SR Kropp & Själ anmäld till Granskningsnämnden för Radio och TV av National Health Federation Sweden

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 7 april 2014
- NewsVoice redaktion

Granskningensnämnden
Myndigheten för radio och TV
Box 33
121 25 Stockholm-Globen
registrator@radioochtv.se

2014-04-07

Anmälan – program medverkar till grovt förtal samt uppfyller inte kraven på saklighet och opartiskhet

Sveriges Radio P1 sände i programmet Kropp och Själ den 1 April 2014, kl 10.03 i reportaget “Doktorerna som inte går att stoppa” ett kraftigt vinklat inslag om Erik Enby som har jobbat som legitimerad läkare tills han var 69 år, dvs i mer än ett helt yrkesliv, där de utmålar Enby som brottslig och där juristen Anders Alexandersson på IVO även i sändningen säger att de kommer att väcka åtal mot Enby.

Grundlös och oseriös hetsjakt

Inslaget visar att SR bedriver oseriös hetsjakts-journalistik, med avsaknad av saklighet och opartiskhet, vilket Sveriges Radio inte ska ägna sig åt då de ska bedriva journalistik som ligger i allmänhetens intresse. Det finns emellertid inget allmänintresse i att utpeka Enby som brottslig eller klandervärd för att han behandlar infektioner, då främst svampinfektioner. Detta är inte brottsligt oavsett om en person har cancer eller inte.

I veckan koncentrerar vi oss på läkare som blivit av med sin licens eftersom de inte jobbar efter vetenskap och beprövad erfarenhet, utan istället jobbar med metoder som inte har stöd i vetenskapen”, säger reportern Ulrika Hjalmarson Neideman i inslaget. Hennes påstående är osant i dubbel bemärkelse;

 1. Det är mycket märkligt att Ulrika Hjalmarson Neideman kan göra bedömningen att Enby inte arbetar utifrån ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, särskilt då detta begrepp helt saknar definition. Till och med Socialstyrelsens chefsjurist Nils Blom skrev 2008 i ett brevsvar att det honom veterligen inte finns någon definition på begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.
  Europarätten föreskriver att lagar måste vara klara, tydliga och begripliga för att de ska kunna leda till straff. Lagar måste helt enkelt vara otvetydiga och inte kunna lämna utrymme för godtycke eftersom godtycke i myndighetsutövande inte är tillåtet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter samt den svenska grundlagen. Vad gäller ”vetenskap och beprövad erfarenhet” så saknar begreppet definition i lag, betänkande, förarbete, proposition, vägledande domar och kommittédirektiv. Inte heller den medicinska branschen har någon definition av begreppet. Vi slår vad om att inte ens Granskningsnämndens ordförande Henrik Jermsten klarar av att förklara begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, hur det definieras och vilka kriterier som krävs för att begreppet ska vara uppfyllt utifrån lagtext trots sin tjänsteutövning på Högsta förvaltningsdomstolen där han fattar beslut i mål som baseras på just begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, vilket oundvikligen leder till att människor fälls godtyckligt, då det inte finns någon definition, vilket alltså är helt i strid med våra grundlagar, både i Sverige och EU.I programmet Kropp & Själ rider man på detta godtyckliga begrepp och en hel panel tillåts ”tycka” och hänga ut Erik Enby som brottslig i en rikskanal. Detta är helt oacceptabelt! Bara för att begreppet – som faktiskt är olagligt enligt grundlagen – kan användas godtyckligt i hetsjaktssyfte innebär det inte att det hör hemma i svensk, rikstäckande journalistik.
 2. Erik Enbys undersökning och behandling har dessutom stöd i vetenskapen. Enbys egen forskning där en cancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp är publicerad i internationell, referentgranskad vetenskaplig litteratur. Det finns dessutom flera andra liknande iakttagelser, och även så pass gamla att de dokumenterades redan i slutet av 1940-talet av forskare i Tyskland. Enbys behandling av infektioner av svamp har således stöd i vetenskapen men i programmet Kropp och Själ påstår man felaktigt motsatsen.

Programmet har ej uppfyllt kravet på opartiskhet

Vad gäller kravet på opartiskhet i SR:s program så har det brustit på tre punkter;

 • Det är anmärkningsvärt att Erik Enby inte har fått medverka i studion i direktsändning
 • Enby har inte heller tillåtits att ha någon bisittare som är sakkunnig, då motståndarsidan har bestått av flera individer.
 • Reportern har även valt att lyfta fram ett enskilt dödsfall som har inträffat bland en av Enbys patienter samtidigt som tusentals cancerpatienter varje år dör på svenska sjukhus. Samtidigt har reportern underlåtit att lyfta fram patienter som har blivit friska genom Enbys antisvampterapi, exempelvis Siv Wernborg som faktiskt hade fått sin dödsdom utav sina behandlande cancerläkare. Hon skulle inte leva mer än två månader till sa de, men hon lever fortfarande i högsta välmående. Varför fick inte hon utrymme i programmet?

Även Jan Theorin fick komma till tals i programmet, vars dotter olyckligtvis har dött. Inte heller honom fick Enby någon chans att bemöta. Från första tumörtecken 2002 till hennes död förflöt 2 år och 3 mån. Från första tumörtecknet till mötet med dr Enby förflöt ca 14,5 månader. Hon gick till flera olika läkare och terapeuter och besökte Enby 28 maj 2003 samt 13 dagar senare, därefter kom hon aldrig mer på besök. Hon var hela tiden under läkaruppsikt på sitt sjukhus och genomgick sedermera operation i mitten av november och vårdades till mitten av december på sjukhus, därefter överfördes hon till Hospice där hon sedan avled ett halvår senare, dvs i mitten av år 2004, drygt ett år efter besöket hos Enby.

Enby har aldrig friskförklarat henne som pappan påstår i inslaget, vilket dessutom faller på sin egen orimlighet, man kan inte friskförklara någon efter 13 dagar särskilt då en operation var överhängande redan när hon kom till Enby och han såg dessutom till att hennes tillstånd följdes upp av behandlande läkare på sjukhus även efter besöken hos Enby. All behandling har skett i överensstämmelse med patientens vilja, precis så som är lagstadgat.

Jan Theorin däremot, knallade in på Enbys mottagning tre år efter dödsfallet och krävde pengar av Enby och som han krävde skulle vara insatta på hans konto dagen därpå. Han sa också till Enby ”Du ska inte tro att du kan komma undan för jag har många miljoner som jag kan använda mig av för att sänka dig. Du kan vara säker på att jag arbetar systematiskt.” Detta löfte har tydligen Theorin inte glömt och det har han nu oemotsagd har kunnat verkställa i Sveriges Radio.

Detta förfarande visar på synnerligen partiskhet i programmet

Programmet far med osanning, grovt förtal och vilseleder allmänheten

Radioprogrammet Kropp & Själ har farit med osanningar i sändningen, och vilselett allmänheten. I den sända radiointervjun med Erik Enby säger Enby enbart att han tar emot folk och tittar på infektioner i blodet som han sedan kan behandla, detta är inte alls liktydigt med att behandla cancer, även om patienten skulle ha prostatacancer som journalisten osant påstod sig ha.

I radioprogrammet påstår journalisterna att icke-legitimerad sjukvårdspersonal inte får behandla svåra sjukdomar. Detta yttrande är också osant och framför allt vilseledande för allmänheten som lyssnar på programmet, då de kanske tror att de inte kan gå till sin terapeut om de lider av gallsten, höga kolesterolvärden, sköldkörtelproblem eller vad de nu anser en ”svår” sjukdom vara. Det är helt enkelt bara några få sjukdomstillstånd, som är reglerat i lagstiftningen, som icke-legitimerade inte får behandla.

I programmet intervjuas Anders Alexandersson som tjänstgör på tillsynsmyndigheten IVO och han säger ” det är bara hälso- och sjukvårdpersonal som får undersöka och behandla yrkesmässigt, personer med när det gäller cancer till exempel” och Alexandersson säger även ” det är helt klart ett brott så länge han inte gör det inom en vårdgivares organisation” och utpekar därmed Enby som brottslig och Alexandersson säger att han själv anser Enby vara brottslig. Alexandersson gör sig här skyldig till grovt förtal i radio.

Följande är ett utdrag från patientsäkerhetslagens 5 kapitel där det tydligt framgår att det är människors cancersjukdom man inte får behandla, det är således inte brottligt att behandla en cancersjuk patient för dennes andra sjukdomstillstånd. Detta betyder således att olegitimerad sjukvårdpersonal har rätt att behandla svampinfektioner oavsett om dessa återfinns i cancerpatienter eller i andra patienter. Om man påstår något annat så har man inte läst lagen:

Riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag- 2010659_sfs-2010-659

Ökänd mobbingorganisation

Att SR tillåter en auktoritetsplats för Larhammar som företräder VoF, föreningen Vetenskap och Folkbildning som är en ökänd mobbingorganisation, där till och med de egna leden gått till angrepp mot organisationen är synnerligen ett lågvattenmärke i Svensk Radio-journalistik. Den föreningen förföljde ”Fettdoktorn” Annika Dahlqvist till den grad att det nästan kostade henne livet, genom självmord. Dahlkvist har idag fått upprättelse. Nu har Sveriges Radio medverkat till samma hetsjakt mot Erik Enby. Detta bör Granskningsnämnden inte acceptera, för det tillhör inte god journalistisk sed, bruk och etik. När ska Enby få upprättelse?

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

 1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
 2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
 3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
 4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
 5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
 6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
 7. prova ut kontaktlinser.

Även Dan Larhammar far med osanning när han säger ” I Erik Enbys publikationslista har ett antal artiklar men ingen av dem är i någon vetenskaplig tidskrift med professionellt granskningsförfarande av vetenskaplig expertis”. Det är nämligen så att Erik Enby våren 2013 fick en vetenskaplig artikel publicerad i en referentgranskad, internationell tidskrift med sedvanligt, professionellt granskningsförfarande. Enby har även varit inbjuden talare och föreläsare på internationella kongresser/symposier om svampväxt i blod.

Rena spekulationer om ohederlighet I programmet diskuterar man att Enby kallar sig doktor Erik Enby. Alexandersson yttrar att Enby med titeln doktor försöker att kringgå problematiken med den skyddade yrkestiteln leg. läkare vilket är rena spekulationer om ohederlighet. Faktum är att Enbys företagsnamn alltid har varit doktor Erik Enby och hans företag har funnits, i flera decennier, i 30 år. Erik Enby är 77 år och var legitimerad läkare till dess att han var 69 år, dvs i mer än ett helt yrkesliv. Det finns ingen anledning eller skyldighet att ändra sitt företagsnamn bara för att man har deslegitimerats, framför allt då ”doktor” ej är någon titel som är skyddad i lag och Enby dessutom kan få tillbaka legitimationen, då en sådan ansökan för närvarande handläggs av HSAN. Ska Erik Enby få upprättelse? Läs gärna Enbys bok ”Blod, mod och envishet”.

National Health Federation Sweden


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq