Riksrevisionen vill ej granska Osher Centrum – KI:s Internrevision hittar inga fel

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 maj 2012
- NewsVoice redaktion
Riksrevisionen i Stockholm. Pressfoto: Riksrevisionen.se

Utredningen av Osher Centrums ekonomiska redovisning fortsätter, men varken Riksrevisionen eller KI:s Internrevision vill granska alternativt hittar fel i Martin Ingvars redovisning av centrets ekonomi. Trots dessa avfärdanden skickar KI över en lunta på över 60 sidor nytt ekonomiskt material. Det tycks vara ett tecken på att redovisningen från början var oacceptabel. 

Text: Torbjörn Sassersson | Se alla artiklar om Osher Centrum Leaks

Utredningen perioden  januari-maj 2012

Iréne Lindström vid Riksrevisionen skickade  den 9 januari 2012 följande mail till Ingrid Palmér som är Ekonomidirektör på KI:

“Du skickade ett mail till mig i december där du undrade, ”kommer ni att skriva något mer om den löpande granskningen som ni gjorde av Osher Centrum vid institutionen för klinisk neurovetenskap? Om det finns något sammanfattande dokument för denna granskning, så skulle jag vara tacksam för om jag kunde få en kopia.”

Vårt svar är att vi i nuläget inte har gjort några iakttagelser som föranleder en skriftlig rapportering avseende Osher Centrum.”

Det märkliga med svaret är att KI alltså inte gjort några “iakttagelser” som föranleder en skriftlig rapportering avseende Osher Centrum. Frågan är om KI:s internrevison överhuvudtaget studerat Osher Centrums ekonomiska redovisning som helt uppenbart har stora brister. Det var min bedömning i januari 2012.

Riksrevisionen som är den instans som kan utreda KI:s projekt kontaktades. När jag tillfrågade dem om de vill se en analys av Oshers Centrums ekonomi svarade Riksrevisionen den 12 januari 2012:

“Vi kommer att avvakta KI:s utredning utifrån det material som du skickat över till dem. Därmed behöver du inte skicka samma material till oss.” / Irene Lindström, Riksrevisionen

Samma dag svarade KI på en förfrågan om de är villiga att bedöma en analys:

“Du är välkommen att delge KI era iakttagelser. Om det är så att det, vid en genomgång av ert material, framkommer något som föranleder vidare utredning, så kommer KI att vidta lämpliga åtgärder.” / Ingrid Palmér, Ekonomidirektör, Karolinska Institutet

I mars 2012 skickades exakt samma ekonomiska redovisning som Osher Centrums föreståndare Martin Ingvar tagit fram till en redovisningsekonom vid namn Randi Rein. Den 5 mars 2012 kom hennes analys till Newsvoice. Hon ger Martin Ingvars redovisning helt underkänt. På en skala 1-5 där 1 är “helt oacceptabelt” och 5 “helt komplett” får Martin Ingvars redovisning poäng 1-2.

Jag skickade trots Riksrevisionens tidigare svar Martin Ingvars redovisning och Randi Reins analys till Riksrevisionen eftersom det var så tydligt att analysen visar på mycket stora brister i Ingvars redovisning. Bristerna som upptäcktes var mycket större än förväntat.

Riksrevisionens svar den 16 april löd:

“För närvarande gör vi ingen ytterligare granskning av Osher centrum. Däremot så utgör underlaget vi fått av dig en del i den riskanalys avseende myndigheten som vi gör varje år inför planeringen. Planeringen utgår sedan från risk och väsentlighet.” Per Flodman, Riksrevisonen

Jag ställde några enkla motfrågor och en del av svaret från den 17 april 2012 löd:

“Vi tar som vi diskuterat tidigare inte uppdrag utan är oberoende i vår granskning och väljer själva vilka revisionsmål som vi ska granska. Varken domstol eller JO kan fastslå att Riksrevisionen på enskildas begäran eller uppmaning ska vidta utredningsåtgärder eller revisionsinsatser i enskilda fall.” Per Flodman, Riksrevisonen

Riksrevisionen beslutar alltså själva om de ska undersöka något eller inte. Det som är anmärkningsvärt är att Riksrevisionen tydligen inte tyckte att Randi Reins analys föranleder någon särskild åtgärd från deras sida. Tillbaka till KI med ärendet alltså.

Den 25:e april 2012 skickades Martin Ingvars redovisning och Randi Reins analys till Ingrid Palmér, Ekonomidirektör på KI. Den 14 maj 2012 kom svaret. Det bestod av en lunta på drygt 60 sidor av ekonomisk information om Osher Centrum. I följebrevet från Ingrid Palmér på KI står följande:

“I tidigare mailkonversation har KI meddelat, att om något nytt underlag presenteras som föranleder vidare utredning, så vidtar KI lämpliga åtgärder. Vi kan konstatera att i det underlag som levererats in, har inget nytt framkommit som förandleder ytterligare utredning.

För att förtydliga hanteringen av den ekonomiska redovisningen av donationen så klargörs följande: Donationen förvaltas centralt av kapitalförvaltningen på KI. Av donerade medel 5,5 miljoner USD, ifrån Babro och Bernard Osher, har hittills erhållits 4,5 miljoner USD, ca 30,9 miljoner SEK. På dessa medel har donationen erhållit en ränta om 1,5 miljoner SEK. Av totalt erhållna medel 32,4 miljoner SEK, har 19 miljoner utbetalats till KIs institutioner för forskning kring integrativ medicin, se bifogad sammanställning.

Kvarvarande medel 13,4 miljoner SEK, förvaltas av KIs kapitalförvaltning på “öronmärkt” projekt. Resterande en miljon USD kommer att rekvireras under 2012. KIs rapportering, både den ekonomiska och vetenskapliga, till rektor och donatorer har varit till full belåtenhet varför inga ytterligare åtgärder vidtas.”

Det märkliga här är det motsägelsefulla i KI:s svar. De kan: “konstatera att i det underlag som levererats in, har inget nytt framkommit som förandleder ytterligare utredning”, men ändå skickar de i samma försändelse över en lunta på 60 sidor med fördjupad ekonomisk redovisning.

Om inget nytt framkommit varför skickade de då över 60 sidor ny och fördjupad information? Tydligen ansåg även KI:s internrevision precis som Randi Rein konstaterat att Martin Ingvars redovisning var oacceptabel.

I nästa steg i NewsVoice utredning kommer luntan omfattande 60 sidor av helt ny ekonomisk redovisning att granskas av en redovisningsekonom. För det söker NewsVoice ekonomiskt stöd på 6000 kr från dig som läsare. Det finns misstankar om att även den nya ekonomiska redovisningen innehåller brister.

ge-stod-newsvoiceVi vet redan att endast 3 av 71 studier inom Osher Centrum handlat om studier av alternativa behandlingsmetoder med målet att integrera dessa i svensk skolmedicin för att på det viset erhålla integrativ medicin. Vi vet att de 71 studierna kostade 19 miljoner kronor att finansiera. Av dessa miljontals kronor användes uppskattningsvis 95% till annat än studier på alternativ medicin för att erhålla integrativ medicin.

Denna granskning handlar om det går att fastställa huruvida den ekonomiska redovisningen innehåller brister och “försnillning”. När Martin Ingvar ringde upp undertecknad i början av 2012 berättade denne att donationen befinner sig i en “pott” ur vilken pengar tas för “studier”. Nu vet vi att det Martin Ingvar kallade “pott” i själva verket är kapitalförvaltningen på KI. Vad det betyder är oklart. Vidare blir differensen mellan 32,4 och 19 miljoner kronor 13,4 miljoner kronor. Finns dessa i “potten” eller har de använts till annat?

Stöd gärna NewsVoice för att kunna fortsätta denna utredning.

Text: Torbjörn Sassersson | Se alla artiklar om Osher Centrum Leaks

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq