Analys av Riksdagens utredningstjänts utlåtande om atmosfärbesprutning

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 15 april 2014
- Torbjörn Sassersson

Sveriges riksdag

I mars 2013 diskuterade en liten samling av personer med varierande bakgrund Riksdagens Utredningstjänsts uppfattning om geoengineering och atmosfärbesprutning. Undertecknad var på plats. Drygt ett år senare offentliggjordes skrivelsen. Atmosfärbesprutning anses vara en konspirationsteori och utlåtandet undviker kärnfrågorna.

Analys: Torbjörn Sassersson, uppd. 29 juni 2014*

En riksdagsman ställde frågorna till utredningstjänsten den 17 september 2012 och skrivelsen kompletterandes med en extra fråga drygt ett halvår senare.

De tre frågeställningarna:

  1. Finns kunskap kring resultatet av så kallad geoengineering – det vill säga mänsklig styrning av väder och klimat genom olika tekniska insatser?
  2. Finns det någon offentlig kunskap och/eller uppfattning om så kallad [atmosfärbesprutning] och deras eventuella effekter? [Atmosfärbesprutning] anses innehålla aluminium, strontium, barium, fluor och andra kemikalier/gifter?
  3. Är det möjligt att ett stort antal okända transportflygplan regelbundet trafikerar svenskt luftrum utan att luftfartsverket har kännedom om det? Hur omfattande är i så fall den flygtrafik som luftfartsverket inte har kännedom om? Och hur ser regelverket ut för transpondrar?

*Ladda ner originaldokumentet

Riksdagens Utredningstjänst är en service som tillhandahåller kvalificerade svar på riksdagspolitikernas sakfrågor. En politiker kan utnyttja denna tjänst efter egen vilja. Svaren från utredningstjänsten är inte offentliga om inte frågeställaren väljer det.

I detta fall har en riksdagsman ställt frågor om atmosfärbesprutning och geoengineering och sedan valt att offentliggöra svaret via NewsVoice under förutsättning att politikerns identitet inte röjs. Blueshift.nu lyckades lägga ut dokumenten innan NewsVoice och därför länkar NewsVoice till Blueshift.nu för nedladdning av dokumenten.

Utredningsstjänstens svar

Den första frågan. Utredningstjänsten har inga anmärkningsvärda synpunkter på geoengieering. Kunskapen finns och man förnekar inte tillämpningen.

Riksdagen

Den andra frågan. Värre är det med begreppet chemtrails. Utredningstjänsten (RUT) röjer redan i rubriceringen sitt ställningstagande. Rubriken löd “Chemtrails anses vara tecken på en konspiration” och därmed inser den frågande riksdagsmannen vilken åsikt som denne förslagsvis ska ha.

RUT beskriver att tron på chemtrails kan karaktäriseras av en misstro mot samhället. Kvickt leds riksdagsmannen till den amerikanska förklaringsmodellen presenterad redan år 2000 av naturvårdsverket i USA, The Environmental Protection Agency, EPA. Därmed framgår vilken part i världen [USA] som bestämmer åsikten om vad chemtrails är och vilken policy som gäller. 

Därefter följer en förklaring vad som är contrails, vilket inte är föremål för riksdagsmannens förfrågan.

Utredningstjänsten fortsätter med att diskutera nedfallet av metaller som härstammar från aerosolbesprutningar i atmosfären, enligt chemtrails-utredare. RUT hävdar att de uppmätta metallen arsenik är normal, men RUT vill inte diskutera uppmätta halter av aluminium eller barium i nedfallet.

sprayande plan chemtrailsRUT skriver att det inte genomförs regelbundna mätningar av barium och strontium i regnvatten. Med andra ord vill inte RUT förklara de påstått uppmätta halterna. Det som dock framgår i svaret är att det förekommer mätningar på metallerna, de är bara inte regelbundna. För den som läser svaret slarvigt blir slutsatsen att närvaron av barium och strontium i regnvattnet inte är viktig. Mätningarna förekommer ju inte regelbundet.

Däremot vill utredningstjänsten gärna nämna att aluminium förkommer i stora mängder naturligt i marken, vilket inte heller efterfrågats. RUT antyder att damm från markytan kan hamna i atmosfären och fortsätter med att diskutera uppmätta halter av aluminium i mossa!

Vid det här laget har utredningstjänsten avverkat 7 sidor text och tabeller och är inne på sista sidan. RUT påpekar att det stora miljöproblemet inte är aluminium i atmosfären utan försurning av mark och skog pga aluminium i lös form i markvatten. Därmed är all uppmärksamhet avledd från kärnfrågan om chemtrails till ett helt annat problem som inte ens adresserats i förfrågan till utredningstjänsten.

Den tredje frågan från riksdagsmannen besvaras knappast. Den undviks. Istället avhandlar RUT lågflygande flygplan som missats av Luftfartsverket. Det är anmärkningsvärt att RUT helt undviker att försöka besvara fråga tre som är mycket välformulerad. Förklaringen bör vara att den ameriklanska policyn måste följas.

NewsVoice återkommer i morgon med Transportstyrelsens besked om chemtrails och flygplan som väljer egna rutter.

Slutsats

Riksdagens Utredningstjänst har kontrollerat hur den amerikanska policyn gällande chemtrails ämnad för politiker ser ut och har beslutat sig för att följa den. Chemtrails ska vara en konspirationsteori som sprider oro. Chemtrails ska förklaras i termer som tillhör begreppet contrails och i övrigt ska kärnfrågorna undvikas.

Analys: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq