Hjärnkontroll: Den galne professorn – Dr Ewen Cameron

publicerad 25 juni 2013
- Robert Naeslund

Dr Ewen Cameron

Hans vansinne var säkert inte större än många andra professorers inom hjärnkontroll-området men han avslöjades. Han var en världsledande auktoritet, höll i omfattande experimentella projekt, hade varit president för tio av världens mest ärade medicinska och psykiatriska sammanslutningar, men fick ett slut som ingen annan – att ställas inför rätta efter sin död.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Det handlar om en av världens mest ansedda läkare och psykiatriker. Han deltog vid Nürnbergrättegångarna som expert, undersökte Rudolf Hess, blev 1953 ordförande för the World Psychiatric Associations och hans idéer kom att tillämpas internationellt. Dr Ewen Cameron var chef för de psykiatriska klinikerna på Allen Memorial Institute of Psychiatry och Royal Victoria Hospital i Montreal, dessutom var han en ledande forskare med tjänst på McGill University med eget hjärnkontrollabb i källaren på Allen Memorial.

Hans metoder var motsvarande vad de nazistiska läkarna dömdes för och han började sitt samarbete med CIA under 1950-talet. Kanadas Department för Health and Welfare anslog medel i flera omgångar, redan från 1950-talets första år till experiment med patienter.

Ett av de första projekten med beteckningen 604-5-14 (1950-54) fick 17,875 dollar för skapandet av ett beteendelaboratorium där forskning skulle bedrivas med intensiv elchockbehandling, isolering och psykisk press. Det som kallades psykisk press uppfyller kraven för tortyr, som hans offer och andra beskrev det. Den metoden används numera i Sverige.

Ett anslag på 51,860 dollar gavs till experimentet: ”Studier beträffande faktorer som gynnar eller hämmar personlighetsförändring hos individer vilka utsatts för upprepade verbala signaler”. Med radiokommunikation kunde man överföra s.k. verbala signaler. De uppfattades som tal och kommunikationen pågick 16 timmar om dygnet och sju dagar i veckan, som forskningsrapporterna omtalar:

”The intensive repetition 16 hours a day for seven days, of the pre-arranged verbal signal…”

Ett annat projekt förklarades med orden:

”…constant repetition, particularly as far as the patient is concernned may result in exhaustion of his defenses.”

Metoden gick ut på att utsända budskap som överfördes in i det undermedvetna. Ett viktigt medel för Dr Camerons beteendeförändringsprogram var att skapa bestående minnesförlust hos patienten. Den indelades i tre avsnitt där patienterna blev utsatta för en allt starkare påverkan att minnet reducerades, det normala tidsbegreppet förkortades och under slutstadiet kom patienten att förlora alla sina känslor, sin personlighet och sina egenskaper.

Dr Cameron skrev:

”…Under detta stadium kan patienten kanske inte gå utan stöd, äta själv…alla schizofrena symptom är borta. Kommunikationen är kort och knappast spontan, svaren på frågor är inte på något sätt beroende av tidigare minnen eller aningar om framtiden.”

Ewen-Cameron-bookHan såg inte människan som bärare av framtiden utan det var de med kunskaper inom psykologi, psykiatri och sociologi som med hjärnteknologi och beteendevetenskaplig planering skulle styra vårt samhälle. En idé som nu också det svenska försvarsdepartementet med sitt forskningsorgan FOI står bakom (se video).

De svenska forskarna använder nu samma metoder Dr Cameron utarbetade och FOI, Sveriges största forskningsorgan, har storskaliga projekt i direkt nedstigande led från Dr Camerons idévärld.

Han hade ett inflytande på hela västvärldens psykiatri som ingen tidigare haft. Hans åsikter och värderingar kom att omsättas till verklighet vid psykiatriska kliniker runt om i världen, både i USA, på Filipinerna, i Spanien, Australien och Sverige. Tack vare det internationella nätverket för professionella relationer, hade Allan Memorial Institute på kort tid blivit en av de främsta institutionerna i världen för psykiatrisk forskning.

Han var pionjär av forskningen som överförde meddelanden direkt in i hjärnorna på sina offer. Forskningsrapporter behandlade tex: ”…individuals exposed to prolonged repetition of verbal signals” och ”The effects upon behaviour of the repetition of verbal signals” eller att överföra budskap direkt in i det omedvetna som: ”A study of ultracoinceptual communication”.

Experimenten han utförde med de intagna var brutala, många lär inte ha överlevt och flera av de som gjorde det blev aldrig mer friska. Trots det fanns en grupp patienter som klarade av att få publicitet omkring vad de utsatts för. Undersökningarna som tog vid klargjorde att Dr Cameron uppburit ekonomiska anslag för hänsynslösa hjärnexperiment av både Kanadas Socialdepartement och CIA.

Det var när den gruppen av f.d. patienter lyckades få CIA under åtal och rättegången skulle äga rum i Washington, USA 1988, som massmedia fick kännedom om Dr Cameron och hans forskning, men också av CIA:s internationella hjärnprojekt där man upprättat samarbete med läkare i olika länder.

För att undvika den värsta publiciteten en juridisk process skulle föra med sig föredrog CIA att betala skadestånd till offren mot att de inte omtalade vad de utsatts för. I samband med avslöjandena publicerades ett flertal böcker om Dr Cameron, CIA och hjärnkontroll – Journey Into Madness av Gordon Thomas, A Father, A Son and the CIA av Harvey Weinstein och In the Sleep Room av Anne Collins, alla 1988-1989.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Även om det var ett par år sedan artikeln och inläggen publicerades kan man se hur den snurrar till det i huvudena på de flesta. Egentligen handlar alla kommentarer om nåt annat än inlägg till artikeln “Den galne professorn”. Ni huvudlösa som tappar bort ämnet utan mer verkar vara i behov av att kommunicera med nån har helt glömt bort vad det handlar om. Först ämnet hjärnkontroll och hur det utvecklats och i andra hand hur en av världens ledande psykiatriker var med i den utvecklingen för 60 år sedan. All yrsel som demonstreras ger en god bild av hur missledande, ja snurriga ord och påståenden, kan ha kommit in i hjärntvättade offer, som egentligen inte vet vad ni talar om. Hjärnkrasch kan man kalla det – och det var inledningen som Cameron drog upp med sin hjärntvätt.

 • Även om det var ett par år sedan artikeln och inläggen publicerades kan man se hur den snurrar till det i huvudena på de flesta. Egentligen handlar alla kommentarer om nåt annat än inlägg till artikeln “Den galne professorn”. Ni huvudlösa som tappar bort ämnet utan mer verkar vara i behov av att kommunicera med nån har helt glömt bort vad det handlar om. Först ämnet hjärnkontroll och hur det utvecklats och i andra hand hur en av världens ledande psykiatriker var med i den utvecklingen för 60 år sedan. All yrsel som demonstreras ger en god bild av hur missledande, ja snurriga ord och påståenden, kan ha kommit in i hjärntvättade offer, som egentligen inte vet vad ni talar om. Hjärnkrasch kan man kalla det – och det var inledningen som Cameron drog upp med sin hjärntvätt.

 • @ Bertil NätvÄrkselev 15 augusti, 2013 at 14:24:

  Det räcker inte att veta vad som står i SOU 1997:194, man måste också ha stenkoll på EU direktiv som ej implementerats som de borde och där detta lett till att man lidit skada. Du upprepar ofta att laglösa kollektiv utan personlig risk strider mot EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis. Kanske du härmed avslöjar att det sedan 1974 borttagna tjänstemannaansvaret med följd tjänstemän utan personligt ansvar strider mot EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis. Vilket i så fall skulle innebära att varje skada en tjänsteman åsamkat en enskild innebär skadeståndsansvar. Är det i så fall den enskilde människan (tjänstemannen) som åsamkat skadan som enligt EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis ska betala skadeståndet, eller är det “det allmänna”? EU-rätten går naturligtvis före grundlag.

  Funderar Leif Erlingsson.

  • Ställer mig frågande på ett plan jag inte är helt säker på vad det innebär, men varför skulle EU-rätt överträffa grundlag. En nation borde vara suverän, till att börja med. Ur ett naturrättsperspektiv är hackordningen dessutom högre makt – människa -juridisk person i fallande ordning. Enligt nuvarande praxis är det större juridisk person – mindre juridisk person -ev myndighet – människa – annat.

   För mig kan detta upplevas som ett grundläggande moment att begrunda.

   Funderar Anders.

   • anders: “varför skulle EU-rätt överträffa grundlag“.
    Om ditt mål är världsregering så är detta nödvändigt.
    Om ditt mål är människans frigörelse och lokalbestämmande så är detta själva antitesen.

    • Den lilla nationens grundlag måste ju med nödvändighet ha större tyngd än en större juridisk enhet. Om man ser det ur ett Freeman-perspektiv. Vi kan kalla det vad vi vill men i slutändan så är min tes ändå att människans rättigheter från födsel är suveräna gentemot allt annat som kastas i dess riktning.

     Hur skulle en regering eller parlament kunna erbjuda rättigheter till en fri människa som har dessa från födseln?

     Allt de har att komma med är avtal och privilegier. Och medvetenheten om detta är låg generellt. Därav problematiken.

  • @ 16 augusti, 2013 at 02:19

   Tack för Dina producerade funderingar, @ 16 augusti, 2013 at 02:19 genererade av Din under förbrukad tid i livet utvecklade enskilda mentala kunskap att i nutid och rum tänka och handla resurssnålt, eller?.

   Du TROR att det inte räcker att VETA vad som står i SOU 1997:194, men det är 180 grader från min i livet utvecklade mentala VETSKAP, att i nutid och rum tänka och handla resurssnålt med hjälp av funktionell energi (eFergi). Vad som står i SOU 1997:194, är EU-domstolens rättspraxis och det är RÄTTSSÄKERT i nutid, nära framtid och rum.

   Även om Du har stenkoll på EU-direktiv, så har mitt mentala Jag utvecklat enskild ägd mental kunskap, tänk och handling, om att kvalitet och säkerhet i nutid och rum i EU-kommissionens direktiv SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EU-rätt och EU-domstolens tolkning och rättspraxis.

   Jag upprepar att ordet/begreppet ”man” i Dina budskap INTE har den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EES eller Europeiska unionen, SKYDDAR enskild medborgare som förstår när, var och VARFÖR.

   Leif, mitt mentala Jag har i budskap sedan 1979 informerat marknaden om att det är arbetsgivaren som rättssubjekt, med rättskapacitet i domstol, som sedan 1974 har tjänstemannasvar för humana resurser anställd av eller med uppdrag för EN arbetsgivare, som redovisar mervärdesskatt eller köper/säljer produkt som näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar, för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES (1994) eller Europeiska unionen.

   Mitt förtydligande av Din text: ”Vilket i så fall skulle innebära att varje skada en tjänsteman åsamkat en enskild innebär skadeståndsansvar”, för arbetsgivaren/uppdragsgivaren som näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat.

   Mitt svar på Din fråga: ”Är det i så fall den enskilde människan (tjänstemannen) som åsamkat skadan som enligt EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis ska betala skadeståndet, eller är det ”det allmänna”?” – Nej det är bara arbetsgivare/uppdragsgivare som ska betala skadestånd för säkerhetsbrist, som anställd/uppdragstagare producerat till enskild konsument med RÄTT mental kunskap, tänk och handling, om nytta, ansvar och risk i en näringsvÄksamhet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   EU-rätt går före svensk grundlag, svensk lag och inte minst Jante/Luther/Ågrens mentala lagar, men bara om Du mentalt vill, kan och vågar tänka och handla (skriva) ord/begrepp som INTE är laglösa kollektiva pronomen i Dina budskap till marknaden.

   Värdesäkrad hälsning
   Lärö den 16 augusti 2013
   Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT ansvar och risk, i nutid, nära framtid och rum.

   PS. Även mitt inlägg här hamnar underst av inlägg, så Du är inte ensam om detta DS.

   • Tack Bertil för förtydliganden.
    Givetvis måste man i juridisk korrespondens uttrycka sig precist. Detta är ett kommentarsforum, men jag förstår att du vill vara pedagogisk. Jag börjar bli mer klar över vad du vill förmedla, kanske du uttrycker dig tydligare nu är förut. Läste också ett intressant rättsfall som är relaterat, Sverige fick inte enligt europarätten både påföra skattetillägg och sedan åtala och döma för skattebrott. Det ena eller det andra, inte båda.
    Det du berättar ovan innebär att när man som enskild till slut identifierar ansvarig arbetsgivare som utför någon verksamhet under direktiv från EU så måste man stämma denne juridiske person. Det har helt nyligen gjorts väldigt mycket dyrare och besvärligare. Hänger nog ihop med det du avslöjar. Dessutom är det upp till domstolar att avgöra om man ö.h.t. får lov att överklaga. Endast kulisserna kvar av rättstaten. Brödraskapet lägger locket på.

    • Som jag tolkar ditt inlägg Leif så är rättsväsendet, sjukvården, TRAFIKSTYRELSEN, skolan,skatteverket, polisen, m,fl delar i en stor orkester med olika instrument att kontrollera befolkningen, alltså vi är till för deras skull, inte tvärtom.
     Ett spel över våra huvuden förekommer dock.
     Ryska militärövningar är en direkt markering mot dirigenten i konungariket Sverige, som i sin tur försöker förstöra det ryska folket med homopropaganda i form är regbbågsfärgade naglar på hjärntvättad idrottskvinna.
     Det hela som jag ser det är just ett kommunikationsproblem.
     Krig är en kommunikation, en råsop är en kommunikation, sådant blir aktuellt när orden inte räcker till.
     När får vi se egyptisk handling i stor skala i Sverige, eller skall vi hoppas på att ryssarna kommer och befriar oss från orkestern?

      • Visst behöver vi befrias, men eftersom fängelset är skapat inne i våra medvetanden så kan ingen annan än vi själva befria oss. Det går inte att låsa upp ett sådant fängelse utifrån, men man måste ge viss respekt till de som kunde förmå oss att själva fängsla oss i sådana fängelser.

      • Notera hur ryssarna har (med all rätt) utmålat (kroppspråket samt BD-SM-gum-mis-horts) svenska män i försvaret som en bunt fjolliga bögar (betänk hur låga antagningskraven är numera, samt hur man tar in homos/transpersoner, samt kvinnor också), samt hur videomakarna även använder dold symbolism (det schackrutiga golvet, som BÅDE förekommer i svartvitt SAMT blågult) för att hinta om att Sverige styrs av frimurarna (som ju i sin tur styrs av den internationella judendomen). Det schackrutiga mönstret är ju en av frimurarnas maktsymboler, som återfinns i Hollywoods musikindustri samt även i t ex Englands (England är ju frimurarnas högkvarter i Europa) poliskår.

       Ex

       http://gallery.nen.gov.uk/gallery_images/0811/0000/0189/img_1041_mid.jpg

       http://gallery.nen.gov.uk/gallery_images/0810/0000/0519/essex_police_cap_1990__mid.jpg

       http://i2.cpcache.com/product/141854923/masonic_tiles_checkers_framed_tile.jpg?height=150&width=150 (ex på officiell frimurarsymbol)

       Den utmärkta sajten Vigilant Citizen går igenom dold frimurarsymbolik i samhället, för den som vill lära sig mera (och om varför frimurarna sublimt vill överösa oss med denna dolda symbolik).

       Direktlänk till Vigilant Citizens samlade artikelarkiv om just schackrutemönstret: http://tinyurl.com/a2afo2s

      • Man kan ju fråga sig varför homo och transpersoner skulle vara sämre soldater. Låt oss hoppas att omvärldens protester får ryssarna att dra tillbaka de förtryckande lagar men just infört mot denna minoritet.

      • Ryssarna har ett mycket större mått av vett och förstånd än svensken.
       Detta tvingas jag tyvär som svensk konstatera.
       Låt oss hoppas att ryssarna aldrig blir så mentalt hjärntvättade att de medverkar till sin rgen undergång.
       Jag talade just med en svensk som levt ca 30 som sjöman på de 7 haven.
       Ingenstans fanns likhet till Sveriges sjukdomssymtom.
       Ingenstans fanns en likvärdig byråkrati.
       Ingenstans fanns ett så centralstyrt folk.
       All homopropaganda till minderåriga bör omedelbart förbjudas, Duman tog beslutet på 380 röster mot noll.
       Här i de hjärntvättade dårarnas och det politiska korrekthetens land hade de som ville ha ett meningsfullt arbete kvar röstat tvärtom.
       Låt oss hoppas att Sverige som nation återuppstår och får livskraften åter.
       Situationen är så akut att jag känner mäniskor som önskar att Ryssland ville ha vänligheten att ockupera Sverige och införa sina lagar här.

      • “Rattgalenskap” är långt farligare för såväl passagerare som medtrafikanter än en rationell mördare “vid ratten”. Ännu har inte våra ledare bevisat att de iallafall kvalificerar i den av dessa två för oss säkrare kategorin. Så jag har all förståelse för de som skulle känna sig mycket tryggare om Ryssland ockuperar oss.

      • Jag kan bara hålla med.
       Med en rationell mördare vid Sveriges roder skulle jag känna mig säkrare än en hjärntvättad galning som inte drar sig för att köra hela NATOionen med befolkning och kultur rakt in i helvetet av slaveri och historielöshet.
       Målet är naturligtvis inte helvetet utan en fullständigt förintelse.
       Det konstiga med en tidigare förintelse var att när 6 miljoner förintats fanns fler kvar än när förintelsen påbörjades.
       Ett så lyckosamt slut kommer knappast det svenska folket och Europas folk få uppleva.
       Metoderna är denna gång inte handgripliga utan riktar in sig på mental förgiftning.
       I den förgiftningen ingår homorörelsen som ett verktyg.
       Det nedlagda försvaret.
       Rättsväsendets preferenser att döma efter en politisk korrekt mall.
       Medias ständiga hamrande på svenskens självkänsla, svenskt är bara barbariet.
       Ta exemplet med tvavgifter för den som inte har tv och inte vill titta, som jag själv.
       Vi skall lyda och betala, lyda är det viktiga.
       Tids nog kommer det propåer som kräver störte lydnadsgrad.
       Notera att i processen att bryta ner en mäniska så ingår att ibland ge den ett hopp som sedan grusas.
       Gång på gång upprepas detta.
       Vi kan kalla det Sverigedemokraterna, SD.
       Det bästa sättet att kontrollera oppositionen är att varA den , Lenin.

     • Jag håller med dig om att de flesta institutioner – undantaget frivilliga brandkåren och kanske några till – inte är till för individen utan ser individen som sina tjänare, d.v.s. slavar. Men det var inte vad jag syftade på i det där inlägget utan jag gick på Bertils tanke att använda deras egna regler mot dem samt kommenterade hur de nu försvårat detta.

      Förresten ska jag passa på att ge Bertil cred. för hans ständiga bannor när jag skriver man och vi. Jag gör det för att demonstrera hur viktigt det är att vi ställer upp för varandra men sanningen är samtidigt att vi är ensamma tillsammans. Det är och har alltid varit individen som har haft all makt och gruppen ingen makt. Den senare är en illusorisk makt. En enda tillräckligt vaken individ kan övervinna varje grupp.

      Grupper har ett lägre medvetandetillstånd än många individer. Den organisatoriska slutsatsen av det är att arbeta ensamma tillsammans, att vara sina egna auktoriteter och att var och en är sin egen ledare. Erövra självständighet. Inte i grupp utan som individer! Så nu ger jag Bertil cred, när vi båda har tydliggjort våra poänger.

      • Grupper vs. individer.
       Många individer är en grupp.
       Det finns någonting som Jung kallat kollektiv medvetenhet.
       En människa är skapad för att tillhöra en grupp.
       En människa som är ensam är inte lycklig.
       Jag skulle en gång köra 14 grisar till slakt med en liten buss.
       Vi byggde hela dan på en inhägnad som gav grisarna mindre och mindre utrymme.
       Till slut skulle de bli tvungna att gå in i bussen o igen med dörren!
       Titta sa jag till min son som var med o byggde inhägnaden, titta så lungna dom är.
       NEJ! Sa han de är inte alls lungna!
       Jamen dom ligger ju o vilar, tittar lojt med ena ögat.
       15 sekunder efter jag uttalat detta rusade alla grisarna som på en given signal rakt ut genom vårt bygge.
       Alla hade på förhand tänkt ut var den skulle ta sig ut, det var på olika ställen.
       Skulle vi människor ha ett mindre utvecklat sinne för kollektivt undermedvetande?
       När det rätta tillfället kommer så exploderar samhället.
       Alternativt förs vi till ett GulAg för slakt.

       Vi kanske inte skall glömma våra vikingagener.

      • Skulle tro att dina grisar inte var särskilt auktoritetstroende. Att deras överlevnadsångest tvärtom drev dem att arbeta “ensamma tillsammans”.

       Om människor inte längre drivs av överlevnadsångest till att blint “tro” allt “auktoriteter” påstår utan likt dina grisar istället arbetar holografiskt, utspritt, så får vi väldigt snabbt en helt annan värld. Bara det att vi slutar sabotera enastående individer gör bara det tillräcklig skillnad.

       Så, ja, grupper har stor makt. Denna makt har genom manipulation utnyttjats för att vi ska förtrycka oss själva. Men den kan givetvis också användas positivt, när inte längre “små justeringar” blockerar positiv utveckling.

      • Det blir som Gusten sa till drängen Karlsson då isen bröt upp, gud med oss och varåen för sig.
       Karlsson drunknade förståss.
       Vi svenskar har blivit väldigt dåliga på att samarbete.
       Det sk. demokratiska systemet har inte som syfte att ge folket någon makt.
       Syftet är att splittra befolkningen.
       I röda och blå, män och kvinnor, unga och gamla, arbetstagare och arbetsgivare ,osv, i själva verket sitter vi i samma båt, och den läcker.
       Det är ju inte helt orimligt att tänka att i takt med att vårt tillstånd försämras, det har det positiva med sig att det tvingar fram lösningar.
       Men jag har sagt det förut, det demokratiska systemet som är ett kriminellt system måste ersättas av någon med ansvar för sina handlingar.
       Att jag säger detta beror delvis på att man inte får kritisera den heliga kon, demokreaturen.
       Så det verkar som om de flesta ganska väl har uppfattat vad som är tillåtet att säga, men vem skall sätta sig över detta om inte vi gubbar gör det?

 • @ Bertil NätvÄrkselev 15 augusti, 2013 at 14:24:

  Det räcker inte att veta vad som står i SOU 1997:194, man måste också ha stenkoll på EU direktiv som ej implementerats som de borde och där detta lett till att man lidit skada. Du upprepar ofta att laglösa kollektiv utan personlig risk strider mot EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis. Kanske du härmed avslöjar att det sedan 1974 borttagna tjänstemannaansvaret med följd tjänstemän utan personligt ansvar strider mot EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis. Vilket i så fall skulle innebära att varje skada en tjänsteman åsamkat en enskild innebär skadeståndsansvar. Är det i så fall den enskilde människan (tjänstemannen) som åsamkat skadan som enligt EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis ska betala skadeståndet, eller är det “det allmänna”? EU-rätten går naturligtvis före grundlag.

  Funderar Leif Erlingsson.

  • Ställer mig frågande på ett plan jag inte är helt säker på vad det innebär, men varför skulle EU-rätt överträffa grundlag. En nation borde vara suverän, till att börja med. Ur ett naturrättsperspektiv är hackordningen dessutom högre makt – människa -juridisk person i fallande ordning. Enligt nuvarande praxis är det större juridisk person – mindre juridisk person -ev myndighet – människa – annat.

   För mig kan detta upplevas som ett grundläggande moment att begrunda.

   Funderar Anders.

   • anders: “varför skulle EU-rätt överträffa grundlag“.
    Om ditt mål är världsregering så är detta nödvändigt.
    Om ditt mål är människans frigörelse och lokalbestämmande så är detta själva antitesen.

    • Den lilla nationens grundlag måste ju med nödvändighet ha större tyngd än en större juridisk enhet. Om man ser det ur ett Freeman-perspektiv. Vi kan kalla det vad vi vill men i slutändan så är min tes ändå att människans rättigheter från födsel är suveräna gentemot allt annat som kastas i dess riktning.

     Hur skulle en regering eller parlament kunna erbjuda rättigheter till en fri människa som har dessa från födseln?

     Allt de har att komma med är avtal och privilegier. Och medvetenheten om detta är låg generellt. Därav problematiken.

  • @ 16 augusti, 2013 at 02:19

   Tack för Dina producerade funderingar, @ 16 augusti, 2013 at 02:19 genererade av Din under förbrukad tid i livet utvecklade enskilda mentala kunskap att i nutid och rum tänka och handla resurssnålt, eller?.

   Du TROR att det inte räcker att VETA vad som står i SOU 1997:194, men det är 180 grader från min i livet utvecklade mentala VETSKAP, att i nutid och rum tänka och handla resurssnålt med hjälp av funktionell energi (eFergi). Vad som står i SOU 1997:194, är EU-domstolens rättspraxis och det är RÄTTSSÄKERT i nutid, nära framtid och rum.

   Även om Du har stenkoll på EU-direktiv, så har mitt mentala Jag utvecklat enskild ägd mental kunskap, tänk och handling, om att kvalitet och säkerhet i nutid och rum i EU-kommissionens direktiv SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EU-rätt och EU-domstolens tolkning och rättspraxis.

   Jag upprepar att ordet/begreppet “man” i Dina budskap INTE har den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EES eller Europeiska unionen, SKYDDAR enskild medborgare som förstår när, var och VARFÖR.

   Leif, mitt mentala Jag har i budskap sedan 1979 informerat marknaden om att det är arbetsgivaren som rättssubjekt, med rättskapacitet i domstol, som sedan 1974 har tjänstemannasvar för humana resurser anställd av eller med uppdrag för EN arbetsgivare, som redovisar mervärdesskatt eller köper/säljer produkt som näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar, för producerat resultat med säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES (1994) eller Europeiska unionen.

   Mitt förtydligande av Din text: “Vilket i så fall skulle innebära att varje skada en tjänsteman åsamkat en enskild innebär skadeståndsansvar”, för arbetsgivaren/uppdragsgivaren som näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat.

   Mitt svar på Din fråga: “Är det i så fall den enskilde människan (tjänstemannen) som åsamkat skadan som enligt EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis ska betala skadeståndet, eller är det “det allmänna”?” – Nej det är bara arbetsgivare/uppdragsgivare som ska betala skadestånd för säkerhetsbrist, som anställd/uppdragstagare producerat till enskild konsument med RÄTT mental kunskap, tänk och handling, om nytta, ansvar och risk i en näringsvÄksamhet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   EU-rätt går före svensk grundlag, svensk lag och inte minst Jante/Luther/Ågrens mentala lagar, men bara om Du mentalt vill, kan och vågar tänka och handla (skriva) ord/begrepp som INTE är laglösa kollektiva pronomen i Dina budskap till marknaden.

   Värdesäkrad hälsning
   Lärö den 16 augusti 2013
   Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT ansvar och risk, i nutid, nära framtid och rum.

   PS. Även mitt inlägg här hamnar underst av inlägg, så Du är inte ensam om detta DS.

   • Tack Bertil för förtydliganden.
    Givetvis måste man i juridisk korrespondens uttrycka sig precist. Detta är ett kommentarsforum, men jag förstår att du vill vara pedagogisk. Jag börjar bli mer klar över vad du vill förmedla, kanske du uttrycker dig tydligare nu är förut. Läste också ett intressant rättsfall som är relaterat, Sverige fick inte enligt europarätten både påföra skattetillägg och sedan åtala och döma för skattebrott. Det ena eller det andra, inte båda.
    Det du berättar ovan innebär att när man som enskild till slut identifierar ansvarig arbetsgivare som utför någon verksamhet under direktiv från EU så måste man stämma denne juridiske person. Det har helt nyligen gjorts väldigt mycket dyrare och besvärligare. Hänger nog ihop med det du avslöjar. Dessutom är det upp till domstolar att avgöra om man ö.h.t. får lov att överklaga. Endast kulisserna kvar av rättstaten. Brödraskapet lägger locket på.

    • Som jag tolkar ditt inlägg Leif så är rättsväsendet, sjukvården, TRAFIKSTYRELSEN, skolan,skatteverket, polisen, m,fl delar i en stor orkester med olika instrument att kontrollera befolkningen, alltså vi är till för deras skull, inte tvärtom.
     Ett spel över våra huvuden förekommer dock.
     Ryska militärövningar är en direkt markering mot dirigenten i konungariket Sverige, som i sin tur försöker förstöra det ryska folket med homopropaganda i form är regbbågsfärgade naglar på hjärntvättad idrottskvinna.
     Det hela som jag ser det är just ett kommunikationsproblem.
     Krig är en kommunikation, en råsop är en kommunikation, sådant blir aktuellt när orden inte räcker till.
     När får vi se egyptisk handling i stor skala i Sverige, eller skall vi hoppas på att ryssarna kommer och befriar oss från orkestern?

     • Jag håller med dig om att de flesta institutioner – undantaget frivilliga brandkåren och kanske några till – inte är till för individen utan ser individen som sina tjänare, d.v.s. slavar. Men det var inte vad jag syftade på i det där inlägget utan jag gick på Bertils tanke att använda deras egna regler mot dem samt kommenterade hur de nu försvårat detta.

      Förresten ska jag passa på att ge Bertil cred. för hans ständiga bannor när jag skriver man och vi. Jag gör det för att demonstrera hur viktigt det är att vi ställer upp för varandra men sanningen är samtidigt att vi är ensamma tillsammans. Det är och har alltid varit individen som har haft all makt och gruppen ingen makt. Den senare är en illusorisk makt. En enda tillräckligt vaken individ kan övervinna varje grupp.

      Grupper har ett lägre medvetandetillstånd än många individer. Den organisatoriska slutsatsen av det är att arbeta ensamma tillsammans, att vara sina egna auktoriteter och att var och en är sin egen ledare. Erövra självständighet. Inte i grupp utan som individer! Så nu ger jag Bertil cred, när vi båda har tydliggjort våra poänger.

      • Grupper vs. individer.
       Många individer är en grupp.
       Det finns någonting som Jung kallat kollektiv medvetenhet.
       En människa är skapad för att tillhöra en grupp.
       En människa som är ensam är inte lycklig.
       Jag skulle en gång köra 14 grisar till slakt med en liten buss.
       Vi byggde hela dan på en inhägnad som gav grisarna mindre och mindre utrymme.
       Till slut skulle de bli tvungna att gå in i bussen o igen med dörren!
       Titta sa jag till min son som var med o byggde inhägnaden, titta så lungna dom är.
       NEJ! Sa han de är inte alls lungna!
       Jamen dom ligger ju o vilar, tittar lojt med ena ögat.
       15 sekunder efter jag uttalat detta rusade alla grisarna som på en given signal rakt ut genom vårt bygge.
       Alla hade på förhand tänkt ut var den skulle ta sig ut, det var på olika ställen.
       Skulle vi människor ha ett mindre utvecklat sinne för kollektivt undermedvetande?
       När det rätta tillfället kommer så exploderar samhället.
       Alternativt förs vi till ett GulAg för slakt.

       Vi kanske inte skall glömma våra vikingagener.

      • Skulle tro att dina grisar inte var särskilt auktoritetstroende. Att deras överlevnadsångest tvärtom drev dem att arbeta “ensamma tillsammans”.

       Om människor inte längre drivs av överlevnadsångest till att blint “tro” allt “auktoriteter” påstår utan likt dina grisar istället arbetar holografiskt, utspritt, så får vi väldigt snabbt en helt annan värld. Bara det att vi slutar sabotera enastående individer gör bara det tillräcklig skillnad.

       Så, ja, grupper har stor makt. Denna makt har genom manipulation utnyttjats för att vi ska förtrycka oss själva. Men den kan givetvis också användas positivt, när inte längre “små justeringar” blockerar positiv utveckling.

 • {Har problem med att få mina kommentarer på rätt ställe i hierarkin, denna kommentar har jag försökt klicka in som svar under/innanför robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07.}

  @ robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07:

  Läs min kommentar på http://freedom.lege.net/doc/201308150959NV.html. Detta då det redan misslyckats en gång att klicka in den, och då ligger den i spamdatabasen så att den inte går att klicka in i nytt försök.

 • {Har problem med att få mina kommentarer på rätt ställe i hierarkin, denna kommentar har jag försökt klicka in som svar under/innanför robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07.}

  @ robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07: “När övergreppen av patienter satts igång med elektroder i början av 1950-talet, då skrevs det in i psykiatriböckerna internationellt, som en av de farligaste sinnessjukdomar att anse sig vara utsatt för.

  Det och resten av vad du i din kommentar skriver om hur hårt vårt tänkande, skrivande och debatterande styrs bort från vad som verkligen skulle kunna befria oss, ge oss en ny vår, är helt riktigt. Den sanning som kan befria är absolut förbjuden. Det är en självklar regel i lögnens rike.

  Ett annat och kanske mer dagsaktuellt exempel på detta absoluta förbud är den extremt selektiva rapporteringen från just en ny vår. Jag tänker på ungdomens revansch i arabvärlden. Denna rapporteras istället i detta vårt lögnens rike som en inre maktkamp mellan lika goda kålsupare. Den nyöppnade svenska kulturblogg som berättat den förbjudna sanningen om denna ungdomens revansch i arabvärlden slaktades helt utan förklaring av blogghostingföretaget efter bara någon vecka.

  • Tack till Red. Torbjörn Sassersson för att i dag ha plockat fram denna kommentar ur databasens gömslen. Inte bara denna kommentar förstod jag på ett email (“Hittade 14 kommentarer i papperskorgen och spamfiltret som nu är publicerade“), men hur ska man hitta de andra? Det kommer ju inga mail när en kommentar räddas på detta sätt, och den syns ej heller bland “nya kommentarer”. Det blir till att klicka igenom alla trådar och läsa om alla kommentarer.

 • {Har problem med att få mina kommentarer på rätt ställe i hierarkin, denna kommentar har jag försökt klicka in som svar under/innanför robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07.}

  @ robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07:

  Läs min kommentar på http://freedom.lege.net/doc/201308150959NV.html. Detta då det redan misslyckats en gång att klicka in den, och då ligger den i spamdatabasen så att den inte går att klicka in i nytt försök.

 • {Har problem med att få mina kommentarer på rätt ställe i hierarkin, denna kommentar har jag försökt klicka in som svar under/innanför robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07.}

  @ robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07: “När övergreppen av patienter satts igång med elektroder i början av 1950-talet, då skrevs det in i psykiatriböckerna internationellt, som en av de farligaste sinnessjukdomar att anse sig vara utsatt för.

  Det och resten av vad du i din kommentar skriver om hur hårt vårt tänkande, skrivande och debatterande styrs bort från vad som verkligen skulle kunna befria oss, ge oss en ny vår, är helt riktigt. Den sanning som kan befria är absolut förbjuden. Det är en självklar regel i lögnens rike.

  Ett annat och kanske mer dagsaktuellt exempel på detta absoluta förbud är den extremt selektiva rapporteringen från just en ny vår. Jag tänker på ungdomens revansch i arabvärlden. Denna rapporteras istället i detta vårt lögnens rike som en inre maktkamp mellan lika goda kålsupare. Den nyöppnade svenska kulturblogg som berättat den förbjudna sanningen om denna ungdomens revansch i arabvärlden slaktades helt utan förklaring av blogghostingföretaget efter bara någon vecka.

  • Tack till Red. Torbjörn Sassersson för att i dag ha plockat fram denna kommentar ur databasens gömslen. Inte bara denna kommentar förstod jag på ett email (“Hittade 14 kommentarer i papperskorgen och spamfiltret som nu är publicerade“), men hur ska man hitta de andra? Det kommer ju inga mail när en kommentar räddas på detta sätt, och den syns ej heller bland “nya kommentarer”. Det blir till att klicka igenom alla trådar och läsa om alla kommentarer.

  • Leif, Sverige är inget rättssubjekt, som Du eller Jag som ENSKILT rättssubjekt kan dra inför ”domstol”, om du med ordet/begreppet ”kontraktsbrott” TROR att ”kontraktsbrott” är fördragsbrott och om Du med ordet/begreppet ”domstol” TROR att ”domstol” är EU-domstolen, som rättssubjekt med säte i Luxemburg.

   Jag ”menar” att det allmänna lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EES eller EU, betalar skadestånd i hemlighet till EN drabbad ENSKILD riktig människa, som i nutid och mentala rum i fyrarummaren vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR ord eller begrepp, som är ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, STRIDER mot EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis.

   Har Du läst och i tid och rum mentalt värderat nytta, ansvar och risk med SOU 1997:194?

   Värdesäkrad hälsning
   Lärö den 15 augusti 2013
   Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat ovan i nutid, nära framtid (10 år) och rum.

   • Eu är en enda stor säkerhetsbrist.
    Man kan inte förvänta sig att en Säkerhetsbrist skall sträcka ut en hjälpande hand till en medborgare annat i de fall Säkerhetsbristen gynnas av att hjälpa medborgaren.
    Att färdas med Eu är som att färdas med Olympus över Atlanten.
    Fartyget som gick på ett isberg och sjönk, 1495 av 2207 passagerare dog i olyckan på fartyget som strax före färden döps om till Titanic av samma Säkerhetsrisk som numera styr våra liv, suktar efter våra själar och vill vår död.
    Det är allmänt bekant att det ger olycka att döpa om fartyg och båtar.
    De flesta känner till att gröna växter ombord medför olycka.
    Men väldigt få inser att med en Säkerhetsrisk vid rodret så …
    Enda hoppet kan ställas till att det går som i Ewert Taubes visa, höga assuranser det är en farlig last, vi märkte också strax att fan var lös.
    En natt vi stog till roders vi såg hur i all hast vår förste styrman stuva ner ett segel och en mast i skepparns båt om styrbord men jag kalla pojkarna där stog Karl Alfred Fritjof Andersson o jag…
    Nu börjar det likna en statskupp så jag skriver inget om revolvern och sex skott i den och sex i fickorna.
    Men, på pumparna vi gick o vi höll vakt båd natt o dag.
    Det var Karl Alfred Fritjoff Anderson o jag…

    Som jag minns den.

 • Förra kommentaren av mig postades som svar under 14 augusti, 2013 at 23:37 och såg ut som den skulle hamna där, men kom underst. Hoppas Torbjörn kan redan ut denna röra och sedan ta bort detta inlägg. Vet inte varför det nu blir så här fel hela tiden.

  Kommentera inte detta inlägg!

 • Inlägget postades 17 juli, 2013 at 00:50 {eller ngn. minut därefter}. På Torbjörn Sasserssons uppmaning postades det om på av dig angivna datum. Det syntes inte heller då till. Den 5 augusti på eftermiddagen hittade Torbjörn det i databasen, och kunde släppa fram det. Ompostningen tycks i databasen ha ersatt den ursprungliga postningen från 17 juli, 2013 at 00:50 {eller ngn. minut därefter}, som enligt Torbjörn inte längre fanns i databasen. Den finns dock sedan 23 juli kl. 12:48 länkad från kommentar detta datum till min egen server.

 • Bertil NätvÄrkselev 14 juli, 2013 at 23:55,

  nu vet jag mer. Nu vet jag att Sverige redan har förlorat ett antal människorättsmål inför “the European Commission and the European Court of Human Rights”. (Report: Child Removal Cases in Sweden and the neighbouring Nordic countries, December 10, 2012.)

  Och jag vet vad som blev av det. Kanske du och säkert jag och andra svenskar fick via skattsedeln betala böter, men det blev ingen ändring och ingen lindring för offren. Det finns inget annat sätt att få ändring än att riktiga människor stöder och stöttar andra riktiga människor. Rättscirkusen är en återvändsgränd där riktiga människor bränner ut livskraft till ingen nytta. Bertil NätvÄrkselev, vem jobbar du för?

  Leif

  • Leif, tack för inlägg och frågan: “Bertil NätvÄrkselev, vem jobbar du för?”

   Bra fråga som mitt mentala Jag i nutid och rum vill, kan och vågar besvara med: Varje ENSKILD medborgare, som mentalt och fysiskt i nutid och rum vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det allmänna har SKADESTÅNDSANSVAR, vid fördragsbrott mot EN drabbad ENSKILD medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Böter och skadestånd är enligt mitt mentala Jag, det incitament i nutid, nära framtid och mentala rum, som vänder upp och ner på varje ENSKILD svensk medborgare som ÄLSKAR att LYDA Jante och Luthers läror, samt Ågrens ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring i varje ENSKILD i livet utvecklad och ägd mental fyrarummare.

   Leif, begreppet ”riktiga människor” är enligt min i livet utvecklade mentala kunskap, ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, som i nutid och rum saknar ENSKILDA mänskliga rättigheter eller ENSKILD möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, producerat säkerhetsbrist som kan vara fördagsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Tack för Ditt inlägg här 28 juli, 2013 at 10:09, upptäcktes idag!

   Kvalitetssäkrad hälsning
   Lärö den 14 augusti 2013
   Namnet på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist ovan.

  • Leif, Sverige är inget rättssubjekt, som Du eller Jag som ENSKILT rättssubjekt kan dra inför “domstol”, om du med ordet/begreppet “kontraktsbrott” TROR att “kontraktsbrott” är fördragsbrott och om Du med ordet/begreppet “domstol” TROR att “domstol” är EU-domstolen, som rättssubjekt med säte i Luxemburg.

   Jag “menar” att det allmänna lokalt i en medlemsstat på den inre FRIA marknaden i EES eller EU, betalar skadestånd i hemlighet till EN drabbad ENSKILD riktig människa, som i nutid och mentala rum i fyrarummaren vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR ord eller begrepp, som är ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, STRIDER mot EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis.

   Har Du läst och i tid och rum mentalt värderat nytta, ansvar och risk med SOU 1997:194?

   Värdesäkrad hälsning
   Lärö den 15 augusti 2013
   Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat ovan i nutid, nära framtid (10 år) och rum.

   • Eu är en enda stor säkerhetsbrist.
    Man kan inte förvänta sig att en Säkerhetsbrist skall sträcka ut en hjälpande hand till en medborgare annat i de fall Säkerhetsbristen gynnas av att hjälpa medborgaren.
    Att färdas med Eu är som att färdas med Olympus över Atlanten.
    Fartyget som gick på ett isberg och sjönk, 1495 av 2207 passagerare dog i olyckan på fartyget som strax före färden döps om till Titanic av samma Säkerhetsrisk som numera styr våra liv, suktar efter våra själar och vill vår död.
    Det är allmänt bekant att det ger olycka att döpa om fartyg och båtar.
    De flesta känner till att gröna växter ombord medför olycka.
    Men väldigt få inser att med en Säkerhetsrisk vid rodret så …
    Enda hoppet kan ställas till att det går som i Ewert Taubes visa, höga assuranser det är en farlig last, vi märkte också strax att fan var lös.
    En natt vi stog till roders vi såg hur i all hast vår förste styrman stuva ner ett segel och en mast i skepparns båt om styrbord men jag kalla pojkarna där stog Karl Alfred Fritjof Andersson o jag…
    Nu börjar det likna en statskupp så jag skriver inget om revolvern och sex skott i den och sex i fickorna.
    Men, på pumparna vi gick o vi höll vakt båd natt o dag.
    Det var Karl Alfred Fritjoff Anderson o jag…

    Som jag minns den.

 • Förra kommentaren av mig postades som svar under 14 augusti, 2013 at 23:37 och såg ut som den skulle hamna där, men kom underst. Hoppas Torbjörn kan redan ut denna röra och sedan ta bort detta inlägg. Vet inte varför det nu blir så här fel hela tiden.

  Kommentera inte detta inlägg!

 • Inlägget postades 17 juli, 2013 at 00:50 {eller ngn. minut därefter}. På Torbjörn Sasserssons uppmaning postades det om på av dig angivna datum. Det syntes inte heller då till. Den 5 augusti på eftermiddagen hittade Torbjörn det i databasen, och kunde släppa fram det. Ompostningen tycks i databasen ha ersatt den ursprungliga postningen från 17 juli, 2013 at 00:50 {eller ngn. minut därefter}, som enligt Torbjörn inte längre fanns i databasen. Den finns dock sedan 23 juli kl. 12:48 länkad från kommentar detta datum till min egen server.

 • Bertil NätvÄrkselev 14 juli, 2013 at 23:55,

  nu vet jag mer. Nu vet jag att Sverige redan har förlorat ett antal människorättsmål inför “the European Commission and the European Court of Human Rights”. (Report: Child Removal Cases in Sweden and the neighbouring Nordic countries, December 10, 2012.)

  Och jag vet vad som blev av det. Kanske du och säkert jag och andra svenskar fick via skattsedeln betala böter, men det blev ingen ändring och ingen lindring för offren. Det finns inget annat sätt att få ändring än att riktiga människor stöder och stöttar andra riktiga människor. Rättscirkusen är en återvändsgränd där riktiga människor bränner ut livskraft till ingen nytta. Bertil NätvÄrkselev, vem jobbar du för?

  Leif

  • Leif, tack för inlägg och frågan: “Bertil NätvÄrkselev, vem jobbar du för?”

   Bra fråga som mitt mentala Jag i nutid och rum vill, kan och vågar besvara med: Varje ENSKILD medborgare, som mentalt och fysiskt i nutid och rum vill, kan och vågar FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, det allmänna har SKADESTÅNDSANSVAR, vid fördragsbrott mot EN drabbad ENSKILD medborgare, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Böter och skadestånd är enligt mitt mentala Jag, det incitament i nutid, nära framtid och mentala rum, som vänder upp och ner på varje ENSKILD svensk medborgare som ÄLSKAR att LYDA Jante och Luthers läror, samt Ågrens ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring i varje ENSKILD i livet utvecklad och ägd mental fyrarummare.

   Leif, begreppet “riktiga människor” är enligt min i livet utvecklade mentala kunskap, ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, som i nutid och rum saknar ENSKILDA mänskliga rättigheter eller ENSKILD möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, producerat säkerhetsbrist som kan vara fördagsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

   Tack för Ditt inlägg här 28 juli, 2013 at 10:09, upptäcktes idag!

   Kvalitetssäkrad hälsning
   Lärö den 14 augusti 2013
   Namnet på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist ovan.

 • Cameron ingick i Nurnbergrättegångarna som expert, det säger väl allt om de “rättegångarna”.
  Hans expertis kom säkert väl till pass att pressa fram erkännanden på sådant som sldrig skett.
  Rättsväsendet har knappast ändrat sig den dess, samma folk styr världen.
  Att ifrågasätta sanningshalten i den av Camerons gäng skrivna historien kan väcka en vrede inte många har civilkurage, de flesta vill inte Expo-nera sig.
  Dessutom är sanningen olaglig!
  Och jag litar mer på en giftorm än Eudomstolen i Luxenburg!

 • Cameron ingick i Nurnbergrättegångarna som expert, det säger väl allt om de “rättegångarna”.
  Hans expertis kom säkert väl till pass att pressa fram erkännanden på sådant som sldrig skett.
  Rättsväsendet har knappast ändrat sig den dess, samma folk styr världen.
  Att ifrågasätta sanningshalten i den av Camerons gäng skrivna historien kan väcka en vrede inte många har civilkurage, de flesta vill inte Expo-nera sig.
  Dessutom är sanningen olaglig!
  Och jag litar mer på en giftorm än Eudomstolen i Luxenburg!

 • PSYKIATRINS HEMLIGA AGENDA – SKULLE SKAPA EN VÄRLDSREGERING

  Redan under 1940-talet lade den internationella psykiatrin fram sin agenda. Man skulle skapa en världsregering med psykiatrin i topp. De skulle agera som femtekolonnare och ”styra och övervaka politiska aktiviteter”. De skulle infiltrera alla sektorer av samhället, juridik, skola, kyrka och medicin. Planen var att skapa en ”världsmedborgare” genom att utplåna religion, familjetradition och moral.

  Idéerna om att psykiatrin som en politisk maktfaktor har funnits länge inom psykiatrin. David Ingvar krävde i SvD på 1980-talet en ”Rikspsykiater” som skulle stå över alla politiker. År 2007 hävdade psykiatriprofessor Wolfgang Rutz i Uppsala att ”alla politiska beslut borde föregås av psykiatriska konsekvensanalyser”. Men dessa planer uppstod redan på 1940-talet.

  Psykiatrin har på mindre än ett århundrade genomsyrat samhället i en global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade och uttalade planer fanns redan på 1930-40-talet för att skapa en världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags ”överjag” till regeringarna. Den 18 juni 1940 håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske:

  ”Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen … Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonn-verksamhet.”

  De var naturligtvis medvetna om det extremt dåliga rykte som psykiatrin hade under denna tid. Allt måste därför ske i smyg. Med hjälp av beteendevetare såsom Pavlov, Skinner och Watson skulle människan dompteras och bringas under kontroll. Man skulle gå via skolorna i första hand. Den nya ”världsmedborgaren” skulle där odlas fram, sakta, generation efter generation. Skolan togs över av psykologer och psykiatriker – först i USA. Det fanns ett tag mer beteendevetare, psykologer, kuratorer etc. än lärare i skolan.

  Alva Myrdal tog över psykologiseringen av skolan till Sverige. Barbro Westerholm (fp) är en av dem som för traditionen vidare med sitt engagemang idag i den obskyra föreningen Sfph – psykföreningen som förespråkade rashygien. Syftet med Sfph är:

  ”Vi arbetar i bakgrunden som idégivare och riktar in oss på nyckelpersoner, på dem som jobbar i vården, barnomsorgen och skolan.”

  Man skulle alltså i smyg, sakta odla fram en ny ”världsmedborgare”. Hur detta skulle gå till berättar John Rawling Rees, då en av världens mest kända psykiatriker under 1940-talet och en av grundarna till det psykiatriska världssamfundet (WFMH):

  ”Principerna för mental hälsa kan inte framhävas med framgång i ett samhälle där det inte finns en progressiv acceptans av ett världsmedborgarskap. Världsmedborgarskap kan spridas vitt och brett bland allt folk genom tillämpning av mentalhälsoprinciperna.”

  Vid stiftandet av WFMH höll G. Brock Chisholm, en av medgrundarna (även en av grundarna till WHO), ett inledningstal (inspelat och publicerat – i begränsad upplaga) som klart lade fram de strategiska planerna:

  ”För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att från människor sinne avlägsna deras individualitet, lojalitet för familjetraditioner, patriotism och religiösa dogmer.”

  Man skulle alltså inrikta sig på att spräcka kärnfamiljen, traditioner, religion och andliga värden. Men också moralen ansågs vara förkastlig enligt Chisholm:

  ”Vad är det för grundläggande störning som vi inte vet någonting om men som existerar i varje civilisation? Den enda psykologiska kraft som kan framkalla dessa perversiteter är moral, begreppen rätt och fel. Omtolkningen och till sist utplånandet av begreppen om rätt och fel är de eftersatta målen för praktiskt taget all psykoterapi … Om släktet skall befrias från dess förlamande börda av gott och ont så måste det vara psykiatrikerna som tar första steget.”

  Och det ser ut som de är på väg att uppnå sina mål. Att de inte kan bota psykiskt störda människor tycks på intet sett vara störande för deras planer. Så länge de kan få mer resurser från politikerna – och det tycks inte vara några större problem. Vem styr vem?

  Läs mer i kapitlet ”Den hemliga agendan” ur boken ”Välkommen Du Sköna Nya Psykiatriska Värld”: http://www.kmr.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf

  Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
  För mer information gå till KMR:s hemsida: http://www.kmr.nu

  • Suzanne, jag funderar över det här med psykiatrin…
   Jag tar ett exempel.
   Centralt i Falun finns en sjö som heter Tisken.
   Selma Lagerlöf skriver om den som en sjö fylld av avskräde.
   Falu koppafgruva har fyllt sjön med stora gigtmängder i hundratals år.
   Men i sjön växer en vattenväxt som heter löktåg.
   Den växer nästintill ingen annanstans än i Tisken.
   http://www.tisken.nu/
   Överfört resonemanget på psykiatrin, finns det någon mänsklig form som gynnas av psykiatrin, någon form som förutan psykiatrin inte skulle kunna hävda sig i konkurrensen?
   Och finns det någon mänsklig form som missgynnad speciellt av psykiatrin.
   I det korta perspektivet, och om vi ser det hela i ett mycket långt perspektiv.
   Efter att jag läst Erik Blairs, alias Orwells bok 1984 så gör jag den personliga tolkningen att storebror använder sig av tortyrmetoder med avsikten att offret skall lära sig älska storebror.
   I detta storebrorsälskande tillstånd avlivas personen.
   Kan man härav dra slutsatsen att Orwell trodde på att människor som storebror torterat skulle återfödas som storebrorsälskare?

   • Björn – intressant tolkningsöverföring!

    “Finns det någon mänsklig form som missgynnad speciellt av psykiatrin?”

    Svaret blir naturligtvis ja med tanke på existerande faktamaterial och alla klagomål. Den brittiska psykoanalytikern Carole Smith, har genomskådat psykiatrin och öppet kritiserat regeringars användning av påträngande teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll.

    Har nedan gjort ett kort utdrag från artikeln och översatt till svenska.

    Med fokus på The American Psychiatry Association’s (APA), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

    Journal of Psycho-Social Studies 2003

    Om behovet av nya kriterier för diagnos av psykos i ljuset av hjärninvasiva metoder

    “Vi har misslyckats med att förstå resultatet av de teknologier som ursprungligen kommer från åren av det kalla krigets kapprustning mellan Sovjetunionen och västvärlden, vilket har resulterat i att användningen av satellitteknologier, inte enbart används för övervaknings- och kommunikationssystem, utan även för att “låsa in” människor, genom manipulering av hjärnfrekvenser, genom riktade laserstrålar, neurala partikelstrålar, elektromagnetisk strålning, sonar (ekolod) vågor, radiofrekvent strålning, solitonekvations vågor, torsion fält, användningen av dessa eller andra energikällor som ingår i studier inom astrofysik. Eftersom verksamheten präglas av hemlighetsmakeri, tycks det oundvikligt genom de metoder som vi nu känner till, det vill säga, utnyttjandet av jonosfären, vilket är vår naturliga sköld, redan är inaktuell, eftersom vi börjar förstå konsekvenserna av användningen.”

    För de av oss som gått i den psykoanalytiska skolan präglades utbildningen av att patienten stod i centrum, ett erkännande om att försöka förstå den andre personens värld, medförde att behandlingen i huvudsak var byggd på ömsesidigt förtroende. Den amerikanska, American Psychiatry Association’s (APA) diagnostiska kriterier för schizofreni var alltid en orsak till oro. I den tredje upplagan (1987) av Diagnostisk och Statistisk Manual (DSM) över psykiska sjukdomar, krävdes att det fanns minst fyra av de egenskaper som anges för en diagnos av schizofreni, och ett godkänt urval av fyra kunde vara: magiskt tänkande, telepati eller sjätte sinne, begränsad social kontakt, udda tal och överkänslighet för kritik. 1994, minskades antalet kvalificerade egenskaper till två eller flera, exempelvis hallucinationer och “negativa” symtom som affective flattening eller oorganiserat eller osammanhängande tal – eller bara vanföreställningar som var bisarra eller hallucinationer som bestod av en röst som upprätthöll löpande kommentarer om personens beteende eller tankar. [Det har varit fem revideringar av DSM sedan den första manualen utgavs 1952, nästa upplaga beräknas utkomma år 2013.]

    Det är dubbelt straff att inte bli betrodd av en psykolog eller psykiatriker, då många är offer för de mest fruktansvärda övergrepp genom vetenskapliga och militära experiment. Ett totalt oförstående samhälle är helt likgiltigt inför deras vittnesmål – om att en ny klass av vapen utvecklats, med kapacitet att komma in i hjärnan, sinnet och kroppen på en annan människa med dessa teknologiska utrustningar.

    Utnyttjandet av neurovetenskapen för militära syften, har resulterat i dessa teknologier efter decennier av forskning och experimenterande, särskilt i Sovjetunionen och USA.

    Det är regeringars sekretesstämplar som har underlättat för dessa fruktansvärda framtidsutsikter. Det har funnits många varnande röster, om att regeringars sekretesstämplar är av det giftiga arvet från det kalla kriget.” http://www.globalresearch.ca/on-the-need-for-new-criteria-of-diagnosis-of-psychosis-in-the-light-of-mind-invasive-technology/7123

    “Kan man härav dra slutsatsen att Orwell trodde på att människor som storebror torterat skulle återfödas som storebrorsälskare?”

    Låter som en ”kusin” till Stockholmsyndromet http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmssyndromet

    • Det verkar som om religiösa människor utan vidare kan klassas som psykiatriskt sjuka.
     Att det skulle vara så illa att det finns människor eller motsvarande kreationer på den här planeten som vill kontrollera andra, är det konspiratoriskt tänkande, ja och konspiratoriskt tänkade borde väl också få psykiatrisk diagnos.
     Frågar någon mig vad jag anser om svenskt rättsväsende så tycker jag att det borde heta felväsende ,pånågot vis psykiatrins tvillingbror.
     Men det är klart, tror man inte att människor kan skilja på rätt och fel måste det sättas på pränt och bli ett välavlönat yrke där domaren är den mest välavlönade skojaren!?

     Orwellfrågan blev egentligen inte besvarad.
     Vad är vitsen att Storebror gör sig älskad för att i nästa sekund avliva den manipulerade?
     Men i buddismen tror man att som det “är” i dödsögonblicket, så blir ens liv efter döden bara tusen gånger starkare.

     • Korrekt, din fråga blev inte besvarad. Missade eller hoppade över ordet återfödas. Ber om ursäkt. Låter därmed frågan vara obesvarad. För svår.

      • För ett ögonblick eller två tillbaka till ämnet, psykiatrin, eller en yttring av den, Dr Cameron.
       Vad Cameron har gjort är inget annat än att följa det vanliga tekniska tillvägagångssättet för att nå ett mål.
       Att det sedan handlar om människor gör att känslor och moral kommer in i bilden.
       Camerons etik lägger dock inga hinder ivägen.
       Idag åt min katt upp en mus, innan den åt upp den så lekte den ett tag med den.
       Att möss som lekts med smakar bättre vet nog varenda katt.
       Men katten vet inte varför den smakar bättre, det visste nog Cameron, att adrenalinet som musen utsöndrat i blodet gör den godare.
       Detta är anledningen till att vampyrer föredrar att dricka blod från skrämda människor.
       Dr Camerons forskning är därför helt logisk och kan förstås.
       Vad som kan vara svårare att förstå är hur den som formulerat hans uppdrag fungerar, vilka motiv har han?
       Jag tror också att det är därför som diskussionen på ett tidigt stadium flippade ur o lämnade Cameron o psykiatrin.
       Är det någon som leker med oss ?

      • Vad artikeln vill säga är ju hur utvecklingen inom psykiatrin såg ut för ett halvt århundrade sedan. Att övergrepp av patienter var förutsättningen för den tekniska inriktningen med implantat och hjärnkontroll. Att en av världens ledande psykiatriker (och hjärnforskare) samarbetade med CIA – att de och även Kanadas socialdepartement bidrog till projekten med att överföra budskap direkt in i hjärnor. Han var inte en ensam dr Frankenstein, det är en del av vad den vill säga. Han var normgivande för psykiatrins verksamhet. När övergreppen av patienter satts igång med elektroder i början av 1950-talet, då skrevs det in i psykiatriböckerna internationellt, som en av de farligaste sinnessjukdomar att anse sig vara utsatt för. Så är det fortfarande och det utgör ett försvar för övergreppen. Vid alla psykiatriska kliniker finns ett stort antal offer, de som är inspärrade enbart för att dom försökt komma ut med vad de utnyttjas för. Cameron är bara en symbol för något vi borde förstå har högsta prioritet i dagens samhälle. Nu finns implantaten i mediciner, biochipsen fäster i hjärnan för en livstid. FOI deklarerar att deras målinriktning är att styra människans kognitiva funktioner under hela livstiden med vad man skriver, maximal systemeffekt. Det är orsaken till att ämnet aldrig kommit upp till den debatt som borde varit en självklarhet – och tydligen inte heller nu, av er som ger kommentarer, kopplas ihop med dagens statliga brottslighet. Det avgörande samhällsprojektet, som om det fick den publicitet det förtjänar, skulle kunna ge oss den svenska våren.

      • @ robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07.

       Tillägg till mitt tidigare svar, som 1) hamnade fel i hierarkin, och 2) inte gick att mata in så att jag blev tvungen att posta det på en länk — http://freedom.lege.net/doc/201308150959NV.html.

       Blogghostingföretaget ifråga tycks ha ändrat strategi. Den tidigare försvunna bloggen kom plötsligt tillbaka och jag vet att det inte var bloggägaren – Hesham Bahari – som gjorde nåt, för han sov på min soffa medan hans dator stod i mitt kök. Men jag upptäckte något intressant när jag snabbt som sjutton kopierade bloggen när den nu kom tillbaka: De har istället lagt in en spärr som gör att sökmotorer låter bli den, se #3.1.3 Leif Erlingsson 2013-08-17 16:17 på min egen blogg.

      • Mitt första svar kom efter Red. ingripande nu på morgonen in på länken/klockslaget 15 augusti, 2013 at 10:09. Det är samma som på min länk ovan, fast tydligen från ett några minuter senare inklickningsförsök.

       Vill tillägga att det ur mitt perspektiv är samma Brödraskap som ligger bakom all hjärntvätt, oavsett det är med elektroder i hjärnan a’ la’ Den galne professorn – Dr Ewen Cameron så som du Robert Naeslund beskriver eller det är genom blockad mot riktiga nyheter i nyhetsförfalskarmedia och med nedstängning av det offentliga samtalet så som jag beskrev kommentarstråden “Rapport direkt från fronten i kampen om människans medvetande och tankevärld – Del 222 juli, 2013 at 20:31, bl.a.:

       {Måste fortsätta i ny kommentarsruta för annars “rymmer” Skicka-knappen bortom den ruta där jag kan nå den.}

      • Forts…

       Jag ser alltså hur man gör det offentliga Sverige till en fundamentalistisk sekt onåbar för sunda åsikter” och “Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen – “Politisk Ponerologi” – att när vanan att göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm. Förakt visas även gentemot andra nationer som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter.” Journalister tror likt andra sektmedlemmar att de är särskilt utvalda och bättre informerade än andra. Fakta har ingen chans mot denna fundamentalistiska lära! Prova att tala förstånd med en religiös fundamentalist så får du se, samma sak!

       {Måste fortsätta i ny kommentarsruta för annars “rymmer” Skicka-knappen bortom den ruta där jag kan nå den.}

      • Forts…

       Se även min analys av manipulationen på min egen blogg #2.1 Leif Erlingsson 2013-08-08 19:28 efter min senaste bloggning (lägger länken under mitt namn till denna kommentar så Torbjörn ska slippa manuellt godkänna detta), där jag bl.a. konstaterar att “Religioner har två sidor, insidan/kontrollpanelen, och utsidan/manipulationsdelen. Från kontrollpanelen styrs de manipulerade, så enkelt är det. De som styr är inte styrda av utsidan/manipulationsdelen. För att bli fri utsidan/manipulationsdelen måste du se den ynkliga trollkarlen bakom kontrollpanelen, jmf. “The Wonderful Wizard of Oz”. “Religioner” i denna analys innefattar alla uppfattningar som utgår från någon slags teori om verkligheten snarare än från direkt observation av verkligheten. Såsom även scientismen / vetenskapsreligionen och ideologi samt “Mediatans” självbekräftande grupptänkandesekt.

       {Måste fortsätta i ny kommentarsruta för annars “rymmer” Skicka-knappen bortom den ruta där jag kan nå den.

      • {Kom på fel hierarkisk nivå nyss, så skickar om.} Forts…

       Det är ingen slump att Brödraskapet stöder Brödraskapet, tänk på det när ni tittar på hjärntvättsteve och läser i nyhetsförfalskarmedia. Tänk också på hur sociopater jobbar: Det de själva gör projicerar de på offren. Lura lite bönder att stå i fronten. Skjut dem i ryggen och säg att de andra gjorde det. Funkar både med kulor av bly och med kulor av lögnaktiga ord. Människor som har dövat sina inre med sekttänk eller verkligen är riktigt döda inuti kan göra sånt, för dem är det logiskt och rationellt och gör att de själva framstår som offren. Sociopat/psykopatlogik! Mänskligheten kan inte räddas om vi inte lär oss genomskåda denna taktik som återkommer i alla sammanhang i vårt umgänge med denna typ av människor. Ungdomens revansch i arabvärlden rapporteras alltså i detta vårt lögnens rike som en inre maktkamp mellan lika goda kålsupare.

       Leif Erlingsson

      • Forts…

       Det är ingen slump att Brödraskapet stöder Brödraskapet, tänk på det när ni tittar på hjärntvättsteve och läser i nyhetsförfalskarmedia. Tänk också på hur sociopater jobbar: Det de själva gör projicerar de på offren. Lura lite bönder att stå i fronten. Skjut dem i ryggen och säg att de andra gjorde det. Funkar både med kulor av bly och med kulor av lögnaktiga ord. Människor som har dövat sina inre med sekttänk eller verkligen är riktigt döda inuti kan göra sånt, för dem är det logiskt och rationellt och gör att de själva framstår som offren. Sociopat/psykopatlogik! Mänskligheten kan inte räddas om vi inte lär oss genomskåda denna taktik som återkommer i alla sammanhang i vårt umgänge med denna typ av människor. Ungdomens revansch i arabvärlden rapporteras alltså i detta vårt lögnens rike som en inre maktkamp mellan lika goda kålsupare.

       Leif Erlingsson

 • PSYKIATRINS HEMLIGA AGENDA – SKULLE SKAPA EN VÄRLDSREGERING

  Redan under 1940-talet lade den internationella psykiatrin fram sin agenda. Man skulle skapa en världsregering med psykiatrin i topp. De skulle agera som femtekolonnare och “styra och övervaka politiska aktiviteter”. De skulle infiltrera alla sektorer av samhället, juridik, skola, kyrka och medicin. Planen var att skapa en “världsmedborgare” genom att utplåna religion, familjetradition och moral.

  Idéerna om att psykiatrin som en politisk maktfaktor har funnits länge inom psykiatrin. David Ingvar krävde i SvD på 1980-talet en “Rikspsykiater” som skulle stå över alla politiker. År 2007 hävdade psykiatriprofessor Wolfgang Rutz i Uppsala att “alla politiska beslut borde föregås av psykiatriska konsekvensanalyser”. Men dessa planer uppstod redan på 1940-talet.

  Psykiatrin har på mindre än ett århundrade genomsyrat samhället i en global omfattning, och det har inte skett av en slump. Klara, utarbetade och uttalade planer fanns redan på 1930-40-talet för att skapa en världsregering med hjälp av psykiatrin – som skulle agera som ett slags “överjag” till regeringarna. Den 18 juni 1940 håller psykiatriker John Rawling Rees tal till Nation Council for Mental Hygien i London om hur detta skulle ske:

  “Vi har gjort ett framgångsrikt angrepp på ett antal yrkeskårer. De som är lättast att angripa är naturligtvis lärarkåren och kyrkan, de svåraste är juridiken och medicinen … Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de totalitära staterna och organisera någon slags femtekolonn-verksamhet.”

  De var naturligtvis medvetna om det extremt dåliga rykte som psykiatrin hade under denna tid. Allt måste därför ske i smyg. Med hjälp av beteendevetare såsom Pavlov, Skinner och Watson skulle människan dompteras och bringas under kontroll. Man skulle gå via skolorna i första hand. Den nya “världsmedborgaren” skulle där odlas fram, sakta, generation efter generation. Skolan togs över av psykologer och psykiatriker – först i USA. Det fanns ett tag mer beteendevetare, psykologer, kuratorer etc. än lärare i skolan.

  Alva Myrdal tog över psykologiseringen av skolan till Sverige. Barbro Westerholm (fp) är en av dem som för traditionen vidare med sitt engagemang idag i den obskyra föreningen Sfph – psykföreningen som förespråkade rashygien. Syftet med Sfph är:

  “Vi arbetar i bakgrunden som idégivare och riktar in oss på nyckelpersoner, på dem som jobbar i vården, barnomsorgen och skolan.”

  Man skulle alltså i smyg, sakta odla fram en ny “världsmedborgare”. Hur detta skulle gå till berättar John Rawling Rees, då en av världens mest kända psykiatriker under 1940-talet och en av grundarna till det psykiatriska världssamfundet (WFMH):

  “Principerna för mental hälsa kan inte framhävas med framgång i ett samhälle där det inte finns en progressiv acceptans av ett världsmedborgarskap. Världsmedborgarskap kan spridas vitt och brett bland allt folk genom tillämpning av mentalhälsoprinciperna.”

  Vid stiftandet av WFMH höll G. Brock Chisholm, en av medgrundarna (även en av grundarna till WHO), ett inledningstal (inspelat och publicerat – i begränsad upplaga) som klart lade fram de strategiska planerna:

  “För att uppnå en världsregering är det nödvändigt att från människor sinne avlägsna deras individualitet, lojalitet för familjetraditioner, patriotism och religiösa dogmer.”

  Man skulle alltså inrikta sig på att spräcka kärnfamiljen, traditioner, religion och andliga värden. Men också moralen ansågs vara förkastlig enligt Chisholm:

  “Vad är det för grundläggande störning som vi inte vet någonting om men som existerar i varje civilisation? Den enda psykologiska kraft som kan framkalla dessa perversiteter är moral, begreppen rätt och fel. Omtolkningen och till sist utplånandet av begreppen om rätt och fel är de eftersatta målen för praktiskt taget all psykoterapi … Om släktet skall befrias från dess förlamande börda av gott och ont så måste det vara psykiatrikerna som tar första steget.”

  Och det ser ut som de är på väg att uppnå sina mål. Att de inte kan bota psykiskt störda människor tycks på intet sett vara störande för deras planer. Så länge de kan få mer resurser från politikerna – och det tycks inte vara några större problem. Vem styr vem?

  Läs mer i kapitlet “Den hemliga agendan” ur boken “Välkommen Du Sköna Nya Psykiatriska Värld”: http://www.kmr.nu/pdf/den-hemliga-agendan.pdf

  Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
  För mer information gå till KMR:s hemsida: http://www.kmr.nu

  • Suzanne, jag funderar över det här med psykiatrin…
   Jag tar ett exempel.
   Centralt i Falun finns en sjö som heter Tisken.
   Selma Lagerlöf skriver om den som en sjö fylld av avskräde.
   Falu koppafgruva har fyllt sjön med stora gigtmängder i hundratals år.
   Men i sjön växer en vattenväxt som heter löktåg.
   Den växer nästintill ingen annanstans än i Tisken.
   http://www.tisken.nu/
   Överfört resonemanget på psykiatrin, finns det någon mänsklig form som gynnas av psykiatrin, någon form som förutan psykiatrin inte skulle kunna hävda sig i konkurrensen?
   Och finns det någon mänsklig form som missgynnad speciellt av psykiatrin.
   I det korta perspektivet, och om vi ser det hela i ett mycket långt perspektiv.
   Efter att jag läst Erik Blairs, alias Orwells bok 1984 så gör jag den personliga tolkningen att storebror använder sig av tortyrmetoder med avsikten att offret skall lära sig älska storebror.
   I detta storebrorsälskande tillstånd avlivas personen.
   Kan man härav dra slutsatsen att Orwell trodde på att människor som storebror torterat skulle återfödas som storebrorsälskare?

   • Björn – intressant tolkningsöverföring!

    “Finns det någon mänsklig form som missgynnad speciellt av psykiatrin?”

    Svaret blir naturligtvis ja med tanke på existerande faktamaterial och alla klagomål. Den brittiska psykoanalytikern Carole Smith, har genomskådat psykiatrin och öppet kritiserat regeringars användning av påträngande teknologier, på icke-frivilliga medborgare för utveckling av metoder för statlig kontroll.

    Har nedan gjort ett kort utdrag från artikeln och översatt till svenska.

    Med fokus på The American Psychiatry Association’s (APA), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

    Journal of Psycho-Social Studies 2003

    Om behovet av nya kriterier för diagnos av psykos i ljuset av hjärninvasiva metoder

    “Vi har misslyckats med att förstå resultatet av de teknologier som ursprungligen kommer från åren av det kalla krigets kapprustning mellan Sovjetunionen och västvärlden, vilket har resulterat i att användningen av satellitteknologier, inte enbart används för övervaknings- och kommunikationssystem, utan även för att “låsa in” människor, genom manipulering av hjärnfrekvenser, genom riktade laserstrålar, neurala partikelstrålar, elektromagnetisk strålning, sonar (ekolod) vågor, radiofrekvent strålning, solitonekvations vågor, torsion fält, användningen av dessa eller andra energikällor som ingår i studier inom astrofysik. Eftersom verksamheten präglas av hemlighetsmakeri, tycks det oundvikligt genom de metoder som vi nu känner till, det vill säga, utnyttjandet av jonosfären, vilket är vår naturliga sköld, redan är inaktuell, eftersom vi börjar förstå konsekvenserna av användningen.”

    För de av oss som gått i den psykoanalytiska skolan präglades utbildningen av att patienten stod i centrum, ett erkännande om att försöka förstå den andre personens värld, medförde att behandlingen i huvudsak var byggd på ömsesidigt förtroende. Den amerikanska, American Psychiatry Association’s (APA) diagnostiska kriterier för schizofreni var alltid en orsak till oro. I den tredje upplagan (1987) av Diagnostisk och Statistisk Manual (DSM) över psykiska sjukdomar, krävdes att det fanns minst fyra av de egenskaper som anges för en diagnos av schizofreni, och ett godkänt urval av fyra kunde vara: magiskt tänkande, telepati eller sjätte sinne, begränsad social kontakt, udda tal och överkänslighet för kritik. 1994, minskades antalet kvalificerade egenskaper till två eller flera, exempelvis hallucinationer och “negativa” symtom som affective flattening eller oorganiserat eller osammanhängande tal – eller bara vanföreställningar som var bisarra eller hallucinationer som bestod av en röst som upprätthöll löpande kommentarer om personens beteende eller tankar. [Det har varit fem revideringar av DSM sedan den första manualen utgavs 1952, nästa upplaga beräknas utkomma år 2013.]

    Det är dubbelt straff att inte bli betrodd av en psykolog eller psykiatriker, då många är offer för de mest fruktansvärda övergrepp genom vetenskapliga och militära experiment. Ett totalt oförstående samhälle är helt likgiltigt inför deras vittnesmål – om att en ny klass av vapen utvecklats, med kapacitet att komma in i hjärnan, sinnet och kroppen på en annan människa med dessa teknologiska utrustningar.

    Utnyttjandet av neurovetenskapen för militära syften, har resulterat i dessa teknologier efter decennier av forskning och experimenterande, särskilt i Sovjetunionen och USA.

    Det är regeringars sekretesstämplar som har underlättat för dessa fruktansvärda framtidsutsikter. Det har funnits många varnande röster, om att regeringars sekretesstämplar är av det giftiga arvet från det kalla kriget.” http://www.globalresearch.ca/on-the-need-for-new-criteria-of-diagnosis-of-psychosis-in-the-light-of-mind-invasive-technology/7123

    “Kan man härav dra slutsatsen att Orwell trodde på att människor som storebror torterat skulle återfödas som storebrorsälskare?”

    Låter som en “kusin” till Stockholmsyndromet http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmssyndromet

    • Det verkar som om religiösa människor utan vidare kan klassas som psykiatriskt sjuka.
     Att det skulle vara så illa att det finns människor eller motsvarande kreationer på den här planeten som vill kontrollera andra, är det konspiratoriskt tänkande, ja och konspiratoriskt tänkade borde väl också få psykiatrisk diagnos.
     Frågar någon mig vad jag anser om svenskt rättsväsende så tycker jag att det borde heta felväsende ,pånågot vis psykiatrins tvillingbror.
     Men det är klart, tror man inte att människor kan skilja på rätt och fel måste det sättas på pränt och bli ett välavlönat yrke där domaren är den mest välavlönade skojaren!?

     Orwellfrågan blev egentligen inte besvarad.
     Vad är vitsen att Storebror gör sig älskad för att i nästa sekund avliva den manipulerade?
     Men i buddismen tror man att som det “är” i dödsögonblicket, så blir ens liv efter döden bara tusen gånger starkare.

     • Korrekt, din fråga blev inte besvarad. Missade eller hoppade över ordet återfödas. Ber om ursäkt. Låter därmed frågan vara obesvarad. För svår.

      • För ett ögonblick eller två tillbaka till ämnet, psykiatrin, eller en yttring av den, Dr Cameron.
       Vad Cameron har gjort är inget annat än att följa det vanliga tekniska tillvägagångssättet för att nå ett mål.
       Att det sedan handlar om människor gör att känslor och moral kommer in i bilden.
       Camerons etik lägger dock inga hinder ivägen.
       Idag åt min katt upp en mus, innan den åt upp den så lekte den ett tag med den.
       Att möss som lekts med smakar bättre vet nog varenda katt.
       Men katten vet inte varför den smakar bättre, det visste nog Cameron, att adrenalinet som musen utsöndrat i blodet gör den godare.
       Detta är anledningen till att vampyrer föredrar att dricka blod från skrämda människor.
       Dr Camerons forskning är därför helt logisk och kan förstås.
       Vad som kan vara svårare att förstå är hur den som formulerat hans uppdrag fungerar, vilka motiv har han?
       Jag tror också att det är därför som diskussionen på ett tidigt stadium flippade ur o lämnade Cameron o psykiatrin.
       Är det någon som leker med oss ?

      • Vad artikeln vill säga är ju hur utvecklingen inom psykiatrin såg ut för ett halvt århundrade sedan. Att övergrepp av patienter var förutsättningen för den tekniska inriktningen med implantat och hjärnkontroll. Att en av världens ledande psykiatriker (och hjärnforskare) samarbetade med CIA – att de och även Kanadas socialdepartement bidrog till projekten med att överföra budskap direkt in i hjärnor. Han var inte en ensam dr Frankenstein, det är en del av vad den vill säga. Han var normgivande för psykiatrins verksamhet. När övergreppen av patienter satts igång med elektroder i början av 1950-talet, då skrevs det in i psykiatriböckerna internationellt, som en av de farligaste sinnessjukdomar att anse sig vara utsatt för. Så är det fortfarande och det utgör ett försvar för övergreppen. Vid alla psykiatriska kliniker finns ett stort antal offer, de som är inspärrade enbart för att dom försökt komma ut med vad de utnyttjas för. Cameron är bara en symbol för något vi borde förstå har högsta prioritet i dagens samhälle. Nu finns implantaten i mediciner, biochipsen fäster i hjärnan för en livstid. FOI deklarerar att deras målinriktning är att styra människans kognitiva funktioner under hela livstiden med vad man skriver, maximal systemeffekt. Det är orsaken till att ämnet aldrig kommit upp till den debatt som borde varit en självklarhet – och tydligen inte heller nu, av er som ger kommentarer, kopplas ihop med dagens statliga brottslighet. Det avgörande samhällsprojektet, som om det fick den publicitet det förtjänar, skulle kunna ge oss den svenska våren.

      • @ robertnaeslund 15 augusti, 2013 at 02:07.

       Tillägg till mitt tidigare svar, som 1) hamnade fel i hierarkin, och 2) inte gick att mata in så att jag blev tvungen att posta det på en länk — http://freedom.lege.net/doc/201308150959NV.html.

       Blogghostingföretaget ifråga tycks ha ändrat strategi. Den tidigare försvunna bloggen kom plötsligt tillbaka och jag vet att det inte var bloggägaren – Hesham Bahari – som gjorde nåt, för han sov på min soffa medan hans dator stod i mitt kök. Men jag upptäckte något intressant när jag snabbt som sjutton kopierade bloggen när den nu kom tillbaka: De har istället lagt in en spärr som gör att sökmotorer låter bli den, se #3.1.3 Leif Erlingsson 2013-08-17 16:17 på min egen blogg.

      • Mitt första svar kom efter Red. ingripande nu på morgonen in på länken/klockslaget 15 augusti, 2013 at 10:09. Det är samma som på min länk ovan, fast tydligen från ett några minuter senare inklickningsförsök.

       Vill tillägga att det ur mitt perspektiv är samma Brödraskap som ligger bakom all hjärntvätt, oavsett det är med elektroder i hjärnan a’ la’ Den galne professorn – Dr Ewen Cameron så som du Robert Naeslund beskriver eller det är genom blockad mot riktiga nyheter i nyhetsförfalskarmedia och med nedstängning av det offentliga samtalet så som jag beskrev kommentarstråden “Rapport direkt från fronten i kampen om människans medvetande och tankevärld – Del 222 juli, 2013 at 20:31, bl.a.:

       {Måste fortsätta i ny kommentarsruta för annars “rymmer” Skicka-knappen bortom den ruta där jag kan nå den.}

      • Forts…

       Jag ser alltså hur man gör det offentliga Sverige till en fundamentalistisk sekt onåbar för sunda åsikter” och “Dr. Lobaczewski lär oss i sin bok om hur ett samhälle vänder rationaliteten ryggen – “Politisk Ponerologi” – att när vanan att göra undermedvetna urval och utbyten av tankedata har spridit sig till den makrosociala nivån så utvecklar samhället ifråga ett förakt för kritik byggd på fakta och förnedrar envar som slår larm. Förakt visas även gentemot andra nationer som har behållt ett normalt rationellt tankesätt, liksom för deras åsikter.” Journalister tror likt andra sektmedlemmar att de är särskilt utvalda och bättre informerade än andra. Fakta har ingen chans mot denna fundamentalistiska lära! Prova att tala förstånd med en religiös fundamentalist så får du se, samma sak!

       {Måste fortsätta i ny kommentarsruta för annars “rymmer” Skicka-knappen bortom den ruta där jag kan nå den.}

      • Forts…

       Se även min analys av manipulationen på min egen blogg #2.1 Leif Erlingsson 2013-08-08 19:28 efter min senaste bloggning (lägger länken under mitt namn till denna kommentar så Torbjörn ska slippa manuellt godkänna detta), där jag bl.a. konstaterar att “Religioner har två sidor, insidan/kontrollpanelen, och utsidan/manipulationsdelen. Från kontrollpanelen styrs de manipulerade, så enkelt är det. De som styr är inte styrda av utsidan/manipulationsdelen. För att bli fri utsidan/manipulationsdelen måste du se den ynkliga trollkarlen bakom kontrollpanelen, jmf. “The Wonderful Wizard of Oz”. “Religioner” i denna analys innefattar alla uppfattningar som utgår från någon slags teori om verkligheten snarare än från direkt observation av verkligheten. Såsom även scientismen / vetenskapsreligionen och ideologi samt “Mediatans” självbekräftande grupptänkandesekt.

       {Måste fortsätta i ny kommentarsruta för annars “rymmer” Skicka-knappen bortom den ruta där jag kan nå den.

      • {Kom på fel hierarkisk nivå nyss, så skickar om.} Forts…

       Det är ingen slump att Brödraskapet stöder Brödraskapet, tänk på det när ni tittar på hjärntvättsteve och läser i nyhetsförfalskarmedia. Tänk också på hur sociopater jobbar: Det de själva gör projicerar de på offren. Lura lite bönder att stå i fronten. Skjut dem i ryggen och säg att de andra gjorde det. Funkar både med kulor av bly och med kulor av lögnaktiga ord. Människor som har dövat sina inre med sekttänk eller verkligen är riktigt döda inuti kan göra sånt, för dem är det logiskt och rationellt och gör att de själva framstår som offren. Sociopat/psykopatlogik! Mänskligheten kan inte räddas om vi inte lär oss genomskåda denna taktik som återkommer i alla sammanhang i vårt umgänge med denna typ av människor. Ungdomens revansch i arabvärlden rapporteras alltså i detta vårt lögnens rike som en inre maktkamp mellan lika goda kålsupare.

       Leif Erlingsson

      • Forts…

       Det är ingen slump att Brödraskapet stöder Brödraskapet, tänk på det när ni tittar på hjärntvättsteve och läser i nyhetsförfalskarmedia. Tänk också på hur sociopater jobbar: Det de själva gör projicerar de på offren. Lura lite bönder att stå i fronten. Skjut dem i ryggen och säg att de andra gjorde det. Funkar både med kulor av bly och med kulor av lögnaktiga ord. Människor som har dövat sina inre med sekttänk eller verkligen är riktigt döda inuti kan göra sånt, för dem är det logiskt och rationellt och gör att de själva framstår som offren. Sociopat/psykopatlogik! Mänskligheten kan inte räddas om vi inte lär oss genomskåda denna taktik som återkommer i alla sammanhang i vårt umgänge med denna typ av människor. Ungdomens revansch i arabvärlden rapporteras alltså i detta vårt lögnens rike som en inre maktkamp mellan lika goda kålsupare.

       Leif Erlingsson

 • Alla kommentarer om zionism och judar etc raderas. Artikeln handlar enbart om hjärnkontroll och det ska även debatten göra. Alla diskussioner om zionism och judar hänvisas till andra forum.

 • Intressant och bra artikel om psykiatrins smutsiga historia och rent ut sagt destruktiva “behandlingar”.

  Det hemska tycker jag är att psykiatrin fortsätter att t.ex elchocka människor som aldrig förr. Sverige är det land i världen som är värst med att ge elchocksbehandlingar – ca 50 000 om året!

  Och detta till barn, äldre, gravida, och under tvång. Detta är IDAG. 2013!

  Elchocksbehandlingen har förskönats och förändrats men det är samma elchock som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet.

  Varför tillåter vi psykiatrin att fortsätta med sina medeltida behandlingar?

  http://www.elchocker.se/

  • Peter!
   Vi får söka svaret i de högsta maktsfärerna.
   Titeln , Den galne professorn leder oss fel.
   Cameron var ingalunda galen.
   Han hittade den produkt som efterfrågades och han levererade den.
   Hade inte han gjort det hade någon annan gjort det.
   Kanske med ” bättre” tesultat, kanske med sämre do.
   Så länge önskan om att dessa tjänster levereras kommer ingen ändring att ske.
   Skulle höga vederbörande finna att protesterna blev besvärande högljudda skulle de kanske byta metod.

  • Psykiatrin är ett bra exempel av samhällets sjukdom – eller galenskap. Man har skrivit in implantat, experiment med människor, övergrepp inom sjukvården och hela hjärnkontrollområdet som utslag av sinnessjukdom. Man rubricerar det omväxlandes som schizofreni, vanföreställningar, paranoia eller psykos.Men det är bara en del av galenskapen i deras verksammhet.

   Du frågar uppgivet hur de kan få fortsätta med elchocker och medeltida behandlingar – men som du ser av artikeln är det i högsta grad uppblandat med hi–tech. Det ligger i galenskapen – professorn var bara en liten del av den. Han utvecklade inga avgörande metoder utan blev istället en passande symbol för övergrepp och hjärnexperiment med att införa verbala signaler/tal in i människors hjärnor. – som en världsledande representant för både hjärnforskare och psykiatriker.

   I TV-programmmet som bilden ovan var från kallade även hans kolleger honom för galen – men det handlar om hela området – utvecklingen som ett snesprång för makt istället för människa. Där finns problemet. En del kan missta sig på innebörden av ord och tro att galen är ointelligent, men så är det inte. Då hade vi inte haft den utveckling som sker.

   Jag kan ge några ord som på ett bra sätt illustrerar sambandet mellan psykiatri-läkare och säkerhetstjänster och det gäller lika bra i Sverige som i USA. Den amerikanske professorn i juridik Alan Scheflin, skrev 1978 boken ”The Mind Manipulators” där han uttryckte han om den okända verkligheten av vad som händer på sjukhus

   ”Inga experiment undgick att testas och inga befolkningsgrupper undslapp att bli till experimentella forskningsråttor; män, kvinnor, barn, fängelsekunder, mentalpatienter, sexuella psykopater, schizofrena, åldringar och även dödligt sjuka cancerpatienter utnyttjades alla för CIA:s program om total kontroll av hjärnan.” Projektet har pågått med den mentaliteten under ett halvt århundrade. Samma här som där.

   • Samma här som där…
    Robert, jag är nyfiken, har du några ideer om hur man försvarar sig mot Storebror?
    För tydligen fortsätter experimenten med elchocker och psykofarmaka.
    Och verksamheten har rn hög status.
    I Sovjetunionen fanns psykiatrin som ett verktyg för regimen.
    Psykdoktorerna var de enda doktorerna som hade status.
    Jag hörde en historia från andra världskriget, tyskarna avancerade och personalen på ett psyksjukhus lämnade allt o flydde.
    Patienterna frisknade genast till o klarade att administrera sin överlevnad själva.
    Ingen har hittils nämnt Sovjetunionen

 • Vad är informationsoperationer? Ett viktigt inslag är att påverka människors beslutsprocesser och beslutsfattande

  Proposition 1999/2000:86, sid 36.

  Informationsoperationer är samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig till stöd för politiska och militära mål genom att påverka och utnyttja motståndares eller annan utländsk aktörs information och informationssystem. Det kan ske genom att utnyttja egen information och egna informationssystem samtidigt som dessa också måste skyddas. Ett viktigt inslag är att påverka människors beslutsprocesser och beslutsfattande.

  Det finns både offensiva och defensiva informationsoperationer. De genomförs i politiska, ekonomiska och militära sammanhang. Exempel på informationsoperationer är till exempel informationskrig, massmediemanipulation, psykologisk krigföring och underrättelseverksamhet.

  Defensiva informationsoperationer är samordnade och samlade åtgärder i fred, kris och krig avseende policy, operationer, personal och teknik för att skydda och försvara information, informationssystem och förmåga till rationellt beslutsfattande.

  • Nathalies informationsoperationer verkar snubbla på sin egen hjärntvätt. Talar du om dr Cameron eller vad är det du vill säga? Varifrån har du fått det?? Varför? Det enda råd jag kan ge är att läs de tidigare publicerade artiklarna för att veta vad ämnet handlar om.

   • Informationsoperationer bedrivs naturligtvis för att hjärntvätta befolkningens uppfattningsförmåga. Hjärntvätt ingick enligt artikeln i Dr. Camerons arbetsuppgifter, men då på institut och individuell nivå – då jag klev utanför boxen inkluderade jag, att i dagsläget bedrivs hjärntvätt även från distans.

    ANGÅENDE HJÄRNTVÄTT

    Regeringen har utbildat en armé av beteendevetare/”hjärntvättare” på universitet och högskolor, därigenom går dagligen tusentals, kanske tiotusentals, kanske ännu fler människor till sina arbeten under välbetalda titlar på institutioner, universitet och högskolor m fl, för att från distans göra ingrepp i sina medmänniskors biologiska funktioner. Jag upprepar det som skrivits av FOI: “Förutom studier i omvärlden, utför vi olika simuleringar för våra kunder. Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metoder för karakterisering och modellering av mänskligt beteende. Vår erfarenhet och kunskap om människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingen av civila system.” Enligt min uppfattning är detta ett affärserbjudande om psykologisk krigföring.

    Här presenteras ett examensarbete vid magisterprogrammet i Människa-Datorinteraktion, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) – Informationssystemutvecklaren som en expert utan ansvar: en diskurs analys av identitets – och koncept konstruktioner: http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2009/rapporter09/szmulik_anastasia_09023.pdf

    Länk till examensarbete om Informationssystemarkitekturer vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Universitet: http://www8.cs.umu.se/education/examina/Rapporter/456.pdf

    Lever vi i en ständig INFORMATIONSOPERATION (IO)/INFORMATIONSKRIGFÖRING (IW) från den politiska elitens sida? Trots korrekt ställda frågor till olika myndigheter om de pågående politiska hjärntvätt-programmen får människor oftast undvikande svar eller inga svar alls av de “folkvalda” politikerna, deras myndigheter och institutioner … ämnet du publicerar här om hjärnkontroll, är fortfarande okänt område för större delen av allmänheten … tala om succésfulla informationsoperationer … det som inte publiceras i politikernas massmedia apparat existerar naturligtvis inte …

    De senaste 50-60 årens snabba framsteg inom vetenskapen och teknologier för politisk kontroll har uppenbart genererat växande klyftor mellan den offentliga kunskapen och den som ägs och används av den härskande eliten.

  • @nathalie.
   Jag läser och läser texten gång på gång och blir inte så värst mycket klokare.
   Vem är egentligen fienden, vilka skall påverkas, varför, och till förmån för vem?
   Massmediamanipulation, menas att manipulera massmedia eller att få massmedia att manipulera oss?
   Det första är inget som riksdagen behöver bekymra sig över och det andra sker redan.I Ryssland röstades nyligen igenom en lag mot propaganda riktadmot minderåriga avseende homosexpropaganda.
   Röstsiffrorna var 380 mot 0!

   Ändå skriver massmedia om ryssarna i negativa termer.
   Vem är rgentligen galen, Cameron, pressen, riksdagen, svenska folket, homolobbyn, krigsivrarna, folket, Säpo eller Björn?

   • Björn du skriver, “Jag läser och läser texten gång på gång och blir inte så värst mycket klokare”, kanske just det som är avsikten med texten. Ofta är myndigheters information skriven i terminologi avsedd för de invigda.

    Personers olika uppfattningar av betydelsen hos ord eller bilder kan skilja från person till person. Även okunskap av fackspråk skapar misstolkningar mellan olika yrkesutövare. Fackspråk inom samma disciplin har oftast utvecklats ur behovet av exakthet som ger yrkesutövarna inom denna disciplin beskrivningar som är inte är tvetydiga. När samma språk används för att kommunicera med allmänheten ger orden ingen alls beskrivning eller förklaring.

    Vem är fienden? Gör din egen bedömning. Enligt min bedömning är att bl a regeringen en fiende. Har det svenska folket gett sitt informerade samtycke till regeringen om att de vill vara kommersiella enheter – och få sina liv styrda med bioteknologier? Har regeringen rätt att forma medborgarnas liv, göromål, uppfattning och beteende genom teknologier och signalbehandling? Vem har ansvaret för handlingarna – individen som blev manipulerad … eller?

    Doktorsavhandlingen i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik: Att styra i namn av framtid, vid Stockholm universitet, kanske kan ge en ledtråd till pågående styrning och degradering av samhället. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:tX75YK7UPkQJ:su.diva-portal.org/smash/get/diva2:395149/FULLTEXT01+att+styra+i+namn+av+framtid&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESjP6RX2C_8tv_-it-MnHVZBWRrh6LgbluksEaU0z0uFT-MBTsKZCJm8nJAsBMpvg_G8_YPiO9hM-9hQtXmx5faplmWdLGx4C9IsTh5yjijhNwoPYPyIuEpQpmpoTojUhnJ4ljtG&sig=AHIEtbT8ooEVaHxhJmyxtTj0A4j-Iol_RQ

    Den långvariga “Revolution in Military Affairs” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra.” Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål. Västvärlden och nästan alla andra civilisationer bygger officiellt på den fria viljan hos den enskilde individen, den fria viljan i samhället – det vill säga deras demokratier, deras rättssystem, deras ekonomiska system, deras kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner samt alla aspekter av livet, som inkluderar deras frihet.”

    • Natalie!
     Att med alla till buds stående medel kontrollera befolkningen och få den att lyda.
     Just lyda är ett nyckelord i sammanhanget , där har vi förklaringen till explosionen av antalet lagar.
     http://kristofferhell.net/demokrati-till-dods
     Vi har också förklaringen till varför rätt och fel inte tycks existera längre

     • Jag tror att anledningen till att antalet regler att följa har ökat lavinartat, är att domstolar i mångt och mycket kan betraktas som en kommersiell enhet som försörjer sig på böter och liknande. Min tolkning är att det vi tolkar som lagar i de flesta fall är förordningar och föreskrifter som man kan ifrågasätta om det finns laglig grund att genomdriva efterlevnad. Precis som FMOTL har konstaterat så krävs det i anglosaxisk tradition ett medgivande att man ställer sig under jurisdiktionen. Hur detta appliceras i svensk tradition är höljt i dunkel.

      Lydnad är sekundärt och endast nödvändigt i syfte att extrahera medel.

      • anders, att tro är enligt min mentala fyrarummare inte att veta, när, var och varför, men varför är Ditt enskilda medgivande till folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt (jurisdiktionen) höljt i dunkel?

       Kvalitetssäkrad hälsning
       Lärstad den 9 juli 2013
       Namn på den som producerat resultat i tid och rum ovan.
       Namnteckning av den som i domstol kan företräda namngivet rättssubjekt ovan.
       Namnförtydligande på rättssubjekt med betalningsansvar för näringsvÄrksamhet.

      • Dunklet beror på att den anglosaxiska traditionen med magna charta och amerikanska konstitutionen har givit folk där en större frihet tidvis än vi upplevt här.

       Endast Olaus petris domarregler (första sidan i lagboken) andas en gnutta av common law.

       Men dessa regler hänvisas aldrig till trots att det står uttryckligen att domaren har att rätta sig efter dessa.

      • Frågor till Bertil NätvÄrkselev:

       – Vad är näringsvÄrksamhet?
       – Vilket rättssubjekt har betalningsansvar för näringsvÄrksamhet?
       – Är namngiven enskild person samma som namngivet rättssubjekt?
       – Vem kan i domstol företräda rättssubjekt? Namngivet rättssubjekt?

      • Det kanske skall stå suspekt objekt?
       Jag tycker man skall fråga när det är något man inte förstår.
       Jag tycker inte man i onödan skall blanda in andra språk.
       Bättre att göra sig till en okunnig än att förbli detsamma.
       Nu skall jag åka in till centralorten och inlägga en polisanmälan mot TRAFIKSTYRELSEN.
       Jag återkommer ned rapport.

      • Leif, tack för att Du vill, kan eller vågar ställa kluriga frågor, i tid och rum!

       Fråga – Vad är näringsvÄrksamhet?
       NäringsvÄrksamhet är EN i tid och rum offentlig eller privat organisation, med kvalitet och säkerhet i tid och rum, som SKYDDAR enskild fysisk person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med lagstiftare och kontrollmakt, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre fria marknaden i EES eller Europeiska unionen

       Fråga – Vilket rättssubjekt har betalningsansvar för näringsvÄrksamhet?
       Varje enskild fysisk person (rättssubjekt), som i tid och rum, arbetar och förbrukar eFergi, på att i nutid och rum älska att lyda när, var och hur, som styrelseledamot i EN näringsvÄrksamhet (myndighet, företag eller förening) och som mentalt inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför styrelsen har solidariskt betalningsansvar för böter och/eller skadestånd, fastställd i nutid, nära framtid och rum, av lagstiftare, domstol eller exekutivt organ (tillsynsmyndighet/rättssubjekt) och som inte kan avtalas bort om det är EN säkerhetsbrist mot EN drabbad fysisk person, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre fria marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Fråga – Är namngiven enskild person samma som namngivet rättssubjekt?
       Så kan det vara, men om namngiven enskild fysisk person är samma som namngivet rättssubjekt, är namngivet rättssubjekt inte EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar för producerat resultat med säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN medveten enskild fysisk person, som i livet utvecklat rätt mental kunskap, för att i nutid och rum tänka och handla i total harmoni med EU-rättens företräde, framför svensk grundlag, svenska lagar och maktmissbruk.

       Frågorna – Vem kan i domstol företräda rättssubjekt? Namngivet rättssubjekt?
       Om rättssubjektet är EN fysisk person, kan trovärdig fullmakt utse företrädare.

       Om rättssubjektet är EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i brev adresserat till EN enskild fysisk person, med rätt mental kunskap, tänk och handling, kan trovärdig fullmakt (avtal) INTE överföra lagstiftarens krav på kvalitet och säkerhet till EN företrädare.

       EU-domstolen har i rättspraxis fastställt att avtalsvillkor (fullmakt) som överför enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna för säkerhetsbrist som är fördragsbrott, är utan vÄrkan i nutid, nära framtid och rum.

       Namngivet rättssubjekt som i tid och rum vill, kan eller vågar kvalitetssäkra producerat resultat i brev adresserat till EN enskild fysisk person, som medveten konsument/medborgare/vårdtagare är antingen EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar och risk i nutid, nära framtid (10 år) och rum, eller ingenting med värde i nutid, nära framtid och rum, för EN enskild fysisk person.
       Kvalitetssäkrad hälsning
       Lärstad den 13 juli 2013

       PS. Du väljer om Du mentalt vill LYDA när, var och hur eller FÖRSTÅ när, var och varför. DS.

      • Bertil.
       Jag sammanfattar ditt långa inlägg i en mening.
       ÄLSKA STOREBROR MER ÄN DIG SJÄLV.
       Jag ställer mig inte avvisandemed automatik, det kan finnas saker som jag inte känner till.
       Det kan finnas goda motiv att spränga, eller “spränga” World trade centerkomplexet.
       Det kan också finnas goda motiv för psykiatrin att kontrollera människornas hjärnor.
       Tala isåfall om vilka dessa goda motiv är så att vi alla kan lära oss älska och lyda STOREBROR!

      • Tack Bertil NätvÄrkselev för ditt utförliga svar, som jag nu noterade.

       Några begrepp du introducerar behöver också definition:
       eFergi
       vÄrkan

       Då du några gånger tidigare använt begreppet eFergi länkar jag till dessa användningar:
       2012-11-27 12:21 – utan att definiera
       2012-12-07 00:21 – utan att definiera
       2012-12-14 22:09 – utan att definiera
       2012-12-17 22:20:Funktionell energi i nutid och nära framtid, förklarar mitt skapade begrepp eFergi“. “[…] funktionell energi (eFergi) är i tid och rum det bränsle som resurssnålt och säkert motiverar enskilda humana resurser [Tid x (Rum + Arbete + eFergi)] att i nutid (värde 1) och nära framtid (värde 2, 4, 16, 256 o.s.v.) producera resultat, med kvalitet och säkerhet i tid och rum, som vill, kan och vågar SKYDDA enskild person, husdjur och egendom, samt marknadens enskilda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i total harmoni med den kvalitet och säkerhet lagstiftare eller kontrollmakt, fastställt under historisk tid, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.
       2013-01-01 16:56 – utan att definiera

       På den näst sista länken ger du också en avsiktsdeklaration: “Jag försöker lära marknaden att i tid och rum, arbeta och förbruka eFergi resurssnålt och säkert.

       Av ditt svar ovan framgår som Björn också konstaterat din önskan att förhålla dig i “total harmoni med lagstiftare och kontrollmakt“. Med tanke på att denna kontrollmakt visats vara ett ofantligt bedrägeri av vad jag inte annat än kan betrakta som psykopater som sedan århundraden använder sig av vårt tysta medgivande till deras manipulationer som legitimitet för sagda bedrägeri, och med tanke på att du enligt eget uppgift önskar förhålla dig i total harmoni med sagda bedrägeri och bedragare, så undrar jag om du rentav säger att du önskar att vi ska älska våra psykopater?

       Naturligtvis kan jag varmt uppskatta när man likt Dean Clifford vänder på stolarna/rollerna så man inte själv blir “The Trustee” i det engelska rättssystemet eller motsvarande i det svenska, efter att man klart förstått dessa roller, och i total harmoni med systemet vänder det till sin egen nytta – tvärtemot som det var avsett att användas. Detta sker dock knappast “i total harmoni” utan skapar tvärtom en hel del upprördhet hos systemets tjänare. Om ditt avslöjande syftar just till att vi ska kunna vända på stolarna på detta sätt, så är jag helt med på noterna!

       Enligt bästa avsikt och förmåga, Leif Erlingsson

      • Leif, du undrar om mitt mentala Jag önskar att ”vi” (enligt min mentala ordförståelse och definition i nutid och rum ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a. och risk), ska älska ”våra” (enligt min mentala ordförståelse och definition i nutid och rum, också ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a. och risk) ”psykopater” (enligt min mentala ordförståelse och definition i nutid och rum ett laglöst kollektivt u.p.a. och risk av fler än EN psykopat?

       Svaret är NEJ, men enskild svensk skattebetalare som i tid och rum har tilläggsbeskattats av en tillsynsmyndighet, åtalats av en tillsynsmyndighet och bestraffats av svensk domstol som del av en tillsynsmyndighet, för samma brott (är säkerhetsbrist som är fördragsbrott) enligt EU-domstolen), har nu i tid (130716) och rum av folkvald kontrollmakt eller som Du i Ditt inlägg definierat som psykopater, slutat att i tid och rum mentalt förneka EU-rättens företräde mot EN drabbad enskild skattebetalare, som läst och i nutid och rum mentalt förstår när, var och varför i SOU 1997:194.

       Leif, som mitt mentala Jag tidigare redovisat, är Ditt mentala kognitiva Jag i nutid och rum 180 grader från den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som mitt mentala Jag producerar kognitivt.

       Med värdesäkrad hälsning
       Lärstad den 17 juli 2013
       Namnteckning av enskild fysisk person, utan STRIKT produktansvar och risk för säkerhetsbrist i producerat resultat till enskild person, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen

      • Jag la drygt 22 timmar före din kommentar in en kommentar som svar på din 14 juli, 2013 at 23:55 kommentar, som tyvärr ej ännu har dykt upp. Kanske din kommentar ovan sett annorlunda ut om du hade haft möjlighet att läsa min kommentar först. Avvaktar därför vidare respons tills min kommentar inlagd någon minut före 2013-07-17 01:00 dyker upp.

      • Det är med kommentarer som med högerstrumpor som man skickar in i tvättmaskinen, dom försvinner!
       Skicka in kommentaren igen Leif och vem vet, kanske västerstrumpan senare dyker upp ur nån okänd hålighet i maskinens inre.

      • Till Bertil NätvÄrkselev som svar på 17 juli, 2013 at 22:36:

       Mitt problem är inte att ha blivit selektivt negativt särbehandlad utan att alla människor i över 170 länder – inkl. Sverige – i hundratals år har blivit olagligt behandlade.

       Det finns därför all anledning att hysa misstro mot EU-domstolens rättspraxis. Min analys som enligt ditt kognitiva jag är 180 grader från den kvalitet och säkerhet i nutid och rum som ditt mentala Jag enligt dig producerar säger att ett förändrat tänkande är en förutsättning för ett framgångsrikt domstolsförfarande. Eller menar du att denna förutsättning redan är för handen? Vad finns det i så fall för skäl att förmoda det?

       Detektiven, existerande i tid och rum på den fysiska platsen Bruzaholm, 2013-07-23.

    • Nathalie, jag vill tacka för upplysning om viktig avhandling “Att styra i namn av framtid” av Elisabet Hedlund samt för avgörande poäng att krig handlar om att påtvinga andra sin vilja. Vi befinner oss i krig.

     • Leif, om ”vi” befinner ”oss” i krig, vem är ”vi” och ”oss”, som i nutid och rum, enligt Din i livet ärvda, utvecklade och ägda mentala fyrarummare, som trovärdigt vill, kan eller vågar vara i krig med ETT rättssubjekt med enskild rättskapacitet i EN svensk eller internationell krigsförbrytardomstol?

      Kvalitetssäkrad hälsning
      Lärstad den 9 juli 2013

      • Ursäkta om jag bryter in, men det slog mig att det finns inget vi och dom. Det finns bara de som accepterat de nya krafterna/insikterna och de som inte har kommit så långt.

      • Man kan eller bör inte ställa frågan, vilka är vi och vilka är oss.
       Man säger te.x vi befinner oss i Södertälje.
       Vi befinner oss i krig.
       Vi befinner oss i en avdelning för rensning av strömmingsflundra.
       När vi befinner oss i krig så innebär det att vi utsätts för något som vi inte vill bli utsatta för, kanske utan att vi ens vet om det.
       Rent fysiska yttringar kan ändå förekomma, det torde vara anledningen till psykofarmakans ökade konsumtion, samt den illegala delen som kallas knark.

      • Bertil NätvÄrkselev, du frågar “vem är “vi” och “oss”, som i nutid och rum, enligt Din i livet ärvda, utvecklade och ägda mentala fyrarummare, som trovärdigt vill, kan eller vågar vara i krig med ETT rättssubjekt med enskild rättskapacitet i EN svensk eller internationell krigsförbrytardomstol?

       Frågan är fel ställd. Väldigt få av oss har valt att vara i krig. Ändå bedrivs det krig mot oss. Där oss/vi är människorna på den här planeten. Eller iallafall de av människorna på planeten som inte har valt att helt och hållet tjäna det artificiella, det konstgjorda. Som Björn säger, “När vi befinner oss i krig så innebär det att vi utsätts för något som vi inte vill bli utsatta för, kanske utan att vi ens vet om det.” Dessutom sker krigföringen med dolda metoder på ett sätt så att det är väldigt svårt att visa på någon enskild krigsförbrytare. Med “Tysta vapen“. Genom att istället för kulor skjuta situationer mot oss. Vi ser inte att de är avsiktliga. “Det är bara som det är”, “det är bara hur det fungerar”, tänker de flesta. Och även om vi genomskådar mönstret så kan vi omöjligt se “trollkarlen bakom skynket” eftersom “han” är dold för oss. Vi kan därför inte ge rationell respons på krigföringen. Vi kan inte “trovärdigt” visa på den. Ändå ser allt fler av oss denna dynamik. Att den “koker oss” likt man långsamt kan höja värmen och koka levande grodor utan att de hoppar ur vattnet. Till sist blir det psykologiska trycket för stort och fler och fler människor bryter på olika sätt ihop. Vänt inåt eller utåt. Men aldrig rationellt, symmetriskt, riktat mot det dolda krigförande subjektet.

       Det går inte att möta detta symmetriskt eftersom det är en assymetrisk attack där vi inte kan se den som attackerar.

       Vi möter istället detta assymetriskt, holografiskt som enskilda individer som agerar ensamma tillsammans. Nätverkande men var och en agerande enskilt som enskilda, utan hierarkisk styrning. Det har pågått länge. Insikt om denna nya kunskapsdomän sprider sig. Den nya approachen är filosofiskt motsatsen till den filosofi som på latin står på de amerikanska dollarsedlarna, “E pluribus unum” – från många, enhet = enandet av mångfald. Det senare är gammeltestamentligt tänkande. Istället är det nya “från många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande“. “Vi” är de av oss som anammar denna princip. “De” är de som bekämpar oss. Jag har kallat dem “de statiska”. Man kunde också kalla dem “de gammeltestamentliga”. Genom att på detta sätt hylla mångfalden, kreativitet och tänkande istället för att strypa den, samt hylla gemensamma intressen och möten nätverksmässigt baserat på ömsesidigt intresse så tvingas ingen till oönskad förändring samtidigt som total förändring kommer att resultera! Vi är alltså skapare.

       Som anders också skrev, “Det finns bara de som accepterat de nya krafterna/insikterna och de som inte har kommit så långt.

       Vi skapare kan t.ex. hämta inspiration ur hur assymetri ständigt återkommer i relation till så kallad Fri Energi. Vi kan använda de assymetriska principerna för åtkomst till skaparkrafterna aka. Fri Energi som vår manual för att skapa helt andra verkligheter. Impulsfenomen är t.ex. assymetri relativt tiden. Vår föreställningsförmåga är vårt assymetriska övertag, “vår edge”, när vi använder den utanför de av verklighetsprogrammerarna fördefinierade parametrarna. Vårt assymetriska övertag är den ovan skissade nya kunskapsdomänen. Vi är äkta människor som vill uttrycka oss autentiskt, inte kopiera. Som inte vill vara “kopior”.

       Leif Erlingsson, skapare,
       2013-07-11 11:11

      • Tänkte på en sak. Upptäckte sedan att jag redan 2013-07-11 11:11 skrivit det viktigaste. Men en inledande twist är ny:

       Känner ni till den metod psykopater använder för att driva ett offer till mentalt sammanbrott?
       Omväxlande belöning och svek.
       Omväxlande ge uppmärksamhet och ignorera behov.
       Omväxlande ge löften och dra tillbaka.
       Omväxlande skapa Hopp och förtvivlan.
       Mot sammanbrottet.

       Samhället med dess formalia har samma dynamik.

       Alltså istället för att alla dess funktionärer konstant och hela tiden tänker med både hjärta, hjärna och känsla för att göra det bästa för alla. Jag har alltid tyckt att det är konstigt att man inte bara gör det bästa för alla, utan att den enskilde ska behöva bråka om saken. Vi är alla under attack av en energi som ser sig som åtskild från helheten. Arkoniska energier. Psykopatenergier. Och som anders konstaterar, “Det finns bara de som accepterat de nya krafterna/insikterna och de som inte har kommit så långt.” De som inte accepterat bekämpar det nya. Med våld om de känner sig trängda.

      • Meteorologen är en luring, ja, en riktig luring, meteorologen är en luring, och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor, nästa dag når vattnet över dina skor.

       Vi bara luras, lura, lura, luras, bara luras, allihop och överallt.

       Herr domar’n är en luring, ja, en riktig luring herr domar’n är en luring, och det är vi allihop. Nu dömer han en kvinna för lösdriveri, själv är han inte noga med vems säng han ligger i.

       Vi bara luras…

       Generalen är en luring, ja, en riktig luring, generalen är en luring, och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut, själv går han under jorden när det börjar osa krut.

       Vi bara luras…

       Farbror doktorn är en luring, ja, en riktig luring, farbror doktorn är en luring, och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör, nästa dag kan hända att du säckar hop och dör.

       Vi bara luras…

       Politikern är en luring, ja, en riktig luring, politikern är en luring, och det är vi allihop. Guld och gröna skogar ska det bli när han får makt, när valet sen är över har han glömt vad han har sagt.

       Vi bara luras…

       Trubaduren är en luring, ja, en riktig luring, trubaduren är en luring, och det är vi allihop. Texten och musiken har han skrivit själv, tror ni, men det är en översättning och en stulen melodi.

      • Nu finns det formella underlaget för att jag som enskild och du som enskild enligt Bertil NätvÄrkselevs uppmaningar trovärdigt kan ställa de tidigare osynliga men nu synliggjorda ansvariga rättsubjekten inför domstol. Tyvärr visar det sig dock att de högsta domstolarna är inblandade i bedrägeriet. Kan Bertil NätvÄrkselev hänvisa till en icke korrupt domstol där detta kan behandlas och där ingen högre instans sedan kan nullifiera utslaget? Och förklara hur ett utslag sedan ska kunna verkställas, alltså vilken makt som man kan vända sig till för verkställandet?

      • Stort tack till dig också Leif, för din excellenta länk som ytterligare bekräftar att vi lever i ett politiskt bedrägeri vilket resulterat i att vi faktiskt lever i ett osynligt krig – med eller utan människors uppfattningsförmåga.

       “Tyvärr visar det sig dock att de högsta domstolarna är inblandade i bedrägeriet.” Kanske inte längre!?

       “Många av er har hört det… de flesta har det inte. Den 25:e December 2012 förkunnades officiellt att systemet med företagsstyrda regeringar hade upphävts.
       Lagligt upplösts… genom en av dess egna mekanismer. “Nuvarande Makthavare” är nu “Dåvarande Makthavare”. Alla skulder har annullerats, och företag –inklusive, men inte begränsat till företagsstyrda regeringar och banker – har förklarats ogiltiga.

       Visst, de kommer säkert att fortsätta låtsas samarbeta och hoppas att vi samarbetar med dem. Men, tack vare att OPPT har registrerat ett antal UCC (Uniform Commercial Code)-handlingar så är valet ditt nu. Ett nytt regelverk för social styrning har nu trätt i kraft; ett faktum som har ratificerats genom det tidigare ‘legala’ företagsstyrda ramverket.

       Tekniskt sett… ÄR VI FRIA!!

       Källa: http://sv.scribd.com/doc/128919287/One-Peoples-Public-Trust-Lawfully-Foreclose-Swedish-Version-2

       Historien bakom nedstängningen av AB Sverige, myndigheter, banker, finansiella institutioner och företag! Staten är också ett företag!

       Källa: http://www.oppt-sweden.com/uploads/1/8/5/4/18541048/stngt_p_grund_av_oppt_ver2.pdf

      • Jag ser poängen med din levererade video. tack!

       Min avsikt är inte att locka in människor att signera OPPT:s dokument!

       Däremot anser jag att beskrivningen av korrupta regeringsstrategier, nationellt såväl som internationellt förtjänar att belysas.

       Många äro de som undersökt det finansiella systemet, genom omvänd ingenjörskonst. Få äro de som förstått att dörrarna till frihet och framgång är avsiktligt stängda för en stor del av världens befolkning, genom de globala kapitalisternas socioekonomiska ingenjörskonst.

      • Jag läste själv OPPT materialet i vintras. Min första tanke var att det var positivt men sedan drog jag öronen åt mig när jag funderade på hur det ju skulle förstöra för allas företagande. Allt ägande förstört, alla privata ansträngningar bortsopade. Det har varit ganska tyst om OPPT ett tag och även jag har hört rykten om att det är ett trick. Tack anders för länken ovan om att det tydligen tycks ha sitt ursprung i samma gäng som så länge utnyttjat vårt tysta medgivande till deras manipulationer. Vi älskar verkligen våra psykopater. Eller gör vi?

      • “Jag har inget att dölja” och andra missförstånd om sekretess, ang. våra ID-handlingar.

       En undersökning av Daniel J. Solove, professor i juridik, vid George Washington University Law school.

       Sammanfattning:
       I denna korta uppsats, skriven för ett symposium i San Diego Law Review, undersökte professor Daniel Solove “ingenting att dölja argumentet”. På frågan om statlig övervakning och data mining, reagerade många människor genom att förklara: “Jag har inget att dölja.” Enligt ingenting att dölja argumentet, finns det inget hot mot integriteten om inte regeringen avslöjar (sin) olaglig verksamhet, i sådant fall har en person inte någon legitim motivering för att hävda att den ska förbli privat. Inget att dölja argumentet och dess varianter är ganska utbrett, och är därmed värda att adressera. I denna uppsats kritiserar Solove inget att dölja argumentet och exponerar dess felaktiga underbyggnad.
       Källa: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=998565&rec=1&srcabs=416740&alg=1&pos=5

       Mer om: Identitetsstöld, privatliv och (system)arkitektur för sårbarhet.
       Källa: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=416740

      • En annorlunda identitetshandlig

       Jag vill inte ses som en person inom det artificiella samhället, utan som en livs levande människa av naturen, som enbart tillfälligt ta del i det spel som äger rum inom den artificiella världen av krediter, papper och siffror och bokstäver i datorer, lagar och förordningar etc. när jag väljer att göra så. Jag insåg att Dean Clifford hade rätt när han sade ”Om du visar upp ett ID kort utfärdat av regeringen, så erkänner du därmed att du existerar och verkar inom dess artificiella värld och att alla dess lagar och förordningar tillämpar på dig”.

       Referens: http://fredofrihet.blogspot.co.uk/2013/06/enannorlunda-identitets-handling-jag.html

      • Lite annorlunda förklarat, tolkar jag att när du blir ombedda att visa legitimation, så ombeds du egentligen att identifiera dig som och likställa dig med den legala fiktion som utfärdats i ditt namn vid din födsel i och med att ett födselbevis blivit utfärdat.

       När en officiell person pekar på din ID-handling och frågar om det är du, så förväntas du svara “ja” varvid du likställt dig med pappersbiten du har i handen.

       Om du däremot svarar, ” Nej, dumsnut. Det är en pappersbit som representerar en legal fiktion som råkar ha samma namn som jag.” så är saken en annan.

       Skillnaden är sålunda, i min tolkning, huruvida du erkänner dig till att direktkopplas till de pappersbitar som utfärdats i ditt namn.

       En annan aspekt på det hela är att när du ansöker om tex. ett körkort så ansöker du om privilegier. Med andra ord byter du bort dina rättigheter, som du som människa har från födsel, mot privilegier. Rättigheter har du, men privilegier får du av någon annan, och kan lika lätt tas bort.

       Det är en del av hanteringen…..

      • Förutom länken jag gav förut så vill jag påminna om en vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, “The network of global corporate control“. Se vidare min kommentar 2013-02-26 10:05 på Sourze. Länken nyss går till arkivkopia av tråden då Sourzes för någon månad sedan tog bort sitt gamla kommentarsforum. Om din webbläsare inte positionerar dig på rätt ställe på webbsidan direkt (det är en “hash-länk”), så ladda om eller sök på datumstämpeln.)

      • Leif, tack för två nya kluriga frågor om HJÄRNKONTROLL och HJÄRNKVALITET, som motiverar mitt mentala Jag att resurssnålt i nutid och rum arbeta och förbruka eFergi, på att svara på frågor om nytta, ansvar och risk i nutid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES och Europeiska unionen.

       Mitt mentala och fysiska Jag vill, kan och vågar ”hänvisa till en icke korrupt domstol där ingen högre instans sedan kan nullifiera utslaget”, men som inte förbrukar skattebetalarens resurser i nutid och rum på ”detta (Nu finns det formella underlaget)”, som enligt min mentala fyrarummare, har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som ”nullifiera” EN medborgarens enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist som är fördragsbrott.

       Namnet på domstolen är EU-domstolen, med säte i Luxemburg och med HYPERMAKT att bötfälla medlemsstat (regeringen), om regeringen som rättssubjekt, som inte vill, kan eller vågar lära, träna och kvalitetssäkra att lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som tillsynsmyndighet och rättssubjekt, i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Leif, har du i nutid och rum utvecklat mental kunskap, tänk och handling att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, en näringsvÄrksamhet som producerat resultat, med säkerhetsbrist till enskild konsument har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum?

       Din fråga: ”Förklara HUR ett utslag sedan ska kunna verkställas, alltså vilken makt som MAN kan vända sig till för verkställandet?”, – är fel ställd fråga, om en fråga kan ställas fel av EN mentalt av det allmänna lärd, tränad och betygsatt mental fyrarummare vill, kan eller vågar fråga en fråga?

       Leif, om Du frågat , då triggar Du min mentala motivation i fyrarummaren att resurssnålt och säkert i nutid och rum, bara värdera, värdesäkra och välja PRODUKT av EN näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre gemensamma marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Leif, dagens JK redovisar i SOU 1997:194, den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som det allmänna har skadeståndsansvar för, mot EN drabbad enskild medborgare/konsument/vårdtagare, inte mot EN felprogrammerad mental fyrarummare, som älskar laglösa kollektiva pronomen.

       Kvalitetssäkrad hälsning
       Lärstad den 14 juli 2013

      • Jag väntar fortfarande på att min kommentar inlagd någon minut före 2013-07-17 01:00 ska visa sig. När den dyker upp fortsätter jag dialogen därifrån.

      • Den kommentaren måtte ha försvunnit i ett svart hål i NewsVoice innanmäte. Klipper in den på nytt:

       Leif Erlingsson says:
       17 juli, 2013 at 00:50 {eller ngn. minut därefter}

       Tack för genomarbetat svar. Om en enskild drabbad medborgare vill, kan och vågar trovärdigt dokumentera överträdelse av Europeiska gemenskapens (EG:s) rättsordning t.ex. utifrån Per Lundgren utmärkta underlag, som att regeringen som rättssubjekt inte på ett kvalitetssäkert sätt tillsett att lagstiftare, domstol eller andra exekutiva organ och rättssubjekt i handläggning och beslut adresserade till av kvalitetsbrist drabbad medborgare skyddat dennes enskilda person, egendom, hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen o.s.v. i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis, och tillika EU-domstolen i Luxemburg vill, kan och vågar förstå denna dokumentation, då finns här en möjlighet till att utdöma skadestånd mot regeringen/Sverige.

       Men en liten brasklapp där. “EU-domstolens rättspraxis“. Nå, ett forum som EU-domstolen i Luxemburg, under förutsättning att universum har placerat rätt personer där för ett pardigmförändrande avgörande, kan bli en nyckelhändelse som förändrar världshistorien.

       Intressant nog tog nobelpristagaren i litteratur Doris Lessing i sin “Canopus in Argos: Archives” serie av böcker upp temat hur avgörande domstolsutslag kan vara och i böckerna placeras agenterna från Canopus genom inkarnation in på jorden i de olika rollerna för att viktiga domstolsutslag ska bli av. Böckerna skrevs i slutet av 1970 och början av 1980 talet. Jag tror hon var inne på temat redan i någon av de första böckerna i serien på fem böcker, men definitivt i den femte, utgiven 1983. Även världshistorien bjuder på exempel på mycket viktiga domstolsprocesser, som förändrar tänkande.

       Som jag förstått saken så har regeringen strikt produktansvar för de produkter (tjänster såsom exempelvis militärt försvar mot yttre angripare eller socialt skydd för ekonomiskt utsatta, eller vadhelst annat du identifierar som en produkt de utlovar med stora löften men håller mycket dåligt) de tillhandahåller mig och andra enskilda medborgare. Så det hela handlar om att trovärdigt identifiera kvalitetsbrist i dessa produkter. Och ställa regeringen rättsligt till svars utifrån det strikta produktansvaret.

       Men som sagt, “EU-domstolens rättspraxis“. Den som inte vågar, den vinner dock inte.

       Leif Erlingsson
       Bruzaholm den 17 juli 2013, 00:50 {eller ngn. minut därefter}

    • Tack Björn – Kristoffer Hells forskning är både intressant och viktig!

     Usch och fy denna vidriga globaliseringsprocess. Den skotske vetenskapsmannen Robert Knox avvisade redan år 1850 varje idé om en internationell världsordning, “Lagar är gjorda för att binda de svaga och brytas av de starka”, skrev han i sin bok The Race of Man.

     Stoppa globaliseringståget jag vill kliva av!

     • Tåg eller båt är båda lämpligt bildspråk, men var är nödbromsen och farfar sa alltid, sitt i båten, flytväst var det aldrig tal om.
      Är det inte konstigt att samtidigt som samhället skapar lagar om hjälm när man åker moped, säkerhetsbälte i bil, certifikat för flygplan, så ser det ut som om vår grav grävs av just dom som månar om oss.
      En miljon svenskar har aborterats, varför inte göra tvärtom.
      Släpp farten fri, hjälmförbud, kör vad du vill, ingen bilprovning, fri sprit till den som så önskar, skolan blir frivillig, osv…
      Och sluta abortera ovh kontrolleta folket.
      Skulle vi bli olyckliga eller,
      Vad skulle hända?

 • Om hjärnforskning för framställning av Non-Lethal Weapons (NLW) – Sonoma State University-Project Censored: http://www.mindjustice.org/censored12-06.htm

  På 1950-talet och 60-talen började CIA att arbeta med att finna metoder för att påverka människans kognition, känslor och beteende. Genom att använda den psykologiska förståelsen av människan som ett socialt djur och möjligheten att manipulera en persons miljö genom isolering, droger och hypnos, USA-finansierade forskare har länge sökt efter bättre metoder för att kontroller mänskligt beteende. Denna forskning har inkluderat användningen av trådlös riktad elektromagnetisk energi under rubriken ”Informationskrig” och ”Icke dödliga vapen”. Nya teknologiska möjligheter har utvecklats under svart budget under de senaste decennierna, inklusive möjligheten att påverka människors känslor, störa tankar och presentera olidlig smärta genom manipulering av elektromagnetiska fält. Den amerikanska militären och underrättelsetjänsterna har till sitt förfogande fruktansvärda nya vapen, vapen som sannolikt redan har använts i hemlighet och/eller testats på människor, både här och utomlands, och som skulle kunna riktas mot allmänheten i händelse av massprotester eller civila störningar.

  Tankefrihet och kognitiv frihet är en naturlig mänsklig rättighet för att varje person ska vara trygg i sin förmåga att uppfatta världen till bästa förmåga. För att ha riktig kognitiv frihet i vår komplexa värld, skulle det innebära att vi först måste ha tillgång till sanningsenlig och objektiv information om andras handlingar och det allmänna tillståndet i världen. ”Project Censored” definierar detta som ”rätten för varje individ att tänka självständigt och autonomt, att använda hela spektrumet av hans eller hennes sinne, och att bedriva olika former av tankar.” Utan riktiga presentationer kan vi inte göra självständigt underbyggda val. Det är viktigt att den mänskliga kroppen och sinnet anses vara heligt. Att invadera en människas kropp utan deras samtycke är ett flagrant brott mot de mänskliga rättigheterna …

  • Det sägs att man inte behöver gå över ån efter vatten. Det du skriver om blir lätt urvattnad information när det handlar om USA. Vi bor i Sverige, inom EU och det viktigaste vi måste se till är vad som sker här. Läs artikeln om EU:s hjärnkontroll, där finns all information man behöver för att inse att det är här det sker. Det är inte CIA vi behöver frukta utan FOI som leder det svenska projektet. Orsaken till att ingen debatt uppstått om ämnet hjärnkontroll är att de flesta som fört fram det har hänvisat till CIA eller program som MKULTRA istället för att se till de projekt som utveckalts här. Du säger att tankefrihet är en naturlig mänsklig rättighet och det är naturligtvis en del av vad jag framför i alla artiklar. En viktig sak är också att man kallar saker för vad dom är. Det där med icke-dödliga vapen är bara en fras utan täckning. Med en teknologi som kan styra människans biologiska processer kan man skapa vilka dödsorsaker man önskar. Professor Malcolm Varner skrev i sin bok om att Pentagon hade tagit en superdator till Saigon och man kallade den för “avrättningsmaskin” och enligt de uppgifter som gavs i boken avsåg man att döda 33 000 Sydvietnameser med de metoderna. När du talar om att det här har utvecklats med svart budget förklarar du dig som konspirationsteoretikerna oftast gör. Här är den inte alls svart – det är med anslagen som regering och riksdag ger FOI och Försvarsdepartementet som det svenska hjärnkontrollprojektet bl a utvecklas. Men det finns många aktörer, medicinföretag, universitet, forskningsråd, stiftelser och även EU-kommissionen ger bidrag till den utvecklingen. Det här är en avgörande samhällsförändring som legaliserats och inte alls pågår med svarta finanser i det dolda. Kommer det bara mer klar och korrekt information om saken så har vi alla möjligheter att få upp den till allmän debatt och förändring.

  • Sorry om jag var avfärdande. Din länk om censored var en hel del bra information.
   Det är ju också ett problem med det här ämnet som varit tilltäppt och det mesta
   som kommit ut varit från USA. Tack för länken och intresset!

   • Ursäkt accepterad!

    Värt att notera i sammanhanget är att det som sker i USA sker i Sverige.

    Ethics of CIA and Military Contracting by Psychiatrists and Psychologists

    Det har varit omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter av amerikanska psykiatriker, psykologer och neurokirurger under hela andra halvan av nittonhundratalet. Dessa brott har inträffat i ledande medicinska skolor med medel från Central Intelligence Agency (CIA) och den amerikanska militären. Experimenten har omfattat hjärnelektroder, LSD, hypnos, skapandet av manchuriska kandidater, utveckling av biologiska, kemiska och nonlethal vapen, och implantation av falska minnen och skapande av minnesförlust. Många experiment har gjorts på ovetande civila och utan de inblandades dokumenterade samtycke, utanför tillräcklig översyn, eller presentation för försökspersoner, eller någon meningsfull uppföljning. Eftersom sådana hemligstämplade, tankekontroll program utan tvekan pågår, bör det finnas krav på offentlighet för psykologer och psykiatriker att presentera eller offentliggöra de ämnesområden som rör CIA och militära kontrakt, precis som det finns för civila i relationer med läkemedelsföretagen. Originallänk: http://www.ingentaconnect.com/content/springer/ehpp/2007/00000009/00000001/art00004

  • Artikeln om Ewen Cameron är på något sätt felriktad.
   Cameron sätts under lupp och ges skulden för något han visserligen gjort, men knappast utan det amerikanska toppskiktets vetskap.
   Tvärtom , han är ett verktyg åt makten och dess strävan att på alla plan kontrollera människorna.
   Detta står klart sedan jag studerat Nathalies länk.
   Vi bör därför inte stanna vid enbart grodperspektivet och hemskheter som en enskild forskare utfört, utan våga höja blicken o studera de krafter som hela tiden på det mest skrupulösa sätt flyttar fram sina positioner i att förslava och kontrollera mänskligheten.

   • Jovisst det är ju vad de andra artiklarna gör. Granskar helheten men Cameron är intressant, inte bara för det verktyg han var utan för det internationella läkarsamfund har representerade och de modeller han drog upp. Dessutom att Kanadas socialdepartement gav anslag till projekten om att överföra “verbala signaler”. Vid den debatt som länge fanns i Kanada om hans verksamhet var just det en del av det horribla – de skrämmande projekten deras egna myndigheter subventionerade. Så det finns en hel del att se från hans verksamhet. Skall man förstå verkligheten måste man fylla ut helheten med delarna.

    • Det här med verbala signaler som det då fint heter…
     Vad det handlar om är att föra in ordet under smärta och medvetslöshet.
     Ordet kommet då att på en angiven signal att utlösas som ett kommando.
     Den som fått en sådan befallning kan te.x utföra ett mord under tiden sitter den verklige mördaren säker, fri från alla misstankar.
     Guantanamo bay, där sker dessa saker.
     Waterboarding, att nästan dränka en människa…
     Detta är världshistoriens största gangsters, inte bara styr dom usa, utan också Sverige.
     Snygga killar dessa typer.

     • Ja det där med verbala signaler. Det fanns en bra svensk professor som tog upp dem. Hans namn var Lars Kristiansson. Jobbade med hjärna-datorsystemen på KTH omkring 1970. Han sa att dessa verbala signaler kunde härma vilken dialekt som helst, på vilket språk som önskades. Men du har läst fel – det skall vara utan känsla och in i det undermedvetna. Inte i medvetslöshet.Signalen är ordet så att säga. Befallningar eller vad man nu vill säga. Det finns ju alla möjligheter. Cameron fick en hjärtattack när han besteg en bergstopp med sin son-son och Lars Kristiansson dog av en snabbt verkande cancer så det gäller att hålla huvudet ovan ytan. Man dränker människor oftast med hjärntvätt nu för tiden.

   • Forskning för kontroll av människors hjärnor, en form av samhällsstyrning som dagligen torterar mängder av människor världen över! Se Magnus Olssons intervju med Daniel Estulin som nyligen sändes på Russia Today. Fullständig tankekontroll är den globala elitens gyllene dröm.

    Mind Control – Remote Neural Monitoring
    [youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o9bd-B2dqCM#at=27]

 • Alla kommentarer om zionism och judar etc raderas. Artikeln handlar enbart om hjärnkontroll och det ska även debatten göra. Alla diskussioner om zionism och judar hänvisas till andra forum.

 • Intressant och bra artikel om psykiatrins smutsiga historia och rent ut sagt destruktiva “behandlingar”.

  Det hemska tycker jag är att psykiatrin fortsätter att t.ex elchocka människor som aldrig förr. Sverige är det land i världen som är värst med att ge elchocksbehandlingar – ca 50 000 om året!

  Och detta till barn, äldre, gravida, och under tvång. Detta är IDAG. 2013!

  Elchocksbehandlingen har förskönats och förändrats men det är samma elchock som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet.

  Varför tillåter vi psykiatrin att fortsätta med sina medeltida behandlingar?

  http://www.elchocker.se/

  • Peter!
   Vi får söka svaret i de högsta maktsfärerna.
   Titeln , Den galne professorn leder oss fel.
   Cameron var ingalunda galen.
   Han hittade den produkt som efterfrågades och han levererade den.
   Hade inte han gjort det hade någon annan gjort det.
   Kanske med ” bättre” tesultat, kanske med sämre do.
   Så länge önskan om att dessa tjänster levereras kommer ingen ändring att ske.
   Skulle höga vederbörande finna att protesterna blev besvärande högljudda skulle de kanske byta metod.

  • Psykiatrin är ett bra exempel av samhällets sjukdom – eller galenskap. Man har skrivit in implantat, experiment med människor, övergrepp inom sjukvården och hela hjärnkontrollområdet som utslag av sinnessjukdom. Man rubricerar det omväxlandes som schizofreni, vanföreställningar, paranoia eller psykos.Men det är bara en del av galenskapen i deras verksammhet.

   Du frågar uppgivet hur de kan få fortsätta med elchocker och medeltida behandlingar – men som du ser av artikeln är det i högsta grad uppblandat med hi–tech. Det ligger i galenskapen – professorn var bara en liten del av den. Han utvecklade inga avgörande metoder utan blev istället en passande symbol för övergrepp och hjärnexperiment med att införa verbala signaler/tal in i människors hjärnor. – som en världsledande representant för både hjärnforskare och psykiatriker.

   I TV-programmmet som bilden ovan var från kallade även hans kolleger honom för galen – men det handlar om hela området – utvecklingen som ett snesprång för makt istället för människa. Där finns problemet. En del kan missta sig på innebörden av ord och tro att galen är ointelligent, men så är det inte. Då hade vi inte haft den utveckling som sker.

   Jag kan ge några ord som på ett bra sätt illustrerar sambandet mellan psykiatri-läkare och säkerhetstjänster och det gäller lika bra i Sverige som i USA. Den amerikanske professorn i juridik Alan Scheflin, skrev 1978 boken “The Mind Manipulators” där han uttryckte han om den okända verkligheten av vad som händer på sjukhus

   “Inga experiment undgick att testas och inga befolkningsgrupper undslapp att bli till experimentella forskningsråttor; män, kvinnor, barn, fängelsekunder, mentalpatienter, sexuella psykopater, schizofrena, åldringar och även dödligt sjuka cancerpatienter utnyttjades alla för CIA:s program om total kontroll av hjärnan.” Projektet har pågått med den mentaliteten under ett halvt århundrade. Samma här som där.

   • Samma här som där…
    Robert, jag är nyfiken, har du några ideer om hur man försvarar sig mot Storebror?
    För tydligen fortsätter experimenten med elchocker och psykofarmaka.
    Och verksamheten har rn hög status.
    I Sovjetunionen fanns psykiatrin som ett verktyg för regimen.
    Psykdoktorerna var de enda doktorerna som hade status.
    Jag hörde en historia från andra världskriget, tyskarna avancerade och personalen på ett psyksjukhus lämnade allt o flydde.
    Patienterna frisknade genast till o klarade att administrera sin överlevnad själva.
    Ingen har hittils nämnt Sovjetunionen

 • Vad är informationsoperationer? Ett viktigt inslag är att påverka människors beslutsprocesser och beslutsfattande

  Proposition 1999/2000:86, sid 36.

  Informationsoperationer är samlade och samordnade åtgärder i fred, kris och krig till stöd för politiska och militära mål genom att påverka och utnyttja motståndares eller annan utländsk aktörs information och informationssystem. Det kan ske genom att utnyttja egen information och egna informationssystem samtidigt som dessa också måste skyddas. Ett viktigt inslag är att påverka människors beslutsprocesser och beslutsfattande.

  Det finns både offensiva och defensiva informationsoperationer. De genomförs i politiska, ekonomiska och militära sammanhang. Exempel på informationsoperationer är till exempel informationskrig, massmediemanipulation, psykologisk krigföring och underrättelseverksamhet.

  Defensiva informationsoperationer är samordnade och samlade åtgärder i fred, kris och krig avseende policy, operationer, personal och teknik för att skydda och försvara information, informationssystem och förmåga till rationellt beslutsfattande.

  • Nathalies informationsoperationer verkar snubbla på sin egen hjärntvätt. Talar du om dr Cameron eller vad är det du vill säga? Varifrån har du fått det?? Varför? Det enda råd jag kan ge är att läs de tidigare publicerade artiklarna för att veta vad ämnet handlar om.

   • Informationsoperationer bedrivs naturligtvis för att hjärntvätta befolkningens uppfattningsförmåga. Hjärntvätt ingick enligt artikeln i Dr. Camerons arbetsuppgifter, men då på institut och individuell nivå – då jag klev utanför boxen inkluderade jag, att i dagsläget bedrivs hjärntvätt även från distans.

    ANGÅENDE HJÄRNTVÄTT

    Regeringen har utbildat en armé av beteendevetare/”hjärntvättare” på universitet och högskolor, därigenom går dagligen tusentals, kanske tiotusentals, kanske ännu fler människor till sina arbeten under välbetalda titlar på institutioner, universitet och högskolor m fl, för att från distans göra ingrepp i sina medmänniskors biologiska funktioner. Jag upprepar det som skrivits av FOI: “Förutom studier i omvärlden, utför vi olika simuleringar för våra kunder. Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metoder för karakterisering och modellering av mänskligt beteende. Vår erfarenhet och kunskap om människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingen av civila system.” Enligt min uppfattning är detta ett affärserbjudande om psykologisk krigföring.

    Här presenteras ett examensarbete vid magisterprogrammet i Människa-Datorinteraktion, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) – Informationssystemutvecklaren som en expert utan ansvar: en diskurs analys av identitets – och koncept konstruktioner: http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2009/rapporter09/szmulik_anastasia_09023.pdf

    Länk till examensarbete om Informationssystemarkitekturer vid Institutionen för Datavetenskap, Umeå Universitet: http://www8.cs.umu.se/education/examina/Rapporter/456.pdf

    Lever vi i en ständig INFORMATIONSOPERATION (IO)/INFORMATIONSKRIGFÖRING (IW) från den politiska elitens sida? Trots korrekt ställda frågor till olika myndigheter om de pågående politiska hjärntvätt-programmen får människor oftast undvikande svar eller inga svar alls av de “folkvalda” politikerna, deras myndigheter och institutioner … ämnet du publicerar här om hjärnkontroll, är fortfarande okänt område för större delen av allmänheten … tala om succésfulla informationsoperationer … det som inte publiceras i politikernas massmedia apparat existerar naturligtvis inte …

    De senaste 50-60 årens snabba framsteg inom vetenskapen och teknologier för politisk kontroll har uppenbart genererat växande klyftor mellan den offentliga kunskapen och den som ägs och används av den härskande eliten.

  • @nathalie.
   Jag läser och läser texten gång på gång och blir inte så värst mycket klokare.
   Vem är egentligen fienden, vilka skall påverkas, varför, och till förmån för vem?
   Massmediamanipulation, menas att manipulera massmedia eller att få massmedia att manipulera oss?
   Det första är inget som riksdagen behöver bekymra sig över och det andra sker redan.I Ryssland röstades nyligen igenom en lag mot propaganda riktadmot minderåriga avseende homosexpropaganda.
   Röstsiffrorna var 380 mot 0!

   Ändå skriver massmedia om ryssarna i negativa termer.
   Vem är rgentligen galen, Cameron, pressen, riksdagen, svenska folket, homolobbyn, krigsivrarna, folket, Säpo eller Björn?

   • Björn du skriver, “Jag läser och läser texten gång på gång och blir inte så värst mycket klokare”, kanske just det som är avsikten med texten. Ofta är myndigheters information skriven i terminologi avsedd för de invigda.

    Personers olika uppfattningar av betydelsen hos ord eller bilder kan skilja från person till person. Även okunskap av fackspråk skapar misstolkningar mellan olika yrkesutövare. Fackspråk inom samma disciplin har oftast utvecklats ur behovet av exakthet som ger yrkesutövarna inom denna disciplin beskrivningar som är inte är tvetydiga. När samma språk används för att kommunicera med allmänheten ger orden ingen alls beskrivning eller förklaring.

    Vem är fienden? Gör din egen bedömning. Enligt min bedömning är att bl a regeringen en fiende. Har det svenska folket gett sitt informerade samtycke till regeringen om att de vill vara kommersiella enheter – och få sina liv styrda med bioteknologier? Har regeringen rätt att forma medborgarnas liv, göromål, uppfattning och beteende genom teknologier och signalbehandling? Vem har ansvaret för handlingarna – individen som blev manipulerad … eller?

    Doktorsavhandlingen i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik: Att styra i namn av framtid, vid Stockholm universitet, kanske kan ge en ledtråd till pågående styrning och degradering av samhället. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:tX75YK7UPkQJ:su.diva-portal.org/smash/get/diva2:395149/FULLTEXT01+att+styra+i+namn+av+framtid&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESjP6RX2C_8tv_-it-MnHVZBWRrh6LgbluksEaU0z0uFT-MBTsKZCJm8nJAsBMpvg_G8_YPiO9hM-9hQtXmx5faplmWdLGx4C9IsTh5yjijhNwoPYPyIuEpQpmpoTojUhnJ4ljtG&sig=AHIEtbT8ooEVaHxhJmyxtTj0A4j-Iol_RQ

    Den långvariga “Revolution in Military Affairs” (RMA), har sammanfattats av överste John B. Alexander expert på icke-dödliga vapensystem, så här: “Det finns en missuppfattning om krig – krig handlar inte om att döda människor, krig handlar om införande av ens egen vilja på andra.” Denna definition av krig kommer ganska nära politikernas verksamhet och mål. Västvärlden och nästan alla andra civilisationer bygger officiellt på den fria viljan hos den enskilde individen, den fria viljan i samhället – det vill säga deras demokratier, deras rättssystem, deras ekonomiska system, deras kulturella och religiösa aktiviteter och institutioner samt alla aspekter av livet, som inkluderar deras frihet.”

    • Natalie!
     Att med alla till buds stående medel kontrollera befolkningen och få den att lyda.
     Just lyda är ett nyckelord i sammanhanget , där har vi förklaringen till explosionen av antalet lagar.
     http://kristofferhell.net/demokrati-till-dods
     Vi har också förklaringen till varför rätt och fel inte tycks existera längre

     • Jag tror att anledningen till att antalet regler att följa har ökat lavinartat, är att domstolar i mångt och mycket kan betraktas som en kommersiell enhet som försörjer sig på böter och liknande. Min tolkning är att det vi tolkar som lagar i de flesta fall är förordningar och föreskrifter som man kan ifrågasätta om det finns laglig grund att genomdriva efterlevnad. Precis som FMOTL har konstaterat så krävs det i anglosaxisk tradition ett medgivande att man ställer sig under jurisdiktionen. Hur detta appliceras i svensk tradition är höljt i dunkel.

      Lydnad är sekundärt och endast nödvändigt i syfte att extrahera medel.

      • anders, att tro är enligt min mentala fyrarummare inte att veta, när, var och varför, men varför är Ditt enskilda medgivande till folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt (jurisdiktionen) höljt i dunkel?

       Kvalitetssäkrad hälsning
       Lärstad den 9 juli 2013
       Namn på den som producerat resultat i tid och rum ovan.
       Namnteckning av den som i domstol kan företräda namngivet rättssubjekt ovan.
       Namnförtydligande på rättssubjekt med betalningsansvar för näringsvÄrksamhet.

      • Dunklet beror på att den anglosaxiska traditionen med magna charta och amerikanska konstitutionen har givit folk där en större frihet tidvis än vi upplevt här.

       Endast Olaus petris domarregler (första sidan i lagboken) andas en gnutta av common law.

       Men dessa regler hänvisas aldrig till trots att det står uttryckligen att domaren har att rätta sig efter dessa.

      • Frågor till Bertil NätvÄrkselev:

       – Vad är näringsvÄrksamhet?
       – Vilket rättssubjekt har betalningsansvar för näringsvÄrksamhet?
       – Är namngiven enskild person samma som namngivet rättssubjekt?
       – Vem kan i domstol företräda rättssubjekt? Namngivet rättssubjekt?

    • Nathalie, jag vill tacka för upplysning om viktig avhandling “Att styra i namn av framtid” av Elisabet Hedlund samt för avgörande poäng att krig handlar om att påtvinga andra sin vilja. Vi befinner oss i krig.

     • Leif, om “vi” befinner “oss” i krig, vem är “vi” och “oss”, som i nutid och rum, enligt Din i livet ärvda, utvecklade och ägda mentala fyrarummare, som trovärdigt vill, kan eller vågar vara i krig med ETT rättssubjekt med enskild rättskapacitet i EN svensk eller internationell krigsförbrytardomstol?

      Kvalitetssäkrad hälsning
      Lärstad den 9 juli 2013

      • Ursäkta om jag bryter in, men det slog mig att det finns inget vi och dom. Det finns bara de som accepterat de nya krafterna/insikterna och de som inte har kommit så långt.

      • Man kan eller bör inte ställa frågan, vilka är vi och vilka är oss.
       Man säger te.x vi befinner oss i Södertälje.
       Vi befinner oss i krig.
       Vi befinner oss i en avdelning för rensning av strömmingsflundra.
       När vi befinner oss i krig så innebär det att vi utsätts för något som vi inte vill bli utsatta för, kanske utan att vi ens vet om det.
       Rent fysiska yttringar kan ändå förekomma, det torde vara anledningen till psykofarmakans ökade konsumtion, samt den illegala delen som kallas knark.

      • Bertil NätvÄrkselev, du frågar “vem är “vi” och “oss”, som i nutid och rum, enligt Din i livet ärvda, utvecklade och ägda mentala fyrarummare, som trovärdigt vill, kan eller vågar vara i krig med ETT rättssubjekt med enskild rättskapacitet i EN svensk eller internationell krigsförbrytardomstol?

       Frågan är fel ställd. Väldigt få av oss har valt att vara i krig. Ändå bedrivs det krig mot oss. Där oss/vi är människorna på den här planeten. Eller iallafall de av människorna på planeten som inte har valt att helt och hållet tjäna det artificiella, det konstgjorda. Som Björn säger, “När vi befinner oss i krig så innebär det att vi utsätts för något som vi inte vill bli utsatta för, kanske utan att vi ens vet om det.” Dessutom sker krigföringen med dolda metoder på ett sätt så att det är väldigt svårt att visa på någon enskild krigsförbrytare. Med “Tysta vapen“. Genom att istället för kulor skjuta situationer mot oss. Vi ser inte att de är avsiktliga. “Det är bara som det är”, “det är bara hur det fungerar”, tänker de flesta. Och även om vi genomskådar mönstret så kan vi omöjligt se “trollkarlen bakom skynket” eftersom “han” är dold för oss. Vi kan därför inte ge rationell respons på krigföringen. Vi kan inte “trovärdigt” visa på den. Ändå ser allt fler av oss denna dynamik. Att den “koker oss” likt man långsamt kan höja värmen och koka levande grodor utan att de hoppar ur vattnet. Till sist blir det psykologiska trycket för stort och fler och fler människor bryter på olika sätt ihop. Vänt inåt eller utåt. Men aldrig rationellt, symmetriskt, riktat mot det dolda krigförande subjektet.

       Det går inte att möta detta symmetriskt eftersom det är en assymetrisk attack där vi inte kan se den som attackerar.

       Vi möter istället detta assymetriskt, holografiskt som enskilda individer som agerar ensamma tillsammans. Nätverkande men var och en agerande enskilt som enskilda, utan hierarkisk styrning. Det har pågått länge. Insikt om denna nya kunskapsdomän sprider sig. Den nya approachen är filosofiskt motsatsen till den filosofi som på latin står på de amerikanska dollarsedlarna, “E pluribus unum” – från många, enhet = enandet av mångfald. Det senare är gammeltestamentligt tänkande. Istället är det nya “från många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande“. “Vi” är de av oss som anammar denna princip. “De” är de som bekämpar oss. Jag har kallat dem “de statiska”. Man kunde också kalla dem “de gammeltestamentliga”. Genom att på detta sätt hylla mångfalden, kreativitet och tänkande istället för att strypa den, samt hylla gemensamma intressen och möten nätverksmässigt baserat på ömsesidigt intresse så tvingas ingen till oönskad förändring samtidigt som total förändring kommer att resultera! Vi är alltså skapare.

       Som anders också skrev, “Det finns bara de som accepterat de nya krafterna/insikterna och de som inte har kommit så långt.

       Vi skapare kan t.ex. hämta inspiration ur hur assymetri ständigt återkommer i relation till så kallad Fri Energi. Vi kan använda de assymetriska principerna för åtkomst till skaparkrafterna aka. Fri Energi som vår manual för att skapa helt andra verkligheter. Impulsfenomen är t.ex. assymetri relativt tiden. Vår föreställningsförmåga är vårt assymetriska övertag, “vår edge”, när vi använder den utanför de av verklighetsprogrammerarna fördefinierade parametrarna. Vårt assymetriska övertag är den ovan skissade nya kunskapsdomänen. Vi är äkta människor som vill uttrycka oss autentiskt, inte kopiera. Som inte vill vara “kopior”.

       Leif Erlingsson, skapare,
       2013-07-11 11:11

      • Tänkte på en sak. Upptäckte sedan att jag redan 2013-07-11 11:11 skrivit det viktigaste. Men en inledande twist är ny:

       Känner ni till den metod psykopater använder för att driva ett offer till mentalt sammanbrott?
       Omväxlande belöning och svek.
       Omväxlande ge uppmärksamhet och ignorera behov.
       Omväxlande ge löften och dra tillbaka.
       Omväxlande skapa Hopp och förtvivlan.
       Mot sammanbrottet.

       Samhället med dess formalia har samma dynamik.

       Alltså istället för att alla dess funktionärer konstant och hela tiden tänker med både hjärta, hjärna och känsla för att göra det bästa för alla. Jag har alltid tyckt att det är konstigt att man inte bara gör det bästa för alla, utan att den enskilde ska behöva bråka om saken. Vi är alla under attack av en energi som ser sig som åtskild från helheten. Arkoniska energier. Psykopatenergier. Och som anders konstaterar, “Det finns bara de som accepterat de nya krafterna/insikterna och de som inte har kommit så långt.” De som inte accepterat bekämpar det nya. Med våld om de känner sig trängda.

      • Nu finns det formella underlaget för att jag som enskild och du som enskild enligt Bertil NätvÄrkselevs uppmaningar trovärdigt kan ställa de tidigare osynliga men nu synliggjorda ansvariga rättsubjekten inför domstol. Tyvärr visar det sig dock att de högsta domstolarna är inblandade i bedrägeriet. Kan Bertil NätvÄrkselev hänvisa till en icke korrupt domstol där detta kan behandlas och där ingen högre instans sedan kan nullifiera utslaget? Och förklara hur ett utslag sedan ska kunna verkställas, alltså vilken makt som man kan vända sig till för verkställandet?

      • Stort tack till dig också Leif, för din excellenta länk som ytterligare bekräftar att vi lever i ett politiskt bedrägeri vilket resulterat i att vi faktiskt lever i ett osynligt krig – med eller utan människors uppfattningsförmåga.

       “Tyvärr visar det sig dock att de högsta domstolarna är inblandade i bedrägeriet.” Kanske inte längre!?

       “Många av er har hört det… de flesta har det inte. Den 25:e December 2012 förkunnades officiellt att systemet med företagsstyrda regeringar hade upphävts.
       Lagligt upplösts… genom en av dess egna mekanismer. “Nuvarande Makthavare” är nu “Dåvarande Makthavare”. Alla skulder har annullerats, och företag –inklusive, men inte begränsat till företagsstyrda regeringar och banker – har förklarats ogiltiga.

       Visst, de kommer säkert att fortsätta låtsas samarbeta och hoppas att vi samarbetar med dem. Men, tack vare att OPPT har registrerat ett antal UCC (Uniform Commercial Code)-handlingar så är valet ditt nu. Ett nytt regelverk för social styrning har nu trätt i kraft; ett faktum som har ratificerats genom det tidigare ‘legala’ företagsstyrda ramverket.

       Tekniskt sett… ÄR VI FRIA!!

       Källa: http://sv.scribd.com/doc/128919287/One-Peoples-Public-Trust-Lawfully-Foreclose-Swedish-Version-2

       Historien bakom nedstängningen av AB Sverige, myndigheter, banker, finansiella institutioner och företag! Staten är också ett företag!

       Källa: http://www.oppt-sweden.com/uploads/1/8/5/4/18541048/stngt_p_grund_av_oppt_ver2.pdf

      • Leif, tack för två nya kluriga frågor om HJÄRNKONTROLL och HJÄRNKVALITET, som motiverar mitt mentala Jag att resurssnålt i nutid och rum arbeta och förbruka eFergi, på att svara på frågor om nytta, ansvar och risk i nutid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES och Europeiska unionen.

       Mitt mentala och fysiska Jag vill, kan och vågar “hänvisa till en icke korrupt domstol där ingen högre instans sedan kan nullifiera utslaget”, men som inte förbrukar skattebetalarens resurser i nutid och rum på “detta (Nu finns det formella underlaget)”, som enligt min mentala fyrarummare, har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som “nullifiera” EN medborgarens enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist som är fördragsbrott.

       Namnet på domstolen är EU-domstolen, med säte i Luxemburg och med HYPERMAKT att bötfälla medlemsstat (regeringen), om regeringen som rättssubjekt, som inte vill, kan eller vågar lära, träna och kvalitetssäkra att lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som tillsynsmyndighet och rättssubjekt, i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, SKYDDAR enskild person, husdjur och egendom, samt enskild hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EU-rättens företräde och EU-domstolens rättspraxis, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Leif, har du i nutid och rum utvecklat mental kunskap, tänk och handling att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, en näringsvÄrksamhet som producerat resultat, med säkerhetsbrist till enskild konsument har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum?

       Din fråga: “Förklara HUR ett utslag sedan ska kunna verkställas, alltså vilken makt som MAN kan vända sig till för verkställandet?”, – är fel ställd fråga, om en fråga kan ställas fel av EN mentalt av det allmänna lärd, tränad och betygsatt mental fyrarummare vill, kan eller vågar fråga en fråga?

       Leif, om Du frågat , då triggar Du min mentala motivation i fyrarummaren att resurssnålt och säkert i nutid och rum, bara värdera, värdesäkra och välja PRODUKT av EN näringsvÄrksamhet, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre gemensamma marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Leif, dagens JK redovisar i SOU 1997:194, den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som det allmänna har skadeståndsansvar för, mot EN drabbad enskild medborgare/konsument/vårdtagare, inte mot EN felprogrammerad mental fyrarummare, som älskar laglösa kollektiva pronomen.

       Kvalitetssäkrad hälsning
       Lärstad den 14 juli 2013

      • Jag väntar fortfarande på att min kommentar inlagd någon minut före 2013-07-17 01:00 ska visa sig. När den dyker upp fortsätter jag dialogen därifrån.

    • Tack Björn – Kristoffer Hells forskning är både intressant och viktig!

     Usch och fy denna vidriga globaliseringsprocess. Den skotske vetenskapsmannen Robert Knox avvisade redan år 1850 varje idé om en internationell världsordning, “Lagar är gjorda för att binda de svaga och brytas av de starka”, skrev han i sin bok The Race of Man.

     Stoppa globaliseringståget jag vill kliva av!

     • Tåg eller båt är båda lämpligt bildspråk, men var är nödbromsen och farfar sa alltid, sitt i båten, flytväst var det aldrig tal om.
      Är det inte konstigt att samtidigt som samhället skapar lagar om hjälm när man åker moped, säkerhetsbälte i bil, certifikat för flygplan, så ser det ut som om vår grav grävs av just dom som månar om oss.
      En miljon svenskar har aborterats, varför inte göra tvärtom.
      Släpp farten fri, hjälmförbud, kör vad du vill, ingen bilprovning, fri sprit till den som så önskar, skolan blir frivillig, osv…
      Och sluta abortera ovh kontrolleta folket.
      Skulle vi bli olyckliga eller,
      Vad skulle hända?

 • Om hjärnforskning för framställning av Non-Lethal Weapons (NLW) – Sonoma State University-Project Censored: http://www.mindjustice.org/censored12-06.htm

  På 1950-talet och 60-talen började CIA att arbeta med att finna metoder för att påverka människans kognition, känslor och beteende. Genom att använda den psykologiska förståelsen av människan som ett socialt djur och möjligheten att manipulera en persons miljö genom isolering, droger och hypnos, USA-finansierade forskare har länge sökt efter bättre metoder för att kontroller mänskligt beteende. Denna forskning har inkluderat användningen av trådlös riktad elektromagnetisk energi under rubriken “Informationskrig” och “Icke dödliga vapen”. Nya teknologiska möjligheter har utvecklats under svart budget under de senaste decennierna, inklusive möjligheten att påverka människors känslor, störa tankar och presentera olidlig smärta genom manipulering av elektromagnetiska fält. Den amerikanska militären och underrättelsetjänsterna har till sitt förfogande fruktansvärda nya vapen, vapen som sannolikt redan har använts i hemlighet och/eller testats på människor, både här och utomlands, och som skulle kunna riktas mot allmänheten i händelse av massprotester eller civila störningar.

  Tankefrihet och kognitiv frihet är en naturlig mänsklig rättighet för att varje person ska vara trygg i sin förmåga att uppfatta världen till bästa förmåga. För att ha riktig kognitiv frihet i vår komplexa värld, skulle det innebära att vi först måste ha tillgång till sanningsenlig och objektiv information om andras handlingar och det allmänna tillståndet i världen. “Project Censored” definierar detta som “rätten för varje individ att tänka självständigt och autonomt, att använda hela spektrumet av hans eller hennes sinne, och att bedriva olika former av tankar.” Utan riktiga presentationer kan vi inte göra självständigt underbyggda val. Det är viktigt att den mänskliga kroppen och sinnet anses vara heligt. Att invadera en människas kropp utan deras samtycke är ett flagrant brott mot de mänskliga rättigheterna …

  • Det sägs att man inte behöver gå över ån efter vatten. Det du skriver om blir lätt urvattnad information när det handlar om USA. Vi bor i Sverige, inom EU och det viktigaste vi måste se till är vad som sker här. Läs artikeln om EU:s hjärnkontroll, där finns all information man behöver för att inse att det är här det sker. Det är inte CIA vi behöver frukta utan FOI som leder det svenska projektet. Orsaken till att ingen debatt uppstått om ämnet hjärnkontroll är att de flesta som fört fram det har hänvisat till CIA eller program som MKULTRA istället för att se till de projekt som utveckalts här. Du säger att tankefrihet är en naturlig mänsklig rättighet och det är naturligtvis en del av vad jag framför i alla artiklar. En viktig sak är också att man kallar saker för vad dom är. Det där med icke-dödliga vapen är bara en fras utan täckning. Med en teknologi som kan styra människans biologiska processer kan man skapa vilka dödsorsaker man önskar. Professor Malcolm Varner skrev i sin bok om att Pentagon hade tagit en superdator till Saigon och man kallade den för “avrättningsmaskin” och enligt de uppgifter som gavs i boken avsåg man att döda 33 000 Sydvietnameser med de metoderna. När du talar om att det här har utvecklats med svart budget förklarar du dig som konspirationsteoretikerna oftast gör. Här är den inte alls svart – det är med anslagen som regering och riksdag ger FOI och Försvarsdepartementet som det svenska hjärnkontrollprojektet bl a utvecklas. Men det finns många aktörer, medicinföretag, universitet, forskningsråd, stiftelser och även EU-kommissionen ger bidrag till den utvecklingen. Det här är en avgörande samhällsförändring som legaliserats och inte alls pågår med svarta finanser i det dolda. Kommer det bara mer klar och korrekt information om saken så har vi alla möjligheter att få upp den till allmän debatt och förändring.

  • Sorry om jag var avfärdande. Din länk om censored var en hel del bra information.
   Det är ju också ett problem med det här ämnet som varit tilltäppt och det mesta
   som kommit ut varit från USA. Tack för länken och intresset!

   • Ursäkt accepterad!

    Värt att notera i sammanhanget är att det som sker i USA sker i Sverige.

    Ethics of CIA and Military Contracting by Psychiatrists and Psychologists

    Det har varit omfattande, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter av amerikanska psykiatriker, psykologer och neurokirurger under hela andra halvan av nittonhundratalet. Dessa brott har inträffat i ledande medicinska skolor med medel från Central Intelligence Agency (CIA) och den amerikanska militären. Experimenten har omfattat hjärnelektroder, LSD, hypnos, skapandet av manchuriska kandidater, utveckling av biologiska, kemiska och nonlethal vapen, och implantation av falska minnen och skapande av minnesförlust. Många experiment har gjorts på ovetande civila och utan de inblandades dokumenterade samtycke, utanför tillräcklig översyn, eller presentation för försökspersoner, eller någon meningsfull uppföljning. Eftersom sådana hemligstämplade, tankekontroll program utan tvekan pågår, bör det finnas krav på offentlighet för psykologer och psykiatriker att presentera eller offentliggöra de ämnesområden som rör CIA och militära kontrakt, precis som det finns för civila i relationer med läkemedelsföretagen. Originallänk: http://www.ingentaconnect.com/content/springer/ehpp/2007/00000009/00000001/art00004

  • Artikeln om Ewen Cameron är på något sätt felriktad.
   Cameron sätts under lupp och ges skulden för något han visserligen gjort, men knappast utan det amerikanska toppskiktets vetskap.
   Tvärtom , han är ett verktyg åt makten och dess strävan att på alla plan kontrollera människorna.
   Detta står klart sedan jag studerat Nathalies länk.
   Vi bör därför inte stanna vid enbart grodperspektivet och hemskheter som en enskild forskare utfört, utan våga höja blicken o studera de krafter som hela tiden på det mest skrupulösa sätt flyttar fram sina positioner i att förslava och kontrollera mänskligheten.

   • Jovisst det är ju vad de andra artiklarna gör. Granskar helheten men Cameron är intressant, inte bara för det verktyg han var utan för det internationella läkarsamfund har representerade och de modeller han drog upp. Dessutom att Kanadas socialdepartement gav anslag till projekten om att överföra “verbala signaler”. Vid den debatt som länge fanns i Kanada om hans verksamhet var just det en del av det horribla – de skrämmande projekten deras egna myndigheter subventionerade. Så det finns en hel del att se från hans verksamhet. Skall man förstå verkligheten måste man fylla ut helheten med delarna.

    • Det här med verbala signaler som det då fint heter…
     Vad det handlar om är att föra in ordet under smärta och medvetslöshet.
     Ordet kommet då att på en angiven signal att utlösas som ett kommando.
     Den som fått en sådan befallning kan te.x utföra ett mord under tiden sitter den verklige mördaren säker, fri från alla misstankar.
     Guantanamo bay, där sker dessa saker.
     Waterboarding, att nästan dränka en människa…
     Detta är världshistoriens största gangsters, inte bara styr dom usa, utan också Sverige.
     Snygga killar dessa typer.

     • Ja det där med verbala signaler. Det fanns en bra svensk professor som tog upp dem. Hans namn var Lars Kristiansson. Jobbade med hjärna-datorsystemen på KTH omkring 1970. Han sa att dessa verbala signaler kunde härma vilken dialekt som helst, på vilket språk som önskades. Men du har läst fel – det skall vara utan känsla och in i det undermedvetna. Inte i medvetslöshet.Signalen är ordet så att säga. Befallningar eller vad man nu vill säga. Det finns ju alla möjligheter. Cameron fick en hjärtattack när han besteg en bergstopp med sin son-son och Lars Kristiansson dog av en snabbt verkande cancer så det gäller att hålla huvudet ovan ytan. Man dränker människor oftast med hjärntvätt nu för tiden.

   • Forskning för kontroll av människors hjärnor, en form av samhällsstyrning som dagligen torterar mängder av människor världen över! Se Magnus Olssons intervju med Daniel Estulin som nyligen sändes på Russia Today. Fullständig tankekontroll är den globala elitens gyllene dröm.

    Mind Control – Remote Neural Monitoring
    [youtube=http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o9bd-B2dqCM#at=27]

 • Till alla som talar om mediciner och psykiatriska behandlingsmetoder skall man veta att det mest intressanta med dessa finns bortom den vanliga människans vetskap. Det har tagits upp även av de inblandade själva. För att ge ett bra exempel så utgav Curt R. Johansson, universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet och beteendevetaren Åke Grahm 1985 boken “Den datoriserade Prometheus” där man skrev “Den datoriserade framtiden gäller dig. Datorn och datoriserade system är verktyg för din tankekraft, ditt unika medvetande. Det minsta du kan begära är att dessa verktyg inte skall beröva dig dina tankar eller smyga värderingar på dig, utan helst ge dig möjlighet att bli lite klokare och insiktsfullare. För att inte tala om dina känslor.” Här får man en idé om vad de kan påverka. Likaså tar man upp psykvårdens experiment med patienters mediciner: “Sjukvården sätter teknik och ekonomi i centrum och människan i periferin. Det återspeglas också i psykofarmakologins, neuropsykologins och den experimentella personlighetspsykologins manipulativa testande av psykiskt sjuka människor utan inlevelse i deras emotionella värld eller förståelse för deras situation.” Här kan man förstå betydligt mer om varför mediciner kan ge de mest skiftande följder och att experimenten, de dolda följderna, är viktigare än patienternas hälsa. Dr Cameron var bara toppen av ett isberg och han finns som professor eller överläkare på de flesta psykkliniker – dessa där han själv borde vara patienten som behöver tillfriskna.

 • Till alla som talar om mediciner och psykiatriska behandlingsmetoder skall man veta att det mest intressanta med dessa finns bortom den vanliga människans vetskap. Det har tagits upp även av de inblandade själva. För att ge ett bra exempel så utgav Curt R. Johansson, universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet och beteendevetaren Åke Grahm 1985 boken “Den datoriserade Prometheus” där man skrev “Den datoriserade framtiden gäller dig. Datorn och datoriserade system är verktyg för din tankekraft, ditt unika medvetande. Det minsta du kan begära är att dessa verktyg inte skall beröva dig dina tankar eller smyga värderingar på dig, utan helst ge dig möjlighet att bli lite klokare och insiktsfullare. För att inte tala om dina känslor.” Här får man en idé om vad de kan påverka. Likaså tar man upp psykvårdens experiment med patienters mediciner: “Sjukvården sätter teknik och ekonomi i centrum och människan i periferin. Det återspeglas också i psykofarmakologins, neuropsykologins och den experimentella personlighetspsykologins manipulativa testande av psykiskt sjuka människor utan inlevelse i deras emotionella värld eller förståelse för deras situation.” Här kan man förstå betydligt mer om varför mediciner kan ge de mest skiftande följder och att experimenten, de dolda följderna, är viktigare än patienternas hälsa. Dr Cameron var bara toppen av ett isberg och han finns som professor eller överläkare på de flesta psykkliniker – dessa där han själv borde vara patienten som behöver tillfriskna.

 • Jg har följt med den här utmärkta serien av artiklar som på ett ovanligt bra sätt ger en bild av ett skrämmande ämne som varit helt okänt för mig och sannolikt de flesta. Jag har haft en del år inom sjukvården och vet att renommé och verklighet inte alltid stämmer överens. Ändå, att skillnaden är som den avgrund Robert Naeslunds artiklar speglar är även för mig överraskande. Det finns inte mycket mer jag kan säga än att det skall bli intressant att ta del av de fortsatta artiklarna och avslöjandena som hela tiden finns med. Själv kan jag som pensionerad läkare ta mig friheten att tala om att på det stora sjukhuset,i den stad jag verkade, fanns det läkare som föreskrev experimentella mediciner till patienter i samarbete med medicinföretag. Det var helt enkelt tester där även negativa hälsosymptom följde med men patienterna var helt ovetande om vad de utsattes för. Det är bra att sociala medier vågar komma med avslöjanden som sällan ses i de vanliga tidningarna.

 • Jg har följt med den här utmärkta serien av artiklar som på ett ovanligt bra sätt ger en bild av ett skrämmande ämne som varit helt okänt för mig och sannolikt de flesta. Jag har haft en del år inom sjukvården och vet att renommé och verklighet inte alltid stämmer överens. Ändå, att skillnaden är som den avgrund Robert Naeslunds artiklar speglar är även för mig överraskande. Det finns inte mycket mer jag kan säga än att det skall bli intressant att ta del av de fortsatta artiklarna och avslöjandena som hela tiden finns med. Själv kan jag som pensionerad läkare ta mig friheten att tala om att på det stora sjukhuset,i den stad jag verkade, fanns det läkare som föreskrev experimentella mediciner till patienter i samarbete med medicinföretag. Det var helt enkelt tester där även negativa hälsosymptom följde med men patienterna var helt ovetande om vad de utsattes för. Det är bra att sociala medier vågar komma med avslöjanden som sällan ses i de vanliga tidningarna.

 • Bra att någon kan ge ord till psykiatrikernas övergrepp. Så klart är han den mest

  typiska att visa upp. Hela världspsykiatriförbundets egen ordförande som samarbetade

  med CIA och överförde tal in i patienternas hjärnor. Det borde så klart uppstå en

  bredare debatt om psykiatrins brottslighet, vad som sker bakom deras

  s.k. behandlingar. Det är ju inte konstigt att vansinnesdåden uppstår från

  dessa utnyttjade människor. Robert Naeslund har verkligen givit substans till

  en teknopolitisk utveckling få känt till och lyckats verifiera den med källor som

  övergår det mesta. Tack för det!

 • Bra att någon kan ge ord till psykiatrikernas övergrepp. Så klart är han den mest

  typiska att visa upp. Hela världspsykiatriförbundets egen ordförande som samarbetade

  med CIA och överförde tal in i patienternas hjärnor. Det borde så klart uppstå en

  bredare debatt om psykiatrins brottslighet, vad som sker bakom deras

  s.k. behandlingar. Det är ju inte konstigt att vansinnesdåden uppstår från

  dessa utnyttjade människor. Robert Naeslund har verkligen givit substans till

  en teknopolitisk utveckling få känt till och lyckats verifiera den med källor som

  övergår det mesta. Tack för det!

 • Påpekande. Ett klargörande från Robert Naeslund: Naeslund gör ingen koppling mellan Ewen
  Cameron och hans biologiska härstamning. IYCMD.

 • Påpekande. Ett klargörande från Robert Naeslund: Naeslund gör ingen koppling mellan Ewen
  Cameron och hans biologiska härstamning. IYCMD.

  • Idén med inlägg är naturligtvis att de skall handla om artikeln. Dragning åt antisemitiska texter och att det inte är konstigt? Vadå? En förutsättning är naturligtvis att man både kan läsa och skriva om man skall försöka göra sin röst hörd. Jag nämner inget om dr Ewen Camerons biologiska bakgrund. Jag hade aldrig tänkt på att han kanske var jude utan vill bara belysa hans läkargärning. Den som flera av de stora dagstidningarna i Kanada och USA kallade för den största läkarskandalen någonsin. Jag tror ingen menade att dessa tidningar var antisemiter eller judehatare. Om hans släktträd nu i sina förgreningar råkar ha alstrat Englands premiärminister har det ju inte heller med saken att göra. Professor Ewen Cameron och hans läkarverksamhet uppstod från naivitet, själviskhet, tror på medicinska institutionens rätt och makt över människan och kampen för att få ett Nobelpris. Det om något gjorde honom stupid. Det skall man akta sig för att bli om man vill förstå verkligheten.

  • Idén med inlägg är naturligtvis att de skall handla om artikeln. Dragning åt antisemitiska texter och att det inte är konstigt? Vadå? En förutsättning är naturligtvis att man både kan läsa och skriva om man skall försöka göra sin röst hörd. Jag nämner inget om dr Ewen Camerons biologiska bakgrund. Jag hade aldrig tänkt på att han kanske var jude utan vill bara belysa hans läkargärning. Den som flera av de stora dagstidningarna i Kanada och USA kallade för den största läkarskandalen någonsin. Jag tror ingen menade att dessa tidningar var antisemitiska eller judehatare. Om hans släktträd nu i sina förgreningar råkar ha alstrat Englands premiärminister har det ju inte heller med saken att göra. Professor Ewen Cameron och hans läkarverksamhet uppstod från naivitet, själviskhet, tror på medicinska institutionens rätt och makt över människan och kampen för att få ett Nobelpris. Det om något gjorde honom stupid. Det skall man akta sig för att bli om man vill förstå verkligheten.

   • “Professor Ewen Cameron och hans läkarverksamhet uppstod från naivitet, själviskhet, tror på medicinska institutionens rätt och makt över människan och kampen för att få ett Nobelpris. Det om något gjorde honom stupid. Det skall man akta sig för att bli om man vill förstå verkligheten.”

    Dessvärre är världen styrd av psykopater, ju högre upp i hierarkin desto större är koncentrationen, psykopatkoncentrationen.
    Personligen tror jag att bästa sättet att bryta psykopatstyret är att skära av alla trådar som binder samman alla små enheter till en med hypermakt fylld
    centralregering och centraljuridistik.

    Skottvillighetsstatistik, under andra världskriget konstaterades att 15% av soldaterna sköt för att döda motståndarna, i Vietnamkriget efter specialträning var siffran uppe i över 50,% av soldaterna sköt för att döda.
    Efteråt ångrade många sig och fick psykologiska problem.
    Studier av soldaters förmåga att uppträda som psykopaterna vill som dödsmaskiner, har man funnit , avtar snabbt efter 60 dagar.
    Det är därför våra svenska gossar är två månader i Afganistan följt av två månader i Sverige,osv.
    I Sverige har vi en titel, Överpsykopat, den innehas fn. av Fredrik Rienfeld.
    Han fungerar som diktator medans riksdagen är ett knapptryckarkompani.
    Dessa fakta är vad vi står inför idag.
    Såklart är det viktigt att förstå att både Reinfeldt och Löfven är närvarande i samma psykopatklubb och att de andra pertiledarnas strävan är att bli belysta i samma sällskap.

  • Jamas kommentar är riktad enbart till mig, om nu någon inte förstått det.
   Han har i annan debatt redan talat om för mig att jag är rasist och antise, nej antihumanist.
   Jag har bekräftat detta.
   Jama skrev då en ledande fråga, är det rasbiologiska institutet som sagt …
   Jag ville inte bryta trenden så jag höll med honom i hans provokation.
   Jama är en fjant,kanske han är anställd av Expo?

   med honom även här.

  • Idén med inlägg är naturligtvis att de skall handla om artikeln. Dragning åt antisemitiska texter och att det inte är konstigt? Vadå? En förutsättning är naturligtvis att man både kan läsa och skriva om man skall försöka göra sin röst hörd. Jag nämner inget om dr Ewen Camerons biologiska bakgrund. Jag hade aldrig tänkt på att han kanske var jude utan vill bara belysa hans läkargärning. Den som flera av de stora dagstidningarna i Kanada och USA kallade för den största läkarskandalen någonsin. Jag tror ingen menade att dessa tidningar var antisemiter eller judehatare. Om hans släktträd nu i sina förgreningar råkar ha alstrat Englands premiärminister har det ju inte heller med saken att göra. Professor Ewen Cameron och hans läkarverksamhet uppstod från naivitet, själviskhet, tror på medicinska institutionens rätt och makt över människan och kampen för att få ett Nobelpris. Det om något gjorde honom stupid. Det skall man akta sig för att bli om man vill förstå verkligheten.

  • Idén med inlägg är naturligtvis att de skall handla om artikeln. Dragning åt antisemitiska texter och att det inte är konstigt? Vadå? En förutsättning är naturligtvis att man både kan läsa och skriva om man skall försöka göra sin röst hörd. Jag nämner inget om dr Ewen Camerons biologiska bakgrund. Jag hade aldrig tänkt på att han kanske var jude utan vill bara belysa hans läkargärning. Den som flera av de stora dagstidningarna i Kanada och USA kallade för den största läkarskandalen någonsin. Jag tror ingen menade att dessa tidningar var antisemitiska eller judehatare. Om hans släktträd nu i sina förgreningar råkar ha alstrat Englands premiärminister har det ju inte heller med saken att göra. Professor Ewen Cameron och hans läkarverksamhet uppstod från naivitet, själviskhet, tror på medicinska institutionens rätt och makt över människan och kampen för att få ett Nobelpris. Det om något gjorde honom stupid. Det skall man akta sig för att bli om man vill förstå verkligheten.

   • “Professor Ewen Cameron och hans läkarverksamhet uppstod från naivitet, själviskhet, tror på medicinska institutionens rätt och makt över människan och kampen för att få ett Nobelpris. Det om något gjorde honom stupid. Det skall man akta sig för att bli om man vill förstå verkligheten.”

    Dessvärre är världen styrd av psykopater, ju högre upp i hierarkin desto större är koncentrationen, psykopatkoncentrationen.
    Personligen tror jag att bästa sättet att bryta psykopatstyret är att skära av alla trådar som binder samman alla små enheter till en med hypermakt fylld
    centralregering och centraljuridistik.

    Skottvillighetsstatistik, under andra världskriget konstaterades att 15% av soldaterna sköt för att döda motståndarna, i Vietnamkriget efter specialträning var siffran uppe i över 50,% av soldaterna sköt för att döda.
    Efteråt ångrade många sig och fick psykologiska problem.
    Studier av soldaters förmåga att uppträda som psykopaterna vill som dödsmaskiner, har man funnit , avtar snabbt efter 60 dagar.
    Det är därför våra svenska gossar är två månader i Afganistan följt av två månader i Sverige,osv.
    I Sverige har vi en titel, Överpsykopat, den innehas fn. av Fredrik Rienfeld.
    Han fungerar som diktator medans riksdagen är ett knapptryckarkompani.
    Dessa fakta är vad vi står inför idag.
    Såklart är det viktigt att förstå att både Reinfeldt och Löfven är närvarande i samma psykopatklubb och att de andra pertiledarnas strävan är att bli belysta i samma sällskap.

  • Jamas kommentar är riktad enbart till mig, om nu någon inte förstått det.
   Han har i annan debatt redan talat om för mig att jag är rasist och antise, nej antihumanist.
   Jag har bekräftat detta.
   Jama skrev då en ledande fråga, är det rasbiologiska institutet som sagt …
   Jag ville inte bryta trenden så jag höll med honom i hans provokation.
   Jama är en fjant,kanske han är anställd av Expo?

   med honom även här.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *