Svensk läkare och KTH hittade höga halter av arsenik och tenn i Pandemrix

publicerad 16 april 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Dr Tore Persson, 2014. Foto: Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (SFIMH)

GRANSKNING. En svensk läkare dr Tore Persson vid Karolinska Institutet (KI) i samarbete med KTH gjorde ett skrämmande fynd när de undersökte Pandemrix injektionslösning. Mycket höga halter på nanopartikelnivå av de giftiga tungmetallerna arsenik och tenn fanns i vaccinet.

Text: Torbjörn Sassersson

NewsVoice fick ett tips om att en svensk läkare sommaren 2011 försökte väcka uppmärksamhet för orsakssammanhanget mellan Pandemrix och narkolepsi. LMV la locket på. Två år senare i april 2013 meddelade Ingemar Persson projektledare på LMV via “Läkemedelsvärlden” att de inte vet varför många fick narkolepsi efter massvaccineringen. Att problemet förblir “en gåta” verkar nämligen vara mycket praktiskt. En “gåta” leder varken till orsakssammanhang eller ansvar. Det betyder att myndigheterna kan begå samma misstag igen, bara ytan ser bra ut.

Foto: Wikimedia Commons

KI-läkaren larmade i juli 2011 Socialstyrelsen som skickade ärendet till Läkemedelsverket (LMV). Myndigheten engagerade sig påfallande långsamt. Först efter 2-3 månader gick LMV till vaccintillverkaren GlaxoSmithKline (GSK) som gjorde egna tester på “referensprover” och då hittades inga halter av tungmetallerna. LMV lät även ett laboratorium i Polen undersöka Pandemrix som fann tungmetallerna, men i låga halter.

Det verkar vara oklart om det finns oberoende källor som kan verifiera att “referensproverna” som undersöktes från början inte var giftfria vaccinvätskor. GlaxoSmithKline riskerar här miljardförluster om giftinnehållet blir allmänt känt. Deras tester är jäviga. 

Läkemedelsverket kände till rester av både tenn och arsenik i Pandemrix

I korrespondensen mellan läkaren och LMV kan utläsas att LMV känt till restmängder av både tenn och arsenik i adjuvanset i Pandemrix.

“Förekomsten av Arsenik i vaccinet bedöms bero på skvalen, som ingår i adjuvanset och utvinns från hajlever, innehåller Arsenik. Arsenikinnehållet i skvalen var känt under utredningen om godkännande av Pandemrix.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 19 aug 2011

“Varken tenn eller arsenik gör förmodligen någon nytta i vaccinet. De finns med i restmängder från tillverkningen av skvalen som ingår i adjuvanset till vaccinet, och utvinns ur hajlever. Restmängderna har varit kända vid utredningen inför vaccinet godkännande. Restmängder från tillverkningen anges normalt inte i produktinformationen [tex FASS]. Endast sådana restsubstanser som kan ge överkänslighetsreaktioner finns med.” / Peter Stjärnkvist, Läkemedelsverket, 3 okt 2011

KI-läkaren ifrågasätter poängen med förekomsten och ställer en rad mycket relevanta frågor om; nytta, vetenskaplighet, orsak och etik gällande förekomsten av arsenik och tenn i vaccinet.

Det är även anmärkningsvärt att LMV anser att tenn och arsenik inte kan ge “överkänslighetsreaktioner”. Vilka andra gifter och föroreningar  kan alltså finnas i vaccin som inte redovisas för att de inte anses ge några särskilda “överkänslighetsreaktioner”?

Inte bara kvicksilver i Pandemrix

LMV besvarar inte läkarens frågor, förutom att Peter Stjärnkvist medger att tungmetallerna knappast gör nytta. Han kommenterar istället utslätande att halterna är under vissa gränsvärden och därför inte kan “utgöra någon som helst hälsofara”. LMV uppger tex att halten av tenn i Pandemrix understiger godkänd mängd av tenn i modersmjölkersättning på 50 mg/kilo.

Att jämföra mängden av något som ska injiceras i kroppen med mängden av något som intas oralt är dock irrelevant.

Vår matsmältningskanal är försedd med en skyddande slemhinna som kan filtrera bort obehöriga ämnen och mikrober. Vid injektion direkt in i kroppen utsätts den för chock och reaktionerna kan bli ödesdigra. Några droppar injicerad mjölk kan vara tillräckligt för att döda en person, enligt uppgifter.

Det är anmärkningvärt:

 • att LMV kände till förekomsten av tenn och arsenik men ändå godkände det utan att ställa krav på GSK:s framställningsmetoder,
 • att LMV jämför halterna med “godkända” halter i modersmjölkersättning som om det vore normalt och acceptabelt med tenn och arsenik i mat till spädbarn,
 • att FASS inte redovisar dessa tungmetaller och
 • att GSK överhuvudtaget har en så dålig tillverkningsprocess som innebär rester av tenn och arsenik i vaccin.

Läkaren påpekar i ett mail till LMV:

“Om hälsovådliga ämnen förekommer i colloidal form (dvs nanostorlek) oannonserat i läkemedel som ges under hotfull stress (PANDEMI!), är det då förenligt med våra gemensamma etiska grundregler att i info till allmänheten ange att vaccinet “inte innehåller några nanopartiklar”?

“Som Du säkert känner till passerar colloidala partiklar obehindrat över BBB [blod-hjärnbarriären], placenta och nervcellers membran. In i den replikerande kärnan. Allt sker ju under förevändning att “spara antigen” vilket i min värld är liktydigt med att spara utgifter för läkemedelsföretagen. När skedde den glidningen från patientsäkerheten till att säkra utländska läkemedelsföretags vinster?” Källa

KTH vill ej lämna ut korrespondens och provsvar

NewsVoice sökte läkaren och fick efter en tid kontakt, men denne ville inte kommentera undersökningen utan menade att Läkemedelsverket får avgöra sakfrågan. När NewsVoice kontaktar KTH för att få ut korrespondens mellan KI och KTH samt resultaten från testerna svarar KTH att de inte tänker lämna ut några uppgifter, men att beslutet kan överklagas.

“De test som du nämner har utförts vid KTH/ICT-skolan och rör ett prov som har gjorts om det finns kemikalier i ett material. Det finns inga uppgifter om ett projekt vid KTH/ICT-skolan för detta utan man har hjälpt KI med en test. KTH har därmed inga handlingar att lämna ut enligt din begäran.” / Registrator, KTH, 5 april 2013

Undertecknad kontaktade även LMV för att få ut korrespondens i ärendet och fick ut ca 30 dokument. I dessa framkommer att tester genomförts och att frågor ställts, men det finns få bra svar.

Tar myndigheterna egentligen ansvar för vaccinsäkerheten?

Smittskyddsinstitutet skriver på sin hemsida: “Vacciner som används i Sverige är noggrant testade.” Det är fel. Pandemrix är ett exempel. Det var dåligt testat. Undertecknad var 2009 i kontakt med en mycket insatt person på företaget Crusell som importerade Pandemrix. Denne sa att Pandemrix var alldeles för dåligt testat och skulle därför själv inte ta det. Den uppfattningen verkade var allmän bland anställda på Crusell.

Ingemar Persson, LMVInte ens när Pandemrix bevisats vara skadligt ställer varken Smittskyddsinstitutet eller Läkemedelsverket några särskilda krav på vaccintillverkarna. Ingemar Persson på LMV sa under narkolepsipresskonferensen den 26 mars att myndigheten ansåg att massvaccineringen med Pandemrix var bra (27 min 30 sek). Samma typ av uttalande har flera gånger fällts av statsepidemiologen Annika Linde i radio och TV. Även när myndigheterna har misslyckats vill de varken erkänna eller se några särskilda behov av att bättra sig.

NewsVoice tillfrågade Linda Karlström som är redaktör för den vaccininformerande sajten Vaccin.me, vilka frågor hon ställer sig om LMV:s beteende och förekomsten av tenn och arsenik i vaccin.

Karlströms frågor:

1) Vad är det som säger att arsenik och tenn enbart skulle finnas i adjuvans och antigen? Varför analyserar de först inte hela vaccinsatsen och sedan varje enskild beståndsdel? Som jag förstår det har läkatren hittat de höga halterna av gifterna i adjuvansen, men vad är det som säger att han på ett korrekt sätt kunnat separera adjuvansen från resten av ingredienserna? Faktum kvarstår: KTH hittade höga halter av arsenik och tenn. Varför det?

2) Notera maxvärdena för arsenik och tungmetaller. Hur kan maxvärdena omfatta ett så brett spann? 5-20 ppm för tungmetaller totalt? Det är en milsvid skillnad på 5 ppm och 20 ppm. Det kan indikerar att de:
a) har svårt att mäta förekomsten på ett exakt sätt och
b) har garderat sig så att missar inte ska framstå som missar utan omfattas av det normala gränsvärdet.

3) Vacciner är innehållsosäkra produkter. Ingen vet exakt hur mycket av det ena och det andra en spruta innehåller, därför att vaccin inte är en homogen vätska. Det består av komponenter som är olika tunga som skiktar sig. Därför kan ingen vara säker på att en spruta är den andra lik, och därav uppstår så  kallade skadliga ”hot lots” som består av satser med helt galna proportioner eller kontaminerat innehåll.

4) I det material som LMV redovisat enligt offentlighetsprincipen saknas exakta redovisningar av testerna. När en vaccinkritiker andas avkrävs vetenskaplig forskning, men när vaccinkramare uttalar sig behöver dessa inte redovisa speciellt noggrant.

5) Varför slår inte alla ansvariga svenska myndigheter på rödljusen till dess att halterna av tungmetaller är utredda?

Vi kan vara säkra på att om det handlat om ett naturpreparat som innehållit rester av tenn och arsenik och dessutom gett narkolepsi hade de svenska myndigheterna krävt utredningar och åtal för de skyldiga samt via massmedia varnat svenska folket för alla naturpreparats otvivelaktiga farlighet. Det hade krävts lagändringar och omedelbara förbud.

Men nu var inte boven ett naturmedel utan ett vaccin. Då läggs locket på.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat och referenser

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Epoch Times nov 2022:  Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar Covid-19-vaccin – Granskning

  “Uppgifter som Epoch Times tagit del av visar att Läkemedelsverket godkände import av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till svenska medborgare.”

  https://www.epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion—Lakemedelsverket-blundar-568601

 • Epoch Times nov 2022:  Allvarliga fel i vaccinproduktion – Läkemedelsverket blundar Covid-19-vaccin – Granskning

  “Uppgifter som Epoch Times tagit del av visar att Läkemedelsverket godkände import av hundratusentals vaccindoser mot covid-19 som saknade ett viktigt certifikat som garanterar vaccinets säkerhet. Enligt uppgift från Folkhälsomyndigheten har dessa vaccin getts till svenska medborgare.”

  https://www.epochtimes.se/Allvarliga-fel-i-vaccinproduktion—Lakemedelsverket-blundar-568601

 • Life Science Sweden (29 maj 2020): FDA hittade föroreningar i diabetesläkemedel

  “Enligt läkaren Kristina Dunder på Läkemedelsverket är det känt sedan tidigar att nitrosaminföroreningar hittats i metforminprodukter. Sedan cirka en månaden tillbaka har läkemedelsföretag i Europa varit tvungna att testa sina metforminprodukter för den specifika föroreningen.”

  https://www.lifesciencesweden.se/article/view/721491/fda_hittade_fororeningar_i_diabeteslakemedel

 • Life Science Sweden (29 maj 2020): FDA hittade föroreningar i diabetesläkemedel

  “Enligt läkaren Kristina Dunder på Läkemedelsverket är det känt sedan tidigar att nitrosaminföroreningar hittats i metforminprodukter. Sedan cirka en månaden tillbaka har läkemedelsföretag i Europa varit tvungna att testa sina metforminprodukter för den specifika föroreningen.”

  https://www.lifesciencesweden.se/article/view/721491/fda_hittade_fororeningar_i_diabeteslakemedel

 • Vad jag förstår används ofta kvicksilver och andra metaller i liten mängd vid medicintillverkning. Min ena syster är allergisk mot metaller och tyvärr även allergisk mot all medicin hon behöver äta, detta har resulterat i att hon får ha högt blodtryck och fått propp i hjärnan! Man kan undra hur hon kan leva ett bra liv? Vilket hon inte har möjlighet till idag

 • Vad jag förstår används ofta kvicksilver och andra metaller i liten mängd vid medicintillverkning. Min ena syster är allergisk mot metaller och tyvärr även allergisk mot all medicin hon behöver äta, detta har resulterat i att hon får ha högt blodtryck och fått propp i hjärnan! Man kan undra hur hon kan leva ett bra liv? Vilket hon inte har möjlighet till idag

 • Allt handlar om pengar, och mellanhänder som godkänner dessa typer av vaccinationer, i slut ändan vi är förlorare. Frågan är om de som bestämmer dessa reglr har vaccinerat sig själva och sina nära. Svaret är NEJ

 • Allt handlar om pengar, och mellanhänder som godkänner dessa typer av vaccinationer, i slut ändan vi är förlorare. Frågan är om de som bestämmer dessa reglr har vaccinerat sig själva och sina nära. Svaret är NEJ

 • Följande är en, lång, Engelsk läsövning om Difteri och vaccinering mot denna ruskiga sjukdom.
  Kanske våra övertygade Homeopater och vaccinationsförnekare kan lära sig något om varför man vaccinerar.

  [text borttagen pga copyright-intrång dessutom vart texten helt malplacerad i sammanhanget]

 • En liten fråga, Gunnar Jansson skriver; “Det gäller Arsenicum (kvicksilver)”.

  Menar Du att Arsenik och kvicksilver är samma sak ?

  ERICOSCAR
  DEC 2013

 • Följande är en, lång, Engelsk läsövning om Difteri och vaccinering mot denna ruskiga sjukdom.
  Kanske våra övertygade Homeopater och vaccinationsförnekare kan lära sig något om varför man vaccinerar.

  [text borttagen pga copyright-intrång dessutom vart texten helt malplacerad i sammanhanget]

 • En liten fråga, Gunnar Jansson skriver; “Det gäller Arsenicum (kvicksilver)”.

  Menar Du att Arsenik och kvicksilver är samma sak ?

  ERICOSCAR
  DEC 2013

 • För de som drabbats av Narkolepsi, vill jag rekommendera den isopatiska metoden, vilket innebär att man potenserar upp en dos Pandemrix till D-30 eller högre och ger oralt. Den metoden har bevisats vara effektiv mot andra sjuka tillstånd som uppkommit efter förgiftning.

  I Indien finns Arsenik i grundvattnet på många platser, vilket gör att dricksvattnet blir giftigt och skapar sjukdomstillstånd hos människorna. Dessa sjuka tillstånd förbättras påtagligt om man ger Arsenik i hög potens. För den som är intresserad, sök på Google efter Homeopathic research arsenik.

 • För de som drabbats av Narkolepsi, vill jag rekommendera den isopatiska metoden, vilket innebär att man potenserar upp en dos Pandemrix till D-30 eller högre och ger oralt. Den metoden har bevisats vara effektiv mot andra sjuka tillstånd som uppkommit efter förgiftning.

  I Indien finns Arsenik i grundvattnet på många platser, vilket gör att dricksvattnet blir giftigt och skapar sjukdomstillstånd hos människorna. Dessa sjuka tillstånd förbättras påtagligt om man ger Arsenik i hög potens. För den som är intresserad, sök på Google efter Homeopathic research arsenik.

 • Finns det någon som krävt vetenskapliga bevis för att vaccin fungerar som sedan fått dessa presenterade?

  Vi vet att alla barnsjukdomar försvunnit till 80-90% innan vaccinationsprogrammen ens startat. NewsVoice.se och Vaccin.me har publicerat många artiklar och statistiska bevis på det.

  • En liten inflikning bara, barnsjukdomar är ingenting som ska vaccineras bort eller som man ska försöka undvika att barnen får. Barnsjukdomar fyller flera viktiga funktioner, de fungerar enligt den homeopatiska principen – de drar med sig något liknande ur DNA-strukturen och stärker upp barnen både på det fysiska, mentala och emotionella planet.

   I framtidens historieböcker kommer det stå berättat om vacciner som den största medicinska bluffen någonsin, därefter kommer all farmakologi.
   ALL vår läkande kraft finns i naturen – därför är det av yttersta vikt att vi är rädda om den!

 • Finns det någon som krävt vetenskapliga bevis för att vaccin fungerar som sedan fått dessa presenterade?

  Vi vet att alla barnsjukdomar försvunnit till 80-90% innan vaccinationsprogrammen ens startat. NewsVoice.se och Vaccin.me har publicerat många artiklar och statistiska bevis på det.

  • En liten inflikning bara, barnsjukdomar är ingenting som ska vaccineras bort eller som man ska försöka undvika att barnen får. Barnsjukdomar fyller flera viktiga funktioner, de fungerar enligt den homeopatiska principen – de drar med sig något liknande ur DNA-strukturen och stärker upp barnen både på det fysiska, mentala och emotionella planet.

   I framtidens historieböcker kommer det stå berättat om vacciner som den största medicinska bluffen någonsin, därefter kommer all farmakologi.
   ALL vår läkande kraft finns i naturen – därför är det av yttersta vikt att vi är rädda om den!

 • Horribelt. Och kan inte myndigheter och institutioner bli transparenta ? Så folk kan se och välja bort? Håller med att vaccinet är en av den största bluffen . Vi är lurade. Men jag har svårt att förstå att intelligenta människor i dag inte ser igenom det och vägrar att arbeta med fiffel och båg.

  Dax för ett arkiv för ovaccinerade barn och följa hur de mår. Men kanske inte, de kanske skulle spruta in något placebo men aluminium som de gjorde i Gardasil forskningens kontrollgrupp och såg till att de också fick biv.

  Vaccin har ju aldrig fungerat.

 • Om vaccinblandningen inte är homogen är det självklart att tungmetallerna sjunker och skiktar sig som du säger. Inom homeopatin är vi mycket kunniga om respektive medels effekt på den friska individen (prövningarna) Det gäller Arsenicum (kvicksilver) och Tenn, Skvalen däremot känner vi, mig veterligt, inte till hur människan påverkas av. Men redan 1976 såg man den negativa effekten av vaccinering.

  I Amerika vaccinerades redan då mot en befarad svininfluensaepidemi, som dock ej uppstod. Av de 50 milj som vaccinerades utvecklade 581 personer Guillain-Barres syndrom, en förlamande neuralgisk sjukdom. Detta antal var sju gånger större än för hela befolkningen. Oavsett vilket vaccin som ges är det enligt många homeopaters uppfattning förutsägbart att några av de vaccinerade blir sjuka därför att vi har en individuell mottaglighet för de gifter mm som ingår i vaccinet.

  Flera böcker har skrivits i detta ämne, där det mycket ingående redogöres för de ofta, mycket allvarliga, biverkningar som uppkommer efter en vaccination. Att många fick Narkolepsi efter Pandemrix är väl klarlagt, men enligt min uppfattning måste det finnas många fler skadade, dock med lindrigare symtom, som ej observerats.

  För mig är vaccinering den största medicinska bluffen hittills.

  • Ja Gunnar Jansson du har fullkomligt rätt men vi är effektivt tystade genom myndigheterna och läkemedelsbranschen försorg genom en dåligt undermålig registerstudie som inte omfattade vare sig primärvården eller privatvården. Bland insjuknade finns även neurologiska sjukdomen ME/CFS vilket totaltystats trots specialister på sjukdomen som sett samband och rapporterat in om våra skador, så går det till i trygga Sverige på 2000-talet.

 • Horribelt. Och kan inte myndigheter och institutioner bli transparenta ? Så folk kan se och välja bort? Håller med att vaccinet är en av den största bluffen . Vi är lurade. Men jag har svårt att förstå att intelligenta människor i dag inte ser igenom det och vägrar att arbeta med fiffel och båg.

  Dax för ett arkiv för ovaccinerade barn och följa hur de mår. Men kanske inte, de kanske skulle spruta in något placebo men aluminium som de gjorde i Gardasil forskningens kontrollgrupp och såg till att de också fick biv.

  Vaccin har ju aldrig fungerat.

 • Om vaccinblandningen inte är homogen är det självklart att tungmetallerna sjunker och skiktar sig som du säger. Inom homeopatin är vi mycket kunniga om respektive medels effekt på den friska individen (prövningarna) Det gäller Arsenicum (kvicksilver) och Tenn, Skvalen däremot känner vi, mig veterligt, inte till hur människan påverkas av. Men redan 1976 såg man den negativa effekten av vaccinering.

  I Amerika vaccinerades redan då mot en befarad svininfluensaepidemi, som dock ej uppstod. Av de 50 milj som vaccinerades utvecklade 581 personer Guillain-Barres syndrom, en förlamande neuralgisk sjukdom. Detta antal var sju gånger större än för hela befolkningen. Oavsett vilket vaccin som ges är det enligt många homeopaters uppfattning förutsägbart att några av de vaccinerade blir sjuka därför att vi har en individuell mottaglighet för de gifter mm som ingår i vaccinet.

  Flera böcker har skrivits i detta ämne, där det mycket ingående redogöres för de ofta, mycket allvarliga, biverkningar som uppkommer efter en vaccination. Att många fick Narkolepsi efter Pandemrix är väl klarlagt, men enligt min uppfattning måste det finnas många fler skadade, dock med lindrigare symtom, som ej observerats.

  För mig är vaccinering den största medicinska bluffen hittills.

  • Ja Gunnar Jansson du har fullkomligt rätt men vi är effektivt tystade genom myndigheterna och läkemedelsbranschen försorg genom en dåligt undermålig registerstudie som inte omfattade vare sig primärvården eller privatvården. Bland insjuknade finns även neurologiska sjukdomen ME/CFS vilket totaltystats trots specialister på sjukdomen som sett samband och rapporterat in om våra skador, så går det till i trygga Sverige på 2000-talet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *