Läkemedelsverket om sitt ansvar för vacciners toxiska effekter – intervju

publicerad 20 mars 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Läkemedelsverket logoVilket ansvar har egentligen Läkemedelsverket när det gäller vaccinernas toxiska effekter, särskilt när flera vacciner blandas och det uppstår en så kallad cocktail-effekt? Vilka studier har myndigheten tagit initiativ till gällande vaccinsäkerhet och då framförallt för spädbarn? Frågorna är mycket relevanta efter narkolepsiskandalen i världen och återkommande rapporter om skador på nervsystem och immunförsvar hos personer som fått injektioner. 

Intervju: Torbjörn Sassersson | Logo: Läkemedelsverket | Uppd. kl 09:07, 20 mars

Bakgrunden till intervjufrågorna till Läkemedelsverket är en rapport från ”Human and Experimental Toxicology”, som fastställer att en vetenskaplig studie på 38,000 vaccinskadefall visar att ju fler vaccin barn får desto större är risken för vaccinskador och plötsligt dödsfall pga allvarliga reaktioner mot vaccin.

Rapporten finns sammanfattad i en artikel på NewsVoice.

I studien efterlyser forskarna studier på toxiska effekter vid multipel vaccination:

“…it is imperative that health authorities have Scientific data from synergistic toxicity studies on all combinations of vaccines that infants might receive”

IPS News publicerade i början på februari 2014 en artikel om att 54 spädbarn dött i anslutning till ett sk pentavalent vaccin, dvs ett vaccin som innehåller smittämnen från fem sjukdomar.

Maria Szirmai som är Koordinator på enheten för omvärld och innovationsstöd besvarade 25 februari 2014 NewsVoice två mail-frågor.

NewsVoice: Vilka vetenskapliga studier stödjer sig Läkemedelsverket på i sitt arbete och vid beslut om vaccinationspolicys i Sverige avseende vaccinsäkerhet? Med vaccinsäkerhet avses här den vetenskapligt baserade kunskapen om vacciners synergetiska toxiska effekter vid multipel vaccination, vilket bör ligga till grundrekommendationer till vårdgivare i Sverige som ger vaccin till barn och vuxna.

Maria Szirmai: “Läkemedelsverket beslutar inte i sig om vaccinationsrekommendationer i Sverige. Det är Socialstyrelsen som ansvarar för att adekvat underlag tas fram inför rekommendationer om förändringar i det nationella vaccinationsprogrammet. Regeringen är sedan den 1 januari 2013 den instans som tar själva beslutet om eventuella förändringar i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läkemedelsverket bidrar genom att vi, ofta tillsammans med övriga läkemedelsmyndigheter inom EU, har ansvar för bedömningen av att de produkter som finns på marknaden har en positiv nytta-risk-balans. Läkemedelsmyndigheterna gör sin bedömning baserat på kliniska studier som tillverkaren skickar in när de ansöker om godkännande eller inom ramen för den uppföljning som sker efter marknadsstillträdet, dvs. vid användning av vaccinerna. Bedömningen görs i princip på samma sätt som för andra läkemedel, men vissa krav är specifika för vacciner (se PDF).

Inom ramen för godkännanden avgörs också om ett vaccin kan ges tillsammans med andra vacciner, eller andra läkemedel. Uppgift om vilka vacciner som kan ges tillsammans finns i produktinformationen för respektive produkt. För nya vacciner görs studier på samvaccination med andra vacciner som kan tänkas ges samtidigt, t ex om de är avsedda att ges inom ramen för barnvaccinationsprogram. De kombinationsvacciner som finns på marknaden har också genomgått kliniska studier där effekt och säkerhet jämförts med vacciner där enskilda komponenter eller kombinationsvacciner med färre komponenter ingår.”

NewsVoice: Vilka studier har Läkemedelsverket tagit initiativ till, och kommer att ta initiativ till, för att säkra den vetenskapliga kunskapen om vacciners synergetiska toxiska effekter vid multipel vaccination?

Maria Szirmai: “Läkemedelsverket genomför inte kliniska eller prekliniska studier av vacciner. Det primära ansvaret för att genomföra nödvändiga studier för ett läkemedel/vaccin ligger hos ansvarig marknadstillståndshavare (MAH).

Läkemedelsverket och övriga läkemedelsmyndigheter inom EU kan inom ramen både för godkännandeprocessen och när produkten används ålägga MAH att genomföra studier kring effekt och säkerhet för enskilda vacciner om man bedömer att kraven inte uppfylls och att det finns skäl för det. Ny lagstiftning har stärkt dessa möjligheter.(Läs mer)

Läkemedelsverket kan om det föreligger särskilda behov ta initiativ till studier kring effekt och säkerhet av vacciner. Läkemedelsverket har t ex genomfört uppföljning av pandemivaccin i form av flera registerbaserade kohortstudier respektive en fallinventeringsstudie. Detta skedde som ett led i utredningen av en säkerhetssignal för det aktuella vaccinet.”

Sammanfattning och kritik

Pentavalent-vaccinLäkemedelsverket beslutar alltså inte om vaccinationsrekommendationer i Sverige, men myndigheten bedömer om vaccinernas har positiv nytta-risk-balans. Läkemedelsverket och vårdetablissemanget föreställer sig dock alltid mer nytta än risker med vaccin, alltså godkänns i praktiken alltid vaccinerna som erbjuds på den svenska marknaden.

Läkemedelsmyndigheterna gör sin bedömning baserat på kliniska studier som tillverkaren dvs läkemedelsbolagen skickar in när bolagen ansöker om godkännande av vaccinerna. Myndigheten bedömer alltså verkan, nytta och risk utifrån vad läkemedelsbolagen presenterar för data [vilka kan vara helt ovetenskapliga].

Det är känt att när ett läkemedelsbolag testar vaccinerna kan de utföra väldigt många tester, men endast redovisa några få testresultat som visar att läkemedel [tex vaccin] är verksamma och inte ger allvarliga biverkningar [i lab.tester]. De resultat som visar att läkemedel är overksamma och ger allvarliga biverkningar mörkas allt som oftast, vilket framkommit i en serie av domstolsfall i bla USA gällande olika läkemedel.

Det finns i övrigt inget i svaren som tyder på att Läkemedelsverket är speciellt intresserade av att ta egna initiativ till vaccinsäkerhet och att verka för att undersöka toxiska cocktail-effekter. Myndigheten litar helt enkelt på “produktinformationen” från läkemedelsindustrin. Det betyder att patienter och allmänhet är utsatta för läkemedelsindustrins godtycke och att vi måste underkasta oss bolagens marknadsintressen. Vi kommer i andra hand. Så vad ska vi egentligen ha Läkemedelsverket till?

Intervju, sammanfattning och kritik: Torbjörn SasserssonSå här kan du stötta Newsvoice

 • Med hänsyn till vad som framkommit genom intervjun med Läkemedelsverket vore det väldigt bra om liknande intervjuer också kunde göras med socialstyrelsen och regeringen, särskilt mot bakgrund av de narkolepsitragedier som orsakats av massvaccineringen med Pandemrix.

 • Polen kan ha drabbats av denna industris omätliga hunger efter miljardintäkter. Kanske har Polen drabbats av medveten infektering av levande virus, att sjukdomen spridits genom vaccin.

  Läkemedelsverket har tidigare helt enkelt godkänt försvagade virus: “ProQuad är godkänt för samtidig vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund och varicella av individer från 12 månaders ålder.” … “ProQuad är ett kombinationsvaccin innehållande levande försvagade mässling- påssjuke- röda hund- (MPR) samt varicellavirus.” Ref: http://goo.gl/1GXnyw

  Vi vet att vaccinationsindustrin inte har kontroll på smittämnenas status i batcherna. De kan vara avdödade, halvlevande eller levande. Det kan leda till att vaccinationsbolagen sprider sjukdomarna via vaccinerna (medvetet eller inte) istället för att påstått “immunisera” populationerna.

  Baxter hamnade i media 2009 när de bolaget erkände att de skickat experimentellt virusmaterial med levande virus till flera länder i Europa.

  The contaminated product, a mix of H3N2 seasonal flu viruses and unlabelled H5N1 viruses, was supplied to an Austrian research company. The Austrian firm, Avir Green Hills Biotechnology, then sent portions of it to sub-contractors in the Czech Republic, Slovenia and Germany.

  The contaminated product, which Baxter calls “experimental virus material,” was made at the Orth-Donau research facility. Baxter makes its flu vaccine — including a human H5N1 vaccine for which a licence is expected shortly — at a facility in the Czech Republic.

  Accidental release of a mixture of live H5N1 and H3N2 viruses could have resulted in dire consequences.

  While H5N1 doesn’t easily infect people, H3N2 viruses do. If someone exposed to a mixture of the two had been simultaneously infected with both strains, he or she could have served as an incubator for a hybrid virus able to transmit easily to and among people.
  That mixing process, called reassortment, is one of two ways pandemic viruses are created.” Ref: http://goo.gl/nfou44 [ctvnews.ca]

  Poängen är att vi inte får vara naiva när det gäller dessa bolag. Ett land är en marknad och en potentiell mångamiljardmarknad. Rent marknadsföringsmässigt straffas länder vars regeringar ifrågasätter massvaccinationer och vaccinationsprogram. Polen är ett sådant land.

 • Publicerat 19 mars 2014 – av Folkhälsomyndigheten:

  I Polen pågår ett större utbrott av röda hund. Det är en påminnelse om att sjukdomen inte är utrotad och att det är viktigt att flickor och unga kvinnor som nyligen flyttat till Sverige erbjuds vaccination innan första graviditeten och resor till länder med hög smittrisk.

  Under 2013 rapporterades över 38 000 fall av röda hund till den europeiska smittskyddsmyndigheten, 99 procent av dem från Polen. Majoriteten av de insjuknade har varit unga män och pojkar. Detta speglar landets vaccinationshistorik: Polen införde allmän vaccination mot röda hund först 2003, vaccination av flickor startades dock redan 1989.

 • Man borde häpna, när man läser det ena debattinlägget efter det andra om hur det är ställt hos våra myndigheter. Var det inte nuvarande regering som lovade att ta bort ett antal sådana, men hur blev det med det sedan …

  Det förefaller som att antalet myndigheterna snarast bara blivit fler …

  Det finns myndigheter som tillskapats för att kontrollera andra myndigheter. En myndighet som blir kontrollerad av andra myndigheter är Försäkringskassan!

  Att denna myndighet bryter mot EUdomstolens domar för att svårt nackskadade inte skall få ersättning för sådan vård som finns inom EU/EESområdet, men som inte erkänns i Sverige är en rätt makaber situation!

  Att drabbade fått nödvändig vård och blivit hjälpta – tycks inte spela någon roll – när paragrafer gäller!

  Att Försäkringskassans handläggare saknar medicinsk kunskap påpekas av dem själva. De litar istället på sina försäkringsmedicinska rådgivare, vilka inte tycks ha nödvändig kunskap om nackskador – vilket bevisas gång på gång sedan skadedrabbade tvingats åka till specialister inom EU, där drabbade både fått korrekta diagnoser och operationer!

  Varefter de befriats från besvär svensk sjukvård inte kunnat diagnostisera och behandla trots många besök de gjort under ett decennium eller mer!

  Utlägg för korrekt EUvård, som kan gå på flera hundra tusen kr, vill den inte betala ut !

  Vilka myndigheter, som borde få finnas kvar när årets vinnande partikombinationer skall försöka börja infria sina vallöften, får vi väl kanske veta så småningom.

  Viktigast är att landets politiker återinför Tjänstemanna-ansvaret, så att myndigheter, som får vara kvar börjar göra nytta – istället för att ägna sig åt att bara tolka paragrafer.

  Att utebliven vård kostar betydligt mer för samhället borde finansminister Borg bry sig om!

 • Ja, vad skall vi egentligen ha Läkemedelsverket till? Den verkliga effekten blir värre eftersom de har invaggat människorna i en slags säkerhet som gör att man har litat på dem. Det har fördummat många av oss då vi blivit lärda att tro på våra myndigheter. Men då är det dags att ta ansvar för sina egna åtgärder för ett bra liv. Vad skall vi ersätta läkemedelsverket med? (Det är valår i år)!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *