Osher Centrum – Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm 2 maj 2013

publicerad 7 maj 2013
- av NewsVoice
Osher Centrum

Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm

Datum: 2013-05-02

Torbjörn Sassersson (19650508-xxxx)
Undersökande journalist
Typografvägen 4, 126 53 Hägersten
E-post: sasser@sasser.net
Tel: 08-xx xx xx, 070-728 00 20

Karolinska Institutet
171 77 STOCKHOLM

Jag överklagar härmed Karolinska Institutets (KI) beslut att inte ge ut kompletta offentliga uppgifter om ekonomi och verksamhet för Osher Centrum på KI. Jag ber Förvaltningsrätten ompröva Bengt Norrvings beslut.

Universitetsdirektör på KI Bengt Norrving hävdar att alla frågor besvarats men det stämmer inte. En serie frågor som redovisas i denna överklagan är ännu obesvarade.

Norrving menar även att det inte ingår i KI:s ”serviceskyldighet” att besvara frågorna. Det kan rimligen inte stämma.

Undertecknad samarbetar med två personer på xxxxxxxxx varav den ena är jurist. De har tagit fram frågor kring misstänkta ekonomiska ”brister” i Osher Centrums ekonomi och det är sannolikt här skon klämmer. Merparten av resterande frågor som ställts kräver bara enkla en-ords-svar. Jag vill att samtliga frågor besvaras (bilaga 1). Bevis för att KI:s representant vägrar besvara frågorna och dennes skäl till det bifogas. Fem skrivelser utöver bilaga 1 bifogas.

Jag ber Förvaltningsrätten i Stockholm pröva följande:

  • Har Bengt Norrving, på det sättet denne förklarar sig, rätten att kringgå offentlighetsprincipen och därmed skaffat sig möjligheten att vägra besvara frågorna?
  • Har Bengt Norrving, på det sättet denne förklarar sig, rätten att kringgå förvaltningslagen och därmed skaffat sig möjligheten att vägra besvara frågorna?
  • Jag ber Förvaltningsrätten pröva om Bengt Norrving begått ett tjänstefel i sin vägran att besvara frågorna och upplysa undertecknad om vilket paragraf, lag och/eller regel som i så fall brutits.
  • Jag ber Förvaltningsrätten pröva om Bengt Norrving begått ett tjänstefel när denne i skrivelsen från den 25 februari, 2013 (sista stycket) och skrivelsen daterad 1 februari, 2013 (sista stycket) begår ett tjänstefel när denne ställer ett slags ultimatum att frågor endast besvaras vid ett fysiskt möte och inte skriftligen. Har Norrving som tjänsteman rätten att ställa det kravet?
  • Jag ber Förvaltningsrätten pröva om Bengt Norrving i sina skrivelser på annat sätt inte följt tillämpliga  lagar och paragrafer i ärendet. Tex har Norrving inte uppgivit i vissa skrivelser hur lång tid som undertecknad haft på sig att överklaga besluten.

[undertecknad]