Ekonomisk analys 3 – KI har fortfarande problem att redovisa Osher Centrums ekonomi

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 december 2012
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

Det blev en utdragen långbänk för NewsVoice att få fram en fullgod ekonomisk redovisning från KI:s internrevisorer gällande hur Osher Centrum egentligen använt donationen på 43 miljoner kronor, pengar som skulle utreda bästa alternativa vårdformer att integrera i svensk sjukvård. Trots tre omgångar av redovisning från KI kvarstår fortfarande många frågor. 

Text: Torbjörn Sassersson | I bild: Martin Ingvar och Mats Lekander, ansvariga för Osher Centrum

Bakgrund

Från år 2006 och framåt skrevs det flera artiklar i media [se ovan] om hur Osher Centrum på KI skulle integrera alternativmedicin i den svenska vården. Åren gick och inget verkade hända medan donationspengarna förbrukades. Något stod inte rätt till. En anonym privatperson la den 14 oktober 2011 upp en namninsamling på webben för att protestera mot att pengarna försnillades. I skrivande stund har 4150 namn från 3467 unika IP-adresser insamlats. Flera personer per hem-IP-adress har sannolikt signerat.

NewsVoice började i oktober 2011 att granska Osher Centrum för Integrativ Medicin [OCIM]. Innan det undersöktes centret av tidskriften 2000-Talets Vetenskap i samarbete med KI-professorn Johan Thyberg. Alla undersökningar visar att Osher Centrums på olika sätt inte försöker integrera alternativmedicinska metoder i svensk sjukvård. 30 Oshermiljoner av 43 miljoner kronor har fram till 2011 förbrukats och till vilken eller vems nytta? Svenska folket har rätt att få veta.

De tre ekonomiska analyserna i NewsVoice regi har utförts av redovisningsekonomen Randi Rein och de har helt finansierats av privatpersoner och även föreningen SARA som ligger bakom tidskriften 2000-Talets Vetenskap. Ett särkilt tack ges till givare på KI som bidragit med väsentliga summor. Randi Rein själv har bidragit genom att ligga mycket lågt i sitt arvode. Undertecknad på NewsVoice har också lagt ned mycket obetald arbetstid inom ramen för NewsVoice-projektet Osher Centrum Leaks.

ArcanumSkolan 2024

Riksrevisionen och KI:s Internrevision i princip ointresserade

Trots att Riksrevisionen och KI:s Internrevision i ett tidigt skede av NewsVoice-utredningen har uppmärksammats på ekonomiska brister i Osher Centrums ekonomi har instanserna visat totalt ointresse att själva granska. KI:s Internrevision meddelade i januari 2012:

“Vårt svar är att vi i nuläget inte har gjort några iakttagelser som föranleder en skriftlig rapportering avseende Osher Centrum. KI avser inte göra någon ytterligare granskning än den Riksrevisionen har gjort under hösten [2011]. Som de skriver i mailet fanns inga iakttagelser som föranleder en skriftlig rapport.”
[mail från Ingrid Palmér, Ekonomidirektör, Karolinska Institutet, 10 januari 2012]

Inga iakttagelser? Citatet ovan bör läggas på minnet. Varför såg varken KI:s Internrevision eller Riksrevision de påpekade bristerna och varför måste ett privat initiativ göra deras jobb? Varför ska privatpersoner med sina pengar behöva stå för revisionen och varför kunde inte Osher Centrums föreståndare skicka över en komplett redovisning vid den första förfrågan? Varför ska informationen, i flera omgångar, behöva dras ut via KI:s Internrevision allteftersom bristerna uppdagas?

Sammanställning: Ekonomisk analys nr 3 av Osher Centrum

I den tredje analysen får vi svar på några tidigare frågor genom att ekonomidirektör Ingrid Palmér  KI:s Internrevision bifogat nya dokument, men samtidigt blir det även tydligare var bristerna finns. Nedan följer Randi Reins analys av inkommet material.

1. Redovisning

Lönelistor och konsultlistor för åren 2006-2011 finns bifogade, listor med vad som ingår i kontot ”Sociala avgifter löner och arvoden”, fördelningsprinciper för gemensamma kostnader samt övriga svar på föregående analyser. Trots all denna information återstår ändå frågetecken.

Karolinska Institutet skriver att de inte behöver eller brukar ta fram varken årsredovisningar eller resultat- och balansräkningar på projekt. Det kan i sig ifrågasättas. Oavsett det borde det åtminstone kunna göras resultatrapporter för vart och ett av åren över Osher Centrums pengar. En så stor donation (43 miljoner kr) riktad till forskning inom integrativ medicin förtjänar bättre redovisningar än det Karolinska Institutet hittills har bjudit på, skriver Randi Rein.

2. Studier

Det har gjorts 71 studier och det finns saldolistor från tolv olika projekt, men det finns fortfarande ingen uppgift om under vilka av dessa projekt de 71 olika studierna ingår. Det går heller inte ens att utifrån gamla och nya uppgifter läsa ut hur mycket pengar som sammanlagt använts till de 1-4 studier som åtminstone tar upp alternativa metoder, även om de blott handlar mycket om perspektivet “placebo”.

Vad som däremot framkommit med den senaste informationen från Karolinska Institutet är att det inför varje studie finns en budget, men var finns då alla dessa budgetar till de 71 olika studierna?

3. Anställda

Karolinska Institutet har ett lönepåslag för 26 – 65-åringar på 54,7 % vilket innefattar: sociala avgifter 31,42 %, statens avtalsförsäkringar (där pensionskostnader ingår) 15,64 % samt diverse andra avgifter.

Det kontot borde inte benämnas “sociala avgifter” då det är vilseledande, enligt Rein.

4. Utbildning och integration

En annan viktig fråga gällande utbildning har inte fått ett svar.

Hur stor del av utbildningsbidragen på närmare 710 000 kronor för åren 2007 till 2011 har använts till det som donatorerna avsett; dvs utbildning inom integrativ medicin?

5. Lokaler och administration

Karolinska Institutet använder en modell för att fördela indirekta “gemensamma kostnader” och den gäller från den 1 jan 2010.

De procentuella gemensamma kostnaderna uppgår till mellan 11 och 16 procent av omsättningen för åren 2007 – 2011, men varför är de gemensamma kostnaderna för år 2006 hela 40 procent av omsättningen?

Stöd NewsVoice Varför har tex: “Projekt K8 25239093” haft gemensamma kostnader på 42.000 kr det första året 2006, och inga andra kostnader? Hur kan “Projekt C3 31901033” under sitt första år 2006 ha haft 70.000 kr sammanlagd i “gemensamma kostnader” och lokaltjänstkostnad, och inga andra kostnader alls? Projekt “K8 25211023” har också endast en enda kostnad på 98.000 kr i “gemensam kostnad” under sitt första år 2006. Varför? Och slutligen “Projekt K1 21011113” samma sak, 42.000 kr i “gemensam kostnad” för sitt första år 2006, men inga andra kostnader.

När inget annat har kostnadsfört på ett projekt, hur kan då projektet ha så stora “gemensamma kostnader”? Vad finns det egentligen för olika typer av utgifter som bokförts som “gemensamma”?

Randi Rein ger även i den tredje analysen av Osher Centrums ekonomiska redovisning betyget, ej godkänt.

Dessa frågor ovan och några till måste besvaras innan säcken kan knytas ihop. Det gäller även frågor kring de involverade konsultbolagen och de enskilda firmor som tagit emot medel. Det finns frågor kring lokalutnyttjande. Osher Centrum som “center” verkar nästan helt sakna aktiviteter och det har alltid varit så enligt uppgifter från KI. Det finns fler frågor om Osher Centrum [OCIM] efterlevt donationsavtalet gällande utbildning och integration.

Donationskontraktet avgör

Låt oss gå tillbaka till donationskontraktet [sid 1 och sid 2]. Där finns underlag till frågor utöver den ekonomiska analysen. Här följer en sammanställning över vad som står i kontraktet och därefter några kommentarer.

 1. Donatorerna är hoppfulla om att OCIM kommer att medverka till att transformera sättet vård praktiseras genom att bygga broar mellan skolmedicin och alternativmedicin.Det förväntas att OCIM ska genomföra följande delprogram:
  a) att studera resultaten (utkomsten) och kostnadseffektiviteten hos tillämpad komplementär och alternativ medicin,
  b) att utbilda medicine studenter, hälsoterapeuter och allmänheten i effektiviteten vid utövandet av  komplementär och alternativmedicin,
  c) och att skapa en ny modell som lägger tungvikt vid en helhetssyn i vården.
 2. Donatorerna ser fram emot att verksamheten vid OCIM har en tydlig annan karaktär (attain a level of distinction characteristic of other KI programs) än den ordinarie forskningen vid KI. Donatorerna vill även se att OCIM vid KI integreras med ”Osher Center” i Boston (Harvard) och Kalifornien (UCLA).

 Kommentarer

 1. Det finns ingen Osherklinik, ingen mottagning och inga patienter som det finns på båda motsvarande Oshercenter i USA. 
 2. Det finns inga bevis på att broar byggts mellan alternativmedicinens förespråkare och skolmedicin/primärvård. Det finns ingen redovisad dokumentation på genomförda brobyggande konferenser på Osher Centrums hemsida.
 3. Det finns ingen brobyggande litteratur. Däremot skrev Martin Ingvar år 2008 förordet i boken: Salvekvick och kvacksalveri: alternativmedicinen under luppen”att han inte rekommenderar patienter att söka alternativmedicinsk behandling. Istället beskriver han alternativbranschen som misstänkt lukrativ, chansartad och evidensbefriad. Han antyder att djurhomeopati kan klassas som djurmisshandel och menar att en amerikansk president dog pga av alternativmedicin. Martin Ingvar är inne på att alternativmedicinska behandlingar ska testas mot placebo (trons inverkan), skriver han i förordet. Boken som skrevs av Edzard Ernst och Simon Singh anses vara ett hån mot hela det alternativmedicinska fältet.
 4. Osher Centrums studier redovisar inte utkomsten och kostnadseffektiviteten hos de vårdformer som räknas upp i punkt 8 nedan.
 5. Osher Centrum har inte utbildat medicine studenter, hälsoterapeuter och allmänheten i effektiviteten vid utövandet av komplementär och alternativmedicin. Alternativterapeuten Ronny Rydström försökte ta del av Osher Centrums utbildningslöfte, men det blev stopp.
 6. Osher Centrum redovisar ingen kursexpedition, inget studieprogram, ingen utbildning och ingen studierektor.
 7. Osher Centrum har inte skapat en ny modell som lägger tungvikt vid en helhetssyn i vården som inkluderar alternativmedicin [se punkt 8].
 8. Osher Centrum har inte undersökt kiropraktik, kranial sakral terapi, rosenmetoden, terapeutisk massage, mindfullness, tai ji, terapeutisk qigong, yoga, falun gong, TM-meditation, vipassanna-meditation, naprapati, TFT, EBT, traditionell kinesisk medicin, LCHF, kolloidalt silver, laserterapi, spontan healing, reiki, reconnective healing, homeopati, ayurveda, inga alternativmedicinska behandlingsmetoder mot cancer har utvärderats och inga andra alternativa behandlingsmetoder som används med framgång i många andra länder har studerats. Endast akupunktur och akupressur har förekommit i Osher Centrums studier och då i placebo-sammanhang.
 9. Osher Centrums studier har inte en annan tydlig karaktär än den ordinarie forskningen som finns på KI. Endast 1-4 rapporter (2006-2011) berör alternativmedicin, men de 71 studierna totalt sett handlar mest om tex: stress, sömn och fysiologi, nocebo (“negativ inbillning”) och i bästa fall placebo (“positiv tro”). Här representeras inte den rika variation av alternativa läkemetoder som existerar och som exemplifieras i punkt 8.
 10. Osher Centrum verkar inte ha integrerats med Osher centers i USA mer än att de tre centren länkat till varandra på webben och där uttryckt att de ska samarbeta.

Granskningens fortsättning

Den ekonomiska analysen är alltså endast en del av den totala granskningen. Alla dessa frågor som exemplifierats i denna artikel söker svar och ansvariga har skyldighet att besvara dem enligt offentlighetsprincipen. Frågorna ovan skickas idag via pappersbrev till KI. I en av flera kommande artiklar ska vi försöka bedöma det svenska centrets framtid. Kan Osher Centrum på KI räddas?

Text: Torbjörn Sassersson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq