KTH-professor Sven Ove Hansson beskyddar nättroll

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 mars 2011
- NewsVoice redaktion
Sven Ove Hansson - Foto: EuropaBio

DEBATT. Aftonbladet skrev den 23 mars 2011 att dr Annika Dahlqvist funderade på självmord efter att hon utnämndes 2009 till Årets Förvillare av föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF). Hon vill nu att “utmärkelsen” dras tillbaka, men ordförande Hanno Essén i VoF vägrar och många undrar säkert varför.

Skeptikerföreningen VoF har sedan 1987 varje åt utdelat ett “förnedringspris” Årets förvillare. I kölvattnet följer personliga tragedier. Brottet har varit att de framfört åsikter eller rön om något alternativt synsätt. Flera individer som fått “priset” har förlorat jobbet och blivit utfrysta av kollegor, karriärer har tagit slut och individers privatekonomi har blivit lidande. Många frågar sig hur det är möjligt att en systematisk ryktesdestruktion utförd av akademiker vid ett universitet tillåtits pågå så länge och utan motstånd. Kärnan i VoF är anställda vid KTH och flera är doktorer och professorer.

I brevväxlingar med KTH framgår KTH:s policy (dnr V2010-0475 mfl). Problemet är nämligen att KTH:s rektor som är ytterst ansvarig för sina anställda, beslutat att dessa “voffare” fått sitt deltagande i föreningen VoF godkänd som bisyssla.

En bisyssla är dock villkorad. Enligt SFS 1992:1434, 3 kap 7 paragrafen, framgår att lärare inom ramen för sin tjänst på KTH tillåts syssla med verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningen om det inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan.

En bisyssla skall tillföra samhället värde genom högskolelärarens specialiserade kompetens och/eller främja en lärares kompetensutveckling vilket kan komma studenterna till godo.

ArcanumSkolan 2024

Men utdelandet av ett årligt förnedringspris bör rimligen anses vara direkt oförenligt med god akademisk sed. KTH:s anseende måste skadas när anställda sysslar med systematisk mobbing, men så här långt har rektorn hållit sin skyddande hand över dessa skeptiker.

KTH:s Etiska Kommitté har problem med att besvara etiska frågor om VoF

Hanno Essén sitter säkert med både anställning och lön under beskydd av KTH:s rektor, vars åsikt är att Hanno Esséns bisyssla för VoF är helt okey, trots att sysslan tar både tid från Esséns ämbete och därmed resurser från KTH. Frågan är vad Essén haft för åsikt om han själv förlorade jobbet på KTH och blev en persona non grata i den akademiska världen och inte minst är frågan hur Hanno Essén känt sig om Annika Dahlqvist begått självmord. En KTH-bisyssla som leder till utpekning, ryktesdestruktion och självmordstankar är inte att leka med. Hur kan det försvaras? Frågor om KTH:s etiska policy skickades därför till KTH:s Etiska Kommitté, men de svarar inte. [kommittén lades ned 2014]

Just nu ligger ett 3 månader gammalt brev till KTH:s Etiska Kommitté obesvarat på deras bord. Brevet ställer svåra frågor om VoF:s uppenbart etiska belastning för KTH. Anledningen till att brevet är obesvarat av kommitténs ordförande Lars-Åke Brodin handlar sannolikt om en för KTH graverande omständighet. Sven-Ove Hansson som grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning sitter nämligen i styrelsen på kommittén.

Här är frågorna som KTH:s Etiska Kommitté inte besvarar

På vilket sätt kan Sven Ove Hanssons trovärdighet i egenskap av ledamot i en etisk kommitté bibehållas intakt med tanke på att Sven Ove Hansson samtidigt är ledamot i styrelsen i föreningen Vetenskap och Folkbildning vilken en gång per år (sedan 1987) delar ut förnedringspriset “Årets förvillare” samt samtidigt i egenskap som ansvarig utgivare av Folkvett aktivt skyddar identiteten på en spökskrivare [G*****] som sysslar med förtal?

På vilket sätt bidrar, utdelandet av ett årligt förnedringspris, och under ledning av bla Sven Ove Hansson, med nytta till forskning och utveckling för de ämnesområden som återfinns inom Hanssons anställning?

Exakt vad är det som Hansson forskar på och exakt vad är det som utvecklas i och med Hanssons engagemang som utdelare av priset Årets förvillare? Vad är det som utvecklas i.o.m. Hanssons beskydd av en spökskrivare?

Har KTH underlag som bevisar att allmänhetens förtroende inte redan är skadat?

Dessa frågor har ännu tre månader efter att kommittén fått dem inte besvarats av styrelsen: Lars-Åke Brodin (ordf), Sven Ove Hansson, Tommy Ohlsson, Monica Ek, Annica Fröberg, Eilert Berglind, Maria Nordström.

Den etiska kommitténs uppdrag är att vara ett stöd till verksamheten vad gäller etiska frågor. Uppdraget berör alla verksamma på KTH och är direkt underställd rektor. Kommittén ska diskutera etiska frågor av övergripande karaktär i anslutning till KTH:s uppdrag och lämna vägledning där så behövs.

VoFs spökskrivare G***** är nu ett fall för Kammarrätten

En fråga som ställs i flera brev till KTH handlar om spökskrivaren G***** vars identitet nu även beskyddas av KTH:s rektor och två jurister (Anders Lundgren, Karin Strömberg) på KTH (dnr V-2011-0106). G***** är känd som en osedvanligt fräck debattör på internet sedan många år. Han har starka sympatier med VoF och hans identitet beskyddas av tre ordförandegenerationer i VoF.

Jesper Jerkert vid KTH vill inte svara. Hanno Essèn sa i juli 2010 att han inte vill veta vem G***** är och han skriver i ett brev att han inte har skyldighet att uppge sina källor. VoF-grundaren Sven-Ove Hansson som även är ansvarig utgivare för VoF:s tidning Folkvett skriver i ett brev från KTH att denne inte behövde känna till G*****s identitet för att ta beslut om att publicera en av hans artiklar. I samma nummer (nr 1, 2008) skriver Folkvetts redaktion att de känner till G*****s identitet, men att de beslutat att hålla den hemlig.

I juli 2010 skickades ett klagomål till KTH:s rektor angående G*****. Två veckor senare stängde G***** ned sin blogg, men alla hans ryktesdestruktiva artiklar ligger fortfarande än idag (mars 2011) kvar och är fullt sökbara för Google. Skadan som G***** åsamkar sina offer är med andra ord kontinuerlig. G***** återuppstod senare och då som huvudperson i en 18 sidor lång artikel om VoF i Magasinet Filter i december 2010. Det indikerar att G***** är en viktig person för VoF.

Eftersom ett flertal personer anser att G*****n sysslar med förtal är det intressant att pröva om G***** kan åtalas för det. Problemet är att KTH håller tätt. Ingen känd identitet – inget åtal möjligt.  Undertecknad begärde därför ut alla KTH-mail som innehåller namnet G*****. Registraturen på KTH fann 105 mail, men endast 7 stycken lämnades ut. Hela 98 mail innehållande text om “G*****” ansågs inte vara offentliga. Juristerna på KTH hänvisade till att de 98 mailen måste begäras ut genom ett överklagande hos Kammarrätten, vilket nu gjorts.

Det återstår att se hur KTH:s rektor, KTH:s Etiska Kommitté och några VoF-professorer ska ta sig ut ur denna komiska “entanglement”. För just nu sitter alla fast i ett garnnystan av etiska problem och i mitten sitter G***** – som en seriefigur ur en batmanfilm – vars identitet dessa män frenetiskt beskyddar. Frågan är hur högt i hierarkin fallet G***** kan nå. Nu är frågan hos Kammarrätten. Är G*****s identitet även ett hot mot rikets säkerhet?

Text: NewsVoice, publicerad 2011-03-24

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är lustigt att se bilden av S-O Hansson idag och konstatera hur lik han ser ut med den kartalanska separatisten Puigdemont, också en destruktiv individ utan like. “Pares autem cum paribus facillime congregantur” låter det i den latinska sentensen: “Jämlikar samlas lätt med varandra”

 • Denna man är en charlatan, ingen att ta på allvar.
  Påstår liksom Emma Fransson att Wakefield är forskningsfuskare när han fått chans att föreläsa på Fysiografen.
  Vilken enfald…vissa lär sig aldrig och kan inte bättre.

 • Jag minns mycket väl Sven Owe Hanssons karriär, när han försörjde sig som anställd i en fackförening. Jag råkade plötsligt möta hans verksamhet vid KTH, där jag själv var docent. Jag minns hur han myglade till sig en professur i filosofi. Några av mina doktorander reagerade mot detta och undrade vad han hade med filosofi att göra. Vi jobbade nämligen själva med filosofi och samhällsplanering (något som jag själv hade doktorerat i och som fick mig sedan att bli adjungerad professor vid Lantbrukshögskolan). Jag fick lära känna vid KTH början av den vidriga och förnedrande föreningsverksamhet som Sven Owe satte igång och som utvecklade en fascistoid stil. Att Hansson fick en professur genom mygel och att han sedan fått ägna sig åt att smutskasta och förstöra prestigen av akademisk kända personer visar den etik som rådde och råder fortfarande inom KTH. Det som Hansson och hans lika sysslar med skulle vara passande i nazi-Tyskland.

 • Hej Torbjörn!
  Jag har just bloggat själv om den här historien. Jag vill poängtera den moraliska och etiska sidan. Varför skall en statlig högskola skydda en förening som uppenbart missbrukar arbetsgivarens förtroende genom att smutskasta medborgare och samtidigt dölja sig bakom anonymitet? Varför skall en statlig finaniserad högskola sätta lagstiftningen kring förtal ur spel genom att valsa med i det här?

  Akademisk verksamhet bygger på transparens, kommunikation, dialog och syntes. Garvan är ett hån mot detta. Att, som VoF, dessutom dela ut antipriser strider också mot de akademiska idealen. Dess enda syfte är att skrämma och skada andra, plus att man förstås hoppas på att själv vinna lite uppmärksamhet på kuppen.

  Peter Gudmundson skall vara glad så länge den här soppan inte kommer ut i pressen. Hans agerande håller inte för ett offentligt påseende, helt enkelt.

 • KTH är egentligen bara en av flera högskolor där styrelsepersoner i VoF sitter. KTH råkar ha flera nyckelpersoner i VoF anställda vid KTH. Andra universitet finns i Uppsala, Lund och Göteborg.

  Skolöverstyrelsen är ett bra förslag. Andra instanser är själva styrelsen på KTH och utbildningsministern.

 • Är KTH den skola i Sverige där rektorn och den etiska kommitte beskyddar mobbare?

  Är det inte möjligt att gå vidare till skolöverstyrelsen med angående denna mobbing och få rektorn och den etiska kommitten avsatt?

 • Tack för din kommentar och dina tips. Allt ska vara diariefört vad jag fått fram. Vi får se vad Kammarrätten svarar. Förmodligen blir svaret ett visslande ljud och en blick mot en blå himmel. Gudmundson svamlade lite i sitt brev om åsiktsfrihet, och därmed undvek han det faktum att gränsen för yttrandefrihet går vi förtal.

  En person avslöjar nu att en människa dött pga av VoFs förnedringspris. Återstår att se om personen vill berätta historien.

 • Titta lite i lagböckerna för förvaltningsrätt. Jag tror att det snart blir möjligt att anmäla KTH:s etiska kommitte för deras vägran att besvara detta brev.

  Har det diarieförts? Vilket ärendenummer har det? Osv.

  Dessutom bör man kunna anmäla kommitten för att de inte hanterar jävs-situationen när en av dess egna medlemmar har en uppenbar intressekonflikt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *