Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Hederliga revisorer som gjorde sitt jobb sparkades

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 september 2013
- NewsVoice redaktion

Ted Modin,   Foto: Peterknutson.seDanderyds församling har avsatt sina båda valda revisorer. Det unika beslutet 2011 ledde till att Domkapitlet återinsatte dem. Vid ytterligare ett 2012 extrainkallat kyrokofullmäktigemöte upprepades proceduren. Men denna gång är det ingen som räddar demokratin.

Uppenbart är att politikerna inte har följt vare sig lagar eller rekommendationer och att revisorerna som granskat hanteringen blivit för besvärliga. Revisorerna har givit ut en vitbok och nedan följer en sammanfattning. Ted Modin en av de två som avsatts har nu startat en grupp för att politiska vägen försöka ta sig in i kyrkofullmäktige, “Demokrati i Danderyds Församling”.

Text: Ted Modin | Fotograf: Peter Knutson

Ewa Bergman, Birgitta Törnqvist af Ström och Ted Modin, valdes i december 2009 att som förtroendevalda revisorer granska verksamheten i församlingen under mandatperioden 1 januari 2010 – 31 december 2013.

Byggnationen av det nya församlingshemmet i Danderyd skulle påbörjas under våren 2010.

I mars 2010 blev vi uppmärksammade på att projekteringskostnaderna för det planerade nya bygget hade överskridit godkänd budget (2,7 mkr) med 49 % till 4,0 mkr. Vi begärde då ett möte den 13 april 2010 med hela kyrkorådet och ställde 4 högst relevanta frågor med anledning av det stora överdraget.

Reaktionen på våra fyra frågor blev minst sagt irriterad. Främst Elisabet Carlberg (ordf. KF), Ingegerd Wrette-Lundin (v.ordf. KF) och Hans Fletcher (ordf. ek.utsk.) tog våra frågor som personliga påhopp. Därmed ansåg de att vi hade ifrågasatt deras heder och professionalism.

Svaren (ofullständiga) på våra 4 frågor kom slutligen fram 8 månader senare i december 2010.

För att få full finansiering av projektet hade man beslutat att även sälja av 4 tomter i Sätra. Under sommaren 2010 hade ett kontrakt skrivits med Next House International, som fick ensamrätt på att bebygga tomterna utan att församlingen fick något tillbaka. Ingen av Elisabet Carlberg eller kyrkoherden, Staffan Hellgren, hade gjort några som helst kontroller av NHIAB. Inga kreditupplysningar, ingen bankkontroll, ingen kontroll med Kronofogden eller Skattemyndigheten, etc.

Efter några snabba kontroller på ”nätet”, visade sig NHIAB vara ett rent skumraskföretag med stora skulder till Kronofogden, Skattemyndigheten och även till den egna personalen. Av det skälet beslutade vi oss för att informera kyrkofullmäktige om sakläget på sammanträdet den 9 november 2010.

Den auktoriserade revisorn Ella Bladh (PWC) läste upp vår gemensamma skrivelse till kyrkofullmäktige. Elisabet Carlberg försvarade det amatörmässiga kontraktet med NHIAB och förklarade att hon inte hade tagit emot någon muta från NHIAB – ”inte ens ett glas vatten”. Samtidigt meddelade hon att kontraktet, efter vår kritik, nu var brutet med NHIAB i förtid. Kyrkoherden, Staffan Hellgren, reste sig då upp och sa: ”Jag anser det är för djävligt att revisorerna kritiserar mig och kyrkorådet”. Därefter lade han ut texten över hur förskräckliga vi revisorer var som hade ifrågasatt hans och kyrkorådets agerande.

I februari 2011 började vi begära fram konsultkontrakt. Ekonomichefen Jan Siegbahn vägrade lämna ut de begärda dokumenten på order från Hans Fletcher. Efter att vi kraftigt markerade att detta var ett direkt brott mot Revisionslagen 8 §, översändes de begärda dokumenten ca 2 veckor senare. Det visade sig också att både Elisabet Carlberg och Inger Olsson Blomberg (ordf. Kfullm.) var införstådda med saken och skulle ha informerat oss att dokumenten inte skulle sändas över.

Vid granskning av de så småningom översända dokumenten, visade det sig att kyrkoherden, Staffan Hellgren, ensam med något undantag (således i strid mot gällande attestordning) hade skrivit under s.k. ”vänskapsbeställningar”, som i slutändan uppgick till över 6 mkr avseende konsulttjänster i samband med byggandet av det nya församlingshemmet. Inga förfrågningsunderlag hade upprättats, inga konkurrerande anbud hade infordrats och inga beslutsprotokoll hade upprättats. De slutliga kostnaderna översteg budgeterade belopp sammantaget med 70 % och i ett fall översteg budget med över 500 %

Vi påpekade bl.a. vid ett möte i ekonomiutskottet att Staffan Hellgrens förfarande stod i direkt strid mot bestämmelserna om upphandling i kyrkoordningen 47 Kap. 3 §. Staffan Hellgren hävdade att församlingen var fri att göra som man ansåg vara bäst då kyrkan inte omfattas av Lagen om Upphandling (LOU). Samma argument upprepades vid ett flertal tillfällen, varför vi revisorer beslutade oss för att begära hos Domkapitlet ett klarläggande om vad som egentligen gäller i samband med upphandlingar.

Domkapitlets beslut kom den 15 juni 2011 och bekräftade att vi revisorer hade haft rätt i vår kritik av de gjorda ”vänskapsbeställningarna”.

För att bli av med kritiken, beslutade kyrkorådets ledning jämte Kyrkoherden Staffan Hellgren att ”göra sig av” med oss förtroendevalda revisorer vid ett extra möte i kyrkofullmäktige den 15 december 2011. Beslutet gick igenom och vi revisorer överklagade beslutet till Domkapitlet, som i april 2012 återinsatte oss som revisorer.

Samtidigt i december 2011 hade den auktoriserade revisorn, Ella Bladh, fakturerat totalt 1,35 mkr för revisionsarbetet avseende 2010 mot en budgeterad kostnad på 150 kkr. Ella Bladh beskyllde oss förtroendevalda revisorer att vara orsaken till det enorma överdraget genom att ”sända flera hundra mails”. Vid genomräkning kom vi fram till att vi sänt 49 mails under 74 veckor, där vi begärt aktivitet eller svar från Ella Bladh, vilket blir 0,66 mails per vecka, vilket rimligtvis kunnat inrymmas i PWCs offererade budget.

Ella Bladh anmäldes till revisorsnämnden och avgick under maj 2012.

Domkapitlets beslut i april 2012 överklagades av församlingsledningen till Överklagandenämnden, som i november 2012 annullerade Domkapitlets beslut att återinsätta oss förtroendevalda revisorer.

En detaljerad beskrivning finns att läsa i de förtroendevalda revisorernas ”Vitbok”. Kontakta ted.modin [at] telia.com

Den fråga som fortfarande är obesvarad är: Vad är det som församlingsledningen så förtvivlat inte vill att vi förtroendevalda revisorer skulle hitta??

Text: Ted Modin


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Ted Modin