Vaccinpropaganda i svenska skolan – Elever vilseleds att förespråka vaccin

publicerad 5 januari 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Vaccin.me avslöjar genom en uppmärksam förälder hur svenska skolan propagerar för maximal vaccinationstäckning genom att förleda eleverna att tänka att det enda alternativet är vaccinering.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: “Den jobbiga mamman” | Uppd. kl 20:30, 7 jan 2014

Det blir övertydligt i en skoluppgift inom NO där det 13-åriga barnet enbart ska inta rollen som den elev som duktigt förespråkar vaccinering. Eleven får inte ens möjligheten i sina svarsalternativ att resonera kring riskerna med vaccin. Det kritiska är redan förtryckt och handlar enbart om rädsla för sprutor.

Den uppmärksamma föräldern påpekade detta för den ansvarige läraren och denne svarar med att denne förstår föräldern och antyder som orsak narkolepsiskandalen, men att det skulle finnas andra problem med vaccin verkar läraren vara omedveten om.

Källa: Vaccinpropagandan börjar redan i skolan, Vaccin.me

Klicka på bilderna nedan för förstoring. [Original PDF, tack Linda B]

Skoluppgift-NO-vaccination-sid-1-600

Skoluppgift-NO-vaccination-sid-2-600


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: vaccin
 • Vaccinpropagandan i skolan ingår i en global transhumanistisk ideologi. Barnen ska förberedas på kommande biotechutveckling med transgena/hybrida människa-djur-växt-varelser så det gäller att höja blicken till politisk nivå. Vaccinationens betydelse diskuteras 39 min in på youtubefilmen:

  http://www.youtube.com/watch?v=ERYOySgDaz8

 • Om vaccinpropaganda i EN svensk skola, vilseleder EN omyndig skolelev och EN uppmärksam förälder, under förbrukad tid i livet, har utvecklat enskild ägd mental kunskap, att förstå när, var och varför EN skola med skolplikt, är EN helhet eller del av EN offentlig eller privat organisation, med unik identitet, som bedriver näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i läroprodukt (vaccinpropaganda) mot EN skolelev i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och EU.

  Om ägare eller styrelsen till EN svensk skola, kvalitessäkrat resurser och producerat resultat, i harmoni med EU-rättens företräde, svensk grundlag, svensk lag och svensk myndighetsförfattning, upphandlas eller brukas inte produkt (prov) med säkerhetsbrist i skolans undervisning, som strider mot folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd i EN svensk tillsynsmyndighet av EU-rättens företräde och som det allmänna har skadeståndsansvar mot EN myndig skolelev eller förälder till omyndig skolelev, som mentalt vill, kan och vågar KLAGA.

  7 Jan, 2014 at 20:32 , frågade Red: ”Men vilka är personerna bakom proven?”

  Personerna bakom pedagogiken i provet, är tillsammans ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerad produkt (provet) avsedd att lära enskild omyndig skolelev att i nutid, nära framtid och mentala rum, utveckla mental kunskap att i tanke, beslut och handling LYDA.

  7 Jan, 2014 at 21:40 , tipsade Linda B, att provens SKAPARE är ”Göteborgs Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola i samarbete” – det är också ett laglöst kollektiv u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i den produkt (provet) att lura EN enskild omyndig skolelev att i nutid, nära framtid och mentala rum, utveckla enskild ägd mental kunskap att i tanke, beslut och handling i nutid, nära framtid (>30 år) LYDA skaparen av skolans pedagogiska prov att LYDA skaparen.

  Skaparen av proven är den svenska akademiska sekten u.p.a. och risk mot EN enskild skolelev.

  Kvalitetssäkrad hälsning och god fortsättning på 2014!
  Lärö den 8 januari 2014
  Namn på eller namnteckning av rättssubjekt med eller utan ansvar och risk.
  Namnteckning av företrädare för namn på rättssubjekt ovan.
  Namnförtydligande av namnteckning(ar) och befattning(ar) på företrädare ovan.

 • @ Johan: Jag uppfattar ditt inlägg som ren smutskastning i syfte att missskreditera Strålskyddsstiftelsen och kan inte se att du tillför debatten någon intressant eller saklig information:

  oseriös = icke seriös:
  – Förklara gärna på vilka grunder du anser att Strålskyddstifltesen inte skulle vara seriös.

  lobbyorganisation:
  Lobbying brukar innebära politiskt påtryckningsarbete där professionella företrädare för oftast kapitalstarka intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare.
  – Jag kan inte se att Strålskyddstiftelsen skulle vara en lobbyorganisation, så som ordet normalt används, och uppfattar ditt ordval som ett medvetet sätt försöka få Strålskyddstiftelsen att framstå som mindre eller icke trovärdig.

  falsk:
  – Menar du att den information som Strålskyddsstifelsen för fram är falsk? Vänligen ge några exempel på falsk infomation från Strålskyddsstiftelsen.

  skrämselpropaganda:
  När i mitt tycke mycket seriösa personer försöker peka på de risker som är förknippade med den elektromagnetiska strålningen i samhället så höjs det genast röster om skrämselpropaganda från samhällsetablissemanget. Samtidigt är skrämselpropaganda, sedan lång tid tillbaka, det etablerade sättet att sälja in massvaccinationer till medborgarna – och det anses helt OK!! Jag noterar att det finns en viss komik i detta.
  – Samma sak här, jag uppfattar ditt ordval som ett medvetet sätt att försöka misskreditera Strålskyddstifltelsen och noterar att du inte fört fram några sakliga argument.

  Sök information på Strålsyddsmyndigheten istället:
  Knappast – mitt intryck är att det enda som Strålskyddsmyndigheten skyddar oss medborgare emot är obehaglig (men viktig) information om riskerna med radioaktiv och eletromagnetisk strålning i samhället.

 • Ja du menar själva professorerna och lektorerna och allt vad de brukar heta? Som jag uppfattar det är sidan skapad av samma personer som skapar de nationella proven, dvs då måste de vara godkända av skolverket. Och som sådana kanske de är “skyddade” av skolverket också. 😉

 • Strålskyddsstiftelsen? Årets förvillare 2013.

  För att behålla någon form av seriositet tycker jag man ska hålla sig ifrån oseriösa lobbyorganisationer som sprider falsk skrämselpropaganda.

  Sök information hos Strålsäkerhetsmyndigheten istället.

 • “Återigen tillbaka till kärnfrågan:

  Vad anser ni, ska inte barnen i skolan i sina skoluppgifter få chansen i det skrivna uppgifterna att tänka och skriva kritiskt om vaccin?

  Eller tycker ni att det är bättre att pratbubblorna i övningen ovan ENBART ska ha plats för argument FÖR vaccin?”

  Absolut ska elev ges möjligheten att lära sig se både för och nackdelar i ett ämne. Ett kritiskt tänkande samt att lära sig ifrågasätta och finna vad som är bäst för just den enskilde uppnås aldrig om eleverna bara ska matas med en sida av saken. Sedan kan jag tycka eleverna är för unga för att sätta sig in i ett sådant omfattande och svårt ämne. Om det nu ingår att delge eleverna om vad vaccin är kunde läraren haft en föreläsning om vad vaccin anses vara, varför många människor väljer att vaccinera samt varför andra väljer bort vaccin.

  Skolans uppgift är inte att lära ut vad som en viss grupp anser vara rätt ej heller kan skolan endast förlita sig på vad som anses vara “vetenskapligt bevisat”. Vetenskapen är föränderlig beroende på vilka frågor som ställs. Om det finns fem studier som berör kopplingen mellan vaccinering och diabetes och tre av dessa anser att det inte finns bevis för ett samband medan två visar att det finns ett samband. Så betyder inte detta att det är vetenskapligt bevisat att diabetes och vaccinering inte har ett samband, alltså kan man inte gå ut och undervisa om att det bara finns ett rätt. Det blir helt felaktigt.

  Det finns en massa vetenskapliga bevis för att vaccinering kan ha negativa biverkningar men inte ens det får läkarna lära sig på sin utbildning (iaf inte den jag pratat med). Där fick de lära sig att vaccinering endast var positivt. De pratade inte ens om lättare biverkningar som feber och svullnad vid sticktstället. Det enda negativa de fick höra om vaccin var att BCG- och diarrevaccinet inte var så effektivt men att man kunde ge det enda för det inte hade några biverkningar. Detta är riktigt allvarligt, kan jag tycka. Här är några studier som alla läkare borde få med sig i sin utbildning: http://www.greatergoodmovie.org/TGG/wp-content/uploads/2012/06/RESEARCH10-8LJM.pdf

  Sedan en liten rättelse om scharlakansfeber:

  Under 1800-talet var scharlakansfeber en av de vanligaste sjukdomarna och en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn. Under 30-årsperioden mellan 1861-90 var dödligheten i ”barnsjukdomar” i vårt land 25.580 i kikhosta, 32.590 i mässling, 81.040 i difteri och 86.960 i scharlakansfeber. Dödligheten i alla dessa sjukdomar minskade kommande år och fortsatte att göra så en bra bit in på 1900-talet innan både vaccinering och antibiotika fanns tillgängligt.

  På 1940-talet kom antibiotikan men förutom det beror nedgången av sjukdomen på att människor också blivit mer motståndskraftiga mot infektioner samt att näringssintag och hygien förbättrats. Dessutom kan personer som har exponerats för toxinet i det förflutna producera antikroppar som skyddar dem mot scharlakansfeber. Om man därefter smittas med streptokocker får man i regel bara halsfluss eller svinkoppor.

  ”När seklet var ungt var infektioner den vanligaste dödsorsaken. Idag svarar infektioner för en halv procent av dödsorsakerna. Människors bättre levnadsförhållanden – minskad trångboddhet, bättre kost och bättre hygienisk standard – har förändrat sjukdomspanoramat, sannolikt mycket mer än vacciner och antibiotika. Hoten idag är spridningen av resistenta bakterier och risken för att nya sjukdomar av typen SARS dyker upp i globaliseringens spår.” -Läkartidningen

 • Bra fråga Perra J.

  Du frågade: “Kan man backtracka den här skoluppgiften och få reda på varifrån den kom, vem som skrev den?”

  Kan någon ta på sig uppgiften att spåra denna skoluppgift till källan på Skolverket, Skolstyrelsen eller kanske Socialstyrelsen?

  Någonstans finns det en ansvarig person, grupp eller panel som SKAPAT manus för denna skoluppgift.

  Vi bör kunna spåra denna källa och kräva att det läggas in nya kritiska pratbubblor!

 • Ehm. Till frågan.
  Jag tycker också att essäfrågan är märklig. Om man anser att vaccin är vetenskapligt befäst skolmedicin, som gipsning av ben, bypass-operation vid kärlkramp el dyl, så är det inte kontroversiellt att argumentera för vaccinering. Men själva formen känns konstig. 13-åringar ska tränas i att tänka kritiskt, visst, men det känns lite skevt.

  Däremot tycker jag inte att det är märkligt att de får lära sig att vaccinering är bra (det har nog framgått). Om vi skulle undervisa 13-åringar i alla alternativa uppfattningar i alla frågor så skulle inte dygnets 24 timmar räcka till. Skolans undervisning ska baseras på gällande vetenskapliga rön. Vems åsikt ska annars råda?

  Tack för mig.

 • Absolut ska barnen i skolan få chansen att tänka själva och skriva kritiskt om vaccin. Kan man backtracka den här skoluppgiften och få reda på varifrån den kom, vem som skrev den?
  Är det inte så också, att Sverige har tecknat något avtal med USA, som säkerställer amerikanska kommersiella intressen vårt land? Så att de rentav kan tvinga oss att lagstifta obligatorisk vaccinering? Jag tvivlar på att vi får någon hjälp från politiker, men en ökad medvetenhet hos folket måste de till slut beakta.

 • Jonas Ö. Hela denna tråd verkar handla om dig. Alla pratar med dig.

  NewsVoice kom till för att råda bot mot det ensidiga PK-konsensus som merparten av samhället verkar prenumerera på för att det är enkelt och bekvämt.

  NewsVoice kom till för att skapa balans, inte för att skapa ännu mer slagsida åt en ensidig vinkel på samhället, verkligheten och en rad företeelser där.

  Det är måhända en relativt liten grupp som kommenterar (vilket brukar vara fallet i det flesta nättidningar), men det är ett dåligt mått på NewsVoice inflytande i samhället. Tidningen har mellan 50 000-70 000 besökare per månad. Låt oss se dessa som sanningssökare för att använda ditt eget ord, men det är inget man kan vifta bort som om det vore något marginellt.

  Återigen tillbaka till kärnfrågan:

  Vad anser ni, ska inte barnen i skolan i sina skoluppgifter få chansen i det skrivna uppgifterna att tänka och skriva kritiskt om vaccin?

  Eller tycker ni att det är bättre att pratbubblorna i övningen ovan ENBART ska ha plats för argument FÖR vaccin?

  Alla kommentarer som handlar om att vaccin räddat världen etc tas from nu bort. Den åsikten är redan inhamrad även i detta lilla hörn på det svenska internet där syftet är att diskutera skolpropaganda för vaccin.

 • Skandal! Läskigt!
  Detta är propaganda!
  idag väljer fler bort vaccinationer och får friska vakna barn och det är bevis nog.
  Medans stora massan blir sjukare och sjukare som snällt lyder auktoriterna.

 • Till Mayne Sundewall-Hopkins:
  Det är faktiskt första gången jag kallats troll. Jag kan lova att jag inte kommer att svara dig i inlägg fortsättningsvis.
  Om Red anser att jag trollat och meddelar mig detta så kommer jag att hålla mig borta från newsvoice.se i fortsättningen.

  En liten observation bara: jag har surfat runt en del på newsvoice – jag brukar inte komma med inlägg, men det har hänt tidigare – och det är oftast samma relativt lilla grupp personer som kommenterar. Ni brukar också ha samma åsikter om det som skrivs. Det är kanske inte en optimal miljö för givande diskussioner och sanningssökande.

 • [Helena och Jonas Ö. Kommentaren togs bort. Hela samhället är redan fullt av pro vaccinpropaganda bla från svenska myndigheter. Det räcker nu.
  Denna tråd handlar inte om att fortsätta sprida denna vaccinpropaganda utan att diskutera ämnet: “Vaccinpropaganda i svenska skolan”. Vad anser ni, ska inte barnen i skolan i sina skoluppgifter få chansen i det skrivna uppgifterna att tänka och skriva kritiskt om vaccin? / Redaktören]

 • [Helena och Jonas Ö. Kommentaren togs bort. Hela samhället är redan fullt av pro vaccinpropaganda bla från svenska myndigheter. Det räcker nu.
  Denna tråd handlar inte om att fortsätta sprida denna vaccinpropaganda utan att diskutera ämnet: “Vaccinpropaganda i svenska skolan”. Vad anser ni, ska inte barnen i skolan i sina skoluppgifter få chansen i det skrivna uppgifterna att tänka och skriva kritiskt om vaccin? / Redaktören]

 • [Helena och Jonas Ö. Kommentaren togs bort. Hela samhället är redan fullt av pro vaccinpropaganda bla från svenska myndigheter. Det räcker nu.
  Denna tråd handlar inte om att fortsätta sprida denna vaccinpropaganda utan att diskutera ämnet: “Vaccinpropaganda i svenska skolan”. Vad anser ni, ska inte barnen i skolan i sina skoluppgifter få chansen i det skrivna uppgifterna att tänka och skriva kritiskt om vaccin? / Redaktören]

 • Till Marina, del 1
  Vi är helt överens om betydelsen av god hygien. Vi verkar också vara överens om att kikhostevaccinet inte ger ett så gott skydd som man skulle önska. Däremot anser jag att ett visst skydd är bättre än inget skydd – och kikhostevaccinet ger visst skydd.
  Vi är också överens om att en vaccinerad person kan fungera som smittspridare, men vaccinering minskar risken att sprida smittan eftersom den försvårar för sjukdomen att fortplanta sig i en vaccinerad persons kropp.

  Jag fortsätter med svaret i ett nytt inlägg för att undvika timeout.

 • Till Kjell: jag var nästan färdig med mitt svarsinlägg till Marina när jag fick nåt slags sessionstimeout. Svar kommer. Där kommer jag att kommentera polio.
  Jag har helt enkelt inte tid att skriva kommentarer om allt jag läst i den här tråden, men jag ska försöka hinna svara på de inlägg som adresseras direkt till mig.
  Ohederligt får stå för dig.

 • Jag blir lite less, om du ursäktar Jonas. Varför negligerar du en mycket bra kommentar som Marina gjorde 14.30 idag? Du får ursäkta min något undvikande kommentering, men det är ofta ganska meningslöst att diskutera vacciner med en som “vet” att det fungerar med vaccineringar. Och framförallt när du helt undviker att se det du har framför ögonen, du bryr dig helt enkelt inte. Du måste ha läst flera kommenterarer som förklarar läkarnas undvikande inrapportering om biverkningar och insjuknanden i de sjukdomar som barn vaccinerats emot. När det gäller barnsjukdomarna kan de ju inte fått polio exempelvis när de är vaccinerade mot just polio? Så är det vaccineringsindustrin och dess “forskning” skall skyddas fullt ut. Ohederligt är vad det är.

 • Till MickeB: intressanta grafer, jag har sett många av dem förut och de är slående: det är tydligt hur mycket bättre folkhälsan har blivit under de senaste hundra åren. De flesta visar på en skarp nedgång i dödlighet innan vaccination inleddes, följd av en fortsatt minskning i dödlighet efter att vaccin introducerats.
  Jag har synpunkter på några av sidorna. Sidorna 18 till 21 visar på mässlingsepidemier där en stor andel av befolkningen var vaccinerad. Detta kan definitivt hända – när det gäller kikhosta (pertussis) så verkar det som om vaccinet har ett sämre långtidsskydd än man tidigare trott, t.ex. Men mest troligt rör det sig om utbrott i grupper där vaccinationsgraden är lägre. Jag betvivlar inte siffrorna i sig, men jag ser inte att de i sig själva tyder på att vaccin inte skulle fungera.
  Det är annat med tuberkulosvaccinet (BCG i presentationen). Det har sämre effektivitet än många andra vaccin, främst pga att tuberkulos är en bakterieinfektion, och de är svårare att skapa effektiva vaccin mot. En bra sammanfattning hittar man här: http://en.wikipedia.org/wiki/BCG_vaccine
  I sammanhanget är det konstigt att personen som satt samman pdf:en inte hänvisar till en utmärkt artikel i The Lancet från 2002 (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(02)08353-8/fulltext) utan istället hänvisar till den äldre artikeln från 1996. Pdf:en är från 2009. I den nyare artikeln framgår det att vaccinet är olika effektivt i olika delar av världen.
  Mest skeptisk är jag nog mot sida 28, den som kopplar kikhostevaccin till plötslig spädbarnsdöd. Den hänvisar till en artikel i tidskriften Neurology år 1982 av en W Torch. Men alla nummer av Neurology finns sökbara på nätet och referensen stämmer helt enkelt inte. Så… Hur går det ihop?

 • Till Kjell Holmsten: nja, jag tycker nog att jag har torrt på fötterna i den här frågan. Intressant det där med scharlakansfeber. Jag visste mycket litet om den sjukdomen tills för ungefär en timme sedan, men din kommentar manade mig att läsa på. Mina upptäckter så här långt:
  -Scharlakansfeber orsakas av ett gift som alstras av en viss stam av streptokocker, dvs. bakterier. Det fanns faktiskt ett vaccin, det togs fram 1924, men eftersom streptokocker botas mha penicillin eller annan antibiotika så finns det inget behov av vaccinet numera. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Scarlet_fever
  Ännu mer intressant är scharlakansfeberns historiska utveckling. Jag hittade en bra artikel om det här: http://scienceblogs.com/aetiology/2011/07/06/scarlet-fever-in-hong-kong/
  Det verkar som om scharlakansfeber var en ganska ofarlig sjukdom fram till slutet av 1700-talet, då den plötsligt blev betydligt farligare. Dödligheten ökade från 1-2% till 15%. I slutet av 1800-talet verkar dödligheten ha sjunkit tillbaka igen. Artikeln ger några tänkbara förklaringar – men ingen vet exakt vad som hände.

  Jag är inte forskare. Men jag vill ha belägg för mina påståenden och vetenskapliga sådana rankas högt i min idevärld.

 • Jonas Ö, du är för blåögd. Sharlakansfeber har aldrig vaccinerats bort? Men det försvann ändå? Du kan föreläsa om din forskning hur mycket du vill, den är en stor bluff! Orkar inte mera, läs på vaccin.me i stället.

 • Till Red: jag tycker inte att jag har problem med att hitta bevis för att vaccin fungerar. Men det beror kanske på att vi har olika krav på vad som kan räknas som bevis.
  Jag ser att John Virapen verkar ha skrivit en bok om sin tid i läkemedelsindustrin. Finns den i digitalt format? Nån som har en länk?
  När det gäller statistiken för sjukdomar som vi vaccinerar mot så har vi nog samma bild: dödligheten i t.ex. mässling sjönk brant innan vaccinprogrammen började. Men vaccin gjorde så att antalet fall av sjukdomen sjönk brant, oftast med följden att dödligheten i sjukdomen sjönk ytterligare.
  De tydligaste exemplen är förstås smittkoppor och polio, men bilden är väldigt tydlig även för mässling. Först sjunker dödligheten, sedan kommer vaccinen och då sjunker antalet sjukdomsfall snabbt med följd att dödlighet och andra skador också faller ytterligare.
  Och när det gäller tillgång till studierna så går det nog ofta att få de, men de finns inte publikt på internet av flera olika skäl.

 • Tack detsamma Jonas Ö!

  Mina respons till dig blir:

  Det är inte bevisat att vacciner förhindrar smittspridning och att vaccinerade inte skulle kunna ha virus eller andra mikroorganismer som kan spridas till andra på sin kropp. Varför tror du att hygien är A och O för att förhindra smittspridning? När svininfluensan härjade och det var många som blev allt noggrannare med handhygienen resulterade detta i färre insjuknade i influensa överlag. År 1915 hade Finland sitt sista fall av neonatal stelkramp helt utan vaccin och endast på grund av en ren rutin vid barnafödseln. En ganska nyligen publicerad studie av kikhosta som försöker förklara varför stora utbrott sker i välvaccinerade populationer, visar att även vaccinerade bär på smittan och kan föra den vidare http://www.abc.net.au/science/articles/2013/11/26/3898540.htm En massa andra liknande exempel finns det gott om i litteraturen. Både påssjuka och kikhosta bryter ut i områden där man har bra vaccinationstäckning. Mumps outbreaks have recently occurred in populations with >95% 2-dose vaccine coverage strongly suggests that long-term prevention of mumps outbreaks with use of current vaccines and vaccination schedules may not be feasible
  http://cid.oxfordjournals.org/content/47/11/1458.full. Despite documentation of a high level of 2-dose mumps vaccine coverage among students, transmission had continued for >2 months. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5905a1.htm. Mumps vaccination coverage and vaccine effectiveness in a large outbreak among college students–Iowa, 2006 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18539365

  Du säger att det är oetiskt att undanhålla en grupp människor en metod som kan hjälpa dem undslippa onödigt lidande. Hur kan du vara så säker på det? På vilket sätt är det en fördel för människors hälsa att utsättas för potentiella biverkningar i ett försök att förhindra sjukdomar som praktiskt taget inte skadade eller dödade någon innan massvaccinationen av dagens sjukdomar började? Att svältande och undernärda människor dör av dessa sjukdomar är inget argument eftersom vi i exemplet ovan inte kan garantera förhindrad smittspridning genom vaccinering. Dessutom hade deras lidande mycket enkelt kunnat förhindras genom att vi delade med oss av vårt överflöd och kunskap.

  Själv skulle jag tycka det var mycket intressant om man gjort ordentliga studier på vacciners effektivitet. Vad gör människor så säkra egentligen på att just vacciner bidragit så pass mycket att de anses revolutionerande? I Indien har man t ex gjort en stor studie på 260.000 BCG-vaccinerade och ovaccinerade som inte bara visade att vaccinet var overksamt utan även att de vaccinerade drabbades i högre grad. http://whqlibdoc.who.int/bulletin/1979/Vol57-No5/bulletin_1979_57(5)_819-827.pdf Trots detta används vaccinet flitigt. I USA var amishfolket helt fria från mässlingsepidemier trots frånvaro av vaccin och trots att det var frekventa epidemier bland resterande välvaccinerad befolkning. Finns även studier som visar högre incidens av mässling i områden där folk är mer välvaccinerade framför områden med sämre vaccinationstäckning Pattern of susceptibility to measles in Italy. Serological Study Group.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560816/pdf/10994277.pdf
  Page 952:”…The average annual incidence of measles in 1990–96 for the population aged 0–40 years was higher in regions with high coverage (112 cases per 100 000 inhabitants) than in those with low coverage (77 cases per 100 000), and age-specific rates diverged after 4 years of age, higher incidences occurring in regions with higher coverage”.

  Slutligen undrar jag om du kan uppvisa hur man i statistiken av poliofall tagit i beaktning faktorer som förgiftningar med samma symtom (olika typer av bekämpningsmedel), förlamningstillstånd med samma symtom, förlamning efter andra injektioner samt ändrandet av diagnoskriterierna. Det förstår väl vilken människa som helst att ändrar man diagnosen så kan man enkelt förändra statistiken helt utan vaccin! Från att ha varit någon typ av muskelförslappning i 24 timmar till att endast få kallas polio efter att förlamningen består i 60 dagar samt att virus återfinns i feces… Denna förändring gjordes i Indien 1996. År 2011 sköt antalet förlamade i höjden. Ingen vidare bra reklam för vaccinet!

  Se denna så får du svar på alla dina frågor om polio: http://www.youtube.com/embed/Twch-T-n8Ns?list=UUuMvMKznmiAjx-1hDZf5cCA

 • På 1950 till -80 talet så var det självklart ta vaccin. Det fanns inte på kartan ifrågasätta det. Alla trodde blint på dess nyttighet. Så visst kan det finnas lite hopp!? Nu har man accepterat att det finns ifrågasättande, men reducerat det till lite nedlåtande “rädd för sprutor”, som Perra J säger. Håller med om att det tyvärr verkar mer hjärntvätt än upplysning.
  Tänkte på kommentaren @ANTON 5 Jan, 2014 at 11:58.
  Det skulle vara en bra början på ett mer upplysande ifrågasättande i skoluppgiften, som visar att det finns alternativa synsätt och kan respekteras?

 • Detta är inget annat än hjärntvätt, det är tydligt med tanka på hur frågorna ställs, och hur hela motalternativet reducerats till “rädd för sprutor”. Jag tycker dock det finns lite hopp, i lärarens attityd.
  Det visar att vi faktiskt inte behöver acceptera detta. Lärarna har börjat tvivla på att de gör rätt i att dela ut det till sina elever. Bara fortsätt ifrågasätta, blogga, diskutera, sprid vidare!

 • Jonas Ö.

  Jag ser att du har stora problem att finna vetenskapliga bevis för att vaccin fungerar. Enligt Jon Virapen fd VD på Ely Lilly i Sverige (ett av världens största läkemedelsbolag) är vaccin ett stort bedrägeri. Han menar att det enbart är marknadsföring som lett till att så många har en övertro på vaccin.

  Statistiken som du säger finns, men inte kan redovisa är hittepå. Om man studerar incidens och dödsfall för barnsjukdomarna visar den nationella statistiken för en rad länder att fallen minskat med ca 80-90% innan vaccinationsprogrammen ens startat. En gång till. Barnsjukdomarna var i princip borta INNAN vaccinerna ens började användas på 1950-talet. NewsVoice har i flera artiklar redovisat nationell vaccinstatistik och de vaccintroendes reaktion blir då att normalt att tystna eller att lägga ut dimridåer.

  Du skriver bla: “Det är ofta lite krångel med att få tag på de vetenskapliga försöksprotokollen från vaccinstudier.”

  Anledningen till det är att industrin som hittade på hela vaccinspektaklet inte vill att det ska gå så bra för de som granskar vilseledningen…

 • Nu handlar denna tråd främst om hur svenska skolan lurar barnen att ta ställning för att tro på vaccin och lära sig argumentera enbart för att promota vaccin för sina skolkamrater. Man tränar alltså barnen att sälja in vaccin till andra barn.

  Får inte barnen lära sig kritiskt tänkande i skolan? Nej, inte när det gäller vaccin.

 • Alexander: Jag gillar din attityd till ett stort problem.
  Sedan är det detta: “Det just det sköna med vetenskap är just att de arbetar hela tiden för bevisa sig själv fel.”
  Vetenskapen är en metod, en process. Men den blir aldrig mera än vad dess utövare gör den till. Är du med mig här?
  Jag har stött på en uppfattning om “vetenskapen” som något fristående, och enastående, som liksom “renar sig självt”. Men kan metoden i sig bli mera än dess utövare?
  (Jag kommer själv från en lång vetenskaplig bakgrund. Jag har emellertid insett att denna bakgrund ofta missar sanningen… )

 • Mer fiffel…
  “..A recent post on MommaMania called, ‘Growing up un- vaccinated’ seemed to be written by a mom/piano teacher, who lived a horribly sick life because her mother didn’t vaccinate her. So now she speaking out on how her kids are fully vaxed and never, ever get sick.

  Well look at this: Both these websites show pictures an Amy Parker that loosk very similar — and check this out! “Since 2005, Amy has been an Epidemic Intelligence Service Officer, one of the nation’s elite disease detectives, with the CDC’s National Center for Immunization and Respiratory Diseases.”

  *IF this* is the same Amy Parker, the post is total propaganda, sponsored by the CDC.
  – A recent post on MommaMania called, ‘Growing up un- vaccinated’ seemed to be written by a mom/piano teacher, who lived a horribly sick life because her mother didn’t vaccinate her. So now she speaking out on how her kids are fully vaxed and never, ever get sick.

  Well look at this: Both these websites show pictures an Amy Parker that loosk very similar — and check this out! “Since 2005, Amy has been an Epidemic Intelligence Service Officer, one of the nation’s elite disease detectives, with the CDC’s National Center for Immunization and Respiratory Diseases.”

  *IF this* is the same Amy Parker, the post is total propaganda, sponsored by the CDC.

  http://www.luther.edu/alumni/spotlight-archives/?story_id=302763

  http://www.mamamia.com.au/social/vaccination-growing-up-unvaccinated/ ..”

 • Jag vet inte vilka peer reviews du läser som kommer med skräckpropaganda. Eller om du äns läser några. Kan själv hålla med om att N1h1 vaccinet var väldigt hastigt framtaget.
  Men jag söker efter fakta än så länge har jag inte fått nåt av dina påstående utan bara påstående från andra “troende”. Ni är rätt många. Skulle inte vars så svårt att samla ihop eller begära anslag för en oberoende studie i rätt storlek för baka upp er “fakta”.
  Det just det sköna med vetenskap är just att de arbetar hela tiden för bevisa sig själv fel.

 • Att det får gå till så i skolan! REN HJÄRNTVÄTT!!
  (Sorry Torbjörn ..detta blev långt!)

  Några länkar som kan vara av intresse för, bland andra, Alexander…
  Se längre ner för: “..Vaccin cause the diseases they are supposed to prevent..”
  Ju mer (ej mörkad etc) information desto mer kunskap ..bättre för alla.

  Mvh, Mayne

  USA
  Vaccin behövdes förstås aldrig – annat än som en fantastisk ‘kassako’!!
  http://www.naturalnews.com/042729_vaccines_historical_data_decline_in_disease.html

  Dr Banks..
  http://www.nancybanksmd.com/
  “..During her years of practice Dr. Banks was daily confronted by a caravan of drug representatives in her office and at medical conferences. She became aware of not only how the pharmaceutical industry controls the practice of allopathic medicine but specifically how the industry targets women and increasingly their children…”
  http://vaccin.me/2012/01/03/nancy-banks-speaks-out-on-the-problems-with-vaccination/

  Sjukvårdspersonalen börjar få nog!!
  http://healthimpactnews.com/2014/nurses-across-the-u-s-are-taking-a-stand-against-forced-flu-vaccines/

  Att mörka är de bra på!!
  http://vaccin.me/2012/05/18/robert-f-kennedy-jr-avslojar-morkningen-om-hur-vaccin-ger-autism/

  SOVER bättre om natten..
  http://www.undergroundhealth.com/the-lead-vaccine-developer-comes-clean-so-she-can-sleep-at-night/

  Clever ..NOT!! — http://www.naturalnews.com/042864_measles_outbreak_mumps_vaccines_scientific_fraud.html

  THE VACCINE HOAX IS OVER. Documents from UK reveal 30 Years of Coverup..
  Andrew Baker ( FFN), – Freedom of Information Act in the UK filed by a doctor there has revealed 30 years of secret official documents showing that government experts have
  — 1. Known the vaccines don’t work
  — 2. Known they cause the diseases they are supposed to prevent
  — 3. Known they are a hazard to children
  — 4. Colluded to lie to the public
  — 5. Worked to prevent safety studies
  http://nsnbc.me/2013/05/10/the-vaccine-hoax-is-over-freedom-of-information-act-documents-from-uk-reveal-30-years-of-coverup/

  MEDAN MAN I SVERIGE ..kör huvudet i sanden..
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18111302.ab
  OCH…
  Vaccinerade barn får fler antibiotikakurer..
  http://www.bt.se/ledare/kronikorer/bakterierna-tjanar-pa-var-girighet%283016196%29.gm

  HERE WE GO ..AGAIN!! Ny Flunsa-pandemi!!
  Jane Bürgermeister’s blog:
  http://birdflu666.wordpress.com

  “Hundreds of reports have appeared in the mainstream media in the past couple of days hyping the danger of a new bioengineered bird flu virus which is transmissible between humans as the Globalists try to condition humanity to accept a new pandemic emergency and a mass vaccination campaign with a toxic pandemic jab.

  http://www.sciencemag.org/content/336
  http://www.telegraph.co.uk/health/hea

  Yet again, the people of the world are facing the monolithic threat of a mass vaccination campaign with a pandemic vaccine now proven beyond a doubt to cause harm.
  In 2011, the danger of a new pandemic emergency declaration was increased when Big Pharma was allowed to get significant control of the WHO pandemic virus warning system.
  http://www.gsk.com/media/pressrelease

  In a clear conflict of interest, Big Pharma is now in a perfect position to hype a new virus and also call for speedy vaccinations which the drugs companies also stand to profit the most from.
  In 2009, Baxter created a similar type of deadly bioweapon when it contaminated 72 kilos of the transmissible seasonal flu with the deadly bird flu virus in its biosecurity level 3 facilities in Orth an der Donau and sent it to 16 labs in four countries.

  A police investigation was halted in September 2009 just before a mass pandemic vaccination campaign with a vaccine now confirmed by the governments of Ireland, Sweden, Finland and Norway to have caused narcolepsy.
  The way Big Pharma used its financial clout to influence WHO to declare a pandemic emergency level 6 in 2009 has been well documented.

  In spite of the scandal, the world is facing the same national pandemic plans.
  Once more we are facing forced vaccination with the same toxic jab and quarantine.
  The mainstream media and the false flag alternative media led by Alex Jones are once more hyping the new super virus as a killer and downplaying the vaccine danger.
  The new bird flu virus is no killer.
  The whole story: http://birdflu666.wordpress.com/2012/

  Svensk Bok: B Kaisers – “VACCINATIONER”..
  “Till och med i studentlitteratur antyds om osäkerhet gällande vacciners skydd.
  T.ex. “Vaccinationer” av Bertil Kaijser, 1997.
  Författaren var då professor i bakteriologi och arbetade som överläkare vid Bakteriologiska laboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
  Vaccinationseffekt påvisas genom att mäta antikroppar före och efter vaccination.
  ‘Det är viktigt att påpeka att ett påvisat antikroppssvar, ibland kallat serokonversion i engelsk litteratur, inte alltid betyder att patienten är immun mot den aktuella sjukdomen. Serokonversionen visar bara ett antikroppssvar mot ett givet antigen, som ur protektionssynpunkt kan vara helt irrelevant.’
  Om tuberkulosvaccin står det att ett flertal studier anger att skyddseffekten varierar mellan 0 och 80 %.
  Introduktionen av tuberkulosvaccin, vilken skedde på 1940-talet i Sverige, har inte nämnvärt påverkat den stadigt sjunkande kurvan av dödsfall, utan denna utveckling måste i huvudsak tillskrivas den ökade levnadsstandarden i landet, enligt boken..”

 • God fortsättning på er allesammans!
  Jag var inne och skrev i en tråd om vaccin i höstas tror jag och nu har jag läst på i ämnet – det är ju väldigt intressant. Min slutsats är att vaccin är BRA för oss människor som grupp. Det hjälper inte alla – alla blir inte immuna mot den eller de sjukdomar som vaccinet riktar sig mot. Vissa drabbas av skador från vaccinet och ibland är de allvarliga (som narkolepsi efter svininfluensevaccinet). Men om man ska ställa det mot det skydd som den överväldigande majoriteten av de vaccinerade får, och som även många ovaccinerade får eftersom vaccin hindrar sjukdomsspridning, så är det helt klart BRA med vaccin.

  Mina svar på Reds frågor blir:
  -Ja, vaccin fungerar. Moderna vaccin genomgår vetenskapliga försök inkl Fas III, dubbelblinda studier. Äldre vaccin har inte alltid genomgått försök där man ger det riktiga vaccinet till vissa patienter och ett låtsasvaccin, placebo, till andra patienter. Skälet till det är inte kostnad utan att det anses oetiskt att inte ge det riktiga vaccinet till patienter när man vet att det fungerar. De utsätts ju för onödig risk då.
  -bevisen är många och skiftande. För äldre vaccin finns det massvis av statistik som tydligt visar att målsjukdomen minskar drastiskt när vaccination införs, och att minskningen stämmer mycket väl överens med andelen vaccinerade personer i befolkningen osv. Det finns mycket publicerat på Internet, men den äldsta grundforskningen kanske kan vara svår att hitta. Många av de moderna vetenskapliga artiklarna verkar också främst ha publicerats i tidskrifter som tar betalt för läsning tyvärr. Jag började leta på Folkhälsomyndighetens sidor (hette Smittskyddsinstitutet tidigare), kolla t.ex här: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vaccinsakerhet-och-overvakning/
  Jag läste vidare på “relaterade artiklar” nere till höger.
  -Nja, det kanske har att göra med att man inte anser det etiskt att göra dubbelblinda studier när man tycker att det finns tillräckliga bevis för att vaccinen fungerar.
  Det är ofta lite krångel med att få tag på de vetenskapliga försöksprotokollen från vaccinstudier. Här är en lista över studier som utförts av en institution i Rotterdam: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/hygiene-en-infectieziekten/professionals/vaccinonderzoek.html?tx_rkdownload_pi1%5Bfileid%5D=414&cHash=df2ff3fca033224365913cdc32784abc
  Om man letar kan man ofta hitta information om studierna. Ibland hittar man också sammanfattning av resultatet. Hela studien brukar vara svårare, den finns oftast inte publicerad (gratis) på Internet. Det är i alla fall min erfarenhet.
  -“Är vaccin medicinhistoriens största bedrägeri?”
  Um. Nej. Det är nog åderlåtning. Eller kanske handpåläggning. Eller kanske att dricka sin egen urin?
  Skämt åsido. Den främsta medicinska upptäckten är antibiotikan. Efter den skulle jag säga att vaccin har räddat flest människor. Ta bara smittkoppor, dödlighet som är svår att föreställa sig och den sjukdomen är utrotad idag tack vare vaccin.
  Jag har ju läst många inlägg på newsvoice och vaccin.me och kan tänka mig att många fnyser åt min inställning. Ni kanske tycker att jag är naiv, duperad osv. Men jag har inte sett någon alternativ förklaring till smittkoppornas utrotning, eller utrotandet av polio, eller mässlingens försvinnande, eller… Listan kan göras lång.

 • Det sker hela tiden en långsam glidning åt rädslan. För mig är det fortfarande helt otänkbart att man idag ska vaccinera sina barn mot mässling, påssjuka och röda hund. Precis som du säger Torbjörn så var ju detta sjukdomar man hade och som mammorna till och med medvetet smittade sin barn med när jag växte upp. Jag kommer ihåg när jag hade påssjuka, hur jag inte kunde låta bli att känna på “påsen” under käklinjen. Jag kommer inte ihåg att jag kände mig särskilt sjuk alls.

  Det värsta är att de alldeles säkert kommer att införliva ett vaccin mot vattkoppor också i basprogrammet på BVC. Och det kommer nya generationer hela tiden, människor glömmer och snart kommer alla vara lika rädda för den “livsfarliga” sjukdomen vattkoppor, på samma sätt som de senaste generationerna börjat bli rädda för mässling, påssjuka och röda hund …

 • Nyhet från idag. Pojke dog i svininfluensa trots att han var vaccinerad mot svininfluensa.

  “Ronan Burgess, 5 år kollapsade på juldagen. Han slutade andas och fördes i ilfart till sjukhuset. Trots att pojken var vaccinerad bekräftar läkare att han smittats av svininfluensa, rapporterar KPTV.”

  http://www.kptv.com/story/24361002/doctors-confirm-oregon-boy-5-dies-from-h1n1-virus

  Man måste våga ställa dessa frågor:

  – Fungerar vaccin överhuvudtaget?

  – Var finns de vetenskapliga bevisen på att vaccin fungerar?

  – Varför visas bara statistiska sammanställningar med kapade kurvor för att “bevisa” vaccinernas påstådda förträfflighet?

  – Är vaccin medicinhistoriens största bedrägeri?

 • Alexander, det där är skräckpropaganda och det är det som det handlar om hela tiden att tvinga folk att vaccinera sig genom att sprida förvillande oro och onödig rädsla. Man framställer vaccin som räddaren i nöden.

  När jag växte upp (och för tidigare generationer) var det helt naturligt att barn hade barnsjukdomar. Det är därför det heter barnsjukdomar och de leder till äkta immunitet.

 • Nyhet från idag. Pojke dog i svininfluensa trots att han var vaccinerad mot svininfluensa.

  “Ronan Burgess, 5 år kollapsade på juldagen. Han slutade andas och fördes i ilfart till sjukhuset. Trots att pojken var vaccinerad bekräftar läkare att han smittats av svininfluensa, rapporterar KPTV.”

  http://www.kptv.com/story/24361002/doctors-confirm-oregon-boy-5-dies-from-h1n1-virus

  Man måste våga ställa dessa frågor:

  – Fungerar vaccin överhuvudtaget?

  – Var finns de vetenskapliga bevisen på att vaccin fungerar?

  – Varför visas bara statistiska sammanställningar med kapade kurvor för att “bevisa” vaccinernas påstådda förträfflighet?

  – Är vaccin medicinhistoriens största bedrägeri?

 • Jag hänvisar till forskning som granskas. Ni får gärna göra det med. Vissa mig en studier som följer en forsknings studie riktlinjer med era anspråk. Nej och inga länkar till syster sidor osv. Utan riktiga studier.

 • När det gäller läsplattor, ipads och trådlösa nätverk är det ännu värre! Elever och föräldrar får ingen information om riskerna och dessutom vilket är ännu värre: ges ingen möjlighet att tacka nej. Tvångsexponering för cancerogen och skadlig strålning är det som gäller. Läs mer om riskerna på http://www.stralskyddsstiftelsen.se

 • Tja, den här Salzberg som Alexander länkar till är helt klart på den etablerade vårdens sida, och drivande GMO-förespråkare, med all medias makt på sin sida. Vi vet att de kan skapa vilken vetenskaplig studie som helst…

 • Jag tror av många anledningar att det är det bästa sättet att bemöta sjukdom är att göra det med kroppens egna resurser. Kroppens försvar är oerhört starkt och underskattas alltför lätt.

  Men om man vet att man av någon anledning har sämre förutsättningar vid bemötandet av sjukdom, vad finns det då egentligen för alternativ till vaccination?

 • Relaterat, DN idag

  ”Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik”

  “Kan förklara kunskapskris. Antalet sökande till lärarutbildningar i flera naturvetenskapliga ämnen är nu alarmerande lågt. Flera åtgärder krävs. Vi föreslår bland annat en ettårig lärarutbildning för disputerade naturvetare, skriver elva medlemmar i Vetenskapsakademiens skolarbetsgrupp.”

  http://www.dn.se/debatt/katastrofal-brist-pa-larare-i-no-amnen-och-matematik/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *