Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI

publicerad 18 november 2011
- Torbjörn Sassersson red.
Osher Centrum

Förväntningarna byggdes upp och rubrikerna i SvD och DN var stora när det stod klart att Karolinska Institutet (KI) i Stockholm fått 43 miljoner kronor för att studera alternativmedicin och integrera den i svensk sjukvård. Men alternativmedicinkalaset blev aldrig av. Nu är pengarna snart slut och de verkat ha använts till allt möjligt annat. 

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad: 2011-11-19 kl 09:32

Johan Thyberg
Johan Thyberg

Johan Thyberg vid KI presenterade 1 mars 2010 sin egen granskning av Osher Centrums verksamhet. Det framgår av ett dokument som kommit NewsVoice till kännedom. Han bekräftar misstankarna att donationen inte använts på rätt sätt.

Thyberg har tagit del av: avtalet mellan Osher Foundations och KI, rapporter för 2008 och 2009 från den referensgrupp som KI:s rektor utsett, en årsrapport för 2009 samt en ekonomisk rapport för 2009.

Referensgruppen för Osher Centrum bestod 2008 av professorerna Karin Harms RingdahlCarl-Erik Nord samt Hans Wigzell. Året därefter tillkom även Gerhard Andersson

Avtalet undertecknades den 9 juli 2005 av Harriet Wallberg-Henriksson (rektor) samt Barbro Osher och det stipulerar:

“The Foundations are hopeful that the Osher Center will help to transform the way medicine is practiced by bridging the worlds of conventional and alternative medicine. It is assumed that the Osher Center will undertake a three-fold program of researching the outcomes and cost-effectiveness of complementary and alternative healing practices; educating medical students, health professionals, and the public on the effectiveness of these practices; and creating a new model for patient care that emphasizes the healing of the whole person.”

Det poängteras i avtalet att donationsmedlen endast får användas för dessa syften.

Stöd NewsVoiceThyberg beskriver referensrapporterna som Osher Centrum producerat som schablonmässiga och mycket kortfattade. Martin Ingvar rapporterar direkt till KI:s rektor samt en Co-Director vid namn Mats Lekander. Ingvar och Lekander är också ledare för de två forskargrupper som byggt upp centret. Den akademiska personalen bestod 2008 av sju seniora forskare, fem post-doctors och 12 doktorander. Året därefter minskade antalet till sju, tre och elva.

Kritiken som framförts mot Martin Ingvar och Osher Centrum i andra sammanhang oavsett Johan Thybergs observationer handlar främst om att donationen inte använts för studier inom alternativmedicin. I Martin Ingvars avrapportering framgår att det stämmer. Han skriver:

“The research projects involve many aspects on integrative medicine such as regulation of pain, placebo and nocebo, acupuncture and nausea, obesitas, acceptance and commitment therapy for chronic pain, self-help treatment for insomnia, neuroimmune communication, inflammation in subjective health and life genes.”

Sammanfattningen är som förväntat full av superlativer, skriver Johan Thyberg.

När Martin Ingvar svepande nämner akupunktur finns bara 1 rapport av 71 st som handlar studier på akupunktur, men det var egentligen effekten av låtsasakupunktur (sham acupuncture) på patienter med kräksymptom, med andra ord en studie på placebo.

Årsrapporten från 2009

I årsrapporten från 2009 vill Martin Ingvar markera att Osher Centrum uppfyller syftet med donationen.

The center has three main areas of activity.

 • Research: We are presently involved in a broad set of studies on mechanisms of subjective experience and subjective health. This is the main activity of OCIM.
 • Public information: We have made numerous public appearances in matters of policy and understanding of integrative medicine.
 • Education: We are on a continuous basis participating in education in several of the programs at the karolinska Institutet and neighboring universities.

Var redovisas exakt vilka “public appearances” som genomförts? Avses artiklarna i pressen nedan och TV-inslagen där löften ges men inget hålls? Vad betyder: “participating in education in several of the programs”? Det är vagt beskrivet och det redovisas inte vad exakt det handlar om.

Thyberg skriver att Osher Centrum under 2010 ska ha flyttat in i lokaler på Retziuslaboratoriet på KI Campus i Solna tillsammans med Stockholm Brain Institute (där Martin Ingvar är djupt involverad) som erhållit ett anslag om 24,8 miljoner SEK.

Thyberg skriver:

“Den största delen av rapporten utgörs av en publikationslista för åren 2006-2009. Hur många av de artiklar som redovisas här som kan sägas utgöra exempel på studier av alternativa behandlingsmetoder och deras integrering med konventionell medicin är inte så lätt att avgöra. Jag har inte läst artiklarna men att döma av deras titlar så är det nog inte så många som kan inordnas i denna kategori.”

Osher Centrums ekonomiska rapport för 2009 redovisar “annan forskning” med pengar från andra källor än donationen

Osher Centrums ekonomiska rapport för 2009 redovisar inte exakt vad pengarna för Osher Centrum använts till, skriver Thyberg. Endast en mindre del av den totala budgeten för de Osher-projekten på KI kommer från Osher-donatorerna. Betydligt större poster kommer från VR, NIH, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Wallenbergstiftelsen, Astra Zeneca, Stockholms Läns Landsting (SLL), ALF-medel, med flera källor.

Man kan fråga sig varför Osher Centrums årsrapport redovisar projekt som finansierats av pengar i helt andra studieprogram. 

Undertecknad som var i kontakt med Martin Ingvar per telefon den 8 november 2011 konstaterar att Martin Ingvar uppger att pengarna som donerats till Osher Centrum mixats ihop med pengar som är avsedda för andra ändamål. Martin Ingvar säger på telefon att det inte finns en exakt redovisning av pengarna inom Osher Centrum av den anledningen och att det är normalt på KI.

Nästa fråga som måste ställas blir då: varför redovisar Osher Centrum i sin årsrapport för 2009 forskning [finansierad med andra pengar] som handlar om helt andra studier än vad Osher Centrum ska genomföra enligt donationsavtalet?

Effekten blir att det ser ut som Osher Centrum bedriver massor av forskning medan i själva verket endast 2-3 st av 71 studier fram till år 2011 har avhandlat alternativmedicin. 

Thyberg skriver samtidigt i sin rapport att de projekt/artiklar som anges ha fått stöd från Osher-donatorerna inkluderar bland annat studier av:

Fibromyalgia – a randomized controlled CPT study
Anxiety and depression in adolescent females: a cohort study focusing on lifestyle and prevention
The biology and psychology of allergic astma
Web-based study of lifestyle factors and susceptibility to upper respiratory tract infections
A randomized control trial of acupressure to reduce labor pain

[Idag 18 nov 2011 finns ytterligare 66 studier varav endast 2 tycks handla om alternativmedicin. Se lista.]

I vilken mån dessa projekt kan räknas in kategorin alternativ/integrativ medicin är kanske en bedömningsfråga, skriver Thyberg.

Om dessa studier inte anses handla om alternativmedicin (utom den sista om akupressur) kan påstås att Martin Ingvar använt Osher-donatorernas pengar för att finansiera “annan forskning”. Det går samtidigt att påstå att den “andra forskningen” finansierades av pengarna från andra källor. Den som ifrågasätter nyttjandet av donatorernas pengar hamnar därför i moment 22.

Det finns inget idag som tyder på att Osher Centrum under 2011 ändrat sin verksamhet sedan Johan Thyberg gjorde sin analys i mars 2010.

Johan Thybergs slutsatser

“Sammanfattningsvis är efter den korta genomgång jag gjort mitt intryck att KI utnyttjat Osher-pengarna för att stödja sedan tidigare pågående forskning centrerad runt Martin Ingvar och Mats Lekander. Man gör i olika rapporter en hel del skrivningar som kan ses som en motivering för att man uppfyllt de syften som Osher-stiftelserna hade med sin donation. Några större ansträngningar att verkligen starta en ny verksamhet inriktad mot studiet av alternativa behandlingsmetoder och deras integrering i den konventionella medicinen är dock svårt att se.” – Johan Thyberg

Thyberg frågar sig huruvida Barbro Osher och hennes man är nöjda med vad KI gjort med deras pengar. Han skriver att det är intressant i detta sammanhang att ställa frågan i vilken mån de har möjlighet att bedöma vad som verkligen görs vid Osher centrum.

“De rapporter de får innehåller en del vackra formuleringar men har de tillgång till experter som kan se bakom dessa och bedöma vad som verkligen gjorts för att uppfylla det uttalade syftet med donationen.”

“Å andra sidan får Barbro Osher numera regelbundet gå på Nobelbanketterna och blir då ofta intervjuad om donationen. Denna uppmärksamhet uppskattas säkert. Kanske får hon så småningom också ett hedersdoktorat vid KI (hon har redan fått en sådan utmärkelse vid Göteborgs Universitet).”

Johan Thyberg avslutar sin skrivelse med bedömningen att ett försök att påverka KI i frågan om Osher Centrum kan bli som en Davids kamp med Goliat. Thyberg skriver sannolikt det med erfarenhet från sina egna försök att komma till rätta med missförhållanden på KI.

År 2010 kom Johan Thyberg ut med boken: “Forskning till salu – En granskning av Karolinska Institutets dolda agenda“.

Text: Torbjörn Sassersson


FAKTA: Johan Thyberg är professor i cell- och molekylärbiologi vi Karolinska Institutet. Johan Thyberg tillträdde som lektor vid tillkomsten av Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) på KI 1987. Han var under åren 1998-2003 ansvarig föreståndare för djurverksamheten vid CMB. Thyberg utnämndes att från den 15 oktober 1999 vara professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Källa: KI:s hemsida

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Glädjande att Martin Ingvar, enligt SvD, medverkar i forskning angående sambandet mellan depression och inflammation. Detta anges kunna bli trendbrytande inom psykiatrin och läkarkåren skall komma att få bättre inblick i patienternas livskunskap.
  Om denna ökade medvetenhet ändå bara leder till att lyckopiller ersätts med inflammationshämmande läkemedel blir framstegen inte långsiktiga. Istället om en betoning läggs på att exempelvis psykoterapi kombineras med näringsterapi eller annan funktionell alternativmedicin kommer sjukvårdens effktivitet med största sannolikhet att öka markant.

 • I Martin Ingvars presentation på KI’s hemsida står angående Osher Centrum “syfte är att med vetenskapliga metoder öka kunskapen om de mekanismer som utnyttjas i patientbemötandet både i vanlig sjukvård och inom alternativ/komplementär medicin.” Enligt Martin Ingvar så forskar alltså Osher centrum på *patientbemötandet*, inte på alternativ eller komplementärmedicinsk behandling utan bara på hur patienten bemöts av terapeuten / läkaren. Detta därför att Martin Ingvar har synen att all alternativ eller komplementärmedicinsk behandling enbart handlar om placebo, och enligt Martin Ingvar är placebo det som påverkas av hur patienten bemöts.

  Kanske det vore dags för ett namnbyte till “Osher centrum för placebo forskning”, för integrativ medicin handlar det inte om.

 • Det känns något ironiskt att en så uttalad motståndare till alternativ medicin och alternativa behandlingsformer som Martin Ingvar, blir en av nyckelfigurerna med chefsposition över ett institut vars uttalade målsättning är att söka vägar till hur alternativa synsätt, medicin och behandlingsformer ska integreras i den traditionella sjukvården. Då han uttryckligen i ett TV-program producerat och sänt av Sveriges Telivision, public service kanal, uttryckt att de som sysslar med alternativ medicin och alternativa behandlingsformer “lurar människor” (citat Martin Ingvar) så är det ju tydligt att han inte har något som helst intresse av alternativ medicin, alternativa behandlingsformer eller att se till hela människan. Detta är den svenska varianten av det engelska fallet med “Dr.” Edvard Ernzt, en uttalad motståndare till alternativ medicin som tilldelas en professur i komplementär medicin och nu på senare tid tvingats avgå på grund av sitt uttalade motstånd till det ämne som han blev professor över…

 • Osher Centrums ekonomiska konsekvenser handlar inte bara om ekonomisk redovisning av donerade medel. Vad som görs och inte görs på Osher Centrum kan få stora ekonomiska följder i samhället. Mer rationell vård med hjälp av bättre utvecklat helhetsperspektiv kan ge stora ekonomiska konsekvenser för sjukvården, försäkringskassan, arbetslöshetskassor, socialbidragskassor, enskildas privatekonomi, barn i beroendeställningar och kvantiteten skatteintekter.

 • Jag tror det är så att Osher Stiftelsen har gett donationer med fel inriktning i grunden även om den var menad väl. Med tanke på vad de vill åstadkomma. De skall inrikta sig på skolor och ungdomar som utbildas fortfarande. Utbildningen danar forskare till en bild av människan som är endimensionell eller enbart fysisk biologisk som det är nu. Donationer skall kanske gå till utbildning av unga människor som inte redan är forskare. Att vetenskapen ännu inte förstått hela människans komplexitet och att det finns stora universium inom människan att forska i som inte är känt.

 • Martin Ingvar ser ut att inte ha uppfyllt de förväntningar som ställts på honom att utveckla en helhetssyn inom sjukvården.
  Och det finns fler områden som är viktiga att belysa. Nu i skrivandets stund saknas fakta på att Martin Ingvar fortfarande är med i VoF. Men det anses att Marin Ingvar gjort stora insatser i VoF, som årligen delar ut förvillarpris till oliktänkande, med efterföljande systematisk mobbning. VoF ser dessutom ut att utbilda mobbare som är mycket aktiva på nätet och sprider mobbningsmentalitet i samhället. Denna verksamhet uppges ha skyddad verkstad i flera av våra offentliga instutitioner. Politiker, journalister och myndighetspersoner medverkar genom sin tystnad i omfattande mobbningsverksamhet.
  Martin Ingvar har rätt att få veta att vid sidan om dessa destruktiva krafter erbjuder samhället människor med kränkt självkänsla reparationsmöjligheter. Och att ett betydligt rikare liv väntar de som läst sig respektfull hållning mot andra och att sätta gränser mot mobbningsaktiviteter.
  Martin Ingvar ser ut att offra sin värdighet som en gåva till svenska folket. Det är upp till samhällets förtroendevalda, offentliganställda och hela allmänheten att förvalta denna gåva på bästa sätt. Goda ambitioner kan leda till sänkt självmordsstatistik, misshandelsfrekvens, mobbning och psykisk ohälsa.

  • UV! Bra sagt. Håller med. Så skulle det nog angripas, att samhället får förvalta den gåvan på det sätt man tycker är rätt 🙂 Vi verkar behöva debatt på riktigt i demokrati frågor och jag tycker det mullrar olycksbådande underifrån pga. dessa obstruktionella krafter av demokratin. Allmänheten vill att fria viljan skall råda för positiv utveckling av människor i samhället. Vi vill ha lagar och förordningar, men den pågående dolda och förhatliga åsiktskontrollen, som många råkat ut för är en styggelse av stora mått. Vi behöver orädda positiva politiska krafter som bejakar och välkomnar nytänkande. Det skulle ge oss ett vänligare tryggare och framgånsrikare samhälle, där t.ex. ekonomin inte alltid skall ha en ledande roll av vilja och nyskapande. Som du säger “Goda ambitioner kan leda till sänkt självmordsstatistik, misshandelsfrekvens, mobbning och psykisk ohälsa.” Tack för bra undersökning Johan Thyberg!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *