Ulf Bittner om gränsöverskridande vård – Svenskar kan få bättre vård utomlands

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 januari 2012
- NewsVoice redaktion
Vårdmarknaden ger rättigheter till vård utomlands
Vårdmarknaden ger rättigheter till vård utomlands
Du har rätt till gränsöverskridande vård – Crestock.com

Är Sveriges Regering [1] och Riksdag medvetna om att de är politiskt maktlösa inför vår möjlighet att fritt välja vårdform? Enligt EU-rättspraxis har entydigt varje svensk medborgare rättighet till gränsöverskridande vård inom EU/EES under förutsättning att kriteriet “bättre och snabbare vård” är uppfyllt. Det skriver Ulf Brittner som sökt och fått bättre vård utomlands än i Sverige.

Text: Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

Därtill ger EU-rättspraxis vid handen, entydigt och helt klart, att Sverige/försäkringskassan/landstingen får stå för alla kostnader runt omkring, resor mediciner och övernattningar m.m.

Därtill är det så att EU-rättspraxis också ger vid handen att om du inte kan få vården inom ditt egna landsting så ditt landsting måste remittera dig till vård inom annat landsting, ja då är landstinget skyldiga att också upplysa dig om att ”annat landsting” utanför dit hemlandsting är lika med även hela EU/EES vårdmarknad utanför Sverige!

Förstår du att Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och Landstingen m.fl. vill inte det skall bli verklighet och känt för alla svenska medborgare, alla dessa aktörer ser massor av ”miljoner/miljarder” försvinna ut till andra aktörer utanför Sveriges nationsgräns. Men så är den fria rörligheten och Sverige skrev på papperen 1995 och det har vi betalat för som skattebetalare men får icke åtnjuta.

Vi svenska unionsmedborgare generellt förhindras systematiskt denna EU-rätt av de inblandade aktörerna som värnar om den inre svenska vårdmarknaden!

EU-domstolen är den enda instans som har tolkningsföreträdet, medlemsländerna har endast att fullt ut tillämpa direkt EU-rättspraxis, så tillvida att de inte har inskrivna undantag, Sverige har inga undantag på området gränsöverskridande vård (Sverige har ingen lag för gränsöverskridande vård och därmed gäller EU-rätten fullt ut med direkt verkan)!

vardmarknaden rättigheter

Varför tror du som läsare att Sveriges Regering/Socialdepartementet vägrat besvara enkla frågeställningar, i skrivelse av 2010-11-19 [2], svar som skulle garanterat svenska medborgare fullständig rättssäkerhet vid prövning av gränsöverskridande vård. Dels inom Försäkringskassan, dels inom landstingen och dels inom förvaltningsdomstolarna, varför vägrar Sveriges regering besvara dessa frågor?

En enkel match vore om en journalist ställde frågorna till Sveriges Regering och därtill om journalisten ställde frågan om varför Sveriges Regering vägrat besvara frågeställningarna.

“Begriper du nu vilken makt som är fråntagna politikerna i Sveriges Regering, Sveriges Riksdag och Landstingen, makt över miljarders miljarder, omsättningen inom landstingen är ofantligt stor?”

Makten ligger nu hos envar som svensk unionsmedborgare att mer eller mindre själv välja vårdgivare inom Sverige som inom EU/EES, då vid bättre eller snabbare vård, vi är vårdkonsumenter bästa svenska medborgare!

Tror du att landstingen vill informera dig om att om du inte kan få vården i t.ex. Stockholm och landstinget vet att du kan få vården i t.ex. Örebro, informerar dig att du kan få ännu bättre vård i Frankrike och landstinget är skyldiga att betala allt ihop åt dig!

Tror du att kö Sverige vill tillåta att det erkänns att sjukvården är undermålig i Sverige och direkt skicka dig till t.ex. Tyskland istället? Tror du att de vill ”helt förlora makten över patienten”, den makt de haft sedan urminnes tider?

Avsikten med fri rörlighet/fri konkurens är att utveckla hela vårdmarknaden inom EU/EES på lika villkor bästa läsare!

Patientfrihet i Europa [3]

Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade försäkringssystem. Alltsedan det vägledande rättsfallet Kohll som bekräftats i senare praxis är de enskilda unionsmedborgarna att se som kunder i de olika socialförsäkringssystemen och kan välja vård inom desamma.

Detta har inte setts med blida ögon i medlemsstater som har planekonomiskt baserade vårdsystem, vilket är fallet med Sverige. I det svenska vårdsystemet är den enskilde underordnad de övergripande vårdpolitiska målen och att denne skulle kunna ta en genväg utomlands strider mot det socialpolitiska solidaritetsbegreppet som präglat det planekonomiska sjukvårdssysten som står bjärt i kontrast till det kundbegrepp som präglar EG-rättsliga bedömningar.

Att vara kund i de olika medlemsstaternas socialpolitiska system är en unionsmedborgerlig rättighet enligt EG-domstolens avgöranden. De försök som medlemsstaterna gjort att kringränna densamma har inte varit framgångsrika. Under det svenska ordförandeskapet förkastades ett direktivförslag som hade begränsat EU-medborgares frihet att söka vård i andra medlemsstater i strid med fördragets grundprinciper. Detta direktivförslag hade med all sannolikhet annulerats av EG-domstolen vid talan härom.

Det kan uttolkas att medlemsstaterna står långt ifrån varandra i denna fråga. EG-domstolens praxis är emellertid entydig. De enskilda kan som kunder utnyttja medlemsstaternas olika socialförsäkringssystem för att i vart fall få täckt de kostnader som behandlingen kostat i ursprungsmedlemsstaten.

Att knyta behandlingsbehov i andra medlemsstater till svenska behandlingsformer såsom sker i Sverige strider mot den fria rörligheten och är öppet diskriminerande. Att lägga inhemska behandlingskriterier och att förbise utländsk vetenskap strider mot EG-rätten. Internationellt vetenskapliga rön skall respekteras, Sverige har ingen möjlighet att försvara en egen politisk linje enär EG-rätten skall tillämpas lika i alla medlemsstater och Sverige ej har några undantag härifrån. Sålunda har svenska patienter rätt att söka vård i andra länders socialförsäkringssystem utan inskränkningar.

Lund den 7 december 2010
Carl Michael von Quitzow LL.D.
Jur.dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt
Detta är copyright och får ej missbrukas!
Carl Michael von Quitzow
Jur dr., Jean Monnet Professor i Europeisk rätt

Hur är det ställt med rättssäkerheten i Sverige på det specifika området gränsöverskridande vård, du kan läsa mer i skrivelse [4] till EU-kommissionärerna, där då bl.a. om kartell bildning för att skydda den svenska inre vårdmarknaden mot att konkurrensutsättas av hela EU/EES vårdmarknaden.

Text: Ulf Bittner

[1] När kommer journalister att kritiskt granska EU-rättigheten till fri rörlighet?

[2] Har Sverige sökt och erhållit legala undantag från EU-praxis? PDF

[3] Patientfrihet i Europa

[4] Skrivelse till alla EU-kommissionärer 2011-03-14, ännu obesvarad

Ulf Bittner är en av tre i arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner. Arbetsgruppen verkar i syftet att värna om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS, så kallad gränsöverskridande vård, helt ideellt och opolitiskt . Sen ca 4 år tillbaka “brinner” vi för denna uppgift då vi redan från början insåg att det skulle vara till hjälp för utsatta människor som har rehabiliteringsbehov.

Bert Magnusson är ordförande i Nackskadeförbundet, Assar Fager har ideellt arbetat inom HSO och dess handikapp politik över 10 års tid, Ulf Bittner är f.d. egenföretagare men pga. bl.a. flera funktionshinder tvingats söka vård utomlands inom EU och fått mottaga bättre vård än i Sverige.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq