Föreningen Humanism och kunskap ger humanism och vetenskap ett nytt sken

publicerad 11 mars 2012
- Robert Hahn
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Orden “humanism” och “vetenskap” har kapats av föreningar som förvanskat deras innebörd. Det menar grundarna av den nya anti-föreningen “Humanism och kunskap”.

En ny förening som kallas Humanism och Kunskap har bildats under ledning av journalisten och TV-mannen Börje Peratt. Bildandet kan ses som en reaktion mot att vissa uttryck ”kapats” av föreningar som förfuskar innebörden av centrala begrepp inom kunskapsbildningen.

Humanister med förvrängd agenda

Den första “kaparen”är föreningen Humanisterna eller ”Sturmarkisterna”. Det är ingen företrädare för humanism utan en anti-religiös rörelse. Vad är då humanism? Jo, det är en odogmatisk rörelse som uppmuntrar syftar eget sökande efter kunskap och utveckling genom att låta det specifikt mänskliga komma till sin rätt. Den enskildes värde och bildning står alltså i centrum. Historiskt sett har man ofta anknutit till antik filosofi och litteratur.

Istället för att agera som humanister är Humanisterna en dogmatisk rörelse. Det tydligaste är att man inte uppmanar till eget sökande utan mycket aktivt motarbetar förlöjligar andliga trosuppfattingar. Det är inte fråga om att folk skall få bilda sig en egen uppfattning. Man bedriver tvärtom stundom hätska kampanjer mot dom som inte bekänner sig som ateister.

Syftet är att pracka på andra sin egen religionsfientlighet. Med denna taktik skapas ofrihet med nya dogmer, vilket den ursprungliga humanismen skulle motverka. Samma uppfattning framfördes strax efter publiceringen av denna blogg i en artikel i Svenska Dagbladet samt senare av Börje Peratt som är grundare av föreningen Humanism och Kunskap.

Föreningen Humanism och Kunskap menar att Humanisterna till och med arbetar för att åsidosätta mänskliga rättigheter. När man lyssnar till deras välorienterade men aggressive och intolerante ledare Christer Sturmark är det ingen överraskning att rörelsen drar till sig personer som gärna vill tro sig vara humanister med som i själva verket står för helt andra ideal. Jag hade för 2-3 år sedan en argumentation med en Sturmarkist, Hans Iwan Bratt, som på fullt allvar menar att narkosläkare som tror på Gud bör få sparken och sin läkarlegitimation indragen. Detta är dock ingen humanistisk utan en fascistisk åsikt. Jo,

Börje Peratt har rätt i att föreningen Humanisterna förvanskat innebörden i ordet humanism. När jag gick i skolan fanns det t o m en utbildningslinje på gymnasiet som hette “humanistisk linje”. Idag torde föreningen Humanisterna skapa total förvirring om av denna utbildning borde omfatta. Jag föreställer mig att de flesta ungdomar skulle tro att religionskritik vore veckoschemats viktigaste ämne.

Vetenskap utan vetenskaplighet

En annan ordförvanskning gäller föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) som kapat ordet vetenskap trots att man inte har någon vetenskaplig verksamhet och inte ens är särskilt vetenskapliga.

Föreningens styrelse älskar att uttala sig om allt möjligt trots avsaknad av specifik ämneskompetens. Jag har länge menat att VoF snarast är en amatöristisk mobbarförening och utgör ett problem för svensk vetenskap.

Förföljelse av enskilda oliktänkande är regel. Rörelsens mest bekanta käpphästar är att mobiltelefoner är ofarliga samtal att alternativmedicinare och spiritualistiska medier är bluffmakare, charlataner och bedragare. VoF ömmar inte alls om de vetenskapliga idealen och rörelsen dras med avancerade etiska problem, vilket är tankar jag utvecklat på tidigare bloggar. Enbart ordvalet som används för att beskriva sina meningsmotståndare säger det mest om vad VoF är.

Etiska regler för vetenskapsmän i offentlig debatt

Jag har författat en lista med etiska regler för vetenskapsmän som jag hoppas att jag själv eller den nya föreningen Humanism och Kunskap (om de vill) skall kunna bevaka i framtiden. Samtliga punkter har formulerats efter att under flera år ha studerat VoFs beteende i olika frågor.

Ärligt talat trodde jag tidigare att vetenskapsmannen, för att förtjäna det goda anseende han åtnjuter i dagens samhälle, förstod att man per automatik skulle beakta dessa punkter. Efter att ha granskat VoF så finner jag att så inte är fallet. Man rider obesvärat på vetenskapens goda namn för att förverkliga dogmatiska-ideologiska intressen som har föga med vetenskaplighet att göra.

Reglerna är:

 1. Vetenskapsmannen skall visa respekt för andras kön, ras och andliga trosuppfattning.
 2. Vetenskapsmannen skall inte förklena andras vetenskapliga slutsatser med hänvisning till dennes person. Debatt skall bedrivas med vetenskapliga sakfrågor.
 3. Vetenskapsmannen skall bemöta andra personer med respekt och undvika att raljera och att använda förlöjligande epitet och kränkande värderingar.
 4. När vetenskapsmannen kritiserar annan person offentligt skall denne informeras och erbjudas möjlighet att besvara kritiken. Försvaret skall publiceras på likvärdig plats och genom vetenskapmannens försorg. Detta gäller även publicering av personkritik i böcker.
 5. Vetenskapsmannen skall så långt möjligt undvika personkritik utan alltid sträva efter att utgå från vetenskapliga argument.
 6. Vetenskapsmannen skall visa respekt för ämnesgränser och förstå att olika sorters vetenskap, liksom litteratur, måste värderas utifrån egna utgångspunkter (exempel – en skönlitterarär bok kan inte värderas utifrån vetenskapliga principer. Ett påstående i en andlig bok är vetenskapligt sett att betrakta som en hypotes, inte som ett vetenskapligt resultat).
 7. Vetenskapmannen skall bejaka att ett påstående kan ha en andra utgångspunkter än ett strikt vetenskapligt synsätt.
 8. Vetenskapsmannen skall inte deltaga i negativ ryktesspridning som sker anonymt.
 9. Vetenskapsmannen skall bejaka att ett vetenskapligt resultat kan ändras på grundval av nya fynd. Detta påkallar ödmjukhet i relationen med meningsmotståndare.
 10. I offentlig debatt får vetenskapsmannen inte “mörka” sin kompetens. Om han uttalar sig i en viss fråga men saknar erforderlig vetenskaplig sakkunskap inom ämnet ifråga skall han åberopa sig som privatperson och inte såsom vetenskapman.
  Vi får väl se hur VoF och andra klarar av att följa dessa rimliga etiska krav när man deltar i offentlig debatt och samtidigt utger sig för att vara vetenskapsman. Jag är skeptisk. För många handlar det om en stor beteendeförändring.

Sven Ove Hanssons bluff

Jag kan ge ett exempel på ett VoF-beteende som berättades mig via e-mail från en kollega. Den gäller VoF grundare filosofen Sven Ove Hansson på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. På en temadag om homeopati vid Uppsala Universitet år 1998 hade Hansson inbjudits att tala om etik. Han återkom ständigt till hur oetiskt det var att förskriva något som saknade effekt. När nästa föreläsare började tala om homeopatin hånskrattade Hansson högt.

Vad var fel här? Jo, året innan publicerades den första meta-analysen, dvs. sammanfattande statistiken, över homeopatiska läkemedels effekter av K Linde i The Lancet. I 89 dubbel-blind randomiserade studier visades sammanfattningsvis att homeopatiska läkemedel är 2,5 gånger effektivare än placebo. Någon ytterligare meta-analys förelåg inte vid den här tidpunkten (jag har tidigare gjort en omfattande genomgång av litteraturen om homeopati på min blogg så ni som vill kan läsa mer om Lindes studie på annan plats).

Vad gjorde Hansson för fel? Jo, om Hansson föreläser på ett universitet som företrädare för en statlig högskola är han skyldig att läsa på den aktuella evidensbilden. Det har han uppenbarligen inte gjort. Vid den här tiden var denna entydigt positiv för homeopatins effekter eftersom en meta-analys skall åsättas ett betydligt högre värde än enstaka studier. Det finns inget utrymme för att undanhålla åhörare sådan kunskap, oaktat vad man själv tror på. Hansson borde också ha känt till att sjukvården vid den tidpunkten gått över till evidensbasering som grund för vilka metoder som skall användas. En vetenskaplig förklaringsmodell behöver alltså inte finnas. Att skratta åt en annan föreläsare på en kongress är till sist oförskämt och helt ovärdigt en vetenskapsman.

Hansson har brutit mot reglerna 3, 9 och 10 på min lista ovan. Inte bra. Att denne person agerar som företrädare i etiska frågor på Kungliga Tekniska Högskolan och annorstädes är inte heller bra. Att uttala sig om kunskapsläget inom ett ämnesområde där han har en tro men inte kan ha läst på den aktuella litteraturen är ju precis sådant en vetenskapsman inte får göra. Som privatperson går det bra, men inte om man föreläser med sin yrkestitulatur på ett svenskt universitet och ger sken av att ha kunskap om ämnet man föreläser om.

Alla ni som undrat vad jag menat med VoFs etiska problem har nu fått veta lite mer. Att medlemmarna i en förening beter sig illa är inte konstigt när dess ledare är en så dålig förebild.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Debatten kan föras från olika utgångspunkter. Religiösa, filosofiska, retoriska eller politiska. Voffaren Pekka S väljer att med retorik försvara VoF. Pekka S attackerar Börje Perrat för att han använder VoFs metoder i ett fall. BS bemöter voffarna, när de försöker ta över diskussionen på forumet Terry Evans vänner.
  Voffarna vill föra en annan diskussion än Terry Evans vänner, och
  de vill göra det i Terry Evans vänners forum. Voffarna accepterar inte föreingsfriheten, åsiktsfriheten , som Terry Evans vänner anser sig ha rätt till.
  Pekka S försvarar VoF , när Börje använder VoFs metoder för att försvara Terry Evans vänners rätt till yttrandefrihet. Börje använder rätten till självförsvar. Pekka S kritiserar honom för det.
  Men Pekka S kritiserar aldrig vof när de använder samma metoder?
  Varför försvara inte Pekka S Sanna Edins rätt att ha sina åsikter utan att VoF försöker hindra henne att få föra fram hennes åsikter.
  Pekka S använder demokratin för att propagera för VoFs scientistiska syn( Dvs att vof är de som avgör vad som Rätt och Fel)
  Pekka S vill att VoF skall ha”större” rättigheter än andra. Pekka S försvarar bara vidfarnas rättigheter Pekka S kritiserar inte VoF när de förgriper sig på Terry Evans vänner, Sanna Edhin eller Annika Ahlqvist.
  Pekka S är inte kosekvent förespråkare av yttrandefrihet eftersom Pekka S inte bekämpar den egna gruppens övergrepp mot andras yttrandefrihet t ex Terry Evans vänners yttrandefrihet, då är hans inlägg här bara demagogi och inte kamp för demokrati.

 • Debatten kan föras från olika utgångspunkter. Religiösa, filosofiska, retoriska eller politiska. Voffaren Pekka S väljer att med retorik försvara VoF. Pekka S attackerar Börje Perrat för att han använder VoFs metoder i ett fall. BS bemöter voffarna, när de försöker ta över diskussionen på forumet Terry Evans vänner.
  Voffarna vill föra en annan diskussion än Terry Evans vänner, och
  de vill göra det i Terry Evans vänners forum. Voffarna accepterar inte föreingsfriheten, åsiktsfriheten , som Terry Evans vänner anser sig ha rätt till.
  Pekka S försvarar VoF , när Börje använder VoFs metoder för att försvara Terry Evans vänners rätt till yttrandefrihet. Börje använder rätten till självförsvar. Pekka S kritiserar honom för det.
  Men Pekka S kritiserar aldrig vof när de använder samma metoder?
  Varför försvara inte Pekka S Sanna Edins rätt att ha sina åsikter utan att VoF försöker hindra henne att få föra fram hennes åsikter.
  Pekka S använder demokratin för att propagera för VoFs scientistiska syn( Dvs att vof är de som avgör vad som Rätt och Fel!

 • Ämnet ”Humanism och Kunskap” kanske redan har slocknat
  men jag blåser lite på askan genom att bemöta mig själv. Pecka S
  och Perra J har i mitt tycke rätt i att aggressiva tilltal i en debatt
  kan slå hårt tillbaka mot den som slinter på orden.
  Ett verbalt slagsmål har ju enbart till syfte att upphöja sig själv och
  sin sak på någon annans bekostnad utan att någon insikt kan vinnas.
  Den som använder sig av ett alltför grovt språk visar ju bara för
  läsaren att vederbörande har fastnat i det psykologerna kallar en
  ”Amygdalafälla”dvs att stresshormonerna rusat från det inre av
  hjärnan och att man förlorat kontrollen över sitt förstånd.Resultatet
  av ens ilska blir väl enbart att den argsinte får de reflekterande
  läsarna emot sig. Det ironiska (i det här fallet) är att de personer
  som gjort sig till förnuftets talesmän så sällan gör bruk av det själva.
  Ibland ägnar jag mig åt det djävulska nöjet att läsa något alster av
  dessa förnuftets talesmän. Tanken slår mig: varför inte bilda en
  stödförening till Hum..o co, som lyfter fram deras humoristiska
  kvaliteter? Sturmarks texter är ju små pärlor av puerilt bondförnuft
  och överträffas väl bara av unghumanisternas alster (Grönköpings
  Veckoblad torde vid det här laget vara akterseglat som ledande
  nonsensblad i landet.). Är det möjligen så här man bör se på saken?
  Sällan har man väl skådat en förening (eller två) som så energiskt
  arbetat för sin egen undergång.
  En debattfråga: är den här texten delvis ett ironiskt övertramp?

 • Vill inte säga emot dej Jonas om den saken, även om jag blev lite extra tagen av Bob Dylan på 60-talet. Men det var min mentalitet då, som överensstämde med de känslor han förmedlade på den tiden.

 • Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.
  Den säger ganska mycket om världen idag… Strofen är tagen ur Strawberry Fields Forever av John Lennon… Jo han skrev den själv även om den officiellt är en Lennon/McCartney…
  Beatles är överlägset bäst på alla plan vad gäller musik…

  • Hej Perra J.
   Underbar läsning. Jag har läst liknande i andra nya texter och tror det är sant. Såg förresten en tv-serie om Jesus historia alldeles nyligen och där fanns det innhållet att Judas hade en annan inställning. Märkligt ändå, Judas ville påskynda händelserna genom att konfrontera regering och Jesus och tänkte då blir det känt att Jesus är konungen, men ack så fel det blev. Sedan blev han ärkesvikaren av hela mänskligheten ungefär. Därför tog han livet av sig. Men Perra J. här handlar det om en slags organiserad “mental misshandel av människor” som jag vägrar tyst bevittna. Det handlar inte om att jag dömer någon utan vill att ett grymt beteende skall avsluta, för många oskyldiga far illa.

   • Hej Ruben
    Jo, det är verkligen underbar läsning, som man kan meditera över…
    Nu var min avsikt med att nämna Judas egentligen inte att kommentera vårt problem med Humanister/VoF (vilket du addresserar med “mental misshandel av människor”?), utan jag nämner det därför att Zenon nämnde Judas i kommentaren innan, vilket var menat som en “påskparantes”…
    Det mest fantastiska är att Judas – enligt Jesus! – skulle ha kunnat förlåta sig själv, och lämna detta bakom sig (!) Här finns ett helt underbart budskap. Hur mycket lidande har inte anklagelsen för att ha förrått Jesus, och mördat Jesus, orsakat? Detta är kanske “anklagelsernas anklagelse”
    Anklagelser är vad Humanister och VoF:are sysslar med också. Men är den enda viktiga frågan huruvida vi gör vi det själva?
    Alla anklagelser är att projicera en mental bild, som man själv bestämt innan korrekt beskriver den anklagade.
    Men ska vi då anklaga tillbaka? Har vi då inte godkänt denna mentala misshandel, just genom att misshandla tillbaka? Genom att tro på en mental bild mera än på den vi anklagar?
    Fungerar det verkligen på det sättet, att om vi bara kan få oss själva att se våra egna mentala bilder, mirakulöst lämnar hela detta spel bakom oss?
    Är det egentliga syftet med Humanister/VoF:ares verksamhet blott att få oss att reagera negativt, och spela samma spel som de själva? Mycket tyder på det, med tanke på det kompakta ointresset för att verkligen se hur det ligger till. Man har bestämt att man redan ser.
    Som Dylan säger:
    All he believes are his eyes
    And his eyes, they just tell him lies

    • Tack för fint svar Perra J.
     Ja jag blev intresserad och skall kolla upp den siten lite mer. Tack Zenon för den påskparentesen!
     Du har rätt i det. Att börja själv med anklagelser är lika fel och den fällan har jag nog hamnat i flera gånger. Men att synliggöra negativa företeelser är aldrig fel tycker jag. Synliggöra saker som tydligt skadar utan att man nödvändigtvis förödmjukar någon på vägen. Ser man barn mobba ett annat, vill man förklara hur galet mobbing är och att båda vinner på om mobbingen upphör. Mobbing beteende har en benägenhet att sprida sig om ingen försöker stävja det. Den som mobbar är inte mindre värd för det men hade ett tillfälligt destruktivt beteende. Då vädjar man till mänskliga ideal utan att anklaga någon specifikt. Det är kanske en svår balansgång ibland. För mycket mjäkighet kan också vara skadligt ibland. Saklig tydlighet är bäst. Men håller med dej Perra J. och kan absolut inte säga något emot det du menar i grunden. Fint synsätt att vara mer självkritisk till det man tror sig se.
     Jag tror ändå och hoppas att den här föreningen kan hjälpa upp frågorna om saklighet, ödmjukhet och ömsesidig respekt på första plats till slut. Den uppfattningen har jag fått om det. Vi får se hur det artar sig och hoppas på det bästa.
     Jodå, Dylan har mycket godbitar att lyssna till, Tackar 🙂
     God fortsättning på helgen!

 • Robert har väl tämligen goda skäl att känna större sympati för sina meningsfränder
  i den aktuella konflikten än för de personer som med grova medel och tämligen klent
  förstånd har angripit honom i skilda sammanhang. Men detta förhållande, att en
  person ger uttryck för viss förståelse för någon annan individ eller för någon om-
  ständighet, behöver inte nödvändigtvis betyda att man sympatiserar med den moral
  eller med de metoder som hänger ihop med personen eller förhållandet man uttrycker
  förståelse för. Om jag klargör för världen att jag är vänligare inställd till Judas Iskariot
  än till Josef Stalin kan man av det yttrandet inte dra slutsatsen att jag rekommenderar
  någon av de båda herrarnas moral eller beteenden.
  En påskparentes; vad har vi egentligen för skäl att se på Judas som en förrädare om
  Jesus själv antyder att Judas uppgift var förutbestämd? En rimligare tanke borde vara
  att Judas till synes svekfulla handling var en viktig beståndsdel i det mysteriespel som
  leder Jesus fram ill korsfästelsen. Detta sagt av en person med mycket vaga föreställ-
  ningar om bibelns krönikor.

 • Men hur skall man få de som betedde sig illa först, sluta med sitt omänskliga beteende? Kanske du har ett bra förslag?
  Om du har barn som blivit mobbade i skolan t.ex., visst ringer du rektorn då och undrar vad som händer? Visst är det förnedrande för de som mobbar?

   • Och jag svarar alla här; Nu har (som exempel) Israel och Palestina fört en konflikt under många decennier, som aldrig tycks kunna ta slut, på grund av att den ene alltid ger tillbaka mot den andre med samma mynt (och oftast med lite “ränta”).
    Bägge sidor i konflikten är TOTALT ÖVERTYGADE OM ATT DE HAR RÄTT, OCH DEN ANDRE FEL.
    Och efter en tillräckligt lång tid är det inte längre någon som faktiskt har rätt och någon som har fel, i denna strid. Det handlar bara om en strid om makt. Det här är konsekvensen av hierarkier:
    Makten har RÄTT.
    Och då har vi missat Kärleken.
    Vansinnet har tagit över. Och vansinne är när lidandet i sig, får en överlevnadsdrift.

    • Mycket klokt sagt!
     E. Tolle (A New Earth) skriver just om detta att ha rätt eller fel som man kan fundera över i dagens olika situationer:
     By implication you are right and the person or situation you complain about or react against is wrong.
     There is nothing that strengthens the ego more than being right. Being right is identification with a mental position – a perspective, an opinion, a judgment, a story. For you to be right, of course, you need someone else to be wrong, and so the ego loves to make wrong in order to be right.
     In other words: You need to make others wrong in order to get a stronger sense of who you are. Not only a person, but also a situation can be made wrong through complaining and reactivity, which always implies that “this should not be happening.”
     Being right places you in a position of imagined moral superiority in relation to the person or situation that is being judged and found wanting. It is that sense of superiority the ego craves and through which it enhances itself.

     • Tack October 67, och Tolle fångar exakt det jag menar här!!
      Tolle har förstått det här med IDENTITET. Ramana Maharsi var en annan som förstod detta. Och Jesus.
      Egot är en falsk identitet, skapad ur ett dualistiskt medvetandetillstånd. Egot kan bara se konflikt, mellan två polarititeter.
      I denna konflikt skapar egot sig en känsla av identitet. Och vad om kännetecknar identitet är överlevnadsdrift; ett “jag” som måste överleva.
      Att se detta ego hos sig själv är vad Jesus menar med att se bjälken i sitt eget öga, och vad Eckhart Tolle menar – i Power of NOW säger han det – med “watching the thinker”.
      Detta är den nya medvetenheten: ett uppvaknande till det faktum att vi är inte det vi tror vi är.
      Det är det Absoluta medvetandetillståndet, där ALLT är ETT. Det icke-dualistiska medvetandetillståndet!

  • Ganska intressant reaktion. Föreningen VoF har i många år saboterat och förstört för andra som oftast känt sig särskilt utsatta eftersom de inte vetat vilka som angripit dem. Man har bara trott att kritik kommit från “vetenskapen”. När VoFFsingar själv utsätts av samma sak så är det plötslig så förfärligt hemskt, och indignerade uttalanden ekar i cyberrymden. Ger man sig in i en sådan här lek bör man vara starkare och tåla temperaturen i den damm man själv valt att simma i.
   Det blir det ändå förr eller senare så kommer att den som förtalar och förstör själv drabbas av samma sak. Det är en kosmisk lag, och den borde alla VoF-aktivister betänka. Det är det enda sättet för VoFFsingar att förstå vilken oändlig skada man orsakat – och orsakar – andra. Livet är en stor läromästare och det är precis här man lär sig och till slut kan komma till personlig insikt om vad som är bra och dåligt.

   • Så två fel blir rätt? Ordföranden för en förening som skapats som reaktion mot dåligt uppförande ger tillbaka genom att själva bete sig illa? Låter sådär vettigt?

 • Hejsan! Hahn, hur ställer du dig till Peratts och Sasserssons hetsjakt mot skeptiker? Att de skriver mail med dolda hot, kontaktar skeptikers arbetsgivare, namnger anonyma bloggare, anklagar dem för konspirationsteorier, osv? Är det sådana metoder föreningen Humanism och Kunskap står för eller är det “olycksfall i arbetet” av föreningens ordförande?
  Exempel:
  http://skepticism.ifokus.se/discussions/4ee906db88f472586b0209d3-mot-skeptikerna-var-borje-peratts-mail
  http://skepticism.ifokus.se/discussions/4f7026eed3b4fd4b0d0001e0-borje-peratts-egentliga-agenda?discussions-1
  http://skepticism.ifokus.se/discussions/4f6aec3ad3b4fd4d3b000432-100-000-till-dig?discussions-1

  • Föreningen Humanism och Kunskap har uppstått som en reaktion mot Humanisterna och VoF. Som du säkert sett är min etiska kod för personer som säger sig företräda vetenskapen i offentlig debatt antagen som ett bi-dokument till deras “manifest”. Det tycker jag är bra.
   Enligt Peratt och Sasserssons synsätt – och även enligt mitt synsätt – använder sig Humanisterna och VoF i stor omfattning av den typ av beteende som kallas mobbning. Enda sättet att få en mobbare att ändra beteende är att det i viss mån görs olustigt för honom själv. Att anmäla mobbningsbeteende till arbetsgivare bygger på dennes intresse för att granska och bedöma misstänkt förtroendeskadlig verksamhet. I många privata verksamheter kanske man struntar i sådant, men i offentlig tjänst är det faktiskt chefens skyldighet att undersöka och i allvarliga fall förbjuda etiskt tveksamma sidoverksamheter. Jag tror att Peratt och Sassersson resonerat så, men jag kan inte svara för deras räkning.

   • Tack för ditt svar Robert. Jag undrar dock om du har läst de kommentarer/inlägg som fick Peratt att skicka mail till arbetsgivarna med nazireferenser och så vidare? Peratt går helt överstyr och anklagar skeptiker för att bryta mot de mänskliga rättigheterna. Han menar att skeptiker har hemliga(?) handböcker för hur mobbning och kränkning ska bedrivas på internet. Han anklagar folk för att gömma sig bakom anonyma bloggar trots att han helt saknar belägg. Han menar sig kunna spåra humaniströrelsen till konspiratoriska marxiströtter. Osv. Jag tror att de flesta som följer denna fars anser att Peratt har spårat ur…
    Dock förstår jag varför föreningen Humanism och Kunskap kan verka lockande för t ex dig som fått stå ut med en hel del kritik från skeptikerhåll. Jag tvivlar inte heller på att du fått ta emot omotiverade personliga påhopp. Tyvärr har varje “sida” sina svarta får. Men jag undrar om du hittat rätt gäng allierade i H&K? Säkert finns där många vettiga medlemmar. Men om Peratt stod vid rodret hade jag valt en annan båt.

  • Varje sida i denna konflikt har sina svarta får, så är det helt säkert.
   Som jag har fattat detta ville Perratt “ge tillbaka” mot Humanisterna/VoF “med samma mynt”, varvid det skulle ha stått klart att dessa å sin sida faktiskt också har ringt upp arbetsgivare, etc.
   Detta tycker jag var fel, i så fall, av Perratt, oavsett om det fanns VoF:are/Humanister tidigare som gjorde sådana här saker.
   Om det ska vara någon mening med denna debatt, måste vi höja oss över det medvetandetillstånd där “VI har rätt – och DOM har fel”.
   Nu kan man ju naturligtvis bara klippa ur det faktum att Perratt gjort detta ur sitt sammanhang, och använda det både emot honom och det han står för. Och även om de själva gjort samma sak själva, kan inte Perratt hävda samma argument tillbaka – han är “steget efter” i debatten, och då finns det en psykologi i debatten som överskuggar sanningen.
   Det mänskliga egot härjar på bägge “sidor”. Och samtidigt älskar detta ego att anklaga NÅGON ANNAN.
   Det är alltid någon annan – aldrig jag själv – som har problem. Denna attityd håller inte längre!
   Ibland ser man vad Jesus menade med att “vända andra kinden till”.
   Egot älskar motstånd – för då finns det något att anklaga för.

 • Hur ska man tolka punkt 1 i din lista?
  “Vetenskapsmannen skall visa respekt för andras kön, ras och andliga trosuppfattning.”
  Att man visar respekt för andras kön och ras är självklarheter. Men andliga trosuppfattningar?
  Självmordsbombare i Bagdad har säkert en trosuppfattning liksom Usama bin Laden hade. Ska jag respektera deras trosuppfattningar?
  Om inte, så var ska gränsen dras, och vem drar den?

  • Det viktiga ligger inte i hur man tänker utan vad man gör. Annars är vi inne i ett system som jagar tankar.

   • Du har rätt i att det viktiga är vad man gör och inte vad man tänker.
    Jag respekterar inte andras andliga trosuppfattningar.

    • Då får du tåla att andra inte respekterar din trosuppfattning heller, Tänk på att ateism också är en trosuppfattning. Den bygger faktiskt på väldigt många antaganden.
     Ditt inlägg här på att du tycker att vetenskapliga diskussioner skall färgas eller påverkas av vetenskapsmännens andliga trosuppfattningar. Vilken soppa! Jag håller fortfarande på att sådana diskussioner skall ledas av sakliga vetenskapliga argument. Den som för inte ovidkommande frågor har halkat av banan, helt enkelt.

 • Problemet med Sturmark, Hansson och några av de övriga herrarna i föreningen VoF är nog att
  deras vetenskapssyn är så extremt konservativ att den s.a.s går varvet runt och mynnar ut i omedveten
  vetenskapsskepticism. Deras skepticism riktar sig inte, som de själva tror, mot någon sorts pseudo-
  vetenskap utan mot den faktiska – levande, växande naturvetenskapen. Det man tror sig försvara blir i själva verket det man angriper. Dessa aktivisters vetenskapliga grundsyn kan väl enklast beskrivas som intellektuellt orörlig på ett sätt som gör det svårt för dem att acceptera den skapande kraft som är natur- vetenskapens innersta väsen. Deras tänkande och handlande styrs inte av en önskan att “förstå världen” utan mera av en strävan att bekräfta sina egna fördomar om den.
  Antingen förstår akademikern att naturvetenskap innefattar ett förutsättningslöst sökande efter
  sanning eller så förstår han-hon det inte. Den som saknar denna vetenskapliga “musikalitet” vars
  grund är intellektuell hederligt – öppenhet och en vilja att söka “bortom motivet” förfaller gärna till ett mekaniskt upprepande av tidsbundna doktriner. I grunden tror de inte på naturvetenskapen ( förstår
  den inte eftersom de inte vill acceptera dess möjligheter) hur många lovsånger de än samtidigt framför
  till vetenskapens ära. Det är inte vetenskapen som hyllas i den sortens panegyrik det ät utanverket,
  medaljernas och doktorshattarnas hyllningstal.
  Många av dessa i Strindbergsk mening rättänkande personer tycks ha utvecklats till en sorts David af Wirsenare, akademisekreteraren som inte förstod sig på den moderna litteraturen, inräknat Strindberg och Ibsen. Den “tondöve” konst- vetenskapsälskaren blir gärna en reglernas väktare mot regelbrytarna och förstår inte att regelbrotten ofta är konstens – vetenskapens motor. Den bokstavstroende blir gärna intolerant, diktatorisk och fördömande antingen det är bibliska eller vetenskapliga teser som ska försvaras på ytliga grunder.

  • Zenon: Väl talat, du har fattat det här.
   Det finns en vetenskaplig bokstavstrohet, som litar blint på auktoritet.
   Det är den del av vetenskapen som inte kunde acceptera att kvantfysiken slog hål på det första stora vetenskapliga grundantagandet: Att det existerar en objektiv verklighet som är isolerad från det subjektiva, från oss själva och våra tankar.
   De kan inte acceptera att vi måste förändra vår egen subjektivitet för att nå en högre nivå av objektivitet, utan det är 100% säkra på att de ser den Sanna Verkligheten. De ser verkligheten genom ett subjektivt filter, som aldrig får ändras. Därför måste verkligheten – och vetenskapen – rätta sig efter detta filter.
   Samma sak som religiös bokstavstrohet: De har en mental bild av Gud, som aldrig får ändras eller ifrågasättas, och de litar blint på denna mentala bild av en auktoritet.

 • Att läsa om Börje Peratt och föreningen “Humanism och kunskap” på VOF:s forum borde få de flesta att rygga för VOF (eller i alla fall de som uppehåller sig på forumet). De personerna som är måltavla för VOF:s “avsky” utmålas på samma sätt som diktaturer brukar beskriva sin oppsition och de människor som kritiserar dem.
  De brukar kalla sig “skeptiker” men min upplevelse är att de endast är skeptiska mot det som inte passar dom. Så fort en myndighet eller en person i rätt befattning uttalar sig om något som passar dom så hyllas detta och all form av skeptisism är som bortblåst. När någon persom uttalar sig på ett sätt som VOF inte gillar går snabbt larmet och dom går på med full attack. Ofta utan att ta reda på någon bakgrundsfakta.
  Här finns ett lysande exempel:
  http://nymnchen.blogspot.com/2011/09/nar-cissi-wallin-berattade-att-ortolja.html
  http://nymnchen.blogspot.com/2012/02/cissi-wallins-ortolja-del-2.html
  Ska bli spännande och se när dom börjar attackera den här bloggposten…

 • Fantastiskt med de etiska reglerna. Synd att så få följer dem bara. När jag läste dina regler Robert kom jag efter hand att tänka på ett antal personer som bryter mot flertalet. Men det vore roligt att se ordet “vetenskapsman” ersatt med “vetenskapsperson”, det är ju inte bara män som ägnar sig åt vetenskap..
  Föreningen Humanisterna har naturligtvis en funktion att fylla för de som har en ateistisk trosuppfattning. Ateism är ju just en trosuppfattning och som bör jämställas med vilken annan trosuppfattning som helst och därmed bör ju en sådan förening/samfund åtnjuta samma förmåner och ha samma skyldigheter som andra samfund. En grundläggande skyldighet (som dessutom är lagstadgad) är religionsfrihet. De uttalanden som man sista tiden hört av Humanisternas ordförande gränsar till trakasserier, vilket knappast gynnar föreningens trovärdighet eller avspeglar dess namn. Jag har sällan hört företrädare för andra trosuppfattningar i Sverige attackera andra oliktänkande samfund på det sättet. Föreningen Humanisterna bör kanske överväga att byta namn, eller ordförande…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *