Inte konstigt att en dysfunktionell vårdapparat gör motstånd mot funktionell alternativmedicin

publicerad 9 april 2014
- av NewsVoice
Evidensbaserad medicin, läkare, doktor - Crestock.com

Evidensbaserad medicinDet är bedrägligt av kritikerna mot alternativmedicinen att utmåla alternativmedicin och alternativa behandlingsmetoder som bluff och båg. Alternativmedicin och alternativa behandlingsformer, kallas för ”alternativ” därför att de inte accepteras inom skolmedicinen och av Socialstyrelsen, de har inte rätt att ingå i sjukförsäkringssystemet och de omfattas inte av statens subventioner. Detta innebär inte att alternativen är bluff och båg, utan det innebär att det finns ett motstånd hos skolmedicinska företrädare för konkurrens.

Det är inget konstigt med att företrädare för skolmedicinen dömer ut alternativen, det är heller inget konstigt med att företrädare för skolmedicinen anser att alternativen presenterar felaktiga analyser och att de lurar människor.

Företrädare för skolmedicinen tror på ett visst synsätt och det finns ett inbyggt motstånd inom det skolmedicinska paradigmet mot forskning och vetenskap som innebär att det etablerade skolmedicinska paradigmet är dysfunktionellt och behöver ändras. Inom skolmedicinen accepterar man endast forskning som bygger på tidigare forskning och resultat, alltså forskning som fortsätter redan lagda spår.

Detta innebär att alternativmedicinen och alternativa behandlingsmetoder är kontroversiellt för de bygger på andra spår, andra synsätt på kroppen, sjukdomar, sinnet och biologiska funktioner, än den etablerade skolmedicinen gör. Med detta i åtanke så är det inget konstigt att skolmedicinen och alternativmedicinens analysmetoder och analysresultat skiljer sig åt, eftersom definitionerna och utgångspunkterna skiljer sig åt gällande kroppens funktioner och hur sjukdom bildas och vad som läker sjukdomar, orsakerna till sjukdom och vilka sjukdomar som vissa symtom innebär, skiljer sig åt. Detta är två olika världar som talar olika språk.

Så vi har en situation där den etablerade skolmedicinen säger att alternativen har fel och gör fel, och alternativen säger att det är den etablerade skolmedicinen som har fel och gör fel och presenterar felaktiga diagnoser och lurar människor.

Denna situation grundar sig helt enkelt i olika synsätt på kroppen, sinnet och sjukdomar och dessa relationer till varandra.

Det finns vetenskapligt stöd för alternativen, men detta vetenskapliga stöd erkänns inte av den etablerade skolmedicinen eftersom om de skulle erkänna detta vetenskapliga stöd så skulle de tvingas skriva om sitt eget paradigm och det skulle innebära en kraftig förändring av den etablerade skolmedicinens arbetssätt, metoder och analysverktyg och analyser.

Den förändringen är inte den etablerade skolmedicinen beredd att göra, hur mycket vetenskapligt stöd för alternativen som än framkommer genom modern forskning.

Och den etablerade skolmedicinens fundamentalistiska bakåtsträvan och kvarhållande av ett förlegat paradigm, det drabbar människor. Den etablerade skolmedicinen är full av felbehandlingar, misslyckade diagnoser och människor som har fått sina liv förstörda.

Ett exempel på detta är Levaxin, ett syntetiskt hormon som ges människor med över- eller underfunktion i sköldkörteln. När skolmedicinen konstaterar att patienten leder av en felaktig sköldkörtelfunktion som bedöms detta som ett kroniskt sjukdomstillstånd och Levaxin ges vilket får effekten att sköldkörteln helt kopplar ur. Det blir alltså ett kroniskt sjukdomstillstånd genom den skolmedicinska medicineringen. Och detta anser skolmedicinen vara helt okej. Det finns inget intresse för orsaker eller läkning, utan det handlar om symtomlindring. Att dessa patienter blir beroende hela sitt liv av ett läkemedel, det ser inte skolmedicinen som ett problem utan det är helt i sin ordning.

De symtom som patienter har som skolmedicinen dömer ut som ett kroniskt sjukdomstillstånd som aldrig kan botas, det hanteras av alternativmedicinare och alternativbehandlare genom att de tittar på orsaken och kroppen och sinnet som en helhet – och utformar ett individanpassat läknings- och behandlingsprogram för detta. Symtomen läks, orsaken läks, och patienten blir frisk utan ett beroende hela livet till ett läkemedel.

Det skolmedicinska paradigmet dömer ut alternativen som bluff och båg, när det är alternativen som verkligen botar och läker sjukdomar och gör patienter friska, det är ett skolmedicinskt paradigm som i sig är bluff och båg och som har lurat och förstört liven för hundratusentals människor – men utan att många människor vet om det, för de har inte fått någon annan information än den skolmedicinen har gett dem så de tror att det de har utsatts för är rätt och riktigt.

Alternativmedicinens analysmetoder ser ett större perspektiv än skolmedicinen, och hittar obalanser i kroppen innan de har fullt utvecklats till sjukdomar och de symtom som skolmedicinen kan se. Skolmedicinen har den felaktiga föreställning att det som skolmedicinen inte ser och inte hittar, det existerar inte, det finns inte, det är inget verkligt.

Det är inget ovanligt att vi har obalanser i kroppen idag – vi lever i en verklighet där vi möter och får in oönskade ämnen i våra kroppar: besprutad mat, kemikalier i industrialiserad livsmedelsproduktion, plast i konservburkars insida som påverkar innehållet i burken, ökad besprutning av grödor, utsläpp från industrier och fordon som innebär hälsofarliga ämnen i luften, i vattendrag och i jordbruket. Allt detta påverkar våra kroppar, men skolmedicinen ser det inte.

Signerat: R