Läkare om spiritualistiska medier och “jordbundna själar”

publicerad 11 mars 2012
- Robert Hahn
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)
Robert Hahn, 2017. Foto från dokumentären “Kampen om Hälsoparadigmet” (med tillstånd)

Bloggen om varför 20% av svenska folket tror på spöken har lästs av många. Den här gången skall du få läsa hur begreppet spöken eller “jordbundna själar” förklarats under en medial seans med andevärldens egna ord. Men först några ord om hur man skall se på bevisvärdet i det som sägs av spiritualistiska medier.

I inlägget om spöken framförde jag att det framför allt är de spiritualistiska medierna som medverkar i TV-programmet Det okända som fått upp emot 2 miljoner svenskar att tro på spöken.

Invändningarna inte trovärdiga

En bidragande orsak är också att personer som invänder mot TV-mediernas verksamhet gör ett dåligt intryck. Den typiska invändningen är att mediernas utsagor är så alldagliga att de kan förutsägas. Ibland är det så, men i princip varje program förekommer också korrekta påståenden från medierna som inte alls är alldagliga eller enkelt låter sig konstrueras. Däribland finns namn och årtal samt uppgifter om familjeförhållanden eller familjesammansättningar. När vetenskapsmän påstår sådant så förefaller det inte trovärdigt för dem som följer TV-serien Det okända.

Vetenskaplig testning

En annan vanlig invändning är att medier inte är trovärdiga förrän de testat sig “vetenskapligt”. Jag menar att den invändningen främst är en praktisk ursäkt för att förbise de enorma floder av bevis för att medialitet fungerar som under åren förmedlats i Det okända. Organiserad testning skulle tyvärr inte lösa något alls. Det finns två skäl. Det första skälet är att medialitet bygger på ett samarbete mellan ett medium och andevarelser på “andra sidan”.

Om inte andevärldens vill hjälpa till blir det inga upplysningar. Ett medium fungerar alltså inte som en uppslagsbok utan det krävs ett ömsesidigt intresse för att komma någonstans. I de seanser jag deltagit i har det framkommit att andevärlden inte alls är intresserad av att hjälpa till med vetenskaplig bevisföring. Man säger att det inte skulle göra världen mer andlig om andevärlden påvisades vetenskapligt. Och att göra världens medborgare mer andliga är målet för dessa kontakter.

Man erkänner dock att det skulle vara “en stor och skön tanke” att bevisa andevärldens existens med vetenskapliga metoder. En cynisk kommentar är att det skulle behövas en apparat om mäter andlig kraft för att få vetenskapsmännen med “på tåget”.

Edgar Cayze och homeopatin som exempel

Det andra skälet är vetenskapen inte skulle ta notis om att medialitet bevisats med vetenskaplig testning. Så skedde ju med mediet Edgar Cayce på 1940-talet. Vetenskapsmännen krävde ständigt nya bevis men trodde i alla fall inte på honom.

I vår tid ser vi också hur det gått för homeopatin. Mer än 100 läkemedelsstudier visar att homeopati är överlägset placebo (där har vi en vetenskaplig testning som måtte duga!) men vetenskapsmännen tror i alla fall inte på homeopati. Med diverse knep förklarar man bort alltihop, främst genom att göra utvärderingar där mer än 95% av underlaget sorterats bort. De som praktiserar homeopati kallas fortfarande för charlataner och skojare. Exemplet homeopati visat att det vore helt meningslöst att testa medier vetenskapligt. För att få acceptans behövs nämligen en rationell biologisk förklaringsmodell. Utan sådan modell spelar det ingen roll hur mycket bevis som än läggs fram.

Personliga bevis

Inom detta område står det personliga sökandet i centrum. Den som söker kommer att finna sina bevis på ett personligt plan. Men den som är vetenskapligt intresserad och statistiskt inklinerad har jag tipsat om att grunda sannolikhetskalkyler på ett par slumpvis utvalda program av Det okända. Men då måste man aktivt försöka identifiera påståenden som inte enkelt låter sig konstrueras. De finns. Sökaren som inte anstränger sig för att hitta dem kan få ett vilseledande svar. Det finns dock ingen anledning att tro att någon vetenskapsman kommer att lyssna eller ta hänsyn till resultatet. Men du själv får en rejäl funderare på vad som är sant och inte.

De medier jag träffat menar att man gärna hjälper dem som ärligt vill ha en andlig utveckling. De övriga lämnas därhän. Att övertala eller övertyga tvivlare är ingen intresserad av. Det är förspilld energi. Att söka andlig utveckling är dessutom en personlig utvecklingsfråga som inte bör pådyvlas någon. Därom finns stor enighet. Intresset och öppenheten måste komma spontant.

Medial seans om spöken

Nu skall du få läsa förloppet på en medial seans om spöken eller “jordbundna sjölar” som min fru Marie-Louise och jag genomförde år 1998. Den finns publicerad i boken Själars samband från 1999. Marie-Louise är mediet och jag skrivaren. Jag är också den som ställer ett par frågor. Kommunikatören presenterar sig som den Helige Ande, som är en allvetande andekraft som spänner runt hela jorden. Den Helige Ande är en del av kristendomens tre-enighet och brukar symboliseras som en vit duva. Som du märker så är andevärldens utgångspunkt hela tiden den enskilda själens utveckling och de problem den kan råka ut för under sin vandring mellan olika liv. Återfödelse är alltså en självklar företeelse. Så här förflöt seansen.

Den Helige Ande sade:

“Själens utveckling är en ständigt pågående process. Ibland kan denna process förhalas eller helt stanna upp. Vi befinner oss då i ett ingenmansland som man även kan kalla “andligt mörker”. Det här mörkret kan drabba speciellt jordbundna själar. Det kan vara en lång process att ta sej ur detta mörker. Det kan också betecknas som ett andligt förvirringstillstånd. Nyckeln till att ta sej ur detta tillstånd heter upplysning. Men det kan finnas spärrar hos denna själ som gör att den inte är mottaglig för andevärldens upplysning.” 

Det finns extremt jordbundna själar som ej kan acceptera att livet tar slut och att vi går in i en andlig dimension efter döden. Normalt sett så fungerar denna sluss mycket bra och själar tillgodogör sej den upplysning som krävs och underlättar övergången till ett liv i andevärlden.

I vissa fall så fördröjs denna process. Det finns alltså själar som inte kan se det andliga ljus som vägleder oss. De hamnar då i detta tillstånd av mörker och där det också finns en väldig oro hos den själsliga varelsen. Om vi lever ett liv på jorden där vi kan acceptera och förstå andevärldens funktion så kan denna process vid övergången fullföljas utan problem. Men vissa själar klarar inte denna övergång.

Det kan finnas olika orsaker till varför själen hamnar i andligt mörker. Dödssättet kan i vissa fall utlösa panik hos människan så att det uppstår en själslig blockering. Det blir en spärr för själen att ta sej vidare. Det kan handla om en våldsam död, olycka eller mord. Men alla som utsätts för övergrepp hamnar inte i själsligt mörker. Det vi talar om är extremt jordbundna själar som av olika anledningar har svårt att släppa sitt jordeliv. Det kan vara på grund av att den karmiska processen får ett så hastigt avslut att själen blockerar sej för den upplysning som finns att få.

Dessa jordbundna själar kan skapa problem för andra på jorden. Det kan uppstå spökerier av olika slag som kan te sej skrämmande. Det man kan göra är att hjälpa till med vägledning för denna oroliga själ. Man kan be för den och man skall säga till den: “Gå mot ljuset och frigör dej från dina jordiska bojor! Du är inte längre begränsad av tid och rum. Himlen är nu ditt tak. Du är den obegränsade människan. Gå dit ljuset leder dej. Där ska du få frid och ro. Släpp taget om de band som håller dej tillbaka!”

Spökerier är ingenting annat än själar som inte får ro. De vill påkalla vår jordiska uppmärksamhet och det är också ett rop på hjälp. Därför är det också viktigt att vi människor lär oss att förstå hur detta fungerar och hur vi kan underlätta för dessa oroliga själar. Vi är ju alla delar av ett stort pussel. Därför kan vi hjälpa varandra på olika nivåer. Genom bön hjälper vi oroliga själar, och det är er uppgift att ta ner denna kunskap till jorden.

—Finns det någon annan orsak till att man hamnar i detta tillstånd?
—Det tillstånd vi berättat om sträcker sej över en lång tid. Det handlar alltså inte om den naturliga processen, som är tre dagar av osäkerhet och ibland förvirring. Den process vi talar om här kan röra sej om flera år och även decennier. Det är därför viktigt att vi upplyses om detta för att kunna hjälpa till.

—Men finns det någon annan orsak till andligt mörker?
—Att komma in i själsligt mörker får inte ses som ett straff. Om det ses som ett straff orsakar det bara mer andligt mörker, rädsla och förvirring. Det underlättar inte heller om vi på jorden tycker att dessa själar får skylla sej själva. Vi är till för att hjälpa alla och vi skall inte lägga någon värdering i varför en själ befinner sej i andligt mörker.
Om det är så att en människas själ befinner sej i ett mörker på grund av sin egen ondska eller sina onda gärningar så skall vi ändå hjälpa denna själ att komma vidare i sin själsliga process.
Karmalagen är den lag som undervisar människor om vad som är rätt och fel. Och denna process kan aldrig avbrytas eller förhindras på grund av att vi hjälper även själar som är “onda”.

—Finns det ett samband mellan ondska och spökerier?
—Den “onda” människan kan hamna i detta tillstånd på grund av rädsla. Det är rädsla som utlöser blockeringen. Det är rädsla som skapar panik. Själen vill ej ta konsekvenserna av sitt eget handlande, och rädslan håller själen kvar i detta mörker.

—Kan gengångare skada oss eller utföra onda handlingar?
—Ja, det finns fall beskrivna där oroliga andar tar människor i besittning. Det är viktigt att ha beskydd i all kontakt med andevärlden. Det finns psykiskt svaga personer som kan få in en sådan kraft. Det handlar alltså om oskyddade individer, men kan sluta med en lek på liv och död. Detta sker dock ej under normala omständigheter.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vilken bra idé dig Robert Hahn,att starta en blogg där man kan lämna om ämnen, kommentarer angående en av få relativt outforskade områden som finns kvar att forska i,nämligen det andliga. I alla andra områden har människan ju verkligen kommit långt fram,sett till dom senaste 100-150 åren har ju utveckligen gått blixtsnabbt. Jag tror också den utmärkta serien,Det Okända,gjort mycket. Det finns andra också även om den är den bästa tycker jag. I England gjordes bla en serie som hette Rescue medium,samt Most haunted i samma land tyckte jag också var mycket intressant. Dom senaste 10-15 åren har det fått en enorm spridning samt också en delvis större acceptans. Tidigare var det nästan ingenting om dessa ämnen i media,tv,tidningar. Det fyller ett stort djup tror jag. Det är oerhört intressant. Det är mycket mer osannolikt att allt tar slut vid döden,än att det finns en sorts fortsättning,det har jag alltid kännt. Man kan misstro vissa människor,vissa medier tom,vissa siare,vissa i branschen,för det är område som är verkligen är ett guldrike,klondyke för div skojare för ingen kan bevisa något och det är svårt att reglera det hela,men det är omöjlighet att kunna lägga denna skojar titel på samtliga som sysslar med detta. För mycket har kommit fram,för många har sett saker,hört,upplevt saker,för mycket har visats,för många trovärdiga människor har upplevt för mycket för att man ska kunna bortförklara allt som påhitt,feberdrömmar eller värsta fall bedrägeri. Det är ingen tvekan om att det existerar en annan värld utöver våran.
  Min egen storasyster Mari har flera gånger gått till din fru för vägledning och hon är mycket nöjd. Jag har läst alla era böcker och dom är mycket bra. Vore intressant med fler 🙂

 • Hej! Utifrån min insikt har jag alltid förstått att när själen lämnar kroppen som förbrukats, blir själen fri och ett med det ljus/energi som själarna samlas i och blir. Jag är nyfiken över hur rädslan, som jag anser är kropps-/jordbunden, blir kvar i den fria själen så att denna har risk att bli ond och fortsätta med elakheter? Jag är också nyfiken över vad som menas med ondska?
  -Nyfiken

  • Hej Oktober! Rädd behöver man inte vara när man är i andevärlden eftersom sammanhangen och konsekvenserna av ens handlande där blir så mycket tydligare. Här på jorden är vårt seende mycket begränsat.
   I sin enklaste form är ondska är helt enkelt dina handlingars uppsåt. Det kan vara att skada andra. Men ondska kan också uppstå genom mental blockering, t.ex. att man tänker på sitt eget väl och ve utan att inte alls bryr sig om andra. En tredje möjlighet är att man “dras med” i en ondska som praktiseras av andra (ondska kan alltså ha en spridningseffekt, vilket är en farlig situation). En fjärde möjlighet är den ansvarsmässigt minst tyngande, och det är bristande erfarenhet dvs. att man helt enkelt inte förstår att man skadar andra.

   • Stort tack för Ditt svar!
    Att ondska finns i jordelivet är det ingen som tvivlar över, men följer denna förvirring med (i vissa fall) i själen till “andra sidan”? Intressant! Den Heliga Ande beskriver att själar går igenom olika faser och därför vill jag avsluta med Platons kloka, sammanfattande ord som beskriver själens “vandring”:
    “Det var i sanning en syn värd att skåda, att se hur själarna valde sina egna liv- ja, en sorglig syn, och en skrattretande, och en underbar syn.”

   • Ondska är ett ämne du borde kunna skriva ett helt inlägg om.
    Jag tror det finns grader i detta, som du antyder här, Robert. Jag tror ondskan ytterst har med vår identitet att göra. Inte vår SANNA identitet, utan vad vi identifierat oss med. Och all identitet har en överlevnadsinstinkt. Särskilt stark är den om det är en falsk identitet.
    Ondska är ofta det som denna instinkt är kapabel att göra för att överleva.
    Och det är också så, tror jag, att om man går tillräckligt långt NERÅT i medvetandenivå, inte längre kan ta emot den Universiella Livsenergin, som vi alla övriga kan. Man är då istället tvungen att stjäla denna energi från andra. Men energin måste transformeras ner till en lägre frekvens för att bli emottaglig. Det åstadkoms genom att framkalla skräck, ångest och avsky hos dem som man stjäl från.
    All sådan här “beräknande” (medveten) ondska handlar om att stjäla energi. Och denna törst får aldrig nog. De allra mest avskyvärda handligar som begås (jag vill INTE nämna några exempel), handlar ytterst om att stjäla andras energi.

     • Det finns en teori om att Bram Stokers historia om Dracula är symbolisk betraktelse av ondskan. Dracula suger blod (energi), och tål inte dagsljus (liksom ondskan inte tål att exponeras utan alltid måste ha ett visst “dunkel”). Dracula (ondskan) är slav under ett beroende.
      Den verkliga förlagan till gestalten Dracula, Vlad Tepes III, gjorde sig känd för den mest oresonliga ondska man kan tänka sig (känner du inte till det, så kolla upp det på egen risk). Bram Stokers omskrivning är verkligen intressant.

   • Ja, nog är det ruskiga berättelser man kan läsa om vad det gäller Dracula eller Vlad! Om det är sanna historier eller inte eller, som Du skriver, en symbolisk betraktelse av ondskan, kan vara svårt att veta. Händelser kan manipuleras och med tiden är det svårt att urskilja vad som faktiskt har hänt.
    Jag såg en film för inte alltför länge sedan om vad man tror kan vara föregångaren till vad som sedan ”blev” till Dracula. Det handlade om en vacker ungersk kvinna vid namn Elisabeth Bathory. Hon hade en blodtörst som härrörde från tron att blod från unga flickor kunde göra henne än mer vacker för sin man. Så för att få tillgång till blod, i vilket hon badade i varje dag klockan fyra, erbjöd hon unga flickor arbete i hennes palats. Flickorna blev inlåsta i källaren, torterade och mördade. Elisabeth dömdes 1611 för mord på 650 unga kvinnor.
    Det är troligt att Elisabeth Bathorys dåd bidrog till att skapa myten om Dracula som idag kopplas ihop med Vlad. Men att Vlads barbariska handlingar fortfarande upptar plats i människors minnen medan Nicolae Ceausescus verkliga terror har fallit i glömska är något man kan förundras över. Vidare kan man undra över huruvida människor som i jordelivet begår fruktansvärda brott är förvirrade själar och kommer inte vidare i sin själsliga utveckling? Är det dessa som blir ”onda” spöken, sådana som man ser i filmer?

    • “Är det dessa som blir ”onda” spöken, sådana som man ser i filmer?”
     Nej, det du ser på film är inte “riktiga” spöken utan specialeffekter. Om det känns otäckt och verkligt ska du kanske överväga att inte titta på den typen av filmer.

     • STORT TACK TILL DIG NANOWIRE!
      Du har räddat mig från min undergång i mina hallucinationer om vad som är verkligt och vad som inte är! Menar du verkligen att det är specialeffekter i filmerna? Du är ett geni!!!

 • Jag skall förklara mina upplevelser.De är inte så omfattande, men verkliga för mej.
  Jag var ungefär 14 år och vaknade vid 3 tiden på natten slog upp ögonen och det stod en kvinna bredvid mej vid sängen. Jag reagerade med fruktansvärd rädsla och drog täcket över mitt ansikte. Blev förskräckt helt enkelt. Nu senare har jag känt att det är min käre följeslagare. Om det är min skyddsängel eller andlige guide vet jag inte.
  En annan gång, när jag var ensam hemma ( mina föräldrar var borta på fest ), i mitt hus på landet, så hör jag ett enormt party surr nere i salen. Jag kan inte somna utan hör klirr i glas och glada skratt. Jag blir nästan lite föhäxad i mitt sinne och går ned för trappen och öppnar sals-dörren häftigt och allt blir tyst och lugnt och ser inget. Jag kan fortfarande ana människorna i salen som satt och hade fest och tyckte allt var underbart och trevligt. Min fundering är varför skall jag som 15-åring behöva se det? Jag tror jag var 15 då?
  Ja det är kanske en eller två av anledningarna av att jag accepterar att det finns en annan verklighet än bara den biologiska.

  • Hej Ruben! Den personliga övertygelsen som grundas på egna erfarenheten/upplevelser är viktig för oss människor. Den är faktiskt viktigare för den enskilde än vetenskaplig kunskap. Man frågar sig vad du har för anledning att ogiltigförklara och avvisa de upplevelser som du har därför att vetenskapsmän påstår att de inte kan finnas.

   • Tack för det erkännandet Robert!
    Nu har jag noggrant läst om artikeln igen och det slår mej att jag inte fattade hela innehållet första gången. Nu ser jag hur logiskt alltihop är. Det är ju så det är, som artikeln beskriver! Det förklarar varför jordnära själar som blivit kvar kan verka onda, men ändå behöver hjälp.
    Varför jag kunde göra en så “modig” sak i 15 års ålder, som att gå ned och öppna dörren till den spökande festen var pga. ett beskydd jag hade just då är jag ganska säker på.

 • Vetenskapsmännen krävde ständigt nya bevis men trodde i alla fall inte på honom.
  Det här är ett exempel på hur status quo bevaras och makt utövas, genom att applicera en standard på utmanaren, som är omöjlig att leva upp till. För detta går att göra, och hela tiden förefaller det som att utmanaren inte lyckades. Inte var “bra nog”…
  Edgar Cayce utmanande en hierarki, vars hela existens var beroende av att Cayce skulle ha fel. Men detta erkändes aldrig utåt.
  Vetenskapen använder precis samma mekanism som katolska kyrkan gjorde. Där kunde präster applicera en “gudomlig” standard som det syndiga folket aldrig kunde leva upp till, vilket gjorde dem totalt beroende av prästerna, eftersom de hade tagit sig rätten att ge nåd.
  Det mänskliga EGOT, har både religion och vetenskap – och vi alla – gemensamt…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *