Inte konstigt att en dysfunktionell vårdapparat gör motstånd mot funktionell alternativmedicin

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 april 2014
- NewsVoice redaktion
Evidensbaserad medicin, läkare, doktor - Crestock.com

Evidensbaserad medicinDet är bedrägligt av kritikerna mot alternativmedicinen att utmåla alternativmedicin och alternativa behandlingsmetoder som bluff och båg. Alternativmedicin och alternativa behandlingsformer, kallas för ”alternativ” därför att de inte accepteras inom skolmedicinen och av Socialstyrelsen, de har inte rätt att ingå i sjukförsäkringssystemet och de omfattas inte av statens subventioner. Detta innebär inte att alternativen är bluff och båg, utan det innebär att det finns ett motstånd hos skolmedicinska företrädare för konkurrens.

Det är inget konstigt med att företrädare för skolmedicinen dömer ut alternativen, det är heller inget konstigt med att företrädare för skolmedicinen anser att alternativen presenterar felaktiga analyser och att de lurar människor.

Företrädare för skolmedicinen tror på ett visst synsätt och det finns ett inbyggt motstånd inom det skolmedicinska paradigmet mot forskning och vetenskap som innebär att det etablerade skolmedicinska paradigmet är dysfunktionellt och behöver ändras. Inom skolmedicinen accepterar man endast forskning som bygger på tidigare forskning och resultat, alltså forskning som fortsätter redan lagda spår.

Detta innebär att alternativmedicinen och alternativa behandlingsmetoder är kontroversiellt för de bygger på andra spår, andra synsätt på kroppen, sjukdomar, sinnet och biologiska funktioner, än den etablerade skolmedicinen gör. Med detta i åtanke så är det inget konstigt att skolmedicinen och alternativmedicinens analysmetoder och analysresultat skiljer sig åt, eftersom definitionerna och utgångspunkterna skiljer sig åt gällande kroppens funktioner och hur sjukdom bildas och vad som läker sjukdomar, orsakerna till sjukdom och vilka sjukdomar som vissa symtom innebär, skiljer sig åt. Detta är två olika världar som talar olika språk.

Så vi har en situation där den etablerade skolmedicinen säger att alternativen har fel och gör fel, och alternativen säger att det är den etablerade skolmedicinen som har fel och gör fel och presenterar felaktiga diagnoser och lurar människor.

Denna situation grundar sig helt enkelt i olika synsätt på kroppen, sinnet och sjukdomar och dessa relationer till varandra.

Det finns vetenskapligt stöd för alternativen, men detta vetenskapliga stöd erkänns inte av den etablerade skolmedicinen eftersom om de skulle erkänna detta vetenskapliga stöd så skulle de tvingas skriva om sitt eget paradigm och det skulle innebära en kraftig förändring av den etablerade skolmedicinens arbetssätt, metoder och analysverktyg och analyser.

Den förändringen är inte den etablerade skolmedicinen beredd att göra, hur mycket vetenskapligt stöd för alternativen som än framkommer genom modern forskning.

Och den etablerade skolmedicinens fundamentalistiska bakåtsträvan och kvarhållande av ett förlegat paradigm, det drabbar människor. Den etablerade skolmedicinen är full av felbehandlingar, misslyckade diagnoser och människor som har fått sina liv förstörda.

Ett exempel på detta är Levaxin, ett syntetiskt hormon som ges människor med över- eller underfunktion i sköldkörteln. När skolmedicinen konstaterar att patienten leder av en felaktig sköldkörtelfunktion som bedöms detta som ett kroniskt sjukdomstillstånd och Levaxin ges vilket får effekten att sköldkörteln helt kopplar ur. Det blir alltså ett kroniskt sjukdomstillstånd genom den skolmedicinska medicineringen. Och detta anser skolmedicinen vara helt okej. Det finns inget intresse för orsaker eller läkning, utan det handlar om symtomlindring. Att dessa patienter blir beroende hela sitt liv av ett läkemedel, det ser inte skolmedicinen som ett problem utan det är helt i sin ordning.

De symtom som patienter har som skolmedicinen dömer ut som ett kroniskt sjukdomstillstånd som aldrig kan botas, det hanteras av alternativmedicinare och alternativbehandlare genom att de tittar på orsaken och kroppen och sinnet som en helhet – och utformar ett individanpassat läknings- och behandlingsprogram för detta. Symtomen läks, orsaken läks, och patienten blir frisk utan ett beroende hela livet till ett läkemedel.

Det skolmedicinska paradigmet dömer ut alternativen som bluff och båg, när det är alternativen som verkligen botar och läker sjukdomar och gör patienter friska, det är ett skolmedicinskt paradigm som i sig är bluff och båg och som har lurat och förstört liven för hundratusentals människor – men utan att många människor vet om det, för de har inte fått någon annan information än den skolmedicinen har gett dem så de tror att det de har utsatts för är rätt och riktigt.

Alternativmedicinens analysmetoder ser ett större perspektiv än skolmedicinen, och hittar obalanser i kroppen innan de har fullt utvecklats till sjukdomar och de symtom som skolmedicinen kan se. Skolmedicinen har den felaktiga föreställning att det som skolmedicinen inte ser och inte hittar, det existerar inte, det finns inte, det är inget verkligt.

Det är inget ovanligt att vi har obalanser i kroppen idag – vi lever i en verklighet där vi möter och får in oönskade ämnen i våra kroppar: besprutad mat, kemikalier i industrialiserad livsmedelsproduktion, plast i konservburkars insida som påverkar innehållet i burken, ökad besprutning av grödor, utsläpp från industrier och fordon som innebär hälsofarliga ämnen i luften, i vattendrag och i jordbruket. Allt detta påverkar våra kroppar, men skolmedicinen ser det inte.

Signerat: RDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Märkligt att det som vi kallar alternativt, vad det gäller behandlingar o friskvård, är det som är ursprunget till dagens vetenskap? Det som kom EFTER det ursprungliga måste ju vara ALTERNATIVET ?

 • Bo S, du skrev 9 Apr, 2014 at 09:29 ”något Riksdagens lagstiftare beslutat.”

  Riksdagens lagstiftare, är i den svenska dysfunktionella demokratin, folkvald av dysfunktionella enskilda myndiga svenska medborgare, som av det allmänna mentalt är lärd, tränad och betygsatt, att i nutid och mentala rum i tanke, beslut och handling, lyda information med kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som är statisk, empirisk och logiskt mätbar, men utan att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför.

  Enskild medborgare som i tal eller skrift använder ord eller begrepp, som den akademiska sekten vill, kan eller vågar tolka, som laglöst kollektiv u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, blir av den akademiska sekten u.p.a. och risk, blåst/lurad på sina enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, även om EU-domstolen i offentligt redovisad rättspraxis påtalat EU-rättens företräde och som även Regeringen redovisat i sin SOU 1997:194, men som felprogrammerad enskild medborgare inte vill, kan eller vågar förstå, så länge mental kunskap i nutid och mentala rum älskar att lyda när, var och hur.

  Värdesäkrat producerat resultat ovan och hälsning
  Lärstad den 9 april 2014
  Namnteckning av rättssubjekt, utan STRIKT ansvar och risk, i nutid, nära framtid och rum.

 • Tack för en mycket välskriven och träffande beskrivning av dagens vetenskapspolitiska förhållanden. Det är mer ekonomi och politik än vetenskap bakom dagens läkarvetenskap som har ett kunskapsmonopol. Om läkarvetenskapens högsta mål vore att hålla människor friska borde de rimligen vilja beforska alternativ empiri med botade människor.

  Att försvara skolmedicinen är ett sätt att bevara samhällets stabilitet. Läkarutbildningen tillhör en av landets elitutbildningar och är då en viktig stöttepelare av samhällsordningen. Allmänhetens allt ökande tilltro till alternativvården fräter på skolmedicinens självbild. Tilltron är nog också en av de starkast bidragande orsakerna till att alternativare uppnår goda resultat. Botande är ett samspel. Här har läkarna mycket att lära – inte minst när det gäller empatiskt bemötande och genuint människointresse som alternativare oftast har.

  Moderniseringen är avskalat från etik, moral och mening. Allt fler börjar bli medvetna om förljugenheten och hur vi blivit styrda och manipulerade att lämna ifrån oss vår makt och vårt medvetande till ”professionella” som leder oss rätt mot avgrunden. En process har startat där vi återtar makten och själva skapar mening och handlar därefter. Vi är mer organiskt intellektuella och är då fria att tänka utanför förlamande ekonomiska och politiska bindningar. Vi kan således skapa en mer objektiv vetenskap än vad de traditionella intellektuella hänger sig åt. Skolmedicinen är som ett bräckligt kortspelshus.

 • Dr. Angell has drawn a similar response for her intensely critical focus on the pharmaceutical industry. She traces it to the late 1980s, when manuscripts she edited for The New England Journal testified, she says, to the “new power and influence of pharma” over studies validating its products. Instead of standing back while impartial scientists evaluated drugs, manufacturers were suddenly involved in every aspect of the process.

  Dr. Angell says she vetted manuscripts that omitted any mention of a drug’s side effects, and studies that were weighted to make a drug look good; she repeatedly heard about studies never submitted for publication because they made a drug look bad.

  “You don’t know what was suppressed,” she said. “You don’t know what was selected. You don’t know whether the goal posts were changed” so that good six-month data was offered for publication instead of bad one-year data. “You really don’t know.”

  “I think it is genuinely difficult to know what to believe in clinical research now,” she added. “There are a lot of grubs crawling around under there.”
  http://www.nytimes.com/2012/03/20/science/a-drumbeat-on-profit-takers.html?_r=3&pagewanted=all&

 • Angående vetenskap och beprövad erfarenhet:
  Det har kommit många belägg för att företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, artiklarna spökskrivs av företagen och det finns till och med uppgifter som tyder på att grunddata har manipulerats för att dölja dödliga biverkningar.
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10583

 • Någon skrev att uttrycket “Vetenskap och beprövad erfarenhet” för några år sen stavades “Vetenskap och/eller beprövad erfarenhet”. Skillnaden kan tyckas löjligt liten, men konsekvensen blir katastrofal.

  Om uttrycket innehåller “och/eller” så gäller allmänt kända sanningar som att man blir lös i magen av katrinplommon, men om det bara är “och” så måste varje metod både vara en gammal beprövad teknik OCH vetenskapligt bevisad. I det senare fallet går det alltså inte längre att utveckla skolmedicinen. Man har låst fast sig och kan inte acceptera nya tekniker av något slag eftersom det inte bara räcker med att det ska vara vetenskapligt bevisat. Det måste också vara en beprövad erfarenhet.

  Finns någon som problematiserat detta någonstans?

 • Företrädare för skolmedicinen ”har alltid rätt, oavsett hur fel de har eller gör”.

  Ledande professorer, docenter, och domare kan leva ekonomiskt mycket väl – genom att stödja “Makten” – när det passar sig.

  Vad sker med lagstiftning och regelverk när en mäktig försäkringsbranschs lobbyverksamhet återfinns, som rådgivare åt en regering, gällande ämnet trafikolyckor?

  Hur många påkörningsolyckor inträffar inte dagligen, varje år jorden runt?

  När ett stort trafikförsäkringsbolag i Quebec i Kanada ville minska kostnaderna sattes anställda försäkringsläkare att klassificera om skadefallen – så att de bättre skulle passa bolagets vinstkrav.

  Quebec Task Force (projektets namn) innebar att “gravt manipulerad statistik skapades”, vilket avslöjades när en grupp oberoende nackskadespecialister åter granskade samma grupp patienter!

  I Sverige satsade trafikförsäkringsbolagen 25 milj kr på att utnämna en grupp läkare till “experter” åt dess s k “Whiplashkommission”.

  Enligt PubMed hade ingen av läkarna fått publicerat artiklar om nackskador i internationellt ledande facktidskrifter – innan de handplockats.

  Sedan dess brukar i försäkringsbreven utlovad trafikskadeersättning utebli – när drabbade förlorar sina processer i domstol!

  Svenska domare tror mer på branschens anställda professorer, än på alla specialister jorden runt vilka med senaste botande och läkande medicinska teknologi hjälpt dem med livhotande nackskador (whiplash kallas det då) att bli besvärsfria.

  På Justitiedepartement och Socialstyrelsen återfinns dessa branschens ”experter” – vilket kan förklara rådande bedrägeri mot gruppen svårt nackskadade, vilka vid förlust t o m tvingas betala sitt försäkringsbolags rättegångskostnader – något Riksdagens lagstiftare beslutat.

  Råder inte manipulerad rättvisa då?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *