USA:s militärflyg spred aerosol av metallpartiklar för mobil kommunikation

publicerad 5 september 2013
- Mona Nilsson

Den undersökande journalisten Mona Nilsson har gett sig in på att försöka reda ut motiven bakom spridning av aerosoler innehållande bla: aluminium, strontium och barium i atmosfären.

Den 24 till 30 augusti överflögs Stockholmsområdet av plan som lade ut långsmala moln efter sig som därefter spred ut sig och bildade ett tjockt distäcke över hela himlen. De långsmala molnen höll sig däremot borta söndagen den 25 augusti då himlen fick behålla sin klarblå färg. Under dagarna före Obamas besök spreds återigen de långsmala molnen ut över Stockholm.

Luftfartsverket hävdar att det rör sig om vanliga kondensstrimmor som syns på denna bild, taget  på morgonen den 24 augusti. På frågan om varför ”kondensstrimmor” uppträdde den 24 och den 26 men inte den 25:e, under de tre dagarna, ger Greger Filipsson som arbetar med operativa frågor följande svar:

“Det som kan skilja/skiljer är luftens sammansättning av vatten och iskristaller d v s temperaturen i luften. Det är temperaturen i luften som avgör var, hur mycket som blir till kondensationsstrimmor och det varierar från dag till dag och beroende på vilken lufttyp som existerar.”

Problemet är att SMHI:s data över luftfuktighet och temperaturer visar i stort sett identiska väderförhållanden den 24, 25 och 26 augusti. Det var torrt mitt på dagen. Det var även högst luftfuktighet på morgonen den 25:e, den dag då inga ”kondensstrimmor” uppstod. Dessutom verkar ”kondensstrimmorna” i flera fall uppstå vid en alldeles för låg höjd för att de ska vara möjliga att uppstå. Här ses ett c-trailplan som flyger på betydligt lägre höjd än ett plan som ger ifrån sig en vanlig kondensstrimma.

Kondensstrimmor uppträder enligt Nationalencyklopediens utgåva 1993 vid 7-12 km flyghöjd.  Planen verkar flyga på en betydligt lägre höjd och de kan inte hittas på Luftfartsverkets webtrak där man kan spåra alla plan som flugit till och från Stockholms flygplatser. Enligt många observationer har många c-trailsplan varken transponder eller den obligatoriska märkningen under vingarna.

Den amerikanske journalisten William Thomas beskrev i en artikel 2001 [1], efter att ha gjort research i tre år, att US Air Forceflyg sedan flera år spridit ut dessa c-trails i USA och Kanada. Ofta sågs de sprida långa kors i luften som abrupt verkade kunna sättas på eller av med en knapptryckning.

Susan Smart, en trebarnsmamma från Gibsons i USA observerade också att dessa långsmala moln uppträdde då det enligt fysiska lagar inte ska kunna uppstå 2001. Hon noterade också att människor fick olika sjukdomar som sammanföll med att flyg spred ut c-trails, liknande de som spreds ut i Stockholmsområdet i slutet av augusti 2013.

Hennes man drabbades av astmaanfall, de tre barnen hostade och var snuviga. Själv fick hon stel nacke, huvudvärk och ringande öron.  Smart kontaktade flygledningen som inte kunde bekräfta att den intensiva flygtrafiken över området ens förekommit.

Och ännu märkligare var att officiella väderdata visade att luftfuktigheten var hälften så hög som krävs för att kondensstrimmor ska bildas: 30% mot över 70% som krävs. Smart frågade Kanadas transportmyndighet hur kondensstrimmor kan bildas under förhållanden då de inte kan bildas? Svaret blev att enda sättet är att sprida ut små partiklar i luften…

Våren 1998 utsattes området Espanola i Ontario, Kanada under flera månader för intensiv överflygning av US Air Forceplan som spred ut samma karakteristiska onaturliga långsmala moln vilka ofta las ut i form av långsmala kors.

De började och slutade abrupt vilket tydde på att molnstrimmorna var anlagda. Mätningar av regnvatten visade extremt förhöjda halter av aluminium. Espanolaborna fick akuta astmaattacker, svår huvudvärk, ledvärk och influensasymtom.

I december 2000 ska den operativa chefen vid Victoria International Airport ha medgett att de märkliga långsmala vita kryssen på himlen var från militära övningar.

Thomas beskriver vidare i en senare artikel att två forskare vid en av US Air Forces flygbaser år 2002 berättade att de var involverade i två olika program som sprider ut c-trails: ett som sprider aluminiumoxid i atmosfären för att reflektera inkommande solljus och påverka vädret. Det andra sprider ut barium och strontium för att förbättra och förlänga trådlös kommunikation och radarövervakning.

Barium kan användas för att skapa molnspeglar som medger förbättrad trådlös kommunikation och till att radar kan ”se över horisonten” (OTH-radar) och 3-dimensionella bilder kan fås. De bekräftade också att i kombination med HAARP-anläggningar kan de användas för att påverka jetströmmar och vädret.[2]

Partiklarna som nu verkar sprutas ut över alla NATO-länder är känt mycket giftiga för människor och för miljön. Verksamheten skadar även det viktiga ozonskiktet.

I Louisiana år 2008 uppmättes 6 gånger högre halter av barium (6,8 ppm) än EPA:s gränsvärde för giftighet. År 2010 uppmättes i Arizona halter av aluminium- och bariumpartiklar i luft som var 16 respektive 5 gånger högre än de nivåer som är tillåtna. Omfattande fiskdöd i Kaliforninen misstänks ha samband med kraftigt förhöjda halter av barium och aluminium. I Mt Shasta i Kalifornien har EPA mätt upp halter av aluminium i snö som är 61 gånger högre än det som anses hälsofarligt i dricksvatten.

Kraftigt förhöjda halter av aluminium och barium har uppmätts i regnvatten över stora delar av Världen, inklusive Europa och Norden efter intensiv sprayning med c-trails. Bland annat har 720 mikrogram barium/liter uppmätts i regnvatten i Norge.

Vem bär ansvaret för  planläggningen av denna extremt miljöfarliga och vansinniga verksamhet som hotar såväl klimat och vår överlevnad? Alla spår leder till  USA:s försvarsdepartement och militära industri. Det patent som 1994 beskrev en metod för att sprida ut aluminium och andra reflektiva partiklar i atmosfären ägs i dag av en av USA:s största leverantörer till det amerikanska försvaret: Raytheon. År 1996 beskrevs i en US Air Force-rapport framtidsvisionen att USA år 2025 skulle ”äga vädret”. [3]

En av de viktiga komponenterna i visionen var manipulation och upphettning av jonosfären med starka elektromagnetiska strålar eller med injektion av kemikalier (läs barium) så att konstgjorda ”speglar” bildades (Artificial Ionispheric Mirrors, AIM) för mikrovågor. Man kunde då med radar se över horisonten och fånga upp fiendens kommunikation. Tekniken beskrevs även i en AirForce-rapport 1993 med titeln “Controlled Atmospheric Breakdown” [4].

”AIM-konceptet använder en markbaserad sändare för att skapa lokaliserade fläckar av “speglar” i atmosfären vilka kan användas som reflektorer för radarsignaler för bevakning över horisonten”.

Hösten 2001, bara några veckor efter den 11 september, lämnade den amerikanske kongressledamoten Kucinich in en motion om ett förbud för den amerikanska militärens och försvarsdepartementets sedan flera år påbörjade verksamhet och vansinniga planer på att skada ekosystem, atmosfären och sprida ut c-trails.

Motionen HR 2977 kallad ”Space Preservation Act”. uppmanade dåvarande president George Bush att förbjuda rymdbaserade vapen, inklusive ”exotiska vapen”. Exotiska vapen inkluderar ”c-trails” och vapen avsedda att skada atmosfären eller jonosfären, naturliga ekosystem, vädret eller klimatet i syfte att skada en population eller en region. Det amerikanska försvarsdepartementet DOD motsatte sig motionen som avvisades våren 2002.

Spåren leder även till NATO: Exempelvis observerades c-trails i Kroatien för första gången dagen efter att landet gick med i NATO. Den belgiska miljöorganisationen Belfort Group lät i maj 2010 publicera en rapport, Case Orange,[5] som bland annat konstaterade att utspridningen av konstgjorda moln är en realitet som har en förödande effekt på ekosystemet.

Man konstaterar också att eftersom patenten på c-trailstekniken ägs av USA:s ledande militärindustri, Raytheon, samt av USA:s försvarsdepartement är det uppenbart att den pågående manipuleringen av atmosfären, jonosfären och vädret planlagts och dirigeras av USA.

Kartor över spridningsscheman över Europa, vilka fanns tillgängliga på Southern California Authority:s webbplats mellan 2008 och 2010 har lämnats ut av meteorologen vid Ontario Weather Service, Kevin Martin. Dessa kartor  kallade ”C-trail alert” bevisar att c-trails planerat och koordinerat sedan flera år har spritts ut över hela Europa.

Dessa omfattande sprayningsprogram kan endast  pågå i Europa om ledande regeringsföreträdare och topptjänstemän vid ansvariga myndigheter gett sitt godkännande enligt rapporten. Organisationen säger sig ha säkrat kopior av omfattande beställningar av barium under senare år som gjorts av europeiska försvarsdepartement.

Även i youtube-videon Ditt livs viktigaste information del 2 visas med hjälp av  sattellitbilder att omfattande besprutning skett över södra Sverige (cirka 39 minuter in).

Enbart en smula sunt förnuft säger att verksamheten är extremt farlig även för vår överlevnad. Det borde betecknas som brott mot mänskligheten att i hemlighet och bortom demokratisk förankring ägna sig åt en verksamhet som bryter ner atmosfären, skadar ozonskiktet, sannolikt bidrar till växthuseffekten samt sprider ut känt giftiga och hälsovådliga ämnen i luften över hela befolkningar.

Vad ska vi äta när marken blivit giftig och omöjlig att odla på, när insekter och bin dött? Vad ska vi dricka när vattnet blivit förgiftat? Vad ska vi andas när luften blivit omöjlig att andas?

Har såväl regeringen under Göran Persson och därefter Fredrik Reinfeldt i hemlighet gett klartecken till att via flygplan och i stor omfattning sprida ut mycket skadliga tungmetaller och kemikalier via flygplan?

[1] Thomas, W: US Military Continues to Spray Chemical-Laden Skytrails; 2001 Nexus Magazine

[2] Thomas, W: C-trails, wireless and you; 2013 Feb.

[3] US Air Force: Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025

[4] Controlled Atmospheric Breakdown: Applications and Research Opportunities; Phillips Lab. Air Force Materiel Command, May 1993

[5] Belfort Group: Case Orange; 10 juni 2010


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • HAARP – High Frequency Active Auroral Research Program
  Det vore naivt att tro att HAARP är ett isolerat experiment som inte kommer att utvecklas vidare. Det hör ihop med ett 50 år gammalt intensivt och enormt destruktivt program för att förstå och kontrollera den övre atmosfären. Man experimenterar i jonosfären som ligger mellan 48 km och 50 000 km ovanför jordytan!

  Det vore förhastat att inte tro att HAARP har något med rymdlaboratoriets uppbyggnad, som separat planerats av USA, att gör HAARP är en integrerad del i en lång kedja av rymdforskning och utveckling av noga övervägd militär natur.

  De militära konsekvenserna av kombinationen av de två projekten – civila och militära – är alarmerande. Grunden till detta projekt är kontroll av kom­munikationer, både störningar och tillförlitlighet, i fientliga miljöer. Kon­trol­len över sådana styrmedel innebär uppenbarligen en maktkon­centration.

  Förmågan för HAARP, rymd- och raketkombinationen att skicka en oerhört stor mängd energi, jämförbar med en atombomb, vart som helst på jorden via laser och partikelstrålar, är förskräckande. Projektet skall ”säljas in” till allmänheten som en rymdsköld mot (fientligt) inkommande vapen eller som mer vedertaget, en apparat för att reparera ozonlagret.

  I den kedja som HAARP ingår i, återfinns CRM Chemical Release Modules, där man framkallar artificella moln. 1980 hade man ett projekt som hette ”Project Waterhole”. 1983 släppte man ut kemikalier i jonosfären och orsakade en aurora borealis. 1991 uppenbarade sig åter en sådan aurora borealis över Texas, och himlen såg ut som en julgran (Christmas colours).

  De experiment som pågår i det tysta i Amerika kan inte ses isolerade från världen i övrigt. Vi håller oss på jorden, men vad kan vi bli utsatta för från jonosfären, 48–50 000 km över huvudet på oss?

  Vi anser att USA:s experiment i jonosfären och över våra huvuden skall utredas av ett internationellt forum. Det angår i högsta grad alla som finns på detta jordklot.

  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Utredning-om-amerikansk-rymdfo_GL02U416/

 • Detta handlar inte enbart om att skada miljön, men även om att manipulera människans hypofys med dessa gifter. Det intressanta är att det miljö korrekta Sverige, som beskattar hård sina medborgare vad beträffar miljöpåverkan, tiger om denna besprutning för sina medborgare. Att i spåren av denna besprutningen har vi vädermanipulation vet varje påläst människa. Så fort det inträffar onormala skyfall eller stormar, så blir det utbasunerat genom media, att det är koldioxid som förorsakar detta och att vi måste beskattas ännu mer. Att någon global uppvärmning inte existerar och att allt är påhittad bara för att denna manipulation av vädret och förgiftning av befolkningen ska kunna ske “obemärkt” får vi aldrig veta inte ens från miljöpartiet. Vi är helt enkelt lurade och uppvaknandet kommer att göra ont.

  Här bifogar jag två sevärda filmer

  Länk: http://www.youtube.com/watch?v=J3WDtxdfWKU&list=PLFpbObURvzeztQYSotBrqo71PE6wRuTAN

  Länk: http://www.youtube.com/watch?v=8IX4Jq6Rrss&list=PLFpbObURvzeztQYSotBrqo71PE6wRuTAN

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *