats tror jag tyvärr är korrekt. Det ser inte bättre ut!

Bo Sonnsjö
Gäst
2 november 2017 kl 08:56

Bättre kan denna nya typ av korruption beskrivas! Sverige beskrivs ofta som en demokrati, men när man likt Lars Bern börjar nagelfara detaljerna i vårt samhälle visar det sig att de vanliga medborgarnas röster tystnar alltmer. Makthungriga politiker vandrar allt högre upp i maktens korridorer! Varför sitter ledande före detta svenska politiker på ledande poster i stora amerikanska företag? Vilka gengåvor har då utdelats i kulisserna? När man granskar våra svenska myndigheter väcks lätt misstankar om att korruption förekommer även där! Hur personer som den förre generaldirektören på bl a Försäkringskassan kunde få bli rikspolischef är väl en fråga den vanlige medborgaren kan räkna med att få ett “Ärligt svar på”! Vad som sker bortom den vanlige medborgarens perspektiv avslöjas av skilda skäl nog aldrig! “Demokratin” idag har sådana brister vilka av och till medför att det nog egentligen bara är ordet som finns kvar, innehållet saknas däremot …