WHO: Tillgång till alternativmedicin är en mänsklig rättighet

publicerad 23 december 2013
- av NewsVoice

Johanna HökI framtiden måste vi befästa tillgång till en hälso- och sjukvård, som på ett säkert och effektivt sätt integrerar traditionell, komplementär och alternativmedicin (TM/KAM). Det är en mänsklig rättighet. Det anser Världshälsoorganisationen WHO, vars generaldirektör Dr. Margaret Chan i dagarna skrivit under en ny strategi på området. IC:s verksamhetschef Torkel Falkenberg är en av huvudexperterna i arbetet.

Text: Johanna Hök, artikel återpublicerad med tillstånd av Integrativecare.se

Strategin som har titeln ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023” är en vidareutveckling och uppdatering av Världshälsoorganisationens första strategi inom området traditionell, komplementär och integrativ medicin/vård (TM/KAM).

Hopp om positiv vårdutveckling

I förordet till strategin skriver WHOs generalsekreterare Dr. Margaret Chan att mycket hänt inom området sedan den senaste strategin kom ut 2002. Allt fler länder uttalar officiellt betydelsen av TM/KAM för människors hälsa och välbefinnande samt för hälso- och sjukvårdssystemet i stort. Dr. Chan menar att strategin, och indirekt arbetet med integrativ vård, kan bidra till en bredare vision kring människors förbättrade hälsa och patienters autonomi.

Uppnå universell tillgång till vård

Genom strategin önskar WHO stödja medlemsländerna:

  • ta tillvara de möjligheter som TM/KAM kan bidra med för att förbättra människors hälsa och välbefinnande
  • utveckla personcentrerad vård
  • uppnå universell tillgång till hälso- och sjukvård.

Vidare vill WHO verka för att främja en säker användning av effektiva behandlingsmetoder genom:

  • reglering
  • forskning
  • lämplig integrering av TM/KAM produkter och vårdgivare i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Råd till länder att integrera

För att nå dessa övergripande mål råder Världshälsoorganisationen medlemsländerna att:

  1. bygga upp en kunskapsbas och formulera nationella riktlinjer.
  2. stärka arbetet kring kvalitet, säkerhet och effektivitet genom reglering.
  3. verka för en universell tillgång av hälso- och sjukvård genom lämplig integrering av TM/KAM och egenvårdsmetoder i de offentliga nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

Balans mellan säkerhet, effektivitet och tillgänglighet

Strategin understryker vikten av att alla medlemsländer underbygger sina aktiviteter med en bred kunskapsbas inom området. Alla aktiviteter bör anpassas till lokala omständigheter, där en balans måste uppnås mellan säkerhet och effektivitet för konsumenterna/patienterna och möjligheten till valfrihet. Givet den globala marknaden kommer betydelsen av globala överenskommelser kring exempelvis produktkvalitet också bli en viktig faktor att väga in, enligt strategin.

Traditional Medicine (TM) en universell rättighet

Strategin tar också upp frågan kring vem som äger rättigheterna till produkter och metoder vars ursprung ligger tusentals år tillbaks i tiden. Här understryker man vikten av att länder tar hänsyn till ursprungsbefolkningars rättigheter till sin kunskap, samtidigt som man beaktar vikten av forskning och utveckling kring TM/KAM.

Vägen framåt är – enligt Världshälsoorganisationen – att befästa tillgång till en hälso- och sjukvård, som inkluderar TM/KAM som en universell rättighet genom en säker och effektiv integrering av TM/KAM i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

Text: Johanna Hök, Integrativecare.se

Artikelns källa


Relaterat

WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023

Traditional medicine on slow climb towards global respect

Government promotes Chinese medicine development on international platform