Torbjörn Sassersson och Tuss Bennergård i TV4-experiment på Remote Viewing – Test 3

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 januari 2012
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson Remote Viewing test

Torbjörn Sassersson som tidigare demonstrerat den mentala tekniken Remote Viewing (RV) ställde 2009 upp i ett tredje experiment. Dokumentärfilmaren Johan Halleröd genomförde testet i dokumentärserien “Det Stora Grå” som sändes på TV4 första gången 2009. Resultatet blev bra. Se TV-inslaget nedan, som nyligen lades ut på webben för första gången. 

Text: Torbjörn Sassersson | Se lyckat Test 1 | Se misslyckat Test 2 | Lyckat Test 3 | TV-experimentet läggs idag för första gången ut på webben sedan inspelningen 2003

Genomförandet

Johan och hans kollega Daniel valde slumpmässigt ut ett foto som placerades i ett dolt kuvert. Målfotot tilldelades en slumpmässig kod som fick representera motivet. Den enda ledtråd Torbjörn Sassersson fick var den slumpmässiga koden [1846 5Z8L]. Uppställningen gör RV strikt vetenskaplig. Kuvertet förvarades dolt hos filmarna under försöket. Torbjörn Sassersson fick en vecka på sig att ta fram motivet mha av RV.

Ett samarbete mellan en Psychic och en Remote Viewer

Tuss BennergårdUnder projektet tog Torbjörn Sassersson kontakt med en skicklig “psychic” och vän till Torbjörn vid namn Tuss Bennergård [hemsida]. Tillsammans luskade de ut temat på målet. Tuss var inte tränad i RV, men kunde ändå få fram bra information om målfotot. Torbjörn Sassersson gjorde RV direkt på målet, men även RV på Bennergårds “mediala” information och lyckades genom att tillämpa RV-protokollet stryka bort det som var fel i både sin egen och Bennergårds “reading”. Detta samarbete valdes att klippas bort av filmmakarna eftersom det komplicerade dramaturgin.

RV-resultatet

Kvar blev en kondenserad sammanfattning som Torbjörn mailade till Johan Halleröd. Resultatet var inte perfekt, men blev ändå tematiskt bra:

Typ: Naturligt, objektet är en levande livsform, djurlukt, hårigt.

Framträdande färg: rött

Framträdande karaktär på målobjekt: ögon, stirrande

Emotioner: tät känsla, varmt, laddat, ansträngt, undertryckt stämning, tyst, (ej fridfullt).

Framträdande objekt: redskap (kniv?), något avkapat?

Handling: kontrollerat, inväntande, någon gör något emot någon annans vilja

Nyckelord: fertilitet, fertilitetsdemonstration, människa mot djur

Målfotot

Remote viewing a shark and kayaker

Diskussion och debatt

I dokumentären diskuterades resultatet och det jämfördes med målfotot. Torbjörn Sassersson hade två opponenter: KTH-fysikern Sören Holst och ordföranden i Humanisterna, Christer Sturmark. Åsikterna gick isär. Flera intryck som beskrevs i resultatet var vaga (fertilitetsdemonstration), några helt fel (rött, redskap, avkapat), men merparten var tematiskt helt korrekt.

Sören Holst medgav att intrycken som rubricerades som nyckelord dvs “människa mot djur” var anmärkningsvärda. Temat var i sin helhet korrekt: en anspänd situation i ett möte mellan människa och djur. Och som Daniel konstaterade: det hade kunnat vara ett foto på ett gem.

Spekulationer

De intryck som Torbjörn Sassersson inte redogjorde för, men berättade om först efteråt, och som därför måste diskvalificeras ur ett vetenskapligt perspektiv var intrycket av att vara identifierad med en spolformig varelse med ett unikt och egensinnigt “intellekt”.

Bennergårds intryck, som hon kallade “fertilitetsdemonstration”, är intressant om man betänker att hajen kanske trodde att kayaken var en artfrände av motsatt kön.

De framträdande intrycket: något avkapat, kniv occh rött kan associeras till de emotionella intrycken och fantasierna en person får som emotionellt upplever en bild av en gigantisk haj simma efter en försvarslös kayakpaddlare.

Remote Viewing är nämligen lika mycket en empatiskt inkännande teknik som mental och visuell. Vad kan hända i nästa situation? Attackerar hajen människan och kapar ned denne med sina knivtänder så att havet färgas rött?

Tusentals Remote Viewers över hela världen kan vittna om att en RV-session kan innehålla flera lager av relevant information, som när feedback på målet ges, faller på sin plats som pusselbitar.

Torbjörn Sassersson Remote Viewing test

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag vet att det fungerar. Jag har hört vittnas om det av en närstående som inte hade någon avsikt att ljuga. Min kära mormor nämnde det en gång när jag var ganska liten 10-12 år. Hon var så orolig för tuberkulos som tog livet av så många i byn på 20-30 talet tror jag det var. Hon var djupt kristen och satt på knä och bad i förtvivlan när hon plötsligt fick känna hur hon själv svävar upp mot taket. Då fick hon från taket se sin kropp sitta och bedja. Hon upplevde sig själv i den stunden som mycket levande med armar händer och ben som när man är i kroppen. Hon blev mycket lugn och tröstad av upplevelsen.
  Ja ta det som ni vill, jag vill ändå förmedla det som är sant för mej…. Livet fortsätter ändå som vanligt 🙂

  • Nu var du oförskämd och feltolkar som vanligt. Det var okritisk kritik måste jag säga. Kritisk betyder väl för dej att följa den lilla flocken som bestämt att förneka t.ex. allt övernaturligt som ni inte vet något om eller inte vill veta något om.
   Har aldrig tänkt på att Judar sprängde WTC, klimathotet har jag aldrig förnekat, vad fick du det ifrån?

   Behöver du vetenskapliga bevis för att marken håller att gå på där du för tillfället vill gå? Eller väljer du alltid de asfalterade gatorna…
   Du behöver inte säga mer, jag vet vad du tror och du behöver inte tala om det gång på gång. Det är ok för mej att du inte tror på något. Det räcker.

   • Anders tillämpar mot Ruben flera av de retoriska fulknepen nedan:

    Lektion 24: Praktisera förkastande enligt associationsprincipen

    Lektion 27: Förlöjliga – förlöjliga – förlöjliga

    Lektion 41: Smutsa ner och gegga ihop

    Lektion 45: Konstruera en halmgubbe som får representera det som ska förkastas

    Lektion 50: Attackera individen, Ad hominem (personangrepp)

    http://skeptikerskolan.se/

  • Anders
   Världen öppnar allt mer upp för vetenskaplig utveckling, Till och med våra mest “svenska” instutitioner öppnar dörrar. Sluta stampa och kom loss så skall du få se!

 • Just det faktum att resultatet måste diskuteras och tolkas diskvalificerar det från allt som kan tänkas likna ett vetenskaplig test. För vrider man och vänder på ord och bilder går det alltid att hitta likheter. En vetenskaplig test måste i sig självt vara helt utslagsgivande; dvs det får inte finnas något tolkningsutrymme när det gäller själva empirin, utan där måste svaret vara antingen självklar träff eller självklar miss, precis som man i ett skytteförening aldrig behöver diskutera huruvida kulan träffade måltavlan eller inte.

 • Mycket intressant resonemang av Börje och Bert. Jag har också varit inne på ”tårtbitsliknelsen”, men kanske uttryckt det på ett annorlunda vis.

  All empirisk vetenskap startar med ett grundantagande, som utgör ramen för den fortsatta verksamheten. Detta antagande är alltså en (subjektiv) utsaga om vad som är verklighet, innan det har pågått någon vetenskap om vad som är det (!)

  Ett sådant antagande är ”Det existerar en objektiv verklighet, isolerad från det subjektiva.”

  Därefter är det möjligt att utföra vetenskapliga experiment inom denna ram, där alltså allt subjektivt utesluts – allt är”objektivt”, endast sådant som kan mätas och observeras är av betydelse. Det går alldeles utmärkt att göra detta, och man kan uppnå en hel del resultat. Ta t ex upptäcken av bakterier, och penicillinet, för att inte tala om upptäckten att jorden är rund…

  Så, det tycks existera en objektiv verklighet, skild från det subjektiva. Men det blir farligt när denna utsaga blir till ”den objektiva verkligheten är HELA verkligheten”. Skulle detta kunna hända? Well…

  De första vetenskapsmännen bröt sig ut från religionen, och var svårt förföljda av kyrkan. De ville isolera sig från kyrkan, och skapa sitt eget space, fritt från ”tro”, ”synd”, ”ont”,”gott”, ”straff”… för att i stället se på Naturen, iaktta, mäta, väga, notera… så det är naturligt att det första antagandet blev som det blev…

  Men, i konflikten mellan religion och vetenskap, så måste vetenskapen kunna vara en motpart till Gud – som är allsmäktig. Gud är Den Yttersta Verkligheten – och samtidigt kan empirisk vetenskap peka på den stora upptäckten; och den, och den… medan religionen stagnerat.

  Men den religionen användes som ett maktinstrument. Vetenskapen som attackerar den vill ta över makten, inget annat. En liten elit vill använda ”den objektiva verkligheten är HELA verkligheten”, precis som prästerna använde Gud.

  …samtidigt som det finns en helt annan vetenskap – kvantfysiken – som kan hantera även det subjektiva, och som inte sätter sig i konflikt med någonting.

 • Bert, man kan nästan tro att du har läst min senaste bok men den har ju inte tryckts ännu 🙂

  Utdrag:
  Den konventionella ”gammelvetenskapen” begränsar förhållandet mellan kommunikation och människan på följande sätt:
  Människan står under kontroll av genetiska koder och kemikalier och syftet är överlevnad. Hjärnan är ett fysiskt avgränsat organ som huvudsakligen kontrolleras av kemiska processer och intercellulär kommunikation. Tid, rum och liv är ändliga. Sinnen är beroende av en levande kropp. Ingenting färdas snabbare än ljuset.
  Men nya rön visar på nya möjligheter. Kommunikation äger inte huvudsakligen rum i den synliga begränsade världen, utan istället i den subatomära, osynliga. Och viss kommunikation antas gå snabbare än ljuset. Ett sådant antagande förutsätter en femte dimension och ett oberoende sinne.
  Det kan kopplas till en hypotes om att varje tanke och emotion genererar en intention och orsakar en effekt. Vi vet ju att tankar och emotioner kan registreras som elektriska impulser och vågor. Det innebär att varje tanke och emotion hypotetiskt också skapar en våg som bär iväg ut i universum. Magnituden av en sådan hypotes är så omfattande att den blir svår att ta till sig.

 • Jag tycker filmen belyser det paradigmskifte som håller på att hända uti världen. Sören Holst personifierar den s.k. strikta vetenskapen som är empirisk eller evidens baserad. Det man bör veta om den empiriska och evidens baserade vetenskapen är att den först är taget ur sin helhet, som en tårtbit ur en tårta. Därefter kokar man ner tårtbiten tills man uppnår en substans som är mätbar. Den lilla mätbara delen kommer sedan att utgöra hela sanningen, inte bara för tårtbiten utan hela tårtan. När sedan Sören Holst ställs inför fenomen som går utanför hans intellektuella och emotionella sfär försöker han kontrollera kommunikationen med att göra anspråk på att han företräder den enda sanningen vilket är signifikativt för alla totalitärt system.

  I det totalitära systemet finns inget utrymme för reflektion och ett eget tänkande för det kan leda till en ökad självförståelse och en ökad förståelse för forskningens innehållet. När parametrar som självinsikt och reflektioner utgör grundtanken i den nya vetenskapen, kommer den gamla vetenskapen komma på skam liksom vetenskapsmännen med den.

  Det hårdnackade motstånd som visas upp av företrädare av den gamla vetenskapen håller på att genomgå en existentiell kris som kan liknas med Hamlet “att vara eller inte vara”. När det gäller att rädda sin egen existens finns det inga skamgrepp kvar att ta till för sin överlevnad utan att det blottar vad de egentligen representerar.

  En tanke på vägen. Tankar kan vara skapande, att skapa är att förändra, att förändra är att bryta upp gamla mönster och ersätta dem med nya i ett ständigt kretslopp. I det ögonblick den nya skapelsen blivit accepterad kommer den att ingå i ett nytt mönster som är föremål för nya tankar. Man kan kalla detta för paradigmskiften eller vetenskaplig förnyelse.

 • Torbjörn, ytterligare ett mycket starkt case för remote viewing. Även detta är “one case validation”.

  För pseudoskeptiker finns inga bevis som går emot ens egen förutbestämda uppfattning. Rickard Berghorn har grävt fram fakta som framställer hur rigid denna pseudovetenskapliga profil är.

  – Under 1976 års kongress för American Humanist Association instiftade Paul Kurtz och professor Marcello Truzzi CSICOP, The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, numera förkortat till CSI.
  CSI påstod sig vilja undersöka sanningen angående paranormala fenomen, men målet var snarare att bekämpa övertro och pseudovetenskap. Inom några år efter grundandet av CSI tog Truzzi avstånd från organisationen, eftersom han ansåg att den bestod av falska skeptiker som inte var intresserade av att undersöka sanningen om paranormala fenomen, utan redan hade sina åsikter fixa och färdiga, något som i sig är dogmatiskt och strider mot naturvetenskapliga ideal.

  Truzzi myntade uttrycket ”pseudoskepticism” för denna attityd. Ur detta perspektiv är det adekvat att kalla representanter för denna rörelse ”pseudiker”. 1, 10, 1000 1000 000 test spelar nog ingen roll. De kommer aldrig att se en verklighet som överstiger deras intellektuella horisont.

 • Intressant. Du borde göra typ 10 olika experiment med skeptiker som kontrollanter och där bara en enda bild sitter uppe och sedan granska utfallet. Och någon säkerhetsrutin så att bilden inte kan bytas ut i rummet av skeptikerna. Säkerhetskontroller åt alla håll m.a.o.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *