“Vetenskap och beprövad erfarenhet” gynnar Socialstyrelsens godtycke

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 juli 2012
- NewsVoice redaktion
Michael Zazzio

Sjukvårdspolitik och rättsosäkerhet – ”Stort utrymme för godtycke och skönsmässig bedömning”

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) klargör att svensk sjukvård i alla dess facetter skall bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Begreppet har dock aldrig specificerats i vare sig lagstiftning, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890.

Sedan dess har läkare, jurister, statliga utredare m fl förgäves försökt att definiera begreppet. Socialstyrelsen (SoS) har flitigt använt det för åtgärder riktade mot sjukvårdspersonal. Försäkringskassan (FK) har nyttjat begreppet för att neka patienter ersättning. Begreppet tolkas godtyckligt och beslut baserar på skönsmässig bedömning. Därmed frångås likhet inför lagen.

Vi har frågat flera myndigheter om vad begreppet i klartext innebär. Något entydigt svar har vi inte fått. Myndigheter har i röriga och ibland obegripliga ordalag gjort vida utläggningar om begreppets betydelse för säkerställandet av god och säker vård m m.

Enligt ett PM från Riksdagens Utredningstjänst skulle begreppet vara ”en vedertagen standard inom hälso- och sjukvårdssektorn såväl i Sverige som i övriga länder inom EU”. Det stämmer dock inte alls. I de flesta länder – möjligen med undantag av Österrike – har man aldrig hört talas om det.

ArcanumSkolan 2024

Om man försöker tolka begreppet språkligt så hamnar man även i svårigheter. Ordet ”och” innebär att begreppets båda delar måste vara uppfyllda för att sjukvårdsutövaren inte skall riskera att fällas i domstol och fråntas sin legitimation. Detta innebär att nya vetenskapligt väl dokumenterade diagnostiserings- och behandlingsmetoder inte utan risktagande kan introduceras i svensk sjukvård.

Ordet ”vetenskap” utnyttjar SoS genom att hävda att vissa metoder inte är ”tillräckligt vetenskapliga”, även då de är ofarliga och baseras på 5, 50, 500 studier eller fler. På svenska sjukhus utförs samtidigt vård som saknar vetenskapligt stöd.

Någon absolut vetenskaplig sanning existerar inte. Vetenskapen är och skall vara under ständig utveckling. Det ska dock inte ankomma på myndigheter och domstolar att bedöma vetenskap. Att myndigheternas lekmän tillåts att nyckfullt avgöra vad som skulle utgöra aktuell vetenskap anser vi inte vara acceptabelt. Lagar i en demokratisk, europeisk stat ska vara tydliga och begripliga för att straff ska kunna utdömas.

Även uttrycket ”beprövad erfarenhet” medför tolkningssvårigheter – vems erfarenhet avses och hur omfattande ska den vara? Godtycket finner här inga gränser.

Svensk sjukvårdslagstiftning skiljer sig väsentligt från EU-rätten. Enligt EU domstolen är kravet, för att en metod ska ersättas, att den är av ”sedvanlig karaktär i de berörda yrkeskretsarna” och ”tillräckligt beprövad och erkänd av den internationella medicinen” (av dem som har arbetat med och forskat på metoden). EU-domstolen påpekar även att ”en nationell läkarkår inte kan anses vara opartisk”.

Vilka konsekvenser får då den svenska lagens formulering? Socialstyrelsenangriper godtyckligt vårdpersonal och fråntar dem deras legitimation. Patienter nekas ersättning för vård som inte utförs i landstingens regi. I korruptionens och konspirationernas tecken går domstolarna okritiskt myndigheternas ärenden. Rättsosäkerheten är uppenbar.

I nio år anklagade Socialstyrelsen en sjuksköterska för att ha ställt diagnos men Socialstyrelsen kunde inte förklara vilken diagnos eller patient det skulle gälla. SoS kontaktade Skatteverket som därefter drev tre mål mot sjuksköterskan. Dessa tre mål förlorade staten men Socialstyrelsen vann sitt mål då det baserades på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Socialstyrelsen yttrade nyligen att de inte ansåg att de hade begått något fel.

I ett annat mål vann en läkare slutligen i sista domstolsinstans efter det att Socialstyrelsen, under åtta års tid, medvetet hade ljugit i sina anklagelser. Innan dom hade vunnit laga kraft var straffet redan till fullo utverkat. Ärendet JO-anmäldes nyligen men JO valde utan motivering att inte vidta några åtgärder.

En välmeriterad psykolog anklagades för felbehandling. Experter gav psykologen rätt. Då anklagade Socialstyrelsen i stället psykologen för att skriva oläsligt i journalerna trots att allt var pedantiskt nedtecknat. Psykologen straffades med en prövotid på tre år.

Det s k Jelinek-målet gällde ersättning för vård inom EU/EES. Försäkringskassan och underrätterna bröt mot EU-rätten. En anmälan mot Sverige lämnades in till EU-kommissionen som påpekade att Försäkringskassans hänvisning till och tolkning av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” stred mot EU-domstolsprejudikat. Först då förlorade FK målet.

Nyligen fattade Socialstyrelsen ett beslut rörande Scandlab. Trots att företaget var försatt i konkurs ställde Socialstyrelsen mycket märkliga krav på ägaren. Insamling av dygnsurin och salivprovtagning fick inte göras och inte heller skickas till ett välrenommerat laboratorium i London. Provtagningen är riskfri och utförs även på svenska sjukhus. Analysmetoderna är väl etablerade inom EU och Englands sjukvårdsmyndighet har godkänt dem. Socialstyrelsen skrev i sitt beslut: ”Om de krav som ställs inte uppfylls kan Socialstyrelsen komma att förbjuda verksamheten.” SoS angrep inte analyserna utan själva provtagningen (att spotta i en burk och kissa i en dunk).

Socialstyrelsen struntar i den fria rörligheten för varor, tjänster och medborgare inom EU. Inte blir det hela bättre av att Socialstyrelsen redan utreder svenska läkare som ordinerar behandling på basis av analyserna. Socialstyrelsen avser att förbjuda svenska läkare att använda sig av dem medan utländska läkare obehindrat kan arbeta med det i Sverige.

Detta är diskriminering, obstruktion av den fria konkurrensen och missbruk av makt. Det försvårar för patienter i Sverige att bli friska från internationellt vedertagna sjukdomstillstånd som den svenska sjukvården varken diagnostiserar eller erkänner.

Patientsäkerhet är inte identiskt med att begränsa antalet vårdmetoder. Patienter reagerar olika och de metoder som landstingen erbjuder hjälper långt ifrån alla. En förbättrad folkhälsa kan uppnås genom att svenska patienter inom landets gränser får tillgång till samma sjukvård som utförs i andra EU/EES-medlemsstater. Svensk vårdpersonal ska, utan risk för repressalier, kunna importera och utföra sådana metoder.

Vi måste värna om rättsäkerheten genom att eliminera eller revidera oklara lagar som skapar utrymme för godtyckliga och skönsmässiga bedömningar. För att motverka maktmissbruk på landets myndigheter bör Sverige anta EU-lagstiftningens ”kodex för god förvaltningssed” som nationell lag.

Signerat

Karl E Arfors, Professor. Tidigare chefsforskare vid Pharmacia AB och professor vid Sidney Kimmel Cancer Institute, USA.

Tore Scherstén, Professor. Tidigare huvudsekreterare vid Statens Medicinska Forskningsråd, ledamot av KVA.

Michael Zazzio, leg ssk, privatpraktiserande kliniker, forskare inom audiologi och otologi, medicinskt sakkunnig och vetenskaplig rådgivare i AENORTA.

Relaterat

“Vetenskap och beprövad erfarenhet” – används som härskarteknik

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *