Förbundsjurist på SSR: Rovdjuren största hotet mot rennäringen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 5 januari 2011
- NewsVoice redaktion
Jenny Wik Karlsson - Pressfoto tillhandahållet av MyNewsdesk
Jenny Wik Karlsson - Pressfoto tillhandahållet av MyNewsdesk
Jenny Wik Karlsson – Pressfoto tillhandahållet av MyNewsdesk

Rovdjuren är idag det i särklass största och mest akuta hotet mot rennäringen. Den svenska renstammen ligger farligt nära gränsen för kollaps. Det totala rovdjurstrycket inom renskötselområdet är idag alldeles för högt, och dagens rovdjurspolitik synes inte förändra den bilden. Det skriver Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund.

Text: Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef och förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund (SSR). | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2011-01-05 | NewsVoice fick tillstånd att återpublicera artikeln.

17 december meddelade Naturvårdsverket att 20 stycken vargar får skjutas under licensjakten 2011. Vi kan återigen vänta oss en debatt fylld av heta känslor från alla sidor. Få frågor väcker så många känsloyttringar som frågan om rovdjurens vara eller icke vara, varav vargen tycks vara den som väcker flest känslor.

För Svenska Samernas Riksförbund, SSR, och våra medlemmar, samebyarna, handlar frågan inte om rovdjurens legitimitet i den svenska faunan, utan om rennäringens fortsatta existens. Rovdjuren är idag det i särklass största och mest akuta hotet mot rennäringen. Den svenska renstammen ligger farligt nära gränsen för kollaps. Det totala rovdjurstrycket inom renskötselområdet är idag alldeles för högt, och dagens rovdjurspolitik synes inte förändra den bilden.

Rovdjurens effekt på rennäringen är inte enbart siffror, utan för den enskilde renägaren innebär det ett liv präglat av ångest, oro och rädsla. Vilket in sin tur drabbar hela dennes familjesituation. Dessa psykiska följdeffekter är något det sällan pratas om, men är lika påtagliga som predationen på ren.

Att ha varg inom renskötselområdet är idag otänkbart, möjligtvis skulle vi kunna acceptera enstaka djur om det totala rovdjurstrycket vore lägre. Vargen orsakar rennäringen stora kostnader i form av merarbete och renförluster. Varg som befinner i sig inom en samebys område innebär att samebyn förorsakas ökade kostnader på grund av bevakning och flytt av renar, vidare förändras renens beteendemönster radikalt.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en välordnad renskötsel är att antalet rovdjur inte blir för högt inom en sameby. Idag innebär rovdjursförekomsterna inom samebyarna att det redan i viss mån är svårt att bedriva en ordnad renskötsel. Förlusterna av renar har ökat de senaste åren samt förorsakat ett flertal sekundära skador. Att dessutom ha vargar inom området är något som innebär att samebyarnas renskötsel i stort sett omöjliggörs.

SSR anser att det är viktigt att arbeta fram rutiner för en snabb och effektiv hantering av de naturligt invandrade vargarna. Vår inställning är att tidsaspekten är oerhört central för att uppnå en acceptans hos rennäringen. Det måste således finnas möjlighet att snabbt förflytta dessa vargar från renskötselområdet för att undvika och förbygga skador orsakade av vargen såväl primära som sekundära skador.

Risken för smittospridning av bland annat dvärgbandmasken är ytterligare en viktig aspekt i vargfrågan som måste belysas ur renskötselns perspektiv.

Sveriges rovdjurspolitik är inte bara ett hot mot dagens renskötare utan utgör även ett hot mot framtida generationer inom rennäringen. Vi efterlyser en politik som möjliggör en balans mellan bärkraftig rennäring och rovdjur. För att uppnå en sådan politik krävs att representanter och företrädare för rennäringen får vara med och utforma förvaltningen av rovdjuren inom renskötselområdet. Vi är inte ute efter att utrota rovdjuren. Det är viktigt att ha livskraftiga rovdjurstammar, men det är inte rimligt att renen skall utgöra huvudfödan för rovdjuren, försvinner rennäringen kommer rovdjurens basföda också att försvinna.

Samerna är Sveriges och Europas enda urfolk, och rennäringen är en av de viktigaste stöttepelarna för den samiska kulturen. Sverige har genom sina internationella åtaganden en skyldighet att verka för att den traditionella näringen ej blir omintetgjord. Vi vill förvalta vårt kulturarv och med stolthet lämna över en bärkraftig renskötsel till våra barn.

Text: Jenny Wik Karlsson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *