KI-forskare: porta skolpolitiker som vill ge hälsofarliga läsplattor – utan bevisat pedagogiskt värde – till eleverna

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 januari 2014
- NewsVoice redaktion
Olle Johansson, KI - Foto: NASMS, A. McDowell
Olle Johansson, KI - Foto: NASMS, A. McDowell
Olle Johansson, KI – Foto: NASMS, A. McDowell

Tack vare den s.k. Pisa-undersökningen vet vi nu: Resultaten rasar i den svenska skolan. Något är fel. Regeringen svarar med att tvinga alla elever att gå igenom denna skola ytterligare ett år samt igångsätter en rad med andra panikåtgärder. Men räkna inte med att skolorna nu ska få arbetsro, så att de kan luska ut hur de får saker att fungera och avvecklar de hjälpmedel och administrativa ‘tömmar’ som inte gör det.

Text: Olle Johansson, docent och universitetslektor i neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Skolorna har på några få år utsatts för mängder av förändringar och fått nya uppdrag, kontrolluppgifter och ny administration. En del är bra, en del dåligt. Man har bl.a. satsat enormt mycket på den datoriserade undervisningen där eleverna via sina appar, mobiltelefoner och läsplattor ska inhämta ny kunskap. Pedagogikens förnyare har tagit bort läroböcker och pennor, svarta tavlor och pekpinnar, och istället ersatt dem med de nya trådlösa läsplattorna och mobilerna. Andra, såsom jag själv, har många gånger – oftast helt ohörda – höjt ett varnande pedagogiskt finger.

Idag är det mycket svårt att vara lärare och ta ansvar för undervisningen i klassrum där elevernas mobiltelefoner ideligen ringer, SMS skickas fram och tillbaka, och via sina iPhones och iPads surfar de hela tiden på nätet eller spelar olika spel. Allt detta när de egentligen skall arbeta med sina skoluppgifter.

I Sverige har man haft flera fall där lärare tillrättavisats därför de “kränkt elevernas integritet” när de tagit från dem sina mobiltelefoner, och andra lärare har anmälts för att de varit för stränga mot eleverna och inte tillåtit de att göra vad de önskat på timmarna. Samtidigt som det skett har Sverige – som är ett av de mest datortäta skolländerna i världen – rasat avseende läs-, skriv- och matematikkunskaper, man har idag inte råd att anställa tillräckligt med personal, och det har t.o.m. föreslagits att “skoltrötta” elever ska slippa 2/3 av sin gymnasieutbildning. Så de nya hjälpmedlen imponerar inte – det verkar snarare som om vi borde lägga pengarna på välutbildade lärare med gammaldags läromedel.

Vad man samtidigt sett är en tendens till att elever på alternativa skolor, såsom Waldorf, Montessori och Reggio Emilia, tycks klara sig något bättre och mognar mentalt snabbare – och det är väldigt intressant eftersom dessa skolor av tradition – inte alls använder sig av datorer och liknande till samma grad.

Barn troligen känsliga för pulsad mikrovågsstrålning från iPads och routers

barn_med_ipadDessa nya trådlösa hjälpmedel översvämmar numera skolor och hem. Exempel på sådana strålkällor är trådlösa routers, datorer med trådlösa nätverkskort, trådlösa fasta telefoner, läsplattor (som iPad), mobiltelefoner, osv. Sedan flera år tillbaks finns det samtidigt bevis för att exponering från deras elektromagnetiska fält kan orsaka allvarlig biologisk påverkan och hälsoeffekter. Mot denna bakgrund har många likt jag själv protesterat, bl.a. föräldrar tillsammans med lärare och skolpersonal i Köping som i Bärgslagsbladet den 18/4, 2012, under rubriken “Nej till trådlöst i skolan” försökte sätta ned foten.

Det finns numera många vetenskapliga belägg för att barn sannolikt är mer sårbara för pulsad mikrovågsstrålning än vuxna, och ny forskning visar bland annat på allvarliga effekter på beteende och inlärningsförmåga. Det råder en allmän enighet bland forskare om att elektromagnetiska fält penetrerar hjärnan hos barn mer än hos vuxna eftersom barnskallar är tunnare. Det råder också en bred enighet om att barn är mer utsatta för skadeeffekter från strålning eftersom deras kroppar är under utveckling.

Barn är inte “små vuxna”!

Europarådets miljöutskott kräver kraftfulla åtgärder för att skydda allmänheten mot mobilstrålning

WHO har 2011 klassificerat elektromagnetiska fält från trådlös informationsteknologi som möjligt cancerframkallande. Europarådets miljöutskott kräver i sin resolution nr. 1815 från maj 2011 kraftfulla åtgärder för att skydda allmänheten mot mobilstrålningens skadeverkningar, bl.a. vill man ha ett förbud mot mobiltelefoni och trådlöst internet i skolor med hänsyn till barns hälsa. Man vill också sänka gränsvärdet för mobiltelefoni kraftigt, allt detta helt i enighet med Seletunrapportens krav från 2010.

I denna yrkar en internationell grupp vetenskapsmän om stopp för vidare utbyggnad av trådlösa system och kräver nya gränsvärden.

Gruppen, The Seletun Scientific Panel, publicerade i februari 2010 en resolution med en lång rad gemensamma ståndpunkter och rekommendationer, baserade på en genomgång av den då tillgängliga forskningen om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. Sedan dess har det kommit ännu fler rapporter…

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) vilseleder

Ibland ser man i debatten att någon – oftast från en strålsäkerhetsmyndighet – hävdar att det inte är någon fara, “strålningen är så svag”. Svag i förhållande till vad, frågar jag mig? Idag sitter barn i strålningsnivåer som med lätthet kan vara 1.000.000.000.000.000.000 gånger högre än vår naturliga bakgrundsstrålning. Hur blev ett sådant tal “så svagt”?

Använder barn en bärbar dator för att ladda ner från trådlöst Internet är de utsatta för lika mycket strålning (omkring 1.000 ?W/m2 och däröver) som om de var nära en basstation för mobiltelefoni (50-100 meter). Det finns många föräldrar som inte är medvetna om detta. Siffrorna är inte tagna ur luften utan hämtade från den officiella mätning som den norska Post- och Telestyrelsen gjort, bl.a. i skolor i Oslo. Oavsett om det handlar om basstationer, trådlösa nätverk eller mobiltelefoner, så är det samma typ av strålning vi talar om (i intervallet 1-2,5 GHz).

Autism och ADHD-liknande beteenden

En grupp forskare i Kalifornien genomförde nyligen en stor studie av mobilanvändning hos gravida kvinnor. De tittade på alla barn som var född i Danmark ett visst år, och intervjuade mödrarna om sin mobilanvändning under graviditeten. De frågade också om barns mobilanvändning och beteende.

Det visade sig, till forskarnas förvåning, att de mödrar som hade använt mobiltelefon mest under graviditeten hade den största risken att få barn med beteendesvårigheter.

Det handlade om både autism och ADHD-liknande beteenden. Riskökningen var statistiskt säkerställda. Risken ökade dessutom ytterligare om barnet själv använde mobiltelefon.

[Divan H A, Kheifets L, Obel C, Olsen J (2008) “Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children”, Epidemiology 2008; 19: 523-529]

Symptom: Huvudvärk, onormal trötthet och irritation

En sådan studie är kanske inte tillräcklig för att draga slutsatsen att elektromagnetiska fält är farliga för barn. Tyska forskare ville därför mäta stråldosen som barn och ungdomar utsätts för i det dagliga livet. De bad ca. 3.000 barn och ungdomar i Bayern att gå omkring med en dosimeter på sig från morgon till kväll. Dosimetrarna mätte strålningen från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa nätverk.

Det visade sig att den fjärdedel av barnen som varit mest utsatta för strålning, hade mer koncentrationsproblem på kvällen än resten av barnen. Samma grupp hade också mer huvudvärk och var mer irriterade än andra ungdomar.

Resultaten var återigen statistiskt säkerställda. [Heinrich S, Thomas S, Heumann C, von Kries R, Radon K (2010) “Association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields assessed by dosimetry and acute symptoms in children and adolescents: a population based cross-sectional study”, Environmental Health 2010; 9: 75-83]

Så frågan är vilken mekanism som kan förklara dessa symtom hos barn och ungdomar. Forskarna Buchner & Eger i Tyskland mätte nivåerna av stresshormoner hos 60 boende i ett område innan man monterade in en basstation. Därefter uppmättes de igen efter sex månader och återigen efter ett och ett halvt år efter det att antennen togs i drift.

Det visade sig att människorna hade mycket högre nivåer av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin sex månader efter det att basstationen tagits i drift, och efter ytterligare ett år hade situationen inte förbättrats. Att leva med en sådan ständig stressituation i kroppen är självklart skadligt för hälsan.

[Buchner K, Eger H, “Veränderung klinisch bedeutsamer Neurotransmitter unter dem Einfluss modulierter hochfrequenter Felder – Eine Langzeiterhebung unter lebensnahen Bedingungen”, Umwelt-Medizin-Gesellschaft 2011; 24: 44-57.]

Tro nu inte att detta bara handlar om barn. Nej, även foster påverkas markant och på ett synnerligen skrämmande vis. Forskarna Jing, m. fl., vid Department of Public Health, Shandong University i Kina, har studerat påverkan av mobilstrålning på gravida råttors foster. Forskarna mätte förändringar på både nervcellers signalämnen samt effekter på antioxidativa enzym vilka skall skydda våra celler från oxidativ stress.

Slutsats: Mobilstrålningen under graviditeten gav upphov till skador på fostrens hjärnor! De föddes alltså redan hjärnskadade. Vilka mammor och pappor vill det?

[Jing J, Yuhua Z, Xiao-Qian Y, Rongping J, Dong-Mei G, Xi C, “The influence of microwave radiation from cellular phone on fetal rat brain”, Electromagn Biol Med 2012; 31: 57-66.]

Elever och lärare rapporterar allt oftare onormal trötthet i sin arbetsmiljö, och man kan idag inte avfärda misstankarna om att exponering från trådlösa nätverk kan spela en roll för detta. Det är därför mycket viktigt att vi nu säkerställer att trådlösa nätverk från förskolor och skolor inte i sig utgör betydande och onödiga risker för våra barns och lärares hälsa. Ämnet är akademiskt inte speciellt komplicerat, men kan för en lekman framstå som svårbedömt. Bristen på kunskap beror idag uteslutande på bristande forskningsresurser, ej på bristande idéer, hypoteser, teorier eller intresse.

Försiktighetsprincipen måste tillämpas

Baserat på ovanstående information har organisationen Folkets Strålevern i Norge, www.stralevern.no, uppmanat föräldrar att skriva på ett formellt avtal där man som förälder inte ger sitt samtycke till att skola eller förskola utsätter deras barn för mikrovågsstrålning från trådlös kommunikationsteknik varken i klassrummet eller inomhus i allmänhet. Som förälder uppmanas man till att också kräva att skolan/förskolan vidtager försiktighetsåtgärder för att minimera strålningsexponeringen, och att trådbundna lösningar för datanät och inomhustelefoni genast återanskaffas. Man uppmanas också att kräva svar på vem som är ansvarig om barnet skadas p.g.a. strålningsexponeringen.

Men vi måste nu snabbt bestämma oss! Antingen ska vi i Sverige enbart ha framtida “konstnärstyper” som springer runt i samhället, hej vilt, kreativa som sjutton men helt omöjliga att sätta vid spakarna på ett flygplan eller ansvara för säkerheten vid ett kärnkraftverk. Eller också ska vi ha en befolkning som helt jämlikt bibringas samtliga grunder för att fungera i vårt samhälle, på alla de olika poster vi anser oss behöva, och där vi inte accepterar matte-, läs- och skrivsvårigheter som enbart beror på att undervisningen skötts av ej behörig personal, via underliga “appar” och i ett datoriserat pedagogiskt kaos.

Men vår utbildningsminister Jan Björklund har nu istället tillsatt en rådgivande internationell expertgrupp (en s.k. “skolkommission”), en ny myndighet (ett “skolforskningsinstitut”) som skall “forska” på allt detta, samt avser att också skapa ett svenskt utbildningsråd. Han talar dessutom om diverse nya utredningar och nya reformer.

Vi behöver inte mer forskning!

Det enda som behövs är behörig personal med god lön som får arbeta i lugn och ro utan att hotas, trakasseras eller kränkas. Deras arbete med eleverna ska vara i enlighet med traditionella effektiva pedagogiska modeller, med bevisat pedagogiska hjälpmedel, lugn och ro i klassen, koncentration, glädje, entusiasm, undervisning istället för spel och mobilsurfning, uppgifter anpassade till var och ens förmåga, och krav på lärare och elever i förhållande till framtida ansvarsnivåer. (I den offentliga debatt som varit hörde eller läste jag dock ingenstans att man ska satsa nytt på själva skolan, lärarna, utbildningen eller de ofta usla skollokalerna samt den salmonella-smittade skolmaten utan dessa lämnas utan åtgärd. Låter som något ur en Hasse å Tage-revy, eller hur!)

Peter Kadhammar på Aftonbladet konstaterar i sin utmärkta kolumn från den 17/1 2014 att “I kunskapssamhället har läsförmågan gått förlorad”. Som jag många gånger har påpekat har detta skett trots (!) de enorma mängder av elektroniska prylar som införts och numera används i våra svenska skolor. Alla iPads, WiFi, “surfa på websidor”, dataspel, laptops, textmeddelanden som sänds under lektionstid, smarta telefoner, etc., verkar alltså inte ha gjort sitt förmodat pedagogiska jobb?

Det räcker nu. Det behövs lugn och ro i klassrummet. Lägg bort läsplattan och mobilen och porta skolpolitiker som vill satsa pengar på obevisat pedagogiska prylar som dessutom troligen är rent hälsofarliga.

Text: Olle Johansson, docent och universitetslektor i neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag ber om lite uppmärksamhet här från Olle Johansson och Newsvoices redaktörer. Olle har lagt in en länk till Folkets Strålevern i Norge – tänkte han nog – men av nån anledning är det inte så utan det är en direktlänk till norska statens strålevern – vilket motsvarar svenska SSM antar jag. Har det skett ett misstag eller är det nånslags sabotage, ja man undrar ju i dessa hackers tider. Intressant läsning, även kommentarerna efteråt, jag hade aldrig hört om skaläriteter. Tack!

 • Thank you Professor Johansson for your courage to speak out about the downgrading of education, the lack of discipline in the schools, too much reliance on gadgets and possible EMF (electromagnetic radio frequency fields) and its effects on the learning process. Please continue to keep us informed and thank you for your excellent job of using bonafide research studies as sources for your articles. We here in the United States need more brilliant scholars like yourself to speak up about these issues and help us get back to higher standards of education.

 • Den långsiktiga konsekvensen är i tillägg att våra barn som nu växer upp med mobiltelefoner, iPads och konstant bombardemang av wifi, Dect telefoner helt enkelt blir sterila (utöver andra fysiska och neurologiska problem). Det är synnerligen ignorant att inte agera.

  Det är kanske lite sent att få bort tekniken i större grad, men man kan lära sina barn (och familjemedlemmar) att sätta apparaterna i “Flightmode” vid användande (om man inte måste surfa…) och på natten. Sedan får man inhandla EMF kläder, gardiner, färg eller annat. Det kostar lite, men för mig är det mina barns framtid som är på spel.

  http://emfclothing.com/en/

  https://www.facebook.com/groups/408666892574591/

 • Jeg ble faktisk syk av en GSM 900 innendørs basestasjon. Det er TeliaSonera som er ansvarlig for denne. Effekten er estimerer jeg til 2000mW. Når jeg spør Telenor om deres basestasjoner så har de en retningslinje på 100mW maks effekt. Disse finnes også i bygget, og er knapt målbart i forhold til konkurrentens basestasjoner. Til opplysning: Det er altså 100mW som er grensen for trådløst internett og trådløse telefon-antenner og så videre.

 • Wille B. Vattenbaserade vätskor är elektrisk ledande(kroppsvätskor). En ex ljudfrekvens förlyttar sig i luft med ca 350 m/sek, men i vatten 1500 m/sek. En neurologisk signal rör sig mellan 3-300 m/sek. Förr i tiden när man hade comradio vid jakt på 1,5 W effekt så kunde vi enkelt få in fiskebåtar i Italien vid fuktig väderlek och lämpliga molnförhållanden. Så batteriets 240 hz och mobilfrekvensen påverkar varenda cellvätska på nanosekund. Du kan själv experimentera genom att köpa en säkringsprovare för 50:- hålla den aktiverad i ena handen och sedan greppa en isolerad elkabel med andra. Med lite handsvett kan du koppla ihop 3-4 pers där de yttre personerna håller provaren resp tar runt kabeln. Då får du en hint om kroppens ledningsförmåga av 50hz magnetfält ifrån 220 V växelström.

 • Obs att jag (Olle) är inte Olle Johansson.

  En annan fundering, om Dags pollenallergi. Min fru har samma åkomma och jag blandade ihop lite homeopat droppar enligt Ursula Jonssons metod mot Gråbo och Målla. Hon fick därefter inga allergiska reaktioner.

  Kanske har Ursula rätt och allergiker m.fl kan bli friska. Det kostar ju heller inget att prova. I hennes bok står precis hur man gör.

  http://www.2000taletsvetenskap.nu/gammalt/recensioner/basallergin.htm

 • “Jeg oppdaget en trådløs sender på en barnehage i Klæbu, og den var av 100mW-typen”

  På Grötö kaj i Lysekil (Sverige) finns en trådlös GSM 900 eller 1800 sändare av sådan extrem mW typ. Den är dold inne i en av plåthallarna och sänder ut *genom* ett metallgaller högt upp i taknocken! Jag upptäckte det då jag svepte området med en spektrumanalysator. Nedanför finns hamnarbetare som kör truck.

  En halvtimme efter mätningen tog jag upp en bok och läste. Efter att ha läst samma mening tjugo gånger utan att komma ihåg vad jag läst så la jag ner boken och konstaterade att det var meningslöst att försöka läsa. Ingenting fastnar. Det tog TRE DAGAR innan läsförmågan var hjälpligt återställd.

  Jag hade vistats 30-50 meter från sändaren under endast 10-15 minuter.

  Det skulle vara intressant att låta hundra personer göra högskoleprovet under en sån sändare. Kan inte tänka mej att resultaten då blev nåt att skryta med.

  Att sova i närheten av sådan strålning skulle med säkerhet leda till antingen döden, eller svår sjukdom.

  De tjogvis med vanliga mobilmaster jag mätt avger i runda tal 0.1 mW per GSM sändare. (närmare bestämt 30-150 mikrowatt) Detta är en strålningsnivå som ger många av våra medborgare sömn- och nervsbesvär, samt trötthet.

  Men mW typen som Dag Inge Hansen nämnde är alltså 1000 ggr starkare än dessa redan starka mobilsändare.

  Det finns en paragraf i den svenska brottsbalken som behandlar vållande till annans död. Motsvarande finns för vållande av sjukdom, samt misshandel.

 • Jeg oppdaget en trådløs sender på en barnehage i Klæbu, og den var av 100mW-typen som strålte på et soverom, i sengehøyde kloss hold ved et par senger. Dette var sommeren 2013 da jeg selv hadde blitt syk av mikrobølger på min jobb. Jeg hadde kjøpt meg et “electrosmog meter”. Så da tok jeg affære og fikk kommunen engasjert ved å snakke med ordføreren. Denne barnehagen gikk min sønn på fram til 2012. Et annet barn som også har gått på denne barnehagen kjente vi og min sønn. Vi var faktisk på bursdag hos dette barnet om sommeren i 2010. Dette barnet døde vinteren 2011 av hjerneslag, kun fem år gammelt. Det var med denne historien i bakhodet jeg ble så sjokkert over barnehagens uforstand i forhold til trådløs teknologi at jeg fant ut at dette kunne faktisk ha en sammenheng med døsfallet! Det kunne faktisk ikke ha vært værre, for den senderen var så nære sengene at hvis den skulle plasseres nærmere, så måtte den nemlig oppi sengen!

  Det var i mai 2013 jeg oppdaget sannheten, og da oppdaget jeg at Olle Johansson er en av de som hevder sannheten om dette emnet på en forbilledlig måte. Det er mye uforstand om dette emnet fra folk som tror det er ufarlig, og man kan forstå det, da jeg var også uvitende og det er lett å tro at man ikke kan bli syk av dette. Jeg hadde en svekkelse om våren, da bjørkepollen gir meg problemer og en svak allergi. Hvis det ikke hadde vært for mikrobølger, så tror jeg nemlig at min pollen-allergi hadde vært helt borte. Så jeg tror nemlig at mikrobølger kan ha mye å gjøre med pollen-allegien, og forværret denne.

 • Hr Strålman

  Du skriver;

  “I synnerhet hjärnan består av vätska vilket är ett ypperligt ledningsämne för magnetfält”

  Vad stödjer Du detta på ?

  Vidare är det nog mest de elektriska fälten som oroar i samband med mobiler etc.

  ERICOSCAR
  JAN 2014

 • Strålning från trådlösa apparater är viktigt att ta hänsyn till i offentliga miljöer som skolor, p.g.a. att så många befinner sig på en liten yta, vilket ökar strålningsdosen ytterligare. Det samma gäller på tåg och andra offentliga platser, där mycket folk vistas samtidigt. Jag kan själv känna av visst obehag när man suttit mycket framför datorn eller pratat en stund i telefonen och hållit den mot huvudet. Själv försöker jag gå över mer och mer till att ansluta datorer och övrig utrustning med kabel för att minimera strålningen.

  Huvudvärk och trötthet p.g.a. strålning är en faktor som kan bidra till försämrad koncentration, men det finns flera andra faktorer som enligt min mening bidrar till försämrade studieresultat. En faktor är den ökande förskrivningen av psykofarmaka till skolbarn, som kan bidra till problem i skolan inte bara för eleven som tar det utan även för andra elever och pedagoger, när eleverna får negativa reaktioner från drogen. Sedan utsätts vi för en del andra miljöfaktorer också – luftföroreningar, gifter i maten (glutamat, aspartam, etc.), utarmade jordar p.g.a. konstgödsling, etc (mindre näring i maten som resultat). Men den verkligt avgörande faktorn för bättre studieresultat ligger inte i uteslutande av datorer och läsplattor och tillbakagång till “katederundervisning” i sig själv. Att resultaten förr var bättre betyder inte att de för den delen var bra, även när ovanstående problem var betydligt färre. Så var finns “boven” i dramat?

  Det finns orsaker till att man inte förstår, när så är fallet. Vi kan skylla på alt möjligt runt omkring, men faktum kvarstår att trots att när alla andra problem tas bort finns fortfarande problem kvar att hantera. Dessa är de verkliga anledningarna:

  Tänk dig att du läser en text och den innehåller ord man inte förstår. Vad händer? Ja, vi kan gissa, men vad vi borde göra är att ta fram ordboken och slå upp ordets betydelse. Hur ofta används ordböcker i skolan idag, tror du? Frågan är om de överhuvud taget har någon ordbok. Det är långt ifrån självklart att använda ordbok i skolan. Kanske finns en ordlista, vilket sällan förklarar ordets betydelse. Eller så finns en ordbok som eleverna ofta inte förstår, p.g.a. att ordförklaringarna beskrivs med andra svåra ord och grammatiktermer.

  Så, hur sammanfaller ökade problem med ökad användning av Internet som källa till kunskapsinhämtande?

  Många texter på Internet är inte skrivna för barn och unga. De innehåller ofta en massa svåra ord. Detta bidrar sannolikt starkt till de sänkta resultaten.

  Så, strålning, dålig kost, luftföroreningar, etc. är alla faktorer som stör undervisningen, men de är inte huvudorsaken till skolans låga resultat. Brist på fungerande studiemetoder är däremot huvudorsaken.

 • I alla elektriska apparater används det så kallad tröskel (skalär) strålning som har bara en uppgift och det är att manipulera människors beteende och uppfattningsförmåga.Med detta menar jag att apparter och elledningar tjänar två syften, det ena synliga syftet där jag som människa har nytta av en apparat och det dolda syfte som är till för manipulation och övervakning. Jag håller i ovanstående helt med Henning Witte och tackar för en intressant artikel till Olle. I följande dokumentär pratar man om antennsystem också

  http://www.youtube.com/watch?v=EtW30pt_kYo

  http://www.youtube.com/watch?v=RZPsLkKOi8w

 • Stödjer Olle till fullo.
  Vid en genomförd studie på Chalmers för snart 10 år sedan visade mätningar att ca 60-70% av mobilstrålningen faktiskt gick in mot huvudet och resterande strålning gick till masten. I synnerhet hjärnan består av vätska vilket är ett ypperligt ledningsämne för magnetfält. Forskningen verkar hela tiden tvingade att undersöka fel saker hela tiden och därmed helt missa målet. Termen utbrändhet kan mycket väl användas på de neurologiska skadorna som uppstår. Användningen av preventivmedel torde snart vara ett minne blott då de flesta går med mobilen i fickan vilket effektivt dödar spermier och hindrar graviditeter. Helt i linje med Bilderberg gruppens intentioner att reducera befolkningen. Tråkigt att folk är så okunniga att dom faktiskt betalar för att bli senila, få allehanda neurologiska sjukdomar och infertila. Ovanstående artikel är belysande på flera sätt. Men vi måste kunna ha en tydlig ansvarig för uppkomna och kommande problem, vilket folket har all rätt att veta vem.

 • Mycket modigt och bra inslag. Tack Olle!
  Om Olle också skulle nämna att det är skalärvågor och inte ekektromagnetiska vågor skulle han få sparken. Kroppen har inga antenner för elektromagnetiska vågor men massor för skalärvågor.
  Så länge vi inte analyserar rätt typ av vågor misslyckas vi med skyddsåtgärder. Jakten efter att minska den elektromagnetiska strålningen har resulterat i allt kortare mobilantenner. Men den farliga strålningen har ökat genom dessa idiotier, då kortare antenner betyder större andel skalärvågor och det är enbart dessa som är biologiskt relevanta.
  http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/652-technical-proof-scalar-waves-exist.html

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *