Universitetsdirektör Bengt Norrving testar långbänk – KI vill inte besvara fler Osher Centrum-frågor

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 mars 2013
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

Osher Centrum-granskningen har kommit in i en fjärde fas. Vi kan kalla den: KI-vägrar-svara-på-frågor-fasen. KI sluter sig samman och testar sedan en tid en ny taktik, nämligen traditionsenlig långbänk.

Text: Torbjörn Sassersson

Enligt Svenska Akademiens ordbok har ordet långbänk använts sedan år 1635 i betydelsen väggfast bänk längs en långvägg. Lika gammalt är uttrycket att dra något på långbänken, i betydelsen dra ut på tiden, förhala eller låta falla i glömska.

Den nye spelaren i långbänk är universitetsdirektör Bengt Norrving. Frågorna som skickats till Karolinska Institutet (KI) har egentligen primärt gått till Martin Ingvar, föreståndare för Osher Centrum, KI:s rektor Anders Hamsten, dekanus för utbildning Jan-Olov Höög och Ingrid Palmér på KI internrevision, men då ingen ansvarig vill svara på de brännande frågorna, företräds istället Osher Centrum av Bengt Norrving eftersom de ansvariga flyttat frågorna till honom istället.

Frågorna som inte besvaras finns redovisade i artikeln: “Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta” daterad 11 februari 2013.

Nedan följer de senaste tre skrivelserna i kronologisk ordning.

[från]
Universitetsförvaltningen
Universitetsdirektören

2013-02-01
Dnr: 7737/2012-010

Ang förfrågan gällande Osher Centrum för Integrativ Medicin

Regeln om serviceskyldigheten i förvaltningslagen syftar främst till att myndigheten ska lämna upplysningar och råd till medborgare vars angelägenheter hanteras eller eventuellt kommer att hanteras av myndigheten. Myndigheten ska bistå med uppgifter om hur ärenden handläggs, hjälp om hur blanketter ska fyllas i eller motsvarande andra serviceatgärder för att underlätta medborgarnas kontakter med myndigheten. Och detta ska ske i den omfanning som är rimlig med hänsyn till frågans art m.m.

Enligt KI,s uppfattning ligger det dock knappast mer i serviceskyldigheten än att tillhandahålla lättillgänglig information som inte kräver särskilda utredningsinsatser. Det åligger definitivt inte myndigheten att som en konsekvens av serviceskyldigheten meddela beslut eller i övrigt ta ställning i enskilda sakfrågor. För detta krävs att ett formellt ärende anhängiggörs hos myndigheten.

Enligt KI,s mening har du redan fått de svar som du rimligen kan kräva inom ramen för serviceskyldigheten. Kl:s ambition är emellertid att i än högre utsträckning vara öppen och tillmötesgående mot allmänheten beträffande sin verksamhet. Mot bakgrund av karaktären på dina frågor erbjuder vi dig därför möjlighet att vid ett besök diskutera de ytterligare frågor du kan ha. Meddela oss om du är intresserad av sådant besök så återkommer vi med uppgift om lämplig tid och plats.

Med vänlig hälsning

Bengt Norrving
Universitetsdirektör

[Ladda ner som PDF]

Kommentar: Bengt Norrving menar att KI:s serviceskyldighet inte gäller de frågor som ställts angående Osher Centrums bristfälligt redovisade ekonomi. Norrving menar dock att KI kan hjälpa till med att tex fylla i blanketter för att underlätta kontakten med myndigheten. Svårare handläggning, annat än att visa hur blanketter fylls i, som alltså kräver lite mer arbete från KI:s sida, ingår inte i serviceskyldigheten i Norrvings tolkning av förvaltningslagen. För att KI ska svara på svåra frågor måste ett ärende anhängiggöras. Så hur anhängiggörs ett ärende?

[till]
Karolinska Institutet
Bengt Norrving, Universitetsdirektör
Universitetsförvaltningen
171 77 STOCKHOLM

2013?02-­11
Dnr7737/2012?010

Angående ert brevsvar daterat 2013-02-01 till NewsVoice gillande Osher Centrum

Hänvisning till dnr: Dnr 7737 / 2012-010 och 7410/2011-101

  1. Kan du beskriva exakt hur ärende till Kl formellt avhängiggjörs [anhängiggörs] så att offentlighetsprincipen och Kl skyldighet att besvara frågor uppfylls.
  2. Du uppger att Kl kan ställa upp på ett fysiskt möte där vi diskuteras ytterligare frågor. Kan ni arrangera en lokal som har plats för ett filmteam?
  3. Om vi kan arrangera ett möte där ett filmteam närvarar för att göra inspelningar, vilka personer från Kl kommer att delta vid det mötet?

NewsVoice
Torbjörn Sassersson
Typografvägen 4
12613 Hägersten

[Ladda ner som PDF]

Kommentar: Jag råkade här skriva fel. Det ska naturligtvis inte vara “avhängiggjörs” utan istället “anhängiggörs”.

[från]
Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen
Bengt Norrving
Universtetsdirektör

2013-02-25
Dnr: 7737/2012-010

Som svar på brev av 2013-02-11 vill jag lämna följande information

  1. Ett “ärende” brukar i förvaltningsrättslig doktrin definieras som en frågeställning som myndigheten mot bakgrund av sitt uppdrag och tillämpliga författningar har att ta ställning till genom ett formenligt beslut. Ett typexempel från högskolans område är en ansökan om tillgodoräknande av kurs. Av högskoleförordningen framgår att tillgodoräknande ska ske under vissa förutsättningar. Inkommer en sådan ansökan måste högskolan anhängiggöra (ta upp) ett ärende och efter beredning fatta beslut om tillgodoräknande ska ske eller inte. Däremot gäller att allmänna frågor m.m. som inte utgör ärenden som myndigheten enligt gällande regelverk har till uppgift att handlägga, i stället normalt får hanteras inom ramen för serviceskyldigheten. Såsom du redan fått besked om har du, enligt Kls mening, redan fått de svar som du rimligen kan kräva inom ramen för serviceskyldigheten.
  2. Ett eventuellt möte syftar till att erbjuda en möjlighet till fördjupning och klargöranden till de svar du redan erhållit. Om behov föreligger av att dokumentera detta förefaller dator alternativt bandupptagning att vara en mer adekvat metod och en filminspelning är således inte aktuell.
  3. Vid ett eventuellt möte kommer personer som kan bidra till att mötets syfte uppfylls att delta.

Jag vill avslutningsvis påminna om den förvaltningsrättsliga praxis som medger myndigheterna att — efter särskilt meddelande därom — underlåta att gång efter annan besvara skrivelser med samma innehåll och som är grundade på samma omständigheter. Om du således ånyo återkommer i detta ärende på annat sätt än att endast boka tid för möte enligt ovan och utan att åberopa nya omständigheter, får vi härmed meddela att vi inte avser att besvara sådana skrivelser.

Bengt Norrving, Universitetsdirektör

[Ladda ner som PDF]

Stöd NewsVoiceKommentar: När Bengt Norrving försöker förklara hur ett ärende anhängiggörs tar han som exempel en elevförfrågan om tillgodoräknande av kurs, men förklarar egentligen inte hur det ska gå till, mer än att NewsVoice måste ansöka om att få ställa frågor.

Det verkar som om Bengt Norrving inte anser att KI behöver besvara frågor om Osher Centrum med hänvisning till hur ordet “ärende” i förvaltningsrättslig doktrin definieras. Norrving verkar tolka förvaltningslagen att det inte ingår i KI:s uppdrag att redovisa ekonomin i ett KI-projekt. Gäller det alla KI-projekt?

Bengt Norrving vill inte ha ett möte om ett filmteam medverkar och han vill inte berätta vilka personer som ska närvara vid mötet.

Hela brevet från Bengt Norrving osar intellektuell härskarteknik och han avslutar med att påpeka att om han får fler frågor som han anser redan fått svar avser han att inte längre besvara dessa skrivelser. Problemet är att frågorna som finns redovisade i artikeln “Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta” aldrig besvarats.

Har du någon ide om hur utredningen av Osher Centrum ska kunna komma vidare? Kommentera gärna nedan.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq