Kvacksalveri – Ju fler diagnoser som ställs desto mer pengar får vårdcentralerna

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 maj 2013
- NewsVoice redaktion
diagnoser pengar

“I runt hälften av landets landsting får vårdcentralerna ersättning baserad på hur många och vilka diagnoser patienterna får. Tanken är att pengar ska gå till de mest vårdtunga patienterna. Men flera vårdcentraler har missbrukat landstingens ersättningssystem och satt orimligt många och ibland felaktiga diagnoser på sina patienter”, skriver Sveriges Radio.

“Läkarna på vårdcentralerna inom landstinget i Jönköpings län sätter onödigt många diagnoser på sina patienter för att få in mer pengar. Det konstaterar primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet”, skriver SVT.

“Det system som fördelar landstingens pengar till vårdcentralerna kan manipuleras genom att läkare skriver fler diagnoser än vad som krävs för en patient. Det så kallade ACG-systemet används på runt hälften av Sveriges landsting och Ekots granskning visar att antalet diagnoser ökat rejält på många vårdcentraler i landet sedan det infördes”, skriver Sveriges Radio.

“Hälften av landstingen i Sverige ger vårdcentralerna ersättning beroende på hur många diagnoser som deras patienter får”. Det skriver P4 Jönköping.

“En 77-årig man fick 19 olika diagnoser, efter att varit på kontroll för hjärtrymti. Bland annat har han fått diagnoserna ospecifierad ångesttillstånd och lindrig synnedsättning”, skriver Jönköpings Nytt.

“I Jönköping har till exempel vid en granskning landstinget funnit att det skrivits orimligt många diagnoser, på vissa patienter upp till 40 diagnoser”, skriver Sveriges Radio.

“Systemet försvarades i går av några flummiga politikerföreträdare som hävdade värdet av att patienter får en “helhetsbeskrivning”. Struntprat! Vårdens resurser är begränsade och skall gå till väsentligheter”, konstaterar ledaren i GP.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det som hjälper emot ADHD vilket jag har är en matsked olivolja, sen en matsked blackseed oil (svartkummin olja) och mycket frukt och daddlar speciellt. Dagligt intag.

 • Det som hjälper emot ADHD vilket jag har är en matsked olivolja, sen en matsked blackseed oil (svartkummin olja) och mycket frukt och daddlar speciellt. Dagligt intag.

 • Bo Sonnsjös kommentar och information om begreppet Vetenskap och Beprövad erfarenhet är ett välkommet insalg i debatten om den svenska sjukvården, vilken är under all kritik.

  Jag är själv specialiserad inom området hörsel- och balansrubbningar, inom vilket jag även forskar och är publicerad i MEDLINE-indexerad, vetenskaplig litteratur.

  På min klinik behandlar jag såväl akuta som kroniska tillstånd: plötslig hörselnedsättning, Ménières sjukdom, överkänslighet för ljud, tinnitus, kroniska öroninflammationer, kronisk hörselnedsättning, balandsrubbningar, yrsel med flera sjukdomstillstånd. De svenska landstingen har ingen verksam behandling att erbjuda dessa patientgrupper utan har lekstuga med sjuka människor som ibland remitteras till meditationsträning och beteendeterapi. Sådant satsar sjukvården på när den har givit upp – något måste man ju göra…

  det krävs en revolution på hälso- och sjukvårdens område. Städa ut alla gamla dammiga landstingspolitiker och läkare – flockdjur finns det ingen plats för inom sjukvården.

  I ledningsgrupperna behövs det individer som vågar implementera relativt nya metoder i sjukvårdsverksamheterna. Det behövs en mångfald behandlingsmetoder för att förbättra chanserna att tillfriskna eller få lindring. Ju fler metoder som finns att tillgå desto bättre för den enskilde patienten men av vårdpersonalen kräver det ju en hel del i kunskaps- och kompetensväg.

 • Bo Sonnsjös kommentar och information om begreppet Vetenskap och Beprövad erfarenhet är ett välkommet insalg i debatten om den svenska sjukvården, vilken är under all kritik.

  Jag är själv specialiserad inom området hörsel- och balansrubbningar, inom vilket jag även forskar och är publicerad i MEDLINE-indexerad, vetenskaplig litteratur.

  På min klinik behandlar jag såväl akuta som kroniska tillstånd: plötslig hörselnedsättning, Ménières sjukdom, överkänslighet för ljud, tinnitus, kroniska öroninflammationer, kronisk hörselnedsättning, balandsrubbningar, yrsel med flera sjukdomstillstånd. De svenska landstingen har ingen verksam behandling att erbjuda dessa patientgrupper utan har lekstuga med sjuka människor som ibland remitteras till meditationsträning och beteendeterapi. Sådant satsar sjukvården på när den har givit upp – något måste man ju göra…

  det krävs en revolution på hälso- och sjukvårdens område. Städa ut alla gamla dammiga landstingspolitiker och läkare – flockdjur finns det ingen plats för inom sjukvården.

  I ledningsgrupperna behövs det individer som vågar implementera relativt nya metoder i sjukvårdsverksamheterna. Det behövs en mångfald behandlingsmetoder för att förbättra chanserna att tillfriskna eller få lindring. Ju fler metoder som finns att tillgå desto bättre för den enskilde patienten men av vårdpersonalen kräver det ju en hel del i kunskaps- och kompetensväg.

 • Hej Panne, intressant att du tar upp det där med vetenskaplig dokumenterad effekt, bra! Är du medveten om att mer än halva sjukvården som du företräder saknar vetenskaplig evidens bakom era behandlingsmetoder? Läs lite fakta om det här: http://dagenshomeopati.se/2012/12/17/evidens/
  Du känner tydligen inte heller till att det finns mycket vetenskaplig fakta bakom alternativa behandlingsmetoder, se bara på Pub Med där det finns tusentals vetenskapliga studier.
  Du verkar leva i en mycket fysisk värld där bara allt mätbart, synligt osv. har inverkan på hälsan. Du ska veta att det är bara en bråkdel av vår fysiska värld som vetenskapligt kan bevisas. Du missar och glömmer helt bort allt övrigt som är den största biten, dags att tänka om kanske?
  Här kan du läsa lite mer så kanske du förstår skillnaderna mellan alternativmedicin och skolmedicin (som många gånger är rena kvacksalveriet) http://www.teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/ett_inlagg_fran_alternativmedicinen.pdf

 • Desinformation inom sjukvården tycks tillåtas få existera av skilda skäl, inte bara genom att man inom landstingsvården i vissa delar av landet berikat sig genom att förse patienter med ett antal olika diagnosförslag – av vilka många egentligen inte har med grundorsaken till varför patienter sökt sig till vården. Många exempel på detta fenomen har rapporterats senaste tiden.

  Att felaktigt ange skäl för att ge extra ekonomisk avkastning är en form av bedrägeri, som måste bekämpas med alla medel. Att se mellan fingrarna på beskrivet sätt kan inte få tolereras bara för att få bättre ekonomi på t ex en vårdcentral.

  Desinformation på likartat sätt förekommer i andra verksamheter, vilka indirekt har med mindre god vård att göra – men som ännu inte uppmärksammats tillräckligt mycket.

  Antag att någon drabbats av en trafik- eller fallolycka, som medfört att arbetsförmågan allvarligt påverkats. Olika former av försäkringar skulle då hjälpa en drabbad att få kompensation under viss tid för att inte dennes ekonomi skall kraschlanda. I vårt välorganiserade samhälle finns institutioner som Försäkringskassan och försäkringsbolag, som då skall träda in och hjälpa den drabbade.

  Dessa verksamheter har anställda läkare, vilka i rollen som välbetalda tjänstemän skall bedöma om den drabbades besvär rimligtvis orsakats av inträffad olycka.

  Sådana medhjälpare brukar kallas för försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) eller “sakkunniga”. Med hjälp av sin mångåriga erfarenhet inom sjukvården skall FMR förhindra att bedragare skall få utnyttja möjligheterna till ersättningar, som de inte är berättigade till. Sina slutsatser drar de genom att läsa journaler och intyg – utan att träffa den drabbade – en betydande källa till felslut gällande sambandsfrågor! Många grava misstag av Försäkringskassans anställda har återkommande rapporterats i våra massmedier under de senaste åren.

  Då många skadedrabbade ansett sig ha blivit felaktigt hanterade av sina försäkringsbolag eller Försäkringskassan har handikapporganisationer, som t ex Nackskadeförbundet, börjat jämföra uppgifter från journaler och intyg, med vad FMR framfört i domstolsprocesser.

  Det visar sig då att påfallande ofta har FMR framfört uppgifter, vilka inte stämmer med vad som hände i den enskilda olyckan. Vid systematisk analys visar det sig att många FMR använder i stort sett samma återkommande och odefinierade argument. Dessa brukar användas för att förneka att samband råder mellan inträffad olycka och de besvär som uppkommit.

  Återkommande skäl för att underkänna en skadedrabbads krav på ersättning har t ex varit begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”, som inte bygger på gediget genomförd forskning!

  Kontroll med myndigheterna Socialstyrelsen och SBU, samt med Sveriges Läkarförbund gav ett förbluffande besked! Förteckning saknas över vilka metoder för utredning och behandling som uppfyller villkoret att kunna användas i sjukvårds- eller försäkringssammanhang!

  Kontroll med lagstiftaren, Justitiedepartementet och Regeringskansliet visar att det uttrycket inte ens är definierat!

  Sedan många skadade i Sverige förnekats ersättning både från Försäkringskassan eller det egna försäkringsbolaget – med hänvisning till detta uttryck som saknar både innehåll och definitioner kontaktades EU-kommissionen.

  Vid mötet den 30 april 2013 med EU-kommissionen gavs beskedet att det var totalt förbjudet att få använda begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” i medicinska och juridiska sammanhang. Samtidigt framhölls även att liknande odefinierade begrepp också skulle vara totalt förbjudna inom EU/EES-området.

  En stor genomgång av domslut, journaler och intyg har påvisat att påfallande många påståenden från FMR inte stämde med vad ledande internationell forskning kommit fram till.

  Således finns betydande likheter mellan hur man inom sjukvård och försäkringssystemen berikar sig på ett bedrägligt sätt. I det ena fallet genom att hänvisa till inte adekvata diagnoser, i det andra fallet genom att förneka att samband råder mellan inträffade olyckor och uppkomna besvär!

  Skall det få gå till på beskrivet sätt i ett samhälle, som säger sig stå för god vård, trygghet och omsorg?

  Är det inte meningen att Hippokrates etikregler skall gälla för alla läkare, även när de fungerar som “sakkunniga” eller “försäkringsmedicinska rådgivare”?

  Kanske skulle dessa saker kunna vara något för Janne Josefsson och Uppdrag Granskning att ta tag i? Varför har så inte skett ännu? Är det några som inte önskar att dessa saker blir granskade?

  Är det inte dags att Regering och Riksdag ser till att våra grundläggande medborgerliga rättigheter återupprättas? Eller är det budgetskäl som förhindrar att en granskning sker?

 • Hej Panne, intressant att du tar upp det där med vetenskaplig dokumenterad effekt, bra! Är du medveten om att mer än halva sjukvården som du företräder saknar vetenskaplig evidens bakom era behandlingsmetoder? Läs lite fakta om det här: http://dagenshomeopati.se/2012/12/17/evidens/
  Du känner tydligen inte heller till att det finns mycket vetenskaplig fakta bakom alternativa behandlingsmetoder, se bara på Pub Med där det finns tusentals vetenskapliga studier.
  Du verkar leva i en mycket fysisk värld där bara allt mätbart, synligt osv. har inverkan på hälsan. Du ska veta att det är bara en bråkdel av vår fysiska värld som vetenskapligt kan bevisas. Du missar och glömmer helt bort allt övrigt som är den största biten, dags att tänka om kanske?
  Här kan du läsa lite mer så kanske du förstår skillnaderna mellan alternativmedicin och skolmedicin (som många gånger är rena kvacksalveriet) http://www.teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/ett_inlagg_fran_alternativmedicinen.pdf

 • Desinformation inom sjukvården tycks tillåtas få existera av skilda skäl, inte bara genom att man inom landstingsvården i vissa delar av landet berikat sig genom att förse patienter med ett antal olika diagnosförslag – av vilka många egentligen inte har med grundorsaken till varför patienter sökt sig till vården. Många exempel på detta fenomen har rapporterats senaste tiden.

  Att felaktigt ange skäl för att ge extra ekonomisk avkastning är en form av bedrägeri, som måste bekämpas med alla medel. Att se mellan fingrarna på beskrivet sätt kan inte få tolereras bara för att få bättre ekonomi på t ex en vårdcentral.

  Desinformation på likartat sätt förekommer i andra verksamheter, vilka indirekt har med mindre god vård att göra – men som ännu inte uppmärksammats tillräckligt mycket.

  Antag att någon drabbats av en trafik- eller fallolycka, som medfört att arbetsförmågan allvarligt påverkats. Olika former av försäkringar skulle då hjälpa en drabbad att få kompensation under viss tid för att inte dennes ekonomi skall kraschlanda. I vårt välorganiserade samhälle finns institutioner som Försäkringskassan och försäkringsbolag, som då skall träda in och hjälpa den drabbade.

  Dessa verksamheter har anställda läkare, vilka i rollen som välbetalda tjänstemän skall bedöma om den drabbades besvär rimligtvis orsakats av inträffad olycka.

  Sådana medhjälpare brukar kallas för försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) eller “sakkunniga”. Med hjälp av sin mångåriga erfarenhet inom sjukvården skall FMR förhindra att bedragare skall få utnyttja möjligheterna till ersättningar, som de inte är berättigade till. Sina slutsatser drar de genom att läsa journaler och intyg – utan att träffa den drabbade – en betydande källa till felslut gällande sambandsfrågor! Många grava misstag av Försäkringskassans anställda har återkommande rapporterats i våra massmedier under de senaste åren.

  Då många skadedrabbade ansett sig ha blivit felaktigt hanterade av sina försäkringsbolag eller Försäkringskassan har handikapporganisationer, som t ex Nackskadeförbundet, börjat jämföra uppgifter från journaler och intyg, med vad FMR framfört i domstolsprocesser.

  Det visar sig då att påfallande ofta har FMR framfört uppgifter, vilka inte stämmer med vad som hände i den enskilda olyckan. Vid systematisk analys visar det sig att många FMR använder i stort sett samma återkommande och odefinierade argument. Dessa brukar användas för att förneka att samband råder mellan inträffad olycka och de besvär som uppkommit.

  Återkommande skäl för att underkänna en skadedrabbads krav på ersättning har t ex varit begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet”, som inte bygger på gediget genomförd forskning!

  Kontroll med myndigheterna Socialstyrelsen och SBU, samt med Sveriges Läkarförbund gav ett förbluffande besked! Förteckning saknas över vilka metoder för utredning och behandling som uppfyller villkoret att kunna användas i sjukvårds- eller försäkringssammanhang!

  Kontroll med lagstiftaren, Justitiedepartementet och Regeringskansliet visar att det uttrycket inte ens är definierat!

  Sedan många skadade i Sverige förnekats ersättning både från Försäkringskassan eller det egna försäkringsbolaget – med hänvisning till detta uttryck som saknar både innehåll och definitioner kontaktades EU-kommissionen.

  Vid mötet den 30 april 2013 med EU-kommissionen gavs beskedet att det var totalt förbjudet att få använda begreppet “vetenskap och beprövad erfarenhet” i medicinska och juridiska sammanhang. Samtidigt framhölls även att liknande odefinierade begrepp också skulle vara totalt förbjudna inom EU/EES-området.

  En stor genomgång av domslut, journaler och intyg har påvisat att påfallande många påståenden från FMR inte stämde med vad ledande internationell forskning kommit fram till.

  Således finns betydande likheter mellan hur man inom sjukvård och försäkringssystemen berikar sig på ett bedrägligt sätt. I det ena fallet genom att hänvisa till inte adekvata diagnoser, i det andra fallet genom att förneka att samband råder mellan inträffade olyckor och uppkomna besvär!

  Skall det få gå till på beskrivet sätt i ett samhälle, som säger sig stå för god vård, trygghet och omsorg?

  Är det inte meningen att Hippokrates etikregler skall gälla för alla läkare, även när de fungerar som “sakkunniga” eller “försäkringsmedicinska rådgivare”?

  Kanske skulle dessa saker kunna vara något för Janne Josefsson och Uppdrag Granskning att ta tag i? Varför har så inte skett ännu? Är det några som inte önskar att dessa saker blir granskade?

  Är det inte dags att Regering och Riksdag ser till att våra grundläggande medborgerliga rättigheter återupprättas? Eller är det budgetskäl som förhindrar att en granskning sker?

 • For noe vissvass! Alternativterapeuter tilbyr som regel “behandling” som de ikke har lov til å kalle behandling fordi den er uten vitenskapelig dokumentert effekt. Dernest kan du ta deg i nesa på at de “tilfeldigvis” har noe lurium som virker og den kan kjøpes til blodpris. Så ikke prøv deg med å rakke ned på skolemedisinen i dette tilfellet, Janne – her er det refusjonssystemet som må ta skylden. Og hva er ditt forslag til annen måte å gjøre det på?

 • For noe vissvass! Alternativterapeuter tilbyr som regel “behandling” som de ikke har lov til å kalle behandling fordi den er uten vitenskapelig dokumentert effekt. Dernest kan du ta deg i nesa på at de “tilfeldigvis” har noe lurium som virker og den kan kjøpes til blodpris. Så ikke prøv deg med å rakke ned på skolemedisinen i dette tilfellet, Janne – her er det refusjonssystemet som må ta skylden. Og hva er ditt forslag til annen måte å gjøre det på?

 • Inom skolmedicinen är det tydligen helt okej att behandla patienter precis hur som helst, bara för att få in maximalt med pengar. Hade en alternativterapeut gjort likadant hade denne garanterat blivit avstängd och fått dryga böter.
  Många kallar alternativmedicin för kvacksalveri men man undrar verkligen inte om det är tvärtom!

 • Inom skolmedicinen är det tydligen helt okej att behandla patienter precis hur som helst, bara för att få in maximalt med pengar. Hade en alternativterapeut gjort likadant hade denne garanterat blivit avstängd och fått dryga böter.
  Många kallar alternativmedicin för kvacksalveri men man undrar verkligen inte om det är tvärtom!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *