Analys 2 av Osher Centrums katastrofredovisning – Var är 30 miljoner kr?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 augusti 2012
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

Ekonomen som analyserat 60 sidor ekonomisk redovisning från KI Kapitalförvaltning gällande det alternativmedicinska forskningscentret Osher Centrum frågar sig: “Vilken ekonom lämnar ifrån sig så undermålig redovisning och vilken revisor ger ansvarsfrihet till så stora pengar utan en ordentlig redovisning?” 30 miljoner kronor har förbrukats.

NewsVoice 2012-08-22 | Uppdaterad 2012-08-22 kl 20:51

NewsVoice som gav uppdraget till redovisningsekonomen tvingas nu för tredje gången från Karolinska efterfråga ett komplett material som visar hur de 30 miljoner kronorna som förbrukats 2005-2011 av Osher Centrum egentligen använts. Istället för att inför analys nr 2 skicka nödvändig information som skulle kunna friskriva Osher Centrum och centrets föreståndare Martin Ingvar och Mats Lekander från misstankar så fördjupas istället deras problem.

Det är under all kritik att KI Kapitalförvaltning inte kan redovisa hur donationen egentligen använts. NewsVoice och tidigare analyser genomförda av 2000-talets Vetenskap och KI-professor Johan Thyberg har bla visat att 68 av 71 studier inte ens handlar om att fastställa vilka alternativmedicinska behandlingar som kan integreras i svensk sjukvård. Det var syftet med donationen enligt kontraktet. Donationens huvudman Barbro Osher har ännu inte kunnat nås för en kommentar.

1000-tals vårdtagare och vårdgivare är djupt besvikna – Det blev ingen integrativ vård i Sverige

Oavsett om Barbara Osher anser att pengarna kan användas till annat än vad kontraktet fastställer finns alltjämt över 4100 namnunderskrifter på en protestlista som ifrågasätter nyttjandet av pengarna. Förväntningarna var när centret startade år 2005 stora från tusentals vårdtagare i Sverige som såg fram emot en svensk sjukvård berikad med fungerande alternativmedicinska metoder. Även 1000-tals vårdgivare i Sverige såg fram emot Osher Centrums integrativa arbete. De har ännu inte sett några resultat enligt vad NewsVoice kunnat erfara.

Redovisningsekonomen Randi Rein meddelar att det fortfarande saknas resultaträkningar och balansräkningar alternativt årsredovisning eller årsbokslut för hela Osher Centrum samt redovisning för vart och ett av de 71 st projekten för åren 2005 till 2011.

Redovisningen är fortfarande mycket undermålig i likhet med den första analysen som publicerades i mars 2012 i NewsVoice. Det är omöjligt att få siffrorna att stämma med varandra så som de har redovisats även denna gång.

De saldolistor Randi Rein fick till den föregående analysen och som var endast för ett projekt, stämmer inte med de listor som gällde samma projekt och som följde med den här gången. En stor del av siffrorna för år 2006 och år 2011 var väsentligt högre än på de föregående listorna.

Flera av projekten har haft större kostnader (runt 50 000 och runt 100 000 kronor) som bokförts som Gemensamma kostnader och Lokaltjänstkostnad (med hela Osher Centrum?) det första året, och inga andra kostnader alls. Då har inte kostnaderna behövt specificeras närmare.

71 studier – hur mycket pengar användes per studie och vem fick hur mycket? Inga svar.

Eftersom det har genomförts 71 studier, borde det finnas 71 olika redovisningar plus sammanfattande bokslut för vart och ett av åren 2005 till 2011. Trots att 60 sidor redovisning har lämnats av KI Kapitalförvaltning (saldolistor för åren 2005 till 2012) framgår inte vilka listor som hör till vilken studie.

Det går inte att se hur mycket pengar var och en av de 71 studierna har fått.  Det finns saldolistor från 12 olika projekt men det framgår inte vilken studie vart och ett av projekten hör till.

Det absolut största projektet rent ekonomiskt har pågått från 2006 och pågår fortfarande. Där framgår att lönekostnaderna för år 2006 var närmare 520 000 kr, för år 2007 var de drygt 1100 000 kr, för 2008 drygt 1600 000 kr, för 2009 drygt 2600 000 kr inkl doktorandtjänster som kostade 200 000 kr, för 2010 drygt 2700 000 kr inkl doktorandtjänster på 110 000 kr och slutligen för 2011 drygt 1200 000 kr inkl doktorandtjänster på nära 150 000 kr.

Vilka var anställda och hur mycket lön fick de? Inga svar.

Det går inte att läsa ut vilka personer som varit anställda och fått lön de olika åren i de olika forskningsprojekten. Därför kan inte heller utläsas hur mycket lön varje person har fått.

De sociala kostnaderna som enligt Skatteverket uppgår till 31,42% av bruttolönen ser här genomgående ut att vara drygt 50% av bruttolönen. De fyra år av institutionsinterna löner har dragits ifrån, är fortfarande de sociala kostnaderna samma som om hela summan var kostnadsfört på Osher Centrum.

Vilka forskningsbolag var inblandade och hur mycket pengar fick de? Inga svar.

Det har betalats ut runt 440 000 kronor år 2006 till 2011 för konsulttjänster och det går inte att utläsa vilka forskningsbolag som varit inblandade i de projekt som fått pengar.

Hur ser kassaredovisningen ut? Inget svar.

KI kapitalförvaltning verkar sköta om kassan. Ingen kassa eller bank finns bokförda enligt listorna.

Hur stora var lokalerna? Inget svar.

Lokaltjänstkostnader för åren 2006, 2007 och 2008 har enligt saldolistorna varit runt 160 000, 190 000, samt 130 000 kronor. De andra åren har kostnaden för lokaler varit obetydliga. Det går inte att utläsa något om storleken på lokalerna.

Utbildning och administration…

Utbildningsbidrag har bokförts med närmare 710 000 kronor för åren 2007 till 2011, men vad handlade utbildningarna om, vilka fick den och var gavs den? Inga svar. Gemensamma kostnader uppgår till 2,23 miljoner kr för åren 2006 till 2011. Till detta kommer administrationskostnader på en dryg miljon kronor, men var har de lagts? Har Osher Centrum bekostat annat på KI?

KI Kapitalförvaltning har kontaktats så att redovisningen kan kompletteras med saknade uppgifter. Osher Centrums ekonomiska redovisning är i nuvarande skick en katastrof och centrets nyttjande av donationen är ett hån mot vårdtagare, vårdgivare och svensk sjukvård i allmänhet.

De analyser som NewsVoice i samarbete med en redovidningsekonom [hemsida] tagit fram har finansierats av redaktören på NewsVoice, privatpersoner, anställda vid KI, Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati samt 2000-talets Vetenskap. Insamlingen har delvis skett via crowdfunding-sajten Funded By Me.

Text och sammanställning: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq