Så förhindrar Telekom-industrin och myndigheter att du bildar dig en egen uppfattning om riskerna

publicerad 31 mars 2017
- Mona Nilsson
Tele2-annons
Tele2:s kunder betraktas som får istället för människor... Reklamannons
Tele2:s kunder betraktas som får istället för människor… Reklamannons

Telekom-industrin och myndigheter samarbetar för att ge allmänheten en falsk eller vinklad information om hälsorisker med strålning från trådlös teknik. Mona Nilsson avslöjar deras handlingsplan för att skydda industrin mot hotet att människor ska få kännedom om riskerna.

Text: Mona Nilsson | Artikeln är baserad delvis på ett kapitel i boken ”mobiltelefonins hälsorisker” från 2010

Det är enligt en koalition av myndigheter och industri viktigt att förse människor med den egna vinklade informationen om att inga hälsorisker finns med strålning från trådlöst teknik, innan människor hinner bilda sig en egen uppfattning:

”Det är viktigt att förhindra att människor hinner bilda sig en egen uppfattning om riskerna” med strålning från trådlös teknik. Det är också viktigt att förse människor ”i rätt tid med rätt information”.

Att involvera tredjepartsexperter samt undvika faran av att låta kritiker delta i debatter eftersom ”de kan tas på allvar” ingår i EU:s, myndigheternas och industrins gemensamt utarbetade strategi för att skydda den trådlösa teknikutbyggnaden.  Den ”rätta” informationen har emellertid i stor utsträckning varit falsk.

ArcanumSkolan 2024

I en EU-rapport från 2009 görs följande rekommendationer om hur folket ska hanteras när det gäller hälsorisker med strålning från trådlös teknik. Rapporten redovisar slutsatser från ett möte mellan industriföreträdare, myndigheter, industrins experter och PR-byråer.

”Människor börjar normalt oroa sig för teknik som alstrar elektromagnetiska fält och dess påverkan på hälsa när något händer i deras närmaste omgivning exempelvis om en mobilmast ska sättas upp. Då börjar de söka efter information och konfronteras ofta av negativ information om möjliga hälsohot, ibland alarmerande rapporter i media. Det är viktigt att förhindra det och att förse människor med rätt information i rätt tid. Rätt tid är viktigt, i annat fall är människor inte intresserade och informationen tas inte upp eftersom människor redan har en bestämd uppfattning om riskerna.”

Avancerad manipulation

En rad åtgärder för att hantera allmänheten räknas upp:

 • Tidig och väl genomförd planering för att undvika att människor hinner bilda sig en egen uppfattning eftersom de då kan läsa ”negativ information”.
 • Trovärdigheten för informationen ökar om trovärdiga tredjehandsparter involveras
 • Utbildning om risker riktad mot läkarkåren
 • Kampanjer riktade mot skolor
 • Envägsdialog bättre än ingen dialog alls
 • Mätningar av strålning från master som redovisar att de ligger långt under ICNIRP:s gränsvärde
 • Försiktighetsrekommendationer kan uppfattas som en indikation på att hälsorisker finns – avråds.

PR-plan framtagen av Strålsäkerhetsmyndigheten i samarbete med Telekom-industrin

Denna aktionsplan för att sprida påståendet att mobilstrålningen är ofarlig och att försiktighetsåtgärder för att skydda människor mot hälsorisker inte bör vidtas, är alltså inte skriven av mobilindustrins lobbyorganisationer (MMF eller GSM Association), eller någon PR-byrå som Burson Marsteller eller KREAB på uppdrag av Telekom-industrin. Nej, den är författad på uppdrag av och för EU-kommissionen och baseras på sådant som bland annat tjänstemän från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommit fram till i samråd med industriföreträdare, andra länders myndighetsrepresentanter vid ett seminarium i Italien år 2007. Med på mötet fanns även svenska Strålsäkerhetsmyndighetens PR-byrå Gullers Grupp.

Seminariet organiserades och bekostades av EU i samarbete med WHO:s hårt kritiserade EMF-projekt. Orsaken till kritiken är att “WHO EMF-Project” under många år till stor del finansierats av telekom-industrin via dess lobbyorganisationer. Dessutom har WHO under många år bedrivit ett nära samarbete med el- och telekom-industrin samt militärindustrin. [1]

En av tre deltagare från Telekom-industrin

Av de dryga 90 deltagarna på seminariet 2007 var över en tredjedel, eller drygt 30 från telekom- och elindustrin. Även Motorola (USA) och Telstra (Australien) hade skickat representanter. Den industrivänliga organisationen ICNIRP som rekommenderat gällande föråldrade och industrivänliga gränsvärden för tillåten strålning var representerat med kärntruppen Anders Ahlbom (Sverige/KI), Eric van Rongen (Holland) och Paolo Vecchia (Italien).

Anders Ahlbom arbetar för Telekom-industrin- KI pressfoto
Bild: Anders Ahlbom – KI pressfoto

Anders Ahlboms nära koppling till TeliaSonera blev först känd flera år senare. Hans bror Gunnar Ahlbom hade under många år varit lobbyist för TeliaSonera i Bryssel, något som Anders Ahlbom under alla år underlåtit att redovisa som jäv när han framträdde som ”oberoende expert” för regering, SSM och Socialstyrelsen, EU och WHO.

Anders Ahlbom är dessutom finansierad av bland annat Ericsson och TeliaSonera för forskning och han var under 10 år medlem i ICNIRP. Han låg alltså även bakom det hårt kritiserade industrivänliga gränsvärdet, vilket enligt KI:s etiska råd enbart i sig är en möjlig intressekonflikt.

”Farlig strategi” att låta kritiker delta i debatter

Lars Mjönes från Strålsäkerhetsmyndigheten diskuterade vid det aktuella seminariet vilka som skulle få delta i debatten om riskerna, tillsammans med bland annat Mike Dolan från den brittiska filialen av mobiltillverkarnas lobbyorganisation MMF. Var det en god idé att låta kritiker och miljöorganisationer delta i debatter och informationsmöten om hälsoriskerna?

Lars Mjönes - SSM pressfoto
Lars Mjönes – SSM pressfoto

Lars Mjönes berättade för  industrirepresentanterna samt industrins experter på riskkommunikation om de svenska erfarenheterna av att låta kritiker delta i offentliga möten och seminarier. Slutsatsen som drogs var att det var en ”farlig” strategi och att kritikers och miljöorganisationers deltagande är ”kontraproduktivt” då de ”uppenbarligen tas på allvar”:

”…deltagande av den hårda kärnan av aktivister innebär en rad faror” då de ”sprider ensidig, ofta inkorrekt information” och ”uppenbarligen tas på allvar” … ”De har en trångsynt inställning och misstänker alla berörda som inte delar deras uppfattning. Därför är deras deltagande enbart kontraproduktivt.”

Slöseri med tid att bemöta kritiker

Det förnekades bland mötesdeltagarna att aktivister och miljö/hälso- organisationer bygger sin inställning på en vetenskaplig grund utan det talades i stället om ”vidskepelse och nonsens”.

Föraktet för demokrati, kritiker och miljöorganisationer som för fram en annan åsikt och allmänheten som anses okunniga och ointresserade präglade mötet i EU:s regi 2007:

”Människor förstår inte eller känner till något om ICNIRP. Vissa tror att det är någon sorts utländsk expert kallad Ick Nirp!”

”Aktivisternas tro är närmast en religion” därför är det ”slöseri med tiden att bemöta deras argument … Svara med alla medel men rikta informationen till myndigheter, media och den tysta majoriteten av folket.”

Strålsäkerhetsmyndighetens expert Eric van Rongen osäker

Eric van Rongen - Foto: ICNIRP
Eric van Rongen – Foto: ICNIRP

Eric van Rongen var en av de som argumenterade för att människor måste informeras i rätt tid med ”rätt information”. Han är i dag ordförande för ICNIRP, expert på WHO och hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Men vad som är ”rätt information” är han i dag tämligen osäker på. Det framgick vid SSM:s seminarium i Stockholm i maj 2016.

I rollen som en av SSM:s åtta experter, röd i ansiktet och med tydliga tecken på nervositet, påstod han att det inte går att dra några som helst slutsatser om hälsorisker utifrån tillgänglig forskning. Det står i skarp kontrast till 225 andra vetenskapsmäns bedömning som tvärtom menar att det finns ökande belägg för hälsorisker, bland annat skador på DNA och oxidativ stress, vilket van Rongen förnekade.

Mona Nilsson ställde därför frågan till Eric van Rongen varför svenska folket skulle lita på honom och inte de 225 vetenskapsmännens bedömning. Eric van Rongen kunde inte komma på något bra argument för att hans bedömning var den ”rätta”. Svaret blev att det är upp till det svenska folket att bedöma vem som är mest trovärdig. Det är raka motsatsen till vad han och de övriga förespråkade under seminarietatt förhindra att människor bildar sig en egen uppfattning.

”Rätt information” är att ge allmänhet och beslutsfattare hela bilden

Den logiska följden är alltså att ”rätt information” till allmänhet och beslutsfattare är att det råder motsättningar bland vetenskapsmännen om det finns hälsorisker.

225 vetenskapsmän menar att det finns hälsorisker och att beläggen för dessa ökat varför allmänheten bör skyddas bättre. Läs separat artikel.

Samtidigt påstår SSM med hänvisning till van Rongens och 7 andra experters rapport, där majoriteten är jäviga i förhållande till berörd industri, att de vetenskapliga resultaten som visar cancerrisker  på något konstigt sätt skulle minskat i stället för att ha ökat – vilket är det som i själva verket hänt .

Strålsäkerhetsmyndighetens ”rätta information” var falsk

Tele2-annons
Tele2-annons

Vidare framkom vid SSM:s seminarium 2016 tydligt bevis för att Strålsäkerhetsmyndighetens ”rätta information” varit falsk . I över 13 år har man ljugit om vad som var känt redan år 2003 om cancerrisker för barn i närheten av radio/TV-master. Strålsäkerhetsmyndighetens tjänstemän har sedan 2003 påstått, i ivern att förhindra att människor börjar oroa sig och därmed hjälpa telekom-industrin, hävdat att 3G och mobilmaster är ofarliga.

Huvudargumentet var under många år, från 2002/2003 och framåt, att strålningen liknar den från radio/TV-master och att forskare aldrig ”kunnat” iaktta några hälsorisker av dem ”trots” att vi haft dem i vår miljö sedan 1950-talet (Hallandsposten 2009):

”vi har haft samma typ av radiovågor från radio- och tv-sändare i vår närmiljö i mer än 50 år utan att några skadliga effekter har kunnat iakttas, varken på människor, djur eller växtlighet.”

Vidare banaliserade Lars Mjönes strålningen från 3G-master genom att jämföra den med en glödlampa.

Men sanningen kommer nästan alltid ikapp den som ljuger. På SSM:s seminarium i maj 2016 redovisades med önskvärd tydlighet att den ”rätta informationen” var att forskningen genomgående fram till 2003 sett förhöjd förekomst av barnleukemi i närhet av radio/TV-masterna. SSM:s egen expert, Martin Röösli, sade samtidigt som han visade bilden nedan.

”I STORT SETT ALLA UNDERSÖKNINGAR VISADE (FRAM TILL 2003) FÖRHÖJD RISK FÖR BARNLEUKEMI. ALLA UTOM EN VISADE FÖRHÖJD RISK. VI VAR RÄTT OROLIGA ÖVER DETTA VID DEN TIDPUNKTEN”.

Text: Mona Nilsson

Referens

[1] JRC/EMF-NET: Electromagnetic Field Exposure: Risk Communication in the context of Uncertainty; 2009

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • ANITA 31 Mar, 2017 at 16:33

  Den här apparaten tar inte bort strålningen till mer än, har jag för mig, 40 eller 45 procent.

 • Anita @, EN rysk forskare eller det laglösa kollektivet “teleindustrin”, kan utan personligt ansvar och risk saluföra säkerhetsbrist i producerat resultat (produkt), eller bara lura/blåsa den svenska marknadEN att köpa EN apparat, som SKYDDAR det laglösa kollektiva orden människOR och djur mot hälsofarlig ELEKTRICITET i och runt EN svensk bostad eller arbetslokal.

  Anita, det finns bara EN vetenskaplig metod som ELIMINERAR (reflekterar, filtrerar och avleder) hälsofarlig strålning från ELEKTRICITET i och runt EN bostad eller arbetslokal och det är att i luft eller runt EN ledning (metallisk struktur) med ELEKTRICITET, reflektera, filtrera och avleda hälsofarlig strålad ELEKTRICITET till EN hälsosäker och potentialfri systemjord (PUS-Jord).

  Glöm INTE att den svenska marknadEN alltid är EN drabbad ENskild fysisk person (rättssubjekt), som först måste lära EN felskolad jurist i EN svensk domstol att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR det är FÖRDRAGSBROTT, att INTE förstå EU-rättens företräde eller att INTE bötfälla och fastställa skattefritt skadestånd för den NäringsvÄrksamhet, som i STRID med EU-rättens företräde älskar att lura/blåsa den svenska marknadEN på ENskild utvecklad och ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen.

  Lärstad den 1 april 2017
  Namnteckning här av ENskild NätvÄrkselev, med ENskild utvecklad och ägd mental kunskap att i nutid och mentala rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR strikt produktansvar och risk i EU-rättens företräde vänder upp och ner på den svenska modellen av ELEKTRICITET i EN svensk bostad eller arbetslokal, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • [Sylthammar är tillbaka]

  äsch Martin – det där har du hämtat från gamla DDR eller Sovjet. Ta hand om dig själv istället för att propsa på att folk ska haka tag i andra “medborgare” – vad har du med andra att göra? Ska “vi” kanske rapportera dom till sanningsministeriet eller tvinga i dom falska röda sjuka vetenskapspiller? Ju mer lögner de fyller upp folk med ju mer “vetenskapligt” kommer de att säga att det är.

  Det är rejält avslöjande att du skriver att Mjönes kommentar “i sak” är korrekt. Det är den verkligen inte.
  Det är på grund av den “vetenskapliga” teknikens fabriceringar som människors liv och hälsa alltmer hotas av tex elektromagnetiska fält och vacciner.

 • Vetenskap av dagens dato är inget att skryta med. Vetenskap är en del av strategin för att införa NWO och dit hör även Telekom industrin. Vetenskapsmän har blivit en del av införandet av den nya agendan. Förvridna data och lögner är det som kännetecknar vetenskap. Ärliga forskare har svårt att leva/överleva för att de inte får anslag eller förlorar sitt jobb om de är ärliga.

  Det att vissa länder eller enskilda forskare levererar data som påvisar t.ex. strålningen farlighet beror på att det tar sitt uppdrag på allvar. Jag är övertygat om att i NWO andan kommer även sådana undersökningar att upphöra på sikt så att nyanserna från olika länder och forskare inte uppstår.

  Myndigheter är till för att införa NWO och det nya kontroll samhället med hjälp av tekniken. Myndigheter är inte till för att skydda medborgare.

  Jag rekommenderar varmt att läsa också artikel på följande länk:
  https://newsvoice.se/2017/03/27/stefan-lofven-globalismen/

  Utdrag från länken:

  ”Här i Hudiksvall och säkert många andra svenska städer installeras nu s.k. Airfiber. Det är genom att fiber är indraget via antenner riktade mot Hudiksvalls centrum från ett berg just norr om stadskärnan. Man täcker ett område på c:a 120 grader. Via antenn tas den nya tekniken emot och ger hastigheter på uppemot 100 mb/s både vid upp- och nedladdning. Ett sätt att göra hela samhället strålningssjukt”.

 • Lars Mjönes kommentar är i sak korrekt, men för att en demokrati ska kunna fatta intelligenta beslut måste människor få vara en del av ett objektivt vetenskapligt samtal utan argumentationsfel, floskler, självmotsägelser eller faktafel.

  Människor som är jäviga ska givetvis inte deltaga i samtalet. Det i sin tur innebär rimligen att massmediernas ägarförhållanden blir mer vetenskapliga, hederliga och samtidigt mer folkliga.

  Det innebär att vi som medborgare måste hjälpa varann att lära varann att tänka rätt, men även att vi hjälper varann att bli motiverade till att välja bättre medier.

 • ja tack för sanningen! jag skulle vilja säga att den hinner alltid ikapp den som ljuger. för eller senare..

 • Lars Mjönes som nämns i artikeln lär ha sagt följande:

  “Vi utför bara vad regeringen har beslutat – och eftersom det är folket som valt regering – så faller ansvaret tillbaka på svenska folket om det uppstår skador av den trådlösa tekniken!” – Lars Mjönes

  http://rockester.blogg.se/2013/may/lars-mjones.html

  Det är alltså i så fall folkets fel om vi skadas och det är tydligen fritt fram för industrins följare att komma fram till vad som passar industrin…

 • Det trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida hälsomässigt – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag upplever det. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

 • Ska vi vänta på att teleindustrin ska göra något åt den strålning vi utsätts för, lär vi alla bli sjuka och hinna dö.
  Jag har beställt via ‘The truth about Cancer’, en apparat framtagen av en rysk forskare som eliminerar strålningen från WiFi och andra master i hela hemmet. Även läsplattor, datorer, och mobiler. Den är väldigt dyr, men Ty Bollinger hade utverkat en rabatt från tillverkarna. Den rabatten är nu slut tyvärr.

  Om någon är intresserad så är namnet Wave Rider, och säljs i Europa för ca $2000. I ‘The truth about cancer’ har de skrivit massor om skadeverkningarna av strålningen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *