Så avfärdas alternativmedicinen

publicerad 9 oktober 2010
- Robert Hahn

Fakta bakom Vetenskap och folkbildnings (VoFs) argumentering

Jesper Jerkert i föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) menar att man inte alls behöver ha egen kompetens för att döma ut den alternativmedicin som förekommer på Vidarkliniken i Järna. Det räcker med att låna andras bedömningar.

En som hjälpt VoF med sin bedömning är engelsmannen Edzard Ernst. Hans slutsats att alternativmedicinen är värdelös bygger typiskt på sammanställningar från databaser där han underkänner 99% av alla befintliga studier för att de sägs vara för dåliga. Om de kvarvarande bästa studierna tydligt visar att alternativmedicin är bäst underkänner han slutligen dem ändå på grund av låg kvalitet.

I förra veckan bloggade jag om föreningen VoFs krav på att Vidarkliniken inte skall få ersättning för sin sjukvård av allmänna medel. Skälet var att man anser att klinikens behandlingar saknar värde. En kompetensbedömning av samma slag som man gör vid anställning på universitet visade att de som signerat VoFs skrivelser har betydligt sämre kompetens för att bedöma denna fråga än de som författat Vidarklinikens svar. Vem skall vi då tro på – de som har kompetens eller de inte har det?

Jesper Jerkerts försvar

Min analys kommenteras på VoFs hemsida av den f.d. ordföranden Jesper Jerkert. Han börjar (som vanligt) med att göra sig lustig över min andliga trosuppfattning som han alltid uppfattar som relevant när vi debatterar vetenskap. Detta beteende går som en röd tråd genom hela hans text och är mycket ovärdigt en akademiker.

Min poäng var att den som varje dag bedriver forskning inom alternativmedicin måste kunna mer om ämnesområdet än den som är arkeolog, datakille, ingenjör eller filosof. Det resonemanget vill inte Jesper riktigt kännas vid. Han menar istället att de som skriver ett inlägg i Dagens Nyheter och högljutt kräver att en annans sjukhusverksamhet skall läggas ner inte behöver ha någon egen kompetens på området. Det räcker med att läsa vad andra skrivit. Om man som akademiker sätter sitt namn bakom ett offentligt påstående som sägs vara vetenskapligt grundat så går man dock själv i god för att det är sant. Det är vad läsaren tror. Det känns riskfyllt att gå i god för något utan att själv ha kompetens på området. Det hade varit bra om DN-läsarna fått veta att de tuffa orden bara var personliga åsikter grundade på vad andra sagt eller tyckt. Mest korrekt hade varit att tala om vem eller vilka som kommit fram till den slutsats man ställer sig bakom. Referenser hade varit bra.

Edzard Ernst leker med data

Jesper Jerkert kommer så in på den engelske professorn Edzard Ernsts uppmärksammade besök i Stockholm för 2 år sedan. Så många spår gick till VoF att jag påstod att besöket var ”riggat” av föreningen. Jesper protesterar inte mot det utan hänvisar till att Edzard Ernst är en av världens mest produktiva forskare vad gäller alternativmedicin. Vi har fått känna honom som engelsmannen som påstår att i praktiken all alternativmedicin inklusive akupunktur är värdelös. Jag misstänker att VoF insändare till DN till stor del bygger på hans slutsatser. Visserligen sägs han nu ha bluffat om sin utbildning i homeopati. Men låt oss istället titta lite på vad han publicerar.
Ernst tycks närmast ha industrialiserat genomförandet av meta-analyser. Det innebär att han inte samlar in några data själv utan söker i databaser för att finna vad andra skrivit inom ett område. Därefter slår han samman data för att med ”bästa evidens” få en så trovärdig bild av sanningen som möjligt.
Som jag skrev i min förra blogg så erbjuder meta-analyser goda möjligheter för forskaren att styra sina resultat. Forskaren formulerar ofta själv kriterier för kvalitet och att tar bort studier som sägs låg kvalitet. Passar inte resultatet kan man säga åt datorn att selektera studierna på ett annat sätt tills man får de siffror man vill ha. Forskare som vill vända på ett resultat kan köpa den tjänsten hos en vetenskaplig skrivbyrå. Den som arbetar seriöst med att författa meta-analyser måste därför ständigt kämpa med sig själv för att behålla objektiviteten. Jag behöver inte skumma mer än 10 studier av Edzard Ernst för att inse att han förlorat den kampen för länge sedan.
Jag tycker förstås inte heller att man bör ta hänsyn studier som är direkt dåliga och därför inte ger någon information alls. Hur gör då Edzard Ernst? Jo, han tar bort nästan alla studier som finns. Jag ger här några exempel från hans första sida på PubMed. Allt har publicerats under 2010.
När Ernst studerar akupunktur efter stroke selekterar han bort 674 av total 684 studier (99%).
I en meta-analys av växten ”maca”, en rotfrukt som tydligen används för att förbättra sexualdriften, tar Ernst bort 84 av 88 studier (96%). Två av de kvarvarande 4 visade god effekt, och i en studie som inte gjorde det var materialet ändå för litet för att kunna ge signifikans. Bekvämt nog undviker Ernst att beräkna odds ratio och därmed att bekräfta rotfruktens effekt. Han drar slutsatsen – som alltid – att han inte kan finna några starka evidens. Så går det till när Ernst utnämner en alternativ terapi till bluff!
Ja, så här ser det ut i meta-analys efter meta-analys….
Ernst plockar bort 549 av 552 studier (>99%) när han skall studera ”moxibustion” som är en traditionell kinesisk behandling för att påskynda läkning. Nästan inga kvar, alltså. Av dem visade alla tre positiv effekt. Ernst undviker återigen att räkna ut odds ratio och konfidensintervall för dessa tre studier. Istället konstaterar han att deras kvalitet är för låg, trots att de enligt hans urvalskriterier var de 3 bästa av 552 studier av just denna fråga. Alltså – det finns inga bevis för att ”moxibustion” har någon effekt.
I en annan artikel granskar Ernst nio stycken meta-analyser om akupressur i en egen meta-analys, vilket är en ovanlig ansats. Hans konklusion är att alla nio meta-analyserna är felaktiga och därmed värdelösa.
Vi skall se hur Ernst hanterar den mycket intressanta situationen när han samarbetat med en asiatisk forskargrupp och kanske inte helt själv kan styra arbetet där ”moxibustion” mot ledvärk jämförs med konventionell smärtlindrande behandling. Hur många studier som tagits bort är oklart, men jag antar att det är som vanligt, alltså kring 99%. Av 4 bra studier har 2 tillsammans visar ett statistiskt säkerställt bättre resultat för ”moxibustion” De 2 återstående studierna av hög kvalitet visade också god effekt, fast vid ögonvärk och värkande näsutslag. Tror vi att Ernst drar slutsatsen att ”moxibustion” fungerar mot värk? Självklart inte. Behandlingen avfärdas med den gamla vanliga avslutningsfrasen att ”fler studier behövs”.
Slutligen ser jag att Ernst framträder som en argumentatör på barrikaderna mot alternativ och komplementär medicin. Han har skrivit en artikel som försöker påverka National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) att ta bort inslag av komplementär medicin i sina terapeutiska riktlinjer. Dit räknar Ernst även motion och diet.
Impactfaktorerna för tidskrifter skall spegla tidskriftens ”inflytande”. Hälften av tidskrifterna som Ernst publicerat sig i är för små eller nya för att alls ha någon registrerad impactfaktor medan de andra har mellan 1 och drygt 2. Det är inte särskilt höga siffror.

Spelet bakom avfärdandet av alternativmedicinen

Nu har du, käre läsare (och även jag) fått en liten inblick i spelet bakom slutsatsen att alternativmedicinsk behandling saknar värde. Det är just denna litteratur VoF läser och tror på. Personligen har jag aldrig stött på en mer uppenbart biased person när det gäller hantering av resultat än Edzard Ernst. Först använder han så stenhårda kriterier på studiers kvalitet att i regel 99% försvinner. Om de få kvarvarande studierna visar statistiskt säkerställda skillnader till förmån för alternativmedicinsk terapi så drar Ernst ändå inte den slutsatsen. Därför skapar han ingen trovärdig bild av sanningen. Jag har dessutom svårt att tro att litteraturen om alternativmedicin är så dålig att bara 1% kan bidra till vårt vetande. En vetenskapligt korrekt slutsats grundad på Edzard Ernsts meta-analyser vore dessutom att man inte vet om de alternativmedicin är bra eller dåligt. I princip alla avslutas nämligen med orden ”inconclusive evidence, more studies are warranted”. Men så säger han inte. Han säger att alternativmedicinen inte fungerar. Det är vad VoF och Jesper Jerkert snappar upp.
Var det då fel av VoF att ta hit honom? Nej, felet är ensidigheten i VoFs aktiviteter på det alternativmedicinska området. Vidarklinikens svar visade att det även finns en annan bild. Den borde VoF släppa fram någon gång, annars ger man en skev bild av ämnesområdet. Jag har ju med min blogg visat att det finns kompetenta forskare på området.
Jag tycker att VoF borde vara mer skeptisk till sina egna förebilder och källor. Nog är man skeptisk, men bara när det passar.

Därför bedöms alternativmedicin negativt

Flera läsare har skrivit kommentarer till mina bloggar. Flera diskussioner har blivit väldigt givande för mig och jag hoppas även för er. En läsare skrev att det inte finns någon enda studie som visar att homeopati fungerar. Då tog jag fram en meta-analys om homeopati som en av världens högst ansedda tidskrifter, The Lancet, publicerade 1997. Antalet studier man plockade bort av kvalitetsskäl var mer normalt, cirka 50%. De kvarvarande 89 studierna sammanvägdes statistiskt vilket visade att homeopati är 2,5 gånger bättre än sockerpiller mot olika åkommor. Resultatet var mycket tydligt, grundat på många studier, och var höggradigt statistiskt säkerställt.
Det intressanta är att författarna i sin slutsats inte skriver att homeopati är bättre än sockerpiller. Trots att resultatet visade just det. Om en ny medicin varit 2,5 gånger bättre än konventionell behandling så hade författarna tveklöst dragit en klar och tydlig slutsats. Men varför gör man inte så när det gäller alternativ medicin? Vi ser samma fenomen hos Ernst. Även när hans egen presentation visar att alternativmedicin är bättre än klassisk medicin så drar han ändå inte den slutsatsen.
Jag tror att denna långtgående försiktighet förklaras av rädsla för att betraktas som avvikande. Den som säger att alternativmedicin fungerar får bereda sig på att bli utskämd. Läs Mats Reimers blogg i Dagens Medicin så får ni se. Och se listan på alla kritiska brev om Lancet-artikeln som homeopati-författarna fick besvara. Det tog tid det!
Det finns även andra sätt att avvika. Att min andliga trosuppfattning är känd gör även mig till avvikande, vilket Jesper Jerkert utnyttjar på gränsen till trakasseri. Vem vill ha det så? För nästan alla människor framstår det som mer attraktivt att vara tyst. Det finns fler mobbare i vuxenvärlden än du kan ana.
En annan orsak till försiktigheten är att verkningsmekanismerna bakom de flesta alternativmedicinska behandlingar är okända. Vi förstår inte hur det fungerar, och det stör alla vetenskapsmän.
På vilket sätt behandlingar kommit till kan också väcka anstöt, särskilt inom VoF. En av deras vanligaste anklagelsepunkter mot Vidarkliniken är att antroposofin har sin grund i Rudolf Steiners andliga uppenbarelser. Detta är dock att se som fördomar. Det spelar nämligen ingen roll hur idén till en medicinsk behandling kommit till. Det viktiga är att den fungerar. Den slutsatsen är något som ni läsare av denna blogg genomgående instämt i.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq