Alarmerande ny studie om Monsantos grisfoder

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 29 juli 2013
- NewsVoice redaktion

controlled-pig-stomach

Den första långtidsstudie som någonsin genomförts om effekterna på inre organ med en föda av genmodifierad majs och soja från Monsanto har nyligen släppts under juni 2013. Resultaten är chockerande och bekräftar den långtidsstudie om genmodifierad majs som professor Gilles-Eric Seralini genomförde i september 2012.

Artikelförfattare: F. William Engdahl | Översättning och redigering: Peter Pettersson | Foto: Sustainablepulse.com

Trots att utfodring av grisar, nötkreatur och andra djur med en blandning av genmodifierad (gm) majs och soja har blivit vanligt och varit tillåtet i ungefär två decennier, är detta den första oberoende långsiktiga utfodringsstudie som genomförts om effekterna av gm-föda på boskap. Studien visar hur grundligt Monsanto och agroindustrins påtryckningsgrupper har kunnat kontrollera den statliga tillsynen. Vad de flesta människor inte inser är emellertid att det mesta kött som säljs i snabbköpen, inte bara i USA, utan i hela EU, innehåller kött från djur som inte har fått sitt foder från öppna gräsfält, utan från blandningar av genmodifierad majs och soja, och att detta är en direkt orsak av att USA:s jordbruksdepartement 1996 godkände det kommersiella frisläppandet av genmodifierad majs och soja i foder för djur och i livsmedel för människor.

Trots att EU:s lagar om märkning kräver att det ska stå på en produkt om den innehåller mer än 0,9 procent gm-produkter, har EU-kommissionen, efter påtryckningar från den gigantiska amerikanska spannmålskartellen – Bunge, ADM, Cargill – beviljat ett jättelikt kryphål som tillåter att EU:s livsmedel kontamineras med väldiga mängder gmo. Importerat djurfoder som innehåller genmodifierad soja eller majs är undantagna från märkning. Eftersom merparten av alla kreatur och fjäderfän i EU i dag, liksom i USA, föds upp i industriella masskoncentrerade utfodringsboxar och -burar, och vanligtvis utfodras med en blandning av genmodifierad majs och soja från Monsanto, kommer gmo in i människans kost i stora mängder.

Den här nya studien på grisar var det första försöket att på allvar och oberoende testa effekterna, om det fanns några, av den mest använda blandningen av gm-foder på grisar under för dem vanliga levnadsförhållanden.

Grisar och människor

Den expertgranskade studien, som helt nyligen officiellt släpptes, utfördes av en vetenskaplig grupp ledd av dr Judy Carman vid Institute of Health and Environmental Research i Australien.[1] Under flera år har jordbrukare i Europa, Nordamerika och på andra håll noterat att de kreatur som utfodras med gm-föda har drabbats av allvarliga mag- och tarmproblem samt reproduktiva (fortplantningsmässiga) problem. En grupp jordbrukare i Mellanvästern i USA organiserade en oberoende vetenskaplig utfodringsstudie med grupper av grisar som utfodrades med gm-foderblandningar och grisar som utfodrades med en foderblandning av majs och soja som inte innehöll gmo. Det ska tilläggas att tarmkanalen hos en gris är mycket lik människans.

Carman och hennes kollegor förklarade sin metodik: ”Vi tog 168 just avvanda grisar på en kommersiell grisfarm i USA och utfodrade dem med en typisk föda för en grisfarm, vilken innehåller soja och majs, i 22,7 veckor (över 5 månader) tills grisarna slaktades vid sin vanliga slaktålder. Hälften av grisarna utfodrades med vanligt förekommande sorter av genmodifierad soja och majs (gruppen som utfordrades med gmo) under hela denna period, och den andra hälften av grisarna utfodrades med en likvärdig föda som inte innehöll gmo (kontrollgruppen). Gm-födan innehöll tre gm-gener och därmed tre gm-proteiner. Ett protein gjorde växten resistent mot en herbicid, och två proteiner var insekticider.”[2]

Förvånande nog, åtminstone för de som kanske tror att amerikanska myndigheter som ansvarar för djurs och människors hälsa håller ett vakande öga på effekterna av gm-produkter, kräver inte USA:s och EU:s lagstiftare att utfodringsstudier med blandningar av gm-foder genomförs på djur. Trots det utfodras de flesta djur just precis med en sådan blandning av genmodifierad majs och soja. Detta utesluter möjligheten att testa effekterna av eventuell växelverkan mellan två eller flera gm-växter som resulterar i produktionen av giftiga ämnen.

En blandning av giftiga ämnen är precis vad Carmans studie indikerar äger rum i magen och i reproduktionsorganen hos grisar som utfodras med gmo.

Alarmerande resultat

Några av forskarna som ingick i Carmans grupp hade tidigare sett en minskad förmåga hos de grisar som utfodrats med gmo att bli dräktiga och högre frekvenser av missfall i grisfarmar där suggor utfodrades med gm-föda. De såg en minskning av antalet smågrisar som föddes när galtar användes för befruktning i stället för insemination, förklarade Carman. Den aktuella studien hade ingen möjlighet att kontrollera detta.

I den nya studien utfodrades grisarna i en grupp med en blandning av genmodifierad majs och RoundupReady-soja från Monsanto, eftersom detta är den mest använda kommersiella foderblandningen. Den andra gruppen utfordrades med foder med samma andel majs och soja men som inte innehöll gmo. Studien höll på i 22,7 veckor, den normala livslängden för en kommersiell gris från avvänjning till slakt. Ingen sådan långtidsstudie hade någonsin gjorts, ett mycket alarmerande faktum i sig. Forskarna mätte foderintag, viktökning, dödlighet och blodets biokemi. Organvikter och sjukdomstillstånd bestämdes efter slakt. De som utförde obduktionen fick inte veta vilken grupp av grisar som de undersökte för att undvika partiskhet.[3]

Hos suggorna fann forskarna att ”vikten på livmodern hos grisar som utfodrades med gm-föda, i förhållande till grisens vikt, i genomsnitt var 25 procent högre än kontrollgruppens grisar. Vi fann att detta biologiskt signifikanta resultat också var statistiskt signifikant. Vi räknar upp några av de livmodersjukdomar som kan förekomma i studien”.[4] Bland de möjliga indikerade sjukdomarna fanns endometriehyperplasi eller karcinom (cancer som utgått från epitelceller), endometrit (inflammation i livmoderns slemhinna), endometrios (växt av livmoderslemhinnan utanför livmodern), adenomyos (ett specialfall av endometrios då livmoderslemhinnan växer in i livmoderns muskelvägg), inflammation, förtjockning av livmoderns muskelvägg, eller närvaron av polyper (vävnadsnybildning som buktar ut från en hud- eller slemhinneyta med en mer eller mindre tydlig stjälk). Hos två grisar som hade utfodrats med gmo var livmodern full med vätska, jämfört med ingen hos grisarna som inte utfodrats med gmo.[5]

Några av dem som var inblandade i studien hade tidigare också bevittnat högre frekvens av tarmproblem hos grisar som utfodrats med gm-föda, inklusive inflammation i magsäcken och tunntarmen, magsår, en förtunning av tarmväggarna och en ökning av benägenhet för tarmsjukdom med benägenhet för blödningar (hemorragisk), där en gris snabbt kan ”förblöda” från sin tarm och dö. Eftersom de inte kunde titta inuti tarmarna, på grund av mängden mat i dem, hade de endast möjlighet att titta i magsäcken.

Det man fann där var tillräckligt alarmerande. Nivån av allvarlig inflammation i magen var markant högre hos grisar som utfodrats med gm-föda. ”Grisar på gm-föda löpte 2,6 gånger högre risk att få allvarlig maginflammation än kontrollgrisarna. Galtar drabbades i större utsträckning. Medan suggor löpte 2,2 gånger högre risk att få allvarlig maginflammation när de fick gm-föda, löpte galtar 4 gånger högre risk. Dessa fynd är både biologiskt betydelsefulla och statistiskt signifikanta”, konstaterade Carmans grupp.[6]

De konstaterade också att dessa viktiga resultat aldrig tidigare hade kommit fram i vanliga biokemiska tester som utförts i studier som kontrollerats av Monsanto eller gmo-industrin, eftersom vanliga biokemiska undersökningar ger ett dåligt mått på inflammation och frågor som hänger samman med livmoderns storlek.

Det som var mest chockerande var att de grisar som blev utfodrade med gmo hade en livmoder som var 25 procent tyngre än de grisar som inte utfodrades med gmo, och att grisar som blev utfodrade med gmo hade en högre frekvens av allvarlig maginflammation, med en frekvens på 32 procent för grisar som utfodrades med gmo jämfört med 12 procent för grisar som inte utfordrades med gmo. Den allvarliga maginflammationen var värre hos galtar som utfodrades med gmo jämfört med galtar som inte utfodrades med gmo med en faktor på 4, och hos suggor som utfodrades med gmo jämfört med suggor som inte utfodrades med gmo med en faktor på 2,2.

Carman-gruppen uppmanar starkt till att reproduktiva tester nu genomförs för att bestämma effekterna av gm-föda på djurs reproduktion. Kommer EU eller USA:s jordbruksdepartement eller berörda myndigheter i Brasilien, Indien, Ryssland och Kina (världens största importmarknad för gm-foderblandningar och gm-soja) tillåta sådana tester?

Det bästa vore naturligtvis om alla regeringar, som tillåter import av gm-foderblandningar eller kommersiell gmo-försäljning, beordrar att sådana tester skall högprioriteras, och att alla publicerar resultaten i expertgranskade vetenskapliga tidskrifter, så att världen kan se vilka effekterna på grisarnas reproduktiva förmåga en gm-föda faktiskt skulle kunna vara.

Eftersom tarmkanalen hos en gris är mycket lik den hos människor, kanske det också finns något att lära om den möjliga reproduktiva förmågan hos människor som exponeras för en kost av animaliskt kött från djur som utfodras med gm-foderblandningar.

I september förra året, 2012, visade den första expertgranskade långtidsstudien om effekterna av gmo och Roundup på råttor alarmerande resultat.[7] Den studien sopades under den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets smutsiga matta och avvisades som ”bristfällig”. Nu visar en liknande långtidsstudie om utfodring av grisar med gmo lika alarmerande resultat. Detta tyder på att en grundläggande översyn av alla beslut om gmo-tillstånd över hela världen åtminstone är en brådskande prioritet.

Översättning och redigering: Peter Pettersson


Noter
1 Judy A Carman, et al, ”A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet”, juni 2013, hämtad från .
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Gilles-Eric Séralini, ”Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize, Food and Chemical Toxicology”, 2012, hämtad från .

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Tack för denna viktiga information Kerstin.
  Det finns ju mycket danskt kött i svenska butiker – dvs kött från (ofta sjuka!) djur som fötts upp på GMO-foder. Det är skrämmande att några få multi-internationella företag har fått sådan makt i EU. Det MÅSTE finnas en väg ut ur detta parasitiska gissel!
  Naturligtvis ska varor som innehåller GMOs märkas – borde vara olagligt att inte göra det!
  Ja, GMOs är verkligen en katastrof ..för allt liv på den här planeten!

 • Hej igen, jag vill bara säga att jag just idag varit i kontakt med Jordbruksverket och det är så att man inte behöver redovisa om importerat kött eller svenskt kött, utfodrats med GMO foder. I Sverige samt Norge tycks köttuppfödare hittills föredra att inte ge genmodifierat foder, men hur länge? Köper man argentiskt eller amerikanskt kött, är det garanterat matat med 100 % med GMO foder. På Mallorca i Spanien där jag är uppfödare av får och höns finns INGET annat foder än det som är genmodifierat. Jag måste således beställa speciellt för att slippa ge GMO foder och det är mycket dyrare..Räkna med att nuförtiden så är det mesta kött och även uppfödd fisk, matad med GMO produkter. Det är dags att folket reser sig och kräver riksdagen på bättre skydd mot giftiga ämnen som GMO produkter bl.a. innehåller.Vi behöver inte bli övertygade av mer forskning för det är så uppenbart att GMO är giftigare mat än vanligt odlad mat för att inte tala om ekologisk mat-.Varför? Därför länder som Argentina, som är storodlare av GMO, redovisar att giftbesprutninge med Roundup har ökat över 100 gånger under de sista 20 åren.Se gärna min tidigare artikel om GMO på Newsvoice.
  Jag frågar mig hur det är möjligt att denna viktiga säkerhet för allmänheten inte tillgodoses av vare sig EU eller Sverige.Måste vi blint följa EU eller varför kan inte Sverige införa att kött och fisk som uppfötts på genmodifierat foder skall GMO märkas.
  Dessutom är GMO en miljökatastrof.Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Förutom oroande hälsoproblem med GMOs, tillkommer problemet att det inte kommer att vara tillåtet för odlare/lantbrukare att använda egna fröer etc., utan måste varje år köpa från Monsanto – och dess gelikar! Samma blir det förstås med djurfoder etc.
  I långa loppet kan detta komma att gälla det mesta i matväg – och då har de oss riktigt ordentligt i ‘rävsaxen’…
  Vi har ju sett vad detta lett till bland lantbrukarna i bl.a. Indien!! Monsanto (m. fl. i follow-the-money-gänget) har huserat alldeles för länge med alldeles för mycket makt.
  För våra barnbarns barns skull behöver vi verka för en renare och hälsosammare planet ..NU!!

 • Interessant strid om kaiseren skjegg. Om både GMO matade griser och inte GMO matade griser hade maginflammation, burde man fråga sig varför? Var djurhållningen så stressig ? Om ja, så var i alla fall de GMO matade griser mera sårbar. Jag föreslå att de som kritisera och ifrågasätter farligheten av GMO, att de från och med nu börjar äta GMO modifierat mat själv och gör en självtest över några år.
  Jag minns diskussionen om Hormoslyr som propagerades också som helt ofarlig ( en produkt fran Monsanto), det visades tom i TV, då det begav sig, att en politiker erbjöd en liten flicken ett glas men hun vägrade, klok nog, han drack det i stället, inför TV cameran. Jag fick höra 20 år senare att han dog av cancer, säkert bara tillfällig, precis som alla som sprutade Hormoslyr på järnvallar. Där dog bara de som rökte, de som ikke rökte överlevde. Svårt att se ett samband, man kan vrider och vända det som man vill. Vetenskapen har degraderats till religion.
  Det är dessutom viktig att veta vem som influera de källor som man hänvisar till, såsom Wikipedia och Google säkert helt oberoende källor!

 • Varför har bevisbördan blivit omvänd när det gäller GMO ???? Alla kräver att det ska bevisas vara farligt för att förbjudas. Det borde ju naturlgitvis vara föbjudet att använda i mat/djurfoder eller på annat sätt ända tills det är bevisat att det är ofarligt.

 • Hej och tack för utmärkt artikel och vi behöver verkligen alla bli medvetna om denna mycket allvarliga fråga.Miljövård, klimatkaos och GMO är de stora frågorna vi står inför. Vi har inte längre en säkerhet när det gäller matprodukter och därför blir vi allt sjukare.För den som vill fördjupa sig mer gå till google och finn http://www.gmosummit.org Där kan man finna all information från vetenskapllga studier och från personer / forskare som haft hög position på regeringsnivå för att marknadsföra GMO produkter.En forskare som arbetat för Canadas regering har numera ändrat ståndpunkt och berättar mycket ingående hur pass allvarligt det är med GMO produkter. Han heter Tierry Vrain. Partiet Kostdemokrati i Sverige arbetar också för att höja säkerheten när det gäller mat och att vi ska ha rätt till saklig och allsidig information om vad vi får i oss.Våra barns liv står på spel. Återkommer själv med en större artikel i detta ämne eftersom vår hälsa beroende av att maten inte innehåller gifter. Genmodifierad mat kommer från plantor som klarar av större mängder Roundup pesticider och därför har de fått högre doser än normala plantor.Andra GMO produkter som en viss majssort är faktiskt är herbicider/pesticieder i sig själva.Äter vi t.ex substanser från sådan majs(Kelloggs?) äter en en pesticid förklädd i majförpackning.Inte så trevligt. PS Livsmedelsverket kan inte testa Kellogsprodukter för det finns inga hela DNAsträngar att få tag på som gör en analys möjlig, har ansvarig person förklarat för mig.Det säger tyvärr en hel del..Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salén

 • Varning för typiska skeptikerlabyrinter som kan leda i bevis precis vad som helst, ofta med slutklämmen av typen: “Mitt förtroende för Newsvoice var inte högt innan, och är ännu lägre nu”, som i princip är ett standarduttalande hos dessa “skeptiker”.

  Erik Svensson professor från Lunds Universitet med inriktning evolutionär biologi är du involverad i GMO-utveckling på något sätt?

 • Tja, om man skall tolka statistiken så verkar GMO-dieter i så fall skydda mot milda och moderata maginflammationer, samtidigt som det bara var 4 non-GMO grisar som inte hade någon inflammation mot hela 8 GMO-grisar.

  Om man nu roar sig med att slå ihop allvarliga och moderata inflammationer så är det faktiskt så att det var 38 non-GMO som hade inflammationer mot 41 GMO. Inte något större samband.

  Jämför man summan av milda och moderata är det så att det faktiskt verkar bättre med GMO-foder än inte.

  Poängen är att man i studien väljer ut den statistik man vill för att kunna dra en slutsats. Studien har inte ens en hypotes som skall prövas.

  Till detta skall läggas övriga metodologiska brister.

  Jag kallar det fisketur, bad science och propaganda.

 • Möjlig lösningen på denna debatt, om GMO-grisfoder har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är EN säkerhetsbrist eller INTE, mot EN enskild person, husdjur eller egendom, samt enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet eller enskilda ekonomiska intressen, lokalt i EN delstat i USA eller lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska marknaden för griskött och grisfoder i EES och Europeiska unionen, är enkel med STRIKT produktansvar, men svår att mentalt förstå för den som mentalt är lärd, tränad och betygsatt att LYDA.

  Enskild konsument eller grisbonde, som skriftligt frågar sin leverantör och som INTE vill, kan ELLER vågar, bli LURAD eller BLÅST på nytta, ansvar och risk, med att köpa och äta griskött eller mata sin enskilt ägda gris (husdjur) med foder, som kan vara säkerhetsbrist, tar reda på om leverantören av griskött eller grisfoder, lokalt i EN delstat i USA eller lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska marknaden i EES och EU, är EN registrerad näringsvÄrksamhet, som tillverkat ELLER importerat griskött eller grisfoder, och som har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år), mot EN medveten enskild konsument eller bonde, som mentalt vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och varför EN säkerhetsbrist i griskött eller grisfoder i nutid och rum, INTE kan avtalas bort enligt EU-rätt och EU-domstolens rättspraxis.

  Om humana resurser anställd av eller med uppdrag för leverantör av griskött, grisfoder eller EKO-griskött eller EKO-grisfoder, INTE mentalt vill, kan eller vågar FÖRSTÅ nytta, ansvar och risk, med att EN näringsvÄrksamhet lokalt i EN delstat i USA eller lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska marknaden i EES och EU, har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framid och rum, är det enkelt att byta leverantör av KVALITETSSÄKRAT griskött, grisfoder eller vad det nu än är du vill, kan och vågar värdera och värdesäkra, som enskild matkonsument.

  Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum ovan, samt hälsningar.
  Lärö den 9 oktober 2013
  Börje NätvÄrkselev, u.p.a. och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat ovan.

 • Per Sundin: Det räcker inte att visa på en fyra gånger högre faktor av maginflammationer. Du måste även visa att variansen inom och mellan grupperna inte överlappar. Överlappar de, som de tycks göra i detta fallet, så kan man inte hävda att det föreligger någon statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.

 • Förvisso bör man vara kritisk mot Monsanto, men den här artikeln stinker av bristande källkritik. Artikeln som refereras till (“studien”) är ju inte ens publicerad! Den har alltså inte genomgått normal kritisk faktakontroll via “Peer Review”. Mitt förtroende för “Newsvoice” var inte högt innan, och är ännu lägre nu.

 • Per – Med lite grundläggande kunskaper i statistik ser man snabbt att det inte föreligger någon skillnad mellan de båda grupperna. Om man dessutom tittar närmare så upptäcker man rätt snabbt stora metodologiska brister i studien. Väldigt svart på vitt, faktiskt.

  Den enda slutsatsen som går att dra är att detta är ett exempel på bad science, inget annat.

  Märk väl att jag inte påstår att deras hypotes är felaktig, bara att den inte kan beläggas med hjälp av studien.

 • Utan att ta ställning i just denna fråga så ser jag gärna med lite mer information om Monsantos historia. De är inte helt främmande för att svartmåla forskare som kommer med för dem obekväma forskningsresultat.

 • Enklast är väl att läsa själva artikeln som finns på

  http://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2013/06/The-Full-Paper.pdf

  (som ni dessutom borde ha länkat till).

  Ämnet är kontroversiellt eftersom det finns starka ekonomiska krafter som lobbar för GMO.

  168 grisar undersökta. Hälften fick GMO och andra hälften non-GMO. Testet utfördes ifrån födsel till slakt (ca 22 veckor, vilket är normal livslängden för en slaktgris). Vikt, dödlighet etc var samma för båda grupperna. Det som visade sig var att de som fått GMO mat led av relativt kraftiga mag / term inflammationer.

  Såvida det inte ligger någon förfalskning bakom artikeln, vilket är svårt att kontrollera, så har jag svårt att se vad som kan diskuteras kring fynden. Det verkar rätt svart på vitt.

 • Detta är bara början av den kommande exponeringen av vad det hänsynslösa kapitalet kan undanhålla en tid, men inte hur länge som helst! Eftersom effekterna till slut blir så uppenbara och svåra att dölja att även vanlig lättlurad medborgare tar till släggan. Liknande Effekter påvisade i denna grisstudie påvisades redan för 15 år sedan av prof Arpad Pusztai i en statsfinansierad studie Rowett Institute, utförd på GM-potatis och råttor! resultaten visade katastrofala följder för rottorna på ett antal organsystem och man var tvungen att konkludera att GM-foder behövde kontrolleras grundligt innan det kunde släppas fritt som foder. Pusztai fick munkavel och detroniserades från alla sina tjänster av den Brittiska regeringen. Det finns många flera liknande studier som tystats de senaste 15 åren, en annan är en råttstudie från Ryssland där man matade råttor med GM soya, lika katastrofalt där. Ni måste fatta att detta inte bara handlar om skrupellösa livsmedelstillverkare, detta handlar om miljardrullningar i dollar hela vägen upp i samtliga länders regeringskorridorer! Och det är INGEN konspirationsteori. Snart fattar även de mest lättlurade detta.

 • Glittret av guld förblindar, så kortsiktigt skapar stora vinster en bild av att så skapas den sanna och nya lyckan för mänskligheten. Illusionens makt kan under en tid förhindra att fakta får genomslag.

  Baksidan av hur verksamheter genomförs vill ingen makthavare höra eller se. Det spelar ingen roll om det rör “vårt dagliga bröd”, som det så vackert heter – eller har med botande av sjukdomar!

  Myndigheters regelverk, skapade av utredande jurister, visar inte genast sina brister. Bara för att samhället fastställt att vissa regler skall gälla och domstolar klubbat besluten måste slutresultaten inte bli bra. Medaljer har alltid en baksida vilket inte bara gäller uppfödningen av boskap och dem vilka äter dessa djurs muskler och inälvor.

  Introduktionen av nya kemikalier, vilka skulle skapa stora förmögenheter för industrialister och investerare, riskerar alltid att på ett eller annat sätt ge upphov till biverkningar som i långa loppet orsakar nya och oförutsedda hälsoproblem. Resistenta bakteriekulturer, nya sjukdomar etc etc

  De, vilka ifrågasätter får alltid veta att de blir ett hinder för “utvecklingen” … Stat och ledande företag kan alltid peka på att ärenden formellt blivit korrekt hanterade och därför inte får eller kan ifrågasättas, när väl maktens män och kvinnor har tagit sina beslut.

  Allt har ju klubbats i domstolar på gängse “korrekt” sätt och då tycks det inte spela någon roll vilka konsekvenserna än blir – även om det i slutändan har med betydande hälsorisker att göra …

  Att domarkåren saknat konkret kunskap i ämnet – utan litat på sina s k “sakkunniga” tycks, men får aldrig räcka som argument i debatten – oavsett om det gäller sambandsfrågor i sjukvård, uppkomst av tidigare okända konsekvenser av uppfödning av djur, besprutningar av grödor, tillsatser i mat, etc, etc

  När katastrofen väl är faktum brukar “maktens” regel nummer ett vara att finna ut nya och lämpliga undanflykter och syndabockar … Det räcker inte med att i likhet med ledande politiker hävda att “det hade jag ingen aning om …”

  Den med stor penningpung kan alltid ha råd att äta kött från djur, vilka uppfötts på det gamla och hederligt beprövade sättet – utan den moderna teknikens tveksamma metoder …

  Kvarstår gör att okunniga politiker i USA och EU m fl ställen i vår värld tagit beslut, som under oöverskådlig tid kommer att skapa många problem … – men det är en helt annan historia.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *