Svante Thorsell : Göteborgs kommun belönar anställd som åtalas för grovt mutbrott

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 maj 2011
- NewsVoice redaktion
Svante Thorsell - Pressfoto: Advokatsvantethorsell.se
Svante Thorsell - Pressfoto: Advokatsvantethorsell.se
Svante Thorsell – Pressfoto: Advokatsvantethorsell.se

Fallskärm för mutad VD: Fälld i domstol för grovt mutbrott – belönad av kommunen med 2,2 miljoner kronor. Det är så det går till i Göteborgs kommun. Vilka förmåner – löner, avgångsvederlag med mera – kan de andra, vanliga tjänstemännen som nu står åtalade i Göteborgs kommunala mutskandaler påräkna om de fälls? Skall de fällas av domstolarna och belönas av Göteborgs kommun?

Text: Svante Thorsell, Advokatsvantethorsell.se (Thorsell har inga uppdrag eller relationer till parterna som nämns i artikeln) | Denna artikel publicerades ursprungligen på Newsmill.se 2011-05-30 och den återpubliceras med tillstånd från artikelförfattaren på samma datum i NewsVoice.

En verkställande direktör i ett kommunalt bolag kan belönas med en fallskärm på två årslöner om han begår ett allvarligt brott mot arbetsgivaren. Om han istället blir frikänd i hovrätten har man förlorat sitt jobb i alla fall. Märkligt och stötande. Så har det blivit för Olle Lundgren, VD för Egnahemsbolaget i Göteborg. Ett bolag inom kommunägna Framtidskoncernen, ägare till bland annat Bostads AB Poseidon.

I slutet av april skiljs Olle Lundgren genom en förlikning från VD-tjänsten hos Egnahemsbolaget på grund av mutåtal mot honom. Dagen efter döms Lundgren till ansvar för just grovt mutbrott vid Göteborgs tingsrätt för att han mottagit 24 ton tegel.

Domstolen finner vidare att han härför skall avtjäna ett fängelsestraff om sex månader samt förverkar 51 000 kr för brottets värde. “Brottsoffret” Egnahemsbolaget som lidit skada föregrep domen och avtalade dagen innan att belöna gärningsmannen men två årslöner, motsvarande 2,2 miljoner kronor. Totalt kostar det skattebetalarna ca 3.3 miljoner kronor.

Detta strider mot arbetsrätten, mot fallskärmsjuridiken och främst mot den allmänna rättsuppfattningen.

Om en vanlig anställd, med anställningsskydd, grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren, blir denne avskedad enligt LAS 18 §. Avskedandet har omedelbara konsekvenser. Han får lämna bums. Det är inte förenat med rätt till någon som helst ersättning. Han har förverkat all sin rätt mot arbetsgivaren.

Åsidosättandet består oftast av brottslig gärning typ; förskingring, bedrägeri, stöld eller våldsbrott. Den anställde går tomhänt från arbetet och kanske med staffet och skammen i bagaget. Att lagstitaren ser med stort allvar på brott som begås av den anställde beror på att denne har en förtroendeställning som bolaget måste lita på – särskilt om han är VD. När någon avskedas tillämpas därför en sträng praxis över hela den svenska arbetsmarknaden.

En verkställande direktör omfattas inte av LAS, kan invändas. Sant, men denne bör inte komma i bättre ställning än en vanlig anställd vid brott riktat mot arbetsgivaren, tvärtom. Än mindre, som här de facto belönas med miljonbelopp för sin brottsliga gärning. Olle Lundgren borde som VD ha bättre omdöme och skall bedömas strängare än en byggjobbare. Aktiebolagslagen sörjer för att VD har vidsträkta befogenheter och en särskild förtroendeställning.

Den vedertagna uppfattningen om brottets betydelse vid tolkning av anställningsavtalet bör vara bestämmande för samtliga kategorier av anställda – också vid tolkning av VD- avtalet. Den mutade, förskingraren eller den trolöse, har visat sådan illojalitet att denne förverkat all sin rätt enligt anställningsavtalet. I detta avseende skall han inte ha någon särställning mot den vanlige ansällde med “anställningsskydd”.

Vad jag skriver förutsätter givetvis att tingsrättens dom vinner laga kraft. Det har den inte. Men Egnahemsbolaget har föregripit domen genom att för säkerhets skull utdela fallskärmen dagen innan. Förlikningen leder till yrsel om man betänker de alternativa utgångarna. Om Lundgren slutligen fälls får han som belöning för brottet två årslöner. Om Lundgren frikännes skall han betraktas som oskyldig men har ändå förlorat jobbet men som tröst fått två årslöner? Det går inte ihop – fort och dumt blev det.

En muta är en otillbörlig belöning som någon får för sin tjänsteutövning för att favorisera någon på arbetsgivarens bekostnad. Att Lundgren mottar två årslöner när han slutar är måhända också en otillbörlig belöning av arbetsgivaren för att Egnahemsbolaget skall försäkras om att inte tillfogas ytterligare publicitetsskador? Anledningen till att man ingår förlikningsavtal är oftast att man vill undandra allmänhetens insyn i hur det faktiskt ligger till. Kan falskärmen vara en mutliknande belöning till Lundgren för hans tystnad? Vem vet, genom avtalet kan uppgifter ha begravts en gång för alla?

Egnahemsbolagets hantering, ytterst politikernas hantering av frågan, påminner närmast om ett skyddande av brottsling. Ett försök till att hänga arm i krok som passar i landet lagom.

Det rimliga hade varit att Egnahemsbolaget vidtagit följande mått och steg:

  1. Meddelat att Olle Lundgren sparkats, vilket det handlar om och varför.
  2. Klargjort att Lundgren inte får en krona med sig med hänvisning till att han förverkat sin rätt på grund av brott.
  3. Att Lundgren om han är intresserad av ersättning hänvisas till att få sin sak prövad i tvistemål.

Denna transparens skulle vara till fördel för samtliga. Skattebetalarna och väljarna skulle få en prövning i domstol av erfarna domare – men det är kanske inte vad parterna önskar sig?

Styrelsens ordförande, Pelle Berglund, som ytterst är ansvarig för förlikningen med Lundgren, menar i pressen att man träffat avtalet oberoende av utgången i brottmålet, att man sammanvägt samtliga omständigheter och att det är svåra juridiska frågor som Berglund säger sig inte riktigt kunna svara på. Upp stiga orden, men det måste finnas kompetenta jurister och kloka spin doctors även i kommunens närhet?

Samme Pelle Berglund menar att fallskärmen följer av en korrekt tolkning av detta VD-avtal som dessutom, enligt honom, är ett standardavtal inom kommunen. Milda makter! Om detta skulle vara en korrekt rättsföljd kan varje VD inom Göteborgs kommun se fram mot två årslöner om han eller hon begår ett brott mot sin arbetsgivare!

Vilka förmåner – löner, avgångsvederlag med mera – kan de andra, vanliga tjänstemännen som nu står åtalade i Göteborgs kommunala mutskandaler påräkna om de fälls? Skall de fällas av domstolarna och belönas av Göteborgs kommun? Det är risk för att kommunens stöttepelare blivit kommunens stötestenar.

Text: Svante Thorsell, Advokatsvantethorsell.se 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *