Universitetsdirektör Bengt Norrving testar långbänk – KI vill inte besvara fler Osher Centrum-frågor

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 mars 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Osher Centrum

Osher Centrum-granskningen har kommit in i en fjärde fas. Vi kan kalla den: KI-vägrar-svara-på-frågor-fasen. KI sluter sig samman och testar sedan en tid en ny taktik, nämligen traditionsenlig långbänk.

Text: Torbjörn Sassersson

Enligt Svenska Akademiens ordbok har ordet långbänk använts sedan år 1635 i betydelsen väggfast bänk längs en långvägg. Lika gammalt är uttrycket att dra något på långbänken, i betydelsen dra ut på tiden, förhala eller låta falla i glömska.

Den nye spelaren i långbänk är universitetsdirektör Bengt Norrving. Frågorna som skickats till Karolinska Institutet (KI) har egentligen primärt gått till Martin Ingvar, föreståndare för Osher Centrum, KI:s rektor Anders Hamsten, dekanus för utbildning Jan-Olov Höög och Ingrid Palmér på KI internrevision, men då ingen ansvarig vill svara på de brännande frågorna, företräds istället Osher Centrum av Bengt Norrving eftersom de ansvariga flyttat frågorna till honom istället.

Frågorna som inte besvaras finns redovisade i artikeln: “Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta” daterad 11 februari 2013.

Nedan följer de senaste tre skrivelserna i kronologisk ordning.

[från]
Universitetsförvaltningen
Universitetsdirektören

2013-02-01
Dnr: 7737/2012-010

Ang förfrågan gällande Osher Centrum för Integrativ Medicin

Regeln om serviceskyldigheten i förvaltningslagen syftar främst till att myndigheten ska lämna upplysningar och råd till medborgare vars angelägenheter hanteras eller eventuellt kommer att hanteras av myndigheten. Myndigheten ska bistå med uppgifter om hur ärenden handläggs, hjälp om hur blanketter ska fyllas i eller motsvarande andra serviceatgärder för att underlätta medborgarnas kontakter med myndigheten. Och detta ska ske i den omfanning som är rimlig med hänsyn till frågans art m.m.

Enligt KI,s uppfattning ligger det dock knappast mer i serviceskyldigheten än att tillhandahålla lättillgänglig information som inte kräver särskilda utredningsinsatser. Det åligger definitivt inte myndigheten att som en konsekvens av serviceskyldigheten meddela beslut eller i övrigt ta ställning i enskilda sakfrågor. För detta krävs att ett formellt ärende anhängiggörs hos myndigheten.

Enligt KI,s mening har du redan fått de svar som du rimligen kan kräva inom ramen för serviceskyldigheten. Kl:s ambition är emellertid att i än högre utsträckning vara öppen och tillmötesgående mot allmänheten beträffande sin verksamhet. Mot bakgrund av karaktären på dina frågor erbjuder vi dig därför möjlighet att vid ett besök diskutera de ytterligare frågor du kan ha. Meddela oss om du är intresserad av sådant besök så återkommer vi med uppgift om lämplig tid och plats.

Med vänlig hälsning

Bengt Norrving
Universitetsdirektör

[Ladda ner som PDF]

Kommentar: Bengt Norrving menar att KI:s serviceskyldighet inte gäller de frågor som ställts angående Osher Centrums bristfälligt redovisade ekonomi. Norrving menar dock att KI kan hjälpa till med att tex fylla i blanketter för att underlätta kontakten med myndigheten. Svårare handläggning, annat än att visa hur blanketter fylls i, som alltså kräver lite mer arbete från KI:s sida, ingår inte i serviceskyldigheten i Norrvings tolkning av förvaltningslagen. För att KI ska svara på svåra frågor måste ett ärende anhängiggöras. Så hur anhängiggörs ett ärende?

[till]
Karolinska Institutet
Bengt Norrving, Universitetsdirektör
Universitetsförvaltningen
171 77 STOCKHOLM

2013?02-­11
Dnr7737/2012?010

Angående ert brevsvar daterat 2013-02-01 till NewsVoice gillande Osher Centrum

Hänvisning till dnr: Dnr 7737 / 2012-010 och 7410/2011-101

 1. Kan du beskriva exakt hur ärende till Kl formellt avhängiggjörs [anhängiggörs] så att offentlighetsprincipen och Kl skyldighet att besvara frågor uppfylls.
 2. Du uppger att Kl kan ställa upp på ett fysiskt möte där vi diskuteras ytterligare frågor. Kan ni arrangera en lokal som har plats för ett filmteam?
 3. Om vi kan arrangera ett möte där ett filmteam närvarar för att göra inspelningar, vilka personer från Kl kommer att delta vid det mötet?

NewsVoice
Torbjörn Sassersson
Typografvägen 4
12613 Hägersten

[Ladda ner som PDF]

Kommentar: Jag råkade här skriva fel. Det ska naturligtvis inte vara “avhängiggjörs” utan istället “anhängiggörs”.

[från]
Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen
Bengt Norrving
Universtetsdirektör

2013-02-25
Dnr: 7737/2012-010

Som svar på brev av 2013-02-11 vill jag lämna följande information

 1. Ett “ärende” brukar i förvaltningsrättslig doktrin definieras som en frågeställning som myndigheten mot bakgrund av sitt uppdrag och tillämpliga författningar har att ta ställning till genom ett formenligt beslut. Ett typexempel från högskolans område är en ansökan om tillgodoräknande av kurs. Av högskoleförordningen framgår att tillgodoräknande ska ske under vissa förutsättningar. Inkommer en sådan ansökan måste högskolan anhängiggöra (ta upp) ett ärende och efter beredning fatta beslut om tillgodoräknande ska ske eller inte. Däremot gäller att allmänna frågor m.m. som inte utgör ärenden som myndigheten enligt gällande regelverk har till uppgift att handlägga, i stället normalt får hanteras inom ramen för serviceskyldigheten. Såsom du redan fått besked om har du, enligt Kls mening, redan fått de svar som du rimligen kan kräva inom ramen för serviceskyldigheten.
 2. Ett eventuellt möte syftar till att erbjuda en möjlighet till fördjupning och klargöranden till de svar du redan erhållit. Om behov föreligger av att dokumentera detta förefaller dator alternativt bandupptagning att vara en mer adekvat metod och en filminspelning är således inte aktuell.
 3. Vid ett eventuellt möte kommer personer som kan bidra till att mötets syfte uppfylls att delta.

Jag vill avslutningsvis påminna om den förvaltningsrättsliga praxis som medger myndigheterna att — efter särskilt meddelande därom — underlåta att gång efter annan besvara skrivelser med samma innehåll och som är grundade på samma omständigheter. Om du således ånyo återkommer i detta ärende på annat sätt än att endast boka tid för möte enligt ovan och utan att åberopa nya omständigheter, får vi härmed meddela att vi inte avser att besvara sådana skrivelser.

Bengt Norrving, Universitetsdirektör

[Ladda ner som PDF]

Stöd NewsVoiceKommentar: När Bengt Norrving försöker förklara hur ett ärende anhängiggörs tar han som exempel en elevförfrågan om tillgodoräknande av kurs, men förklarar egentligen inte hur det ska gå till, mer än att NewsVoice måste ansöka om att få ställa frågor.

Det verkar som om Bengt Norrving inte anser att KI behöver besvara frågor om Osher Centrum med hänvisning till hur ordet “ärende” i förvaltningsrättslig doktrin definieras. Norrving verkar tolka förvaltningslagen att det inte ingår i KI:s uppdrag att redovisa ekonomin i ett KI-projekt. Gäller det alla KI-projekt?

Bengt Norrving vill inte ha ett möte om ett filmteam medverkar och han vill inte berätta vilka personer som ska närvara vid mötet.

Hela brevet från Bengt Norrving osar intellektuell härskarteknik och han avslutar med att påpeka att om han får fler frågor som han anser redan fått svar avser han att inte längre besvara dessa skrivelser. Problemet är att frågorna som finns redovisade i artikeln “Osher Centrum: KI vill inte besvara fler frågor – Lokaler låsta och skylten är borta” aldrig besvarats.

Har du någon ide om hur utredningen av Osher Centrum ska kunna komma vidare? Kommentera gärna nedan.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Har någon bett att få komma upp till KI och se de kompletta datalistorna (transaktioner dag-för-dag) för det eller de konton där Osher-donationen administrerats. Detta borde rimligen vara offentliga handlingar. Ta med kamera och fotografera av sådant som anses intressant (tillåtet enligt lagen). Om man vägrar att visa listorna bör överklagan till Kammarrätten övervägas.

  • Har du mer info kontakta gärna NewsVoice via säker/anonym e-postadress (dvs din adress).

   editor snabela newsvoice.se

 • Jag är inte juridiskt kunnig men vi pratar väl ändå om avtalsbrott och förskingring av 43 milj kr!? Det är ju i högsta grad brottsligt. Varför inte bara polisanmäla dom? En intervju med makarna Osher ligger högt upp på önskelistan.
  Sen att svensk media inte vill skriva om detta är ju mycket intressant i sig. Vi borde skicka den här historien till fler medier i norden.
  En följdfråga till Osherskandalen och medias tystnad är – Hur stor kontroll har egentligen läkemedelsindustrin över svensk politik och media?

 • Jag instämmer till fullo i den starka kritiken av universitetsdirektör Bengt Norrving på KI.
  Han är en ytterst suspekt person som av KI:s ledning används för att mörklägga en mängd saker som inte tål dagens ljus. Och sådana saker finns det förvisso mycket gott om på KI. Ett antal exempel har getts i boken Forskning till Salu av Johan Thyberg.

 • Bengt borde kalla in Martin Ingmar till ett möte och reda ut vart pengarna tagit vägen. Det borde ligga i hans ansvar att besvara frågorna.

 • Martin Eriksson via Facebook:
  “Rimligen (utan vidare kunskap i förvaltningslagen) borde besvarande av frågor i ärendet ske individuellt till varje frågeställare (och därigenom talar vi knappast ens om samma ärende, utan varje ny korrsepondens borde ses som ett nytt ärende). Därigenom borde en lösning vara att bombardera med samma frågeställningar från olika frågeställare/avsändare. Om frågeställningarna dessutom formuleras olika hos varje frågeställare och ordningen byter plats, osv., så borde varje ny korrespondens kräva en del arbetsinsats (alltså inget standardsvar) och på slutet kanske resultatet blir svar på frågorna. Eventuellt blir resultatet en hänvisning till en svarssida på KI:s hemsida, men då krävs i alla fall att varje frågeställare som svar notifieras om förekomsten av KI:s svarssida. Denna form av utmattning kan förhoppningsvis fungera.”

  Mitt svar via Facebook:
  “Tack för analysen. Jag börjar tänka i samma termer. Det var över 4000 namn på protestlistan som klagade på att Osher Centrums pengar försnillas. Det vore onekligen intressant om det går att engagera dessa. Newsvoice skulle kunna lägga upp ett Osher-formulär som generar ett mail som går till ansvariga på KI. Personerna kan via formuläret fylla i färdiga frågor och kan sedan välja vilka som ska få det på KI. Varje mail går i kopia till registratorn. Varje mail blir ett nytt ärende. Varje ärende som inte besvaras kan bli föremål för en JO-anmälan eftersom KI då bryter mot skyldigheten att enligt förvaltningslagen skyndsamt besvara frågor från allmänheten. Vad sägs om det?”

  • Torbjörn, tack för tr.p. av informations från FB och frågan: ”Vad sägs om det?”!

   Det är fel tänk och handling om du vill, kan och vågar förstå när, var och varför!

   Brev kan i tid och rum vara EN värdehandling, för EN medborgare, som vill, kan och vågar förstå när, var och varför det allmänna (regeringen), enligt folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt, har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som i tid och rum i livet utvecklat rätt mental programvara ”Stop, Think and Act”

   ”Stop” A – vill du lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och VARFÖR?
   B – kan du lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och VARFÖR?
   C – vågar du lyda när, var och hur ELLER förstå när, var och VARFÖR?

   Med vänlig hälsning

   PS.
   Jag vill, kan och vågar mentalt i nutid och nära framtid förstå när, var och varför!
   DS.

 • Bengt Norrving slingrar sig värre än en inoljad ål, men det är inget som gynnar varken honom eller KI i det långa loppet. Det visar istället bara tvärtom på hur genomruttet och bedrövligt allting är och har gått till. Det stora problemet för dem är nog helt enkelt att det finns ingen forskning att redovisa, därför gör de allt de kan för att slippa konfrontering.
  Lokalerna står och har till största delen hela tiden stått tomma som en anställd bekräftade, pengarna 43 miljoner är borta.

  Vad gör man i detta fall? Ja det man kan göra är att sprida denna skandal till så många som möjligt och få det till ett stort folkuppror där alla tillsammans går och kräver svar.
  Det är naturligtvis mycket svårt att få mainstreammedia att skriva om detta, men försök få ut det till så många tidningar som möjligt och vi får gemensamt se till att sprida länkar om alla artiklar om detta till alla vi kan.

  Detta är en skandal utan dess like – må Martin Ingvar och de övriga få sina välförtjänta straff en vacker dag. Får han och de övriga inte de i detta liv så får de garanterat betala för det i nästa liv, lagen om karma kommer ingen undan…

 • Torbjörn, tack för kvalitet och säkerhet i producerat resultat i brev till och från VADÅ?

  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling, blir du i tid och rum medvetet eller omedvetet blåst/lurad på dina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om Bengt Norrving, kvalitetssäkrar brev till dig som privatperson u.p.a..

  Med vänlig hälsning

  • Det är inte bara Torbjörn, utan ALLMÄNHETEN, som blivit lurad! Den tid är förbi då ‘gubbar’ kunde hålla varandra om ryggen! Vi är många som vill ha svar beträffande Osher Centrum -skandalen!

   • Just det. Det handlar om att vi svenskar ska få tillgång till integrativ vård dvs integrerade alternativa behandlingsmetoder som tagits in i den vanliga primärvården. Det står tydligt i Osher-kontraktet. Martin Ingvar hävdar däremot att allmänheten inte förstått kontraktet, men döm själv.

    Se punkt 4:
    https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2011/11/Osher-Centrum-Donationsavtal-sid-1.png
    https://newsvoice.se/wp-content/uploads/2011/11/Osher-Centrum-Donationsavtal-sid-2.png

    • Torbjörn, tack för svar, men ett kontrakt är ett avtal mellan två eller flera parter, som värderas med stöd av den svenska modellen av kvalitet och säkerhet i tid och rum i avtalslagen och det är 180 grader från EU-rättens företräde och EU-domstolens tolkning och rättspraxis av kvalitet och säkerhet i EU-rätt.

     Martin Ingvar har rätt när han hävdar att allmänheten inte förstått kontraktet, för allmänheten är ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a., utan enskilda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om Karolinska Institutet som rättssubjekt producerat fördragsbrott.

     Med vänlig hälsning

   • Mayne, tack för svar, men ALLMÄNHETEN är inget rättssubjekt med rättskapacitet att i svensk domstol ANSVARA för ditt eller datt, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES/EU.

    Brev till Torbjörn är skrivet på brevpapper som tillhör ett rättssubjekt, men underskrivet av ett annat rättssubjekt. Två rättssubjekt som producent EN värdehandling (brev adresserat till EN enskild medborgare) är ett laglöst kollektiv u.p.a. utan värde för EN brevmottagare eller ALLMÄNHETEN i nutid, nära framtid och rum.

    Med vänlig hälsning

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *