Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Bertil Wosk replikerar Anna Bäsén om kampanjen mot alternativmedicin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 8 april 2014
- Torbjörn Sassersson
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

ÖPPET BREV TILL ANNA BÄSEN

Bertil WoskJag har med intresse läst dina artiklar i Expressen. Jag fascineras av ditt patos för att avslöja alternativmedicin som bluff. Det intryck jag får är att du anser att all alternativ medicin är bluff och helst borde totalförbjudas så att människor enbart kunde använda sig av säker, effektiv och vetenskapligt bevisad skolmedicin. Utan tvivel skriver du utifrån en genuin omtanke om människors hälsa.

Jag ska i detta brev inte gå in i de enskilda fallen som du beskriver, eftersom jag inte har kännedom om detaljerna, utan vill istället se det ur ett större perspektiv. Det första som är uppenbart är att du och de alternativmedicinare som du filmar med dold kamera inte pratar samma språk, även om ni pratar svenska. Det råder tyvärr total begreppsförvirring när du beskriver ditt möte med alternativmedicinen. Jag skulle gärna vilja bidra till att klarlägga och förtydliga några av skiljelinjerna.

SKILLNADER I GRUNDLÄGGANDE SYNSÄTT

Det skiljer sig i själva det grundläggande synsättet inom skolmedicin och alternativmedicin, vilket leder till begreppsförvirring och svårigheter att förstå varandra. Skolmedicinen är en modell som har sitt ursprung i 1600-talets mekanistiska och deterministiska syn på universum. Man ser människan som en mekanisk och kemisk apparat. Om en kroppsdel eller funktion är dålig kan den korrigeras eller ersättas med hjälp av operation eller kemiska läkemedel, som ungefär motsvarar kroppsdelen eller ämnet i fråga. Tills alldeles nyligen ansåg man att varje sjukdom har endast en orsak och en bot. De senaste decennierna har man ändrat det till att vissa sjukdomar är multifaktoriella. Dessa sjukdomar blir allt fler.

Alternativmedicin å sin sida har ofta betydligt äldre rötter och är en samling modeller som inte tittar enbart på fysiska strukturer eller kemiska substanser i kroppen. Man tittar även på kostens och näringens betydelse för att upprätthålla hälsan. Inom näringsmedicinen menar man att sjukdomar åtföljs av en biokemisk obalans, som kan rättas till genom att balansera biokemin. Detta görs genom att ändra på kosten och genom att ta rätt kosttillskott i rätt mängd utifrån väldefinierade individuella behov. Diabetes är ett utmärkt exempel, där många blivit friska genom att ändra sin kost till lågkolhydratkost trots att det utdöms som förkastligt och ovetenskapligt enligt dietister och läkarexperter på området. Men när många människor har lyssnat på experterna i decennier och bara blir sämre är det naturligt att de provar något annat.

Alternativmedicin tar ofta också hänsyn till energifaktorer både i och utanför den fysiska kroppen, så kallade bioenergifält. Att vi påverkas av yttre elektromagnetiska fält, och att vissa personer är extra känsliga mot mobiltelefoner och andra apparater, beror just på att dessa yttre fält interagerar negativt med kroppens eget elektromagnetiska fält, dess bioenergifält. Vid en energimässig obalans strävar man efter att på olika sätt återställa energibalansen. Det finns flera olika sätt att rätta till energibalansen på, t ex akupunktur, homeopati, zonterapi, massage, elektromagnetiska fält med hjälp av olika apparater etc.

BELYSANDE EXEMPEL

Låt mig ta några exempel för att belysa detta. Om jag går till en akupunktör som tar pulsdiagnostik säger hon kanske att jag har fel på hjärtat eller svag energi i hjärtat. Går jag sedan till en hjärtspecialist kan det hända att hjärtspecialisten hittar ett fel på hjärtat, men det är stor sannolikhet att han inte hittar något fel alls. I kinesisk medicin syftar hjärtat inte bara på själva organet utan även på hela cirkulationssystemet, och därutöver även på energin som flödar i kroppen genom just hjärtats så kallade meridian, som går längs med hela kroppen. Se min kommentar om din egen erfarenhet längre ner.

Om jag går till en alternativmedicinare kanske hon säger att jag har mycket gifter i kroppen och att jag behöver avgiftas/detoxas. Hon syftar då dels på de gifter som vi faktiskt dagligen får i oss genom att leva i en värld som har blivit mer och mer giftig. Du kan t ex titta på Stefan Jarls film ”Underkastelsen” som väl beskriver att vi idag har hundratals gifter som inte hör hemma i kroppen, redan från födseln. Du kan läsa DN:s recension av filmen här  och du kan se filmen här.

Men förutom det bildas toxiner (självproducerade gifter) i tarmen, som läcker till blodet. Dessutom bildas slaggämnen i själva ämnesomsättningen. Allt detta transporteras runt i blodet och måste avgiftas huvudsakligen av levern för att sedan utsöndras. I annat fall deponeras en del av dessa ”gifter” i vävnaderna, vilket kan ge upphov till problem på sikt. En alternativmedicinare kanske säger att ”du har mycket gifter, men vi ska avgifta dig”. Det betyder att hon vill stimulera kroppens egen förmåga, framför allt levern, till att effektivare omvandla dessa exogena (utifrån kommande) och endogena (inifrån kommande) gifter till vattenlösliga ämnen som kan utsöndras framför allt via urinen.

Inom sjukvården menar man med förgiftning som regel något helt annat. Förgiftning är allvarliga saker som tas om hand av specialister på sjukhus. Ett barn kanske har druckit en flaska rengöringsmedel som var vackert grön eller en industriarbetare kanske har fått i sig något gift från industrin. De menar helt enkelt inte samma sak när de säger ”gifter”. Det är synd att det är på det här viset vilket leder till onödig begreppsförvirring och ett ställningskrig där parterna inte förstår varandra.

Det finns flera alternativterapeuter som säger att de använder sig av frekvensmedicin eller kvantmedicin. Det låter ju som avancerad bluff, men de syftar på medicinsk apparatur som utnyttjar svaga elektromagnetiska fält för att stimulera kroppens egna processer. Användning av dessa elektromagnetiska fält inom medicinen kartläggs även inom vetenskapen.
När det gäller elektromagnetiska fälts påverkan på kroppen skriver exempelvis Börje Peratt på sin blogg. ”Den tyske biofysikern Fritz Albert Popp vid universitetet i Heidelberg har bedrivit grundforskning inom cellkommunikation. Hans resultat pekar på att celler omges av ett elektromagnetiskt svängningsfält. Även kroppen är därför omgiven av ett fält som innebär en förtätning av de enstaka cellernas svängningar. Popp menar att cellerna kommunicerar via kroppens eget kommunikationsnätverk och att den biokemiska informationen kommer i efterhand som ett resultat av svängningsinformationen. Popp har även visat att det går att styra processen i cellerna genom att påverka deras svängningsfält. I Tyskland används metoden inom den ordinarie sjukvården mot allergier och tarmbesvär”. Se artikel

Även inom skolmedicinen använder man sig av olika typer av elektromagnetiska apparater, både för diagnos och behandling. De bygger på samma principer och utnyttjar elektromagnetiska fält istället för kemiska molekyler, även om de inte benämns frekvensmedicin eller kvantmedicin. Några exempel är ultraljud, EEG, EKG, pacemaker, röntgen, magnetröntgen (NMR), datortomografi, laserbehandling, strålning (gammastrålar), ljusterapi etc. Det är gott och väl eftersom de är vetenskapligt verifierade och används inom den etablerade medicinen. Men det betyder inte att all annan apparatur är bluff. Flera av dessa frekvensmedicinska apparater som används inom alternativmedicinen, men även inom skolmedicinen utanför Sverige, är också godkända som medicintekniska produkter med CE-märkning.

Många patienter har blivit hjälpta av olika frekvensapparater men naturligtvis inte alla. Detta faktum, att alla inte blir hjälpta, gäller även inom skolmedicinen. Dock finns ett ibland obefogat motstånd mot de frekvensmedicinska apparater som inte ingår i den etablerade medicinen, utan enbart i den alternativa medicinen. Orsaken kan vara att läkemedelsindustrin, som tjänar sina pengar på kemiska produkter, ogillar konkurrens av andra metoder som är effektiva men saknar många av de biverkningar som läkemedel har. Det utgör i så fall ett hot mot industrin och bekämpas därför av industrin i enlighet med ren affärslogik.

Många så kallade alternativa metoder, inklusive frekvensapparater, används med framgång av utbildade skolmedicinska läkare och på sjukhus runt om i världen. Det finns också en hel del forskning på frekvensmedicin och vissa frekvensapparater även om det behövs mer forskning. Frågan är varför Sverige är så sena på att anamma dessa nyare metoder, som är relativt sett effektiva, billiga och med mycket få biverkningar, jämfört med vissa delar av den traditionella skolmedicinen? Historiskt har det alltid varit så att det som är nytt ifrågasätts och bekämpas, men det är varken framstegsvänligt eller vetenskapligt. Frekvensmedicinen utvecklades bl a av ryska forskare för de ryska rymdprogrammen redan under 1960-talet, eftersom man av olika anledningar inte kunde skicka med en massa mediciner mot alla möjliga åkommor som de kunde tänkas drabba av. Dessa apparater skickade svaga strömmar till kroppen och läste av feedbacken och kunde sedan åtgärda problemet. På så sätt kunde apparaten i många fall både diagnosticera och behandla problemet. Detta är väl beskrivet och vetenskapligt studerat, men är en avhandling för sig.

VAD MENAS MED “VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET”?

Att en metod inte är vetenskapligt bevisad är inget bevis för att den inte fungerar. Att en läkare eller professor som inte utvärderat en metod säger att det inte fungerar eller är bluff är heller inget bevis. Det är först när man gör studier och visar att det fungerar eller inte fungerar som det är bevisat. För de flesta personer är det viktigaste att de får hjälp även om det inte är vetenskapligt bevisat. Att vänta tills skolmedicinen har utvärderat metoden eller hittat andra lösningar är inte ett alternativ när man mår dåligt nu och inte får hjälp inom den etablerade medicinen. Då är många villiga att testa alternativa metoder.

Det är viktigt att definiera vad man menar med ett begrepp annars kan det betyda vad som helst och då hamnar vi mer inom facket religion än inom vetenskap. Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” har aldrig fått någon exakt definition. Den bästa definition vi har idag är Socialstyrelsens definition som svar på en fråga ställd av docent Rune Eliasson i juni 2012. På frågan om hur de definierar vetenskap och beprövad erfarenhet svarar Socialstyrelsen följande: ”Vetenskap och beprövad erfarenhet är vad vissa ledande företrädare för olika discipliner vid viss tid och på viss plats anser vara vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det är en cirkeldefinition utan meningsfullt innehåll som enbart fyller funktionen att ge etablissemanget ett verktyg för att hålla alternativmedicin borta.

Man kan alltså välja ut ”vissa experter” som tycker en sak och strunta i vad andra experter tycker. Man kan också strunta i vad som anses vara vetenskap och beprövad erfarenhet i resten av världen, t ex Tyskland, där man är mer öppen och använder sig av både homeopati och frekvensterapi inom vården. Vad det gäller barn är praxis i Tyskland ofta att börja med en så kallad heilpraktiker och använda skolmedicin först i andra hand. Många läkare använder sig även av olika alternativa metoder parallellt med den skolmedicinska behandlingen.

Ovanstående definition innebär också att alternativmedicin kan bli vetenskap och beprövad erfarenhet i framtiden. Men då krävs många och stora kontrollerade studier, som de som sysslar med alternativmedicin inte har råd att utföra. De som har råd att utföra dessa studier, nämligen läkemedels- och sjukvårdsindustrin, har inget intresse av det eftersom dessa metoder som regel inte kan patenteras och inte gynnar deras ekonomiska intressen utan istället blir effektiva och billiga konkurrenter. Det blir ett moment 22. Att säga att något inte fungerar därför att det inte är vetenskapligt undersökt är inte framstegsvänligt. Med den argumentationen hade det mesta av det som vi har idag inte funnits. Detta synsätt påminner om kyrkans motstånd mot den nya kalendern som infördes av Kopernikus på 1500-talet, där han påstod att jorden och de andra planeterna snurrade runt solen och inte runt jorden som kyrkan hävdade. Men kunskap och sanning kommer alltid att segra, det är bara en fråga om tid.

Det är också intressant att notera att det mesta av skolmedicinsk behandling inte heller är vetenskapligt verifierad. I en amerikansk kongressrapport säger de att endast 10-20% av alla behandlingsmetoder inom skolmedicinen har visats vara effektiva med hjälp av kontrollerade vetenskapliga studier. “These and other shortcomings may have contributed to the status of information on efficacy and safety, which may be inadequate to allow the rational and objective utilization of medical technologies. It has been estimated that only 10 to 20 percent of all procedures currently used in medical practice have been shown to be efficacious by controlled trial. Given the short-comings in current assessment systems, the examples of technologies that entered widespread use and were shown later to be inefficacious or unsafe, and the large numbers of inadequately assessed current and emerging technologies, improvements are critically needed in the information base regarding safety and efficacy and the processes for its generation”. Ref: OTA 1978, Office of Technology Assessment: Congress of the United States. Sid 7.

VAD ÄR SJUKDOM?

Sedan till själva begreppet sjukdom. Inom skolmedicinen diagnosticerar man sjukdomar. Men en fråga som man borde ställa sig är, när blir jag sjuk? Är det när jag får diagnosen, är det när ett visst mätvärde, t ex blodtrycket är över eller under en viss gräns, är det när jag börjar få symtom, eller är det något annat? Blir jag momentant sjuk vid en viss tidpunkt eller är det en process som pågått under kortare eller längre tid från ett normalt tillstånd, där systemet är i balans och fungerar bra, till ett tillstånd där systemet kommer i mer och mer obalans tills att symtom uppträder? Får jag diabetes när blodsockret är över 7 mmol/liter eller är jag på väg att få diabetes under en längre tid, ofta flera decennier? Får jag cancer när jag kan känna tumören eller när den syns på röntgen eller flera år tidigare när de första cancercellerna börjar ansamlas, eller ännu tidigare när energin inte flödar korrekt och så småningom ger upphov till de första cancercellerna och så småningom till cancer?

Inte ens när det finns vissa symtom är det säkert att sjukvården kan diagnosticera en sjukdom utan det sker oftast långt senare, när obalansen i kroppen blivit tillräckligt stor för att sjukvården ska kunna identifiera lämpliga markörer som visar på sjukdom.

Många personer har massiva symtom på underfunktion på sköldkörteln (trötthet, frusenhet, depression etc.) men blodprover visar att allt är bra, dvs. värdena är inom referensintervallet. De ignoreras som regel totalt. Alternativt får de veta att de har psykiska problem och kanske får antidepressiva medel mot somatiska sjukdomar som inte har ett dugg med saken att göra. Flera år senare har ofta tillståndet förvärrats så mycket att värdena ”äntligen” hamnar utanför referensintervallet och de kan få en diagnos och behandling. Detta skapar inte bara onödigt fysiskt och psykiskt lidande samt fördröjer behandlingen, utan innebär också att man har missat att åtgärda problemet på ett tidigare stadium när det var enklare att åtgärda.

Detta är några av anledningarna till att många personer som mår dåligt och förklaras friska av sjukvården söker sig vidare för att få hjälp någon annanstans.

Genom bättre diagnosmetoder kan man inom sjukvården idag upptäcka sjukdomar tidigare, vilket är bra. Inom alternativmedicinen kan man i många fall upptäcka dem ännu tidigare, men då kallas det för bluff eftersom sjukvården inte kan identifiera sjukdomen ännu. Om sjukdomen diagnosticeras inom sjukvården vid en senare tidpunkt, då är det naturligtvis inte bluff men heller inte något erkännande av att alternativmedicinen hittade problemet tidigare.

I traditionell medicin, t.ex. TCM från Kina, ayurveda från Indien och tibetansk medicin, ser man på sjukdom som obalanser i flera nivåer och som av en skicklig utövare kan identifieras på dessa nivåer. De första obalanserna kan registreras även innan symtom uppträder och symtom kommer i sin tur innan skolmedicinen kan diagnosticera sjukdomen. Det finns olika metoder för att upptäcka dessa tidiga obalanser, t.ex. pulsdiagnostik, titta på ansiktet och tungan, trycka på akupunkturpunkter för att se om patienten känner smärta etc. Det är inte märkvärdigare än att man kan se att en person är på väg in i en sjukdom även innan symtom uppträder med hjälp av ett blodprov. Om man noterar avvikelser från normaltillståndet på tidiga nivåer och de inte åtgärdas genom ändring av livsstilen eller med någon form av behandling (örter, akupunktur etc.) så ökar obalansen och övergår i djupare stadier. Tack vare detta kan man upptäcka tillstånd ofta långt tidigare än inom skolmedicinen och därmed åtgärda tillståndet innan sjukdom uppträder.

I det gamla Kina fick läkaren betalt så länge hans patienter var friska, men han fick inte betalt när patienterna blev sjuka. I vårt samhälle är det precis tvärtom, läkaren och hela sjukvårdsindustrin får betalalt när patienten är sjuk men inte när hon är frisk. Det ger konstiga incitament. I USA och många andra länder gör man fler undersökningar, labtester och behandlingar än vad som är motiverat, och håller liv i patienter på konstgjord väg även när det är lönlöst enbart för att det är en bra affär.

Allt detta leder till en enorm begreppsförvirring och oförmåga till att förstå den andra sidan. Inom alternativmedicinen måste man bli mer stringent och tydlig med hur man uttrycker sig och undvika att lova att man kan bota allt möjligt. Och skolmedicinen behöver bli öppnare för att det faktiskt finns värdefulla kunskaper och metoder inom alternativmedicinen som man bör ta vara på.

Om jag inte är fel underrättad har även du, Anna Bäsén, tydligen själv fått hjälp av alternativmedicinen för att hitta ett hjärtfel varpå det senare även konstaterades av en specialist och  i denna artikel. Dessutom påstår du själv att du lider av hypokondri. På din twitter berättat du också att du har astma som du medicinerar för. Helt frisk verkar du inte vara.

VARFÖR VÄLJER SÅ MÅNGA ALTERNATIV BEHANDLING?

Låt oss även titta på följande intressanta fråga. Om alternativmedicinen är så dålig och farlig, varför vänder sig så många människor till alternativmedicinen? Och varför växer antalet hela tiden? Beror det på att alternativmedicinare är penninggalna, manipulativa psykopater som vill lura sina medmänniskor? Är det enbart förtvivlade och därmed lättlurade människor som söker ett sista halmstrå? Eller kan det till viss del även förklaras av att det finns ett stort missnöje med skolmedicinen?

De senaste 50 åren har det satsats enorma summor på forskning och vi har ständigt fått höra att snart kommer vi att ha funnit lösningen på allehanda sjukdomar. Forskningen har givit oss många svar och även hjälpt många sjuka, men trots det är det allt fler som mår allt sämre. Det kan inte enbart förklaras med att vi blir allt äldre eftersom även allt fler unga och medelålders mår allt sämre. Många som söker sig till alternativ medicin har varit i kontakt med sjukvården i flera år utan att bli hjälpta. Då blir det naturligt att söka sig vidare för att få hjälp. Eller menar du Anna Bäsén, att de trots att de inte får tillräcklig hjälp inom den etablerade vården ska låta bli att söka vidare, och enbart lida och vänta på att sjukvården kanske någon gång i framtiden kan hitta lösningen på deras problem?

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där det råder alla möjliga friheter (yttrandefrihet, religionsfrihet, frihet att röka och dricka alkohol etc.). Ska det inte också finnas frihet att välja på vilket sätt jag vill hålla mig frisk eller bli hjälpt med min sjukdom även om det innebär att jag vänder mig till alternativ medicin? Enligt tillgänglig statistik är det inte alternativmedicin som orsakar sjukdom och död. Om en person med cancer går till en läkare, eller åker till medicinska kliniker utomlands, som behandlar även med alternativ medicin och personen dör (sådant har hänt) blir det tidningsrubriker. Att cirka 25 000 personer dör i cancer varje år bara i Sverige, trots att de fått bästa tänkvärda skolmedicinska behandling, ger inga rubriker. Skolmedicinen har rätt oavsett om människor blir hjälpta av den, eller dör trots den hjälp de får, eller till och med dör på grund av den vård de får. Detta är OK helt enkelt för att skolmedicinen är etablerad och tillåten enligt lag. Att man inte kan bota alla och att de flesta får biverkningar och många dör av vården hör till spelets regler.

KAN SKOLMEDICINSK BEHANDLING VARA FARLIG OCH ORSAKA DÖDSFALL?

Ett enda läkemedel, Vioxx, ett smärtstillande läkemedel, anses ha dödat minst 38 000 amerikaner . Vissa tror att det kan vara ända upp till 500 000 amerikaner som dött av Vioxx. Även i Sverige finns flera bekräftade dödsfall.

Det värsta är inte att tusentals människor dog av ett läkemedel utan att det togs fram enbart för att skapa vinster till läkemedelsbolaget Merck. De använde spökskrivare för att författa falska vetenskapliga artiklar. Vissa av artiklarna lanserades av Mercks marknadsavdelning, inte av forskningsavdelningen! Den förnäma vetenskapliga tidskriften JAMA ifrågasätter också om inte Merck avsiktligt har manipulerat dussintals vetenskapliga dokument som publicerats i vetenskapliga tidskrifter i syfte att marknadsföra Vioxx med falska påståenden. Men Vioxx blev en storsäljare och såldes i över 80 länder och drog in 2,5 miljarder USD bara under året 2003, innan det förbjöds 2004. Merck fick betala 321 millioner i skadestånd, dvs. 0,13 % av intäkterna bara under året 2003. För Merck är dessa bara billiga marknadsföringspengar.

Vioxx är inte det enda fallet av bluff och bedrägeri inom läkemedelsindustrin, men det är en egen artikel som jag återkommer till vid ett senare tillfälle.

Idag är den fjärde främsta dödsorsaken i västvärlden biverkningar av läkemedel och annan terapi. Det kommer efter hjärt- kärlsjukdomar, cancer och slaganfall. Minst 100 000 personer i USA dör varje år av läkemedelsbiverkningar enligt en studie publicerad i JAMA 1998. Sedan dess har antalet ökat ytterligare och dödsfall av biverkningar räknas idag komma på tredje plats!

Omräknat till svenska förhållanden blir det ca 3 000 dödsfall per år, vilket också bekräftas av studier i Sverige och se denna artikel.

FRAMTID

Avslutningsvis vill jag ta upp frågan om alternativ medicin har något berättigande. Visst finns det alternativa metoder som är tveksamma och visst finns det oseriösa terapeuter, men så är det tyvärr inom alla branscher. Att angripa hela alternativmedicinen och kalla det för bluff är tendensiöst och oseriöst. Lösningen är att bedriva mer seriös och oberoende forskning på alternativmedicin, certifiera och reglera terapeuter inom olika discipliner och integrera de terapier som kvalificerar sig inom vården, precis som man har gjort med massage, kiropraktik och akupunktur. Dessa discipliner ansågs ju också kategoriskt som bluff fram till helt nyligen.

Alternativmedicin har kommit för att stanna, helt enkelt för att den ofta är effektiv, har relativt få biverkningar och är relativt billig. Du skriver om hur mycket pengar du slängt ut på alternativmedicinsk bluff, men sjukvård kostar också pengar. Stora pengar som betalas via skatten utan att den hjälper alla och ofta med allvarliga biverkningar. Som utvecklingen ser ut idag kommer samhället inte att klara sjukvårdskostnaderna i framtiden eftersom de stadigt stiger. Av rent nationalekonomiska och politiska skäl kommer man att behöva titta på mer kostnadseffektiva metoder.

Hälso- och sjukvårdskostnaderna i Sverige ökade med över 50 procent mellan 2001 och 2011. Kostnaderna för kroniska sjukdomar beräknas uppgå till 70 procent av de totala hälsovårdskostnaderna. Kroniska sjukdomar utgör även den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Enligt professor och överläkare Yngve Gustafson uppgår kostnaden för biverkningar av läkemedel till 15 miljarder kr per år (medan själva vårdkostnaderna kostar 30 miljarder).

I det här sammanhanget har alternativ medicin en stor funktion att fylla, både som förebyggande, tidig upptäckt av obalanser och behandling av många åkommor, där sjukvården inte har resurser eller tillräcklig kunskap. Detta har också uppmärksammats av WHO. WHO:s generalsekreterare Dr. Margaret Chan uppmanar nationerna att integrera traditionell medicin (TM) och komplementär och alternativ medicin (KAM) i den etablerade medicinen.

Hon säger bl a följande:

”Genom strategin önskar WHO stödja medlemsländerna”:

  • ta tillvara de möjligheter som TM/KAM kan bidra med för att förbättra människors hälsa och välbefinnande
  • utveckla personcentrerad vård
  • uppnå universell tillgång till hälso- och sjukvård.

Vidare vill WHO verka för att främja en säker användning av effektiva behandlingsmetoder genom:

  • reglering
  • forskning
  • lämplig integrering av TM/KAM produkter och vårdgivare i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

För att nå dessa övergripande mål råder Världshälsoorganisationen medlemsländerna att:

  1. bygga upp en kunskapsbas och formulera nationella riktlinjer.
  2. stärka arbetet kring kvalitet, säkerhet och effektivitet genom reglering.
  3. verka för en universell tillgång av hälso- och sjukvård genom lämplig integrering av TM/KAM och egenvårdsmetoder i de offentliga nationella hälso- och sjukvårdssystemen.

WHO: Tillgång till TM/KAM en mänsklig rättighet

WHO Traditional Medicine Strategy

WHO vill att traditionell och alternativ medicin ska integreras på ett säkert sätt i vanlig sjukvård även i Sverige. Anna Bäsén, ditt arbete med att misstänkliggöra alternativmedicinen främjar inte det syftet. Intresset av att skilja bort de oseriösa från de seriösa utövarna är gemensamt och välkomnas av seriösa utövare av alternativmedicinen.

Vill du Anna Bäsén verkligen vara den hjälte som hjälper människor till bättre hälsa så har du en uppgift att fylla. Men de artiklar du skrivit hittills pekar åt fel håll. De generella avfärdanden som du gör kan skapa onödig oro och rädsla hos redan stressade patienter och belasta den hårt pressade sjukvården i onödan med ärenden som ofta mycket bättre tas om hand utanför vårdapparaten.

Det vore mycket bättre om de två världarna (skolmedicin och alternativ medicin) försökte förstå, respektera och närma sig varandra istället för att bekämpa varandra. Det skulle främja patienter mycket mer.

/Bertil Wosk, Näringsterapeut och grundare av Holistic (leverantör av kosttillskott)Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq