USA vill “äga” vädret år 2025 – Militär vapenförstärkare

publicerad 7 mars 2014
- K. Reporter

OPINION. Har du funderat över onormala väderfenomen senaste tiden? Orkaner som uppstår från ingenstans? Den ständigt disiga himlen och flygplan som gör onormala utsläpp? Enligt insatta granskare kontrolleras och styrs vädret i dag av mänsklig teknik som inbegriper kemikaliespridning från flyg och stark strålning. Tekniken hotar allt liv på planeten. För 18 år sedan planerade USA att ”äga vädret år 2025”.

Text: K. Reporter

Redan för över 100 år sedan lanserades tanken att smälta Arktis för att kunna exploatera det istäckta ogästvänliga området. I dag framstår planerna helt galna. Men det finns dokument som tyder på att detta sker i verkligheten, men i hemlighet. Dokument från 1960-talet och framåt visar att amerikanska myndigheter planerat att på konstgjord väg, så kallad ”Geoengineering” eller ”Weather Modification”, styra klimatet och vädret i önskad riktning. Dessa sedan lång tid beskrivna och i dag brett använda tekniker för att påverka och värma upp klimatet tas emellertid aldrig in i FN:s klimatberäkningsmodeller.

Det finns fortfarande många som hävdar att den accelererande och all mer tydliga besprutningen med kemikalier från flygplan, även kallad ”Chemtrails” eller ”Genoengineering” bara skulle vara ”konspirationsteorier”. De som hävdar det är dåligt pålästa. Experiment och utveckling av väder- och klimatstyrningstekniker har pågått sedan över ett halvt sekel.

Såväl USA som forna Sovjetunionen har sedan decennier ägnat sig åt experiment, bland annat besprutning med kemikalier från flyg, för att förändra vädret och påverka klimatet. Syftet har varit endera ekonomiskt eller militärt. Exempelvis inledde USA 1961 experiment kallade ”Stormfury” som syftade till att på konstgjord väg med hjälp av militärflyg och militära anläggningar åstadkomma orkaner.

År 1966 skrev NASA en rapport titulerad:

A Recommended National Program in Weather Modification – A report to the Independent Committee for Atmospheric Sciences (ICAS).

NASA redogjorde för att man redan under 1940- och 1950 talet bedrivit vädermanipuleringsexperiment som visat att det är möjligt att exempelvis spraya moln med olika partiklar som ökat nederbörden med 10-20%. Rapporten lade grunden för ett omfattande klimatförändringsprogram.

De nya metoderna påstods kunna erbjuda ”stora ekonomiska vinster”. Men på sidan 11 medges att tekniken även har nackdelar och att det därför måste finnas reglering och kontroll av dessa aktiviteter eftersom de även kan få negativa konsekvenser.

20 år senare 1986 i en kritisk rapport [PDF] The Weather Modification Program. The Evolution of a R&D program into a Military Operation med omfattande källhänvisningar till originaldokument, konstateras att militära intressen i stället kom att dominera NASA:s program för sina syften. Det framkommer att US Department of Defense sedan 1969 finansierade ett projekt kallat Nile Blue (Climate modification Research) och att:

”Det verkar högst troligt att världens supermakter nu har kapacitet för att förändra klimatet vilket kan hota vårt lands säkerhet”.

USA:s försvarsdepartement noterade att Sovjetunionen hade lagt ner avsevärda resurser på att utveckla omfattande klimatförändringsprogram bland annat för att mildra det extremt kyliga ryska klimatet, inklusive eliminerandet av isen över Arktis så att nya områden kunde göras fria för exploatering. Detta tål att tas på största allvar med tanke på hur ledande oljebolag i dag aktivt planerar för att exploatera Arktis vilket Greenpeace bland andra protesterar mot.

1996 presenterar US Air Force den makabra planen att ”Äga vädret år 2025” för militära syften. I rapporten “Owning the Weather by 2025. Weather as a Force Multiplier” [PDF] framkommer tydligt planer på att använda sig av kombinationen av utsprayade partiklar och mikrovågsstrålning från olika sändaranläggningar för att till slut år 2025 “äga vädret”:

”Tekniken finns där och bara väntar på att vi använder den …År 2025 kan vi äga vädret”.

”I USA kommer sannolikt vädermanipulering att bli en del av vår nationella säkerhetspolitik med både inhemska och internationella tillämpningsområden….I denna rapport visar vi att lämplig användning av vädermanipuleringstekniker kan erbjuda militär dominans som man aldrig tidigare kunnat föreställa sig.”

US Air Force beskrev hur kemikalier eller andra ämnen kan sprayas ut i atmosfären för att orsaka önskat väder men också för att utnyttja atmosfären som experimentstuga för olika miltära och civila kommunikationsändamål. Med hjälp av mycket starka elektromagnetiska pulser (mikrovågor) i kombination med utsprayade kemikalier, bland annat barium, hettas områden i jonosfären upp så att en ”artificiell spegel” (Artificial Ionispheric Mirror) bildas som reflekterar mikrovågor.

Jonosfärens naturliga egenskaper beskrevs som ”en stor nackdel” bland annat på grund av solstormar, när den ska exploateras för kommunikationsändamål. Därför behöver den manipuleras för att fungera stabilt. Möjligheterna med tekniken beskrevs som ”enorma”.

Olika ”heaters”-anläggningar, som i dag finns utspridda över världen, kan sända upp massiva mängder radiofrekvent strålning upp i atmosfären och utgör en del i systemet. Eiscat som finns i Tromsö och i Kiruna har gjort omfattande ”Heating experiments”, där jonosfären värmts upp med mikrovågor. Enligt vad som framgår i en presentation [PDF] från en amerikansk professor vid namn Scales, ingår Eiscat och HAARP i ett militärt system som hettar upp atmosfären enligt samma princip som beskrevs av US Air Force 1996:

“Weather-modification is a force multiplier with tremendous power that could be exploited across the full spectrum of war-fighting environments. From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counter-space control, weather-modification offers the war fighter a wide-range of possible options to defeat or coerce an adversary.”

US Air Force skrev att vädermanipulering kommer att vara en realitet i framtiden även om risker finns. Drivkraften, motivationen men framförallt vinsterna är ”extremt lukrativa”:

“The lessons of history indicate a real weather-modification capability will eventually exist despite the risk. The drive exists. ..The motivation exists. The potential benefits and power are extremely lucrative and alluring for those who have the resources to develop it. This combination of drive, motivation, and resources will eventually produce the technology.”

Dane Wigington, utbildad inom meteorologi och verskam inom solenergibranschen, har sedan drygt tio år ägnat sig åt att granska den ökande förekomsten av vädermanipulering med hjälp av besprutning från flyg bland annat på Geoengineeringwatch.org Han konstaterar att de omfattande vädermanipuleringsaktiviteterna lett till att hela planeten närmar sig en fullskalig katastrof, en totalkollaps.

Tonvis utsprutade kemikalier i atmosfären och starka mikrovågssignaler håller på att förstöra det skyddande ozonskiktet. Han vädjar till alla att inse att det är bråttom att stoppa dessa totalt vansinniga tekniker eftersom de i rask takt förgiftar och dödar allt levande och förstör vår atmosfär:

Vi talar om ett oändligt antal flygplan som sprayer giftiga metallpartiklar och kemikalier dag ut och dag in. Vi talar om dussintals stora upphettningsanläggningar utspridda over jorden som var och en allvarligt skadar planetens naturliga system. Vi talar om en hemlig helt galen organisation som styr världen i kulisserna och som sedan lång tid upphöjt sig själva till gudar som styr over väder, over vår miljö och over våra liv. Vår jords hela klimatsystem är helt stört och manipulerat av detta pågående ”geoengineering” angrepp. Källa: Geoengineeringwatch.org

Text: K. Reporter

Relaterat

Owning the Weather in 2025 US Air Force, PDF

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq