Upprop mot massövervakningen: ”Ett upprop för demokrati i en digital tid”

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Henning Mankell Idag publicerar NewsVoice och 25 andra tidningar som: The Guardian, Le Monde, DN och Frankfurter Allgemeine Zeitung ett upprop mot samhällets massövervakning arrangerat av Change.org. Alla kan skriva på listan: “A Stand for Democracy in the Digital Age”. I skrivande ögonblick har över 1000 personer varav över 600 som är författare från fler än 81 länder skrivit under och uppmanar FN att upprätta en lag om digitala rättigheter.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Frankie Fouganthin, Wikimedia Commons

En av de som skriver på listan är författaren Henning Mankell. Han säger till DN:

“Det är en helt ny maktkamp i samhället om informationen om människorna. Jag menar att det måste finnas en zon i samhället där medborgarna kritisera samhället utan att bli avlyssnade. Den friheten är hotad i dag.”


Massuppropret i sin helhet:

De senaste månaderna har massövervakningens omfattning blivit allmänt känd. Med några få musklick kan staten få tillgång till din mobilenhet och dina mejl, dina sociala nätverk och sökningar på internet. Den kan följa dina politiska uppfattningar och aktiviteter och i samarbete med nätföretagen samla och spara dina uppgifter, vilket gör att den kan förutspå din konsumtion och ditt beteende.

Individens okränkbara integritet är demokratins grundsten. Människans integritet sträcker sig bortom den fysiska kroppen. I sina tankar, privata miljöer och kommunikationer har alla människor rätt att få förbli obevakade och oantastade.

Denna grundläggande mänskliga rättighet har förkastats och urholkats genom staters och företags missbruk av tekniska framsteg i massövervakande syften.

En bevakad person är inte längre fri; ett övervakat samhälle är inte längre en demokrati. För att behålla någon giltighet, måste våra demokratiska rättigheter gälla i såväl det virtuella som det verkliga rummet.

 • Övervakning kränker den privata sfären och hotar tanke- och åsiktsfriheten.
 • Massövervakning behandlar varje medborgare som potentiellt misstänkt. Den stjälper över ända en av våra historiska triumfer, nämligen antagandet att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats.
 • Övervakning gör individen transparent, medan stat och företag verkar i hemlighet. Denna makt missbrukas, som vi har sett, systematiskt.
 • Övervakning är stöld. Dessa uppgifter är inte allmän egendom: de tillhör oss. När de -används för att förutsäga vårt beteende, berövas vi något annat: den fria viljans princip som är nödvändig för demokratisk frihet.

signaturerVI KRÄVER RÄTTEN för alla människor, som demokratiska medborgare, att avgöra i vilken utsträckning deras personliga uppgifter får samlas in, lagras och användas, och av vem; att få information om var deras uppgifter lagras och hur de används; att kunna få deras uppgifter raderade om de har samlats in och lagrats illegalt.

VI UPPMANAR ALLA STATER OCH FÖRETAG att respektera dessa rättigheter.

VI UPPMANAR SAMTLIGA MEDBORGARE att resa sig i försvar för dessa rättigheter.

VI UPPMANAR FÖRENTA NATIONERNA att bestyrka den omedelbara vikten av att försvara medborgerliga rättigheter i den digitala tidsåldern, och att upprätta en internationell lag om digitala rättigheter.

VI UPPMANAR ALLA REGERINGAR att underteckna och följa en sådan förordning.


Den ursprungliga texten på engelska:

In recent months, the extent of mass surveillance has become common knowledge. With a few clicks of the mouse the state can access your mobile device, your e-mail, your social networking and Internet searches.

It can follow your political leanings and activities and, in partnership with Internet corporations, it collects and stores your data, and thus can predict your consumption and behaviour.

The basic pillar of democracy is the inviolable integrity of the individual. Human integrity extends beyond the physical body. In their thoughts and in their personal environments and communications, all humans have the right to remain unobserved and unmolested.

This fundamental human right has been rendered null and void through abuse of technological developments by states and corporations for mass surveillance purposes.

A person under surveillance is no longer free; a society under surveillance is no longer a democracy.

To maintain any validity, our democratic rights must apply in virtual as in real space.

 • Surveillance violates the private sphere and compromises freedom of thought and opinion.
 • Mass surveillance treats every citizen as a potential suspect. It overturns one of our historical triumphs, the presumption of innocence.
 • Surveillance makes the individual transparent, while the state and the corporation operate in secret. As we have seen, this power is being systemically abused.
 • Surveillance is theft. This data is not public property: it belongs to us. When it is used to predict our behaviour, we are robbed of something else: the principle of free will crucial to democratic liberty.

WE DEMAND THE RIGHT for all people to determine, as democratic citizens, to what extent their personal data may be legally collected, stored and processed, and by whom; to obtain information on where their data is stored and how it is being used; to obtain the deletion of their data if it has been illegally collected and stored.

WE CALL ON ALL STATES AND CORPORATIONS to respect these rights.

WE CALL ON ALL CITIZENS to stand up and defend these rights.

WE CALL ON THE UNITED NATIONS to acknowledge the central importance of protecting civil rights in the digital age, and to create an International Bill of Digital Rights.

WE CALL ON GOVERNMENTS to sign and adhere to such a convention.Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *