GMO – Analys av genmodifieringens eugeniska rötter

publicerad 29 maj 2014
- av Hans Sternlycke

GMO F. William Engdahl Hotet mot livetAnarchos har gett ut F. William Engdahls bok på svenska med titeln. Hotet mot livet. Den genetiska manipulationens dolda agenda. Den fokuserar inte på hälsofarorna utan på hur det agrokemiska kapitalet skaffat sig kontroll över livsmedlen med Rockefeller Foundation som pådrivare.

Text: Hans Sternlycke

Ett långt kapitel handlar om eugenik, rashygien. Den amerikanska eliten i början på 1900-talet oroade sig för överbefolkning och dåliga gener. Rockefellers var drivande i frågan långt före nazisterna och samarbetade intensivt med dem i frågan trots sina judiska rötter.

Rockefeller Foundation startade 1932 ett program för molekylärbiologisk forskning som man såg som ett medel för social ingenjörskonst, men eugenik döptes om till genetik. Där lärde man sig att skjuta in främmande DNA in i gener. Det kunde sedan utvecklas för genmodifiering av växter. Det slutade dock inte där.

Den hemliga Kissinger-planen sattes i verket i slutet på åttiotalet. Längst drevs den i Brasilien, där merparten av afrikanska kvinnor steriliserades under förebärande av hälsokontroll. Genmodifierade växter utvecklades för att producera läkemedel, bland annat spermiedödande majs.

Vaccin mot stelkramp kombinerades stelkrampsgifter för att kroppen skulle reagera mot ett hormon i det som skyddade mot missfall. WHO finansierade forskningen. En katolsk organisation för rätten till liv slog larm om försöken i Mexiko. Bill Gates är stor aktieägare i Monsanto och ivrig förespråkare för befolkningskontroll med vacciner. Rockefeller- och Gates-stiftelserna har bildat AGRA fär att sprida GMO till Afrika. SIDA finansierar också.

När andra världskriget var över hade världen överskott på kväve, som använts för att producera vapen. Som konstgödsel tillsammans med växt- och insektsgifter, konstbevattning och maskiner blev det grunden i den ”gröna revolutionen”. Till en början blev skörden två eller tredubbel, men monokulturodlingen minskade med tiden markens bördighet.

Amerikanska spannmålskartellen hade lanserat hybridsorter som gav bra skörd men där andra generationen blev steril och därför tvingade bönderna att köpa nytt frö. Den gröna revolutionen gynnade storskalighet i enlighet med Nixons planer på att få bort mängden människor på landsbygden, som i stället skulle bli billig arbetskraft i städerna, genom att driva familjejordbruken i konkurs och göra jordbruksnäringen till agroindustri.

Nedgången för den ålderdomliga amerikanska industrin accelererade dock. Nu var det inom jordbruket vinsterna skulle komma. Trade Reform Act 1974 instruerade förhandlarna att byta handelseftergifter för industrin mot eftergifter från andra länder inom jordbruket. Fattiga länder skulle ge upp försöken att bli självförsörjande på spannmål och kött. Det skulle USA stå för.

Under Carter avvecklades bestämmelser om hälsa och livsmedelssäkerhet. Förbudet mot vertikal integration av företag, som tillkommit under det tidiga 1900-talets strider mot monopolen, ströks. Ett samgående skedde mellan agroindustrins alla led. Vinsterna exploderade.

Med genmodifiering av växter kunde monopolen stärkas. Monsantos GMO-majs som tålde växtgiftet Round up blev den första stora produkten. Med militärkupper och ekonomisk utpressning från USA blev Chile och Argentina de tidigaste marknaderna.

Alla amerikanska presidenter såg agroindustrin som maktpolitisk viktig

WHO, WTO, Världsbanken och IMF utnyttjades för att få förbud mot statliga jordbruksprogram, prisstöd (men USA gav sig själv rätten att subventionera sitt jordbruk), import- och exportkontroller eller strikta krav på livsmedelssäkerhet. Under Busch förklarades genmodifierade växter som ”substantiellt ekvivalenta” med andra växter – och alltså lika säkra. Någon forskning om det behövdes inte. Krav på GMO-märkning sågs därför som handelshinder. Agroindustrin fick dock samma frihet från risk av skadestånd för hälsoeffekter som läkemedelsindustrin.

Den industrisponsrade forskningen visade inga hälsoeffekter. Árpád Pusztai gjorde den första oberoende forskningen. Efter 110 dagar hade råttorna som fått genmodifierad potatis, lägre storlek, mindre lever, hjärta och hjärna och dåligt immunsystem. Efter ett första prisande avsattes han efter två dagar, dokumenten låstes in och forskningsgruppen upplöstes. Andra forskare satte igång en kampanj mot honom. Hans chef hade fått ett telefonsamtal från Blair och Blair ett från Clinton. [GMO Researchers Attacked, Evidence Denied]

Gilles-Eric Séralini gjorde 2012 en uppföljning av den studie av Monsanto gjort, och som låg till grund för förordet från GMO av Europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet (EFSA, väl infiltrerad av GMO-anhängare). Råttorna följdes i 200 dagar istället för vanliga 90. Efter fyra månader började tumörerna komma. Hypofysen nedsattes, hormonbalansen ändrades, och djuren fick blodstockning och vävnadsdöd av GMO-majsen. En förtalskampanj sattes igång mot Séralini.

Tillväxthormonet Posilac till kor gav 30 procent mer mjölk. Men korna förbrukades två år tidigare, och de fick allvarliga juver- och klövinfektioner. När forskning kom ut flera år senare, avslöjades att råttor fick leukemi och tumörer av Posilac. Då skrevs lagen om rena livs- och läkemedel om så att en produkt som gav cancer hos djur ändå kunde marknadsföras till människor.

USA har enorma anläggningar för att föda upp djur. En tiondel av dem dör. Grisar kan bara stå upp. Djurfabrikerna blev den största källan till vattenföroreningar. Människor blev sjuka och nitrathalterna steg. För att komma till rätta med bakterierna ökade mängden antibiotika 80 gånger. Det är huvudorsaken till spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Säger EU, som det verkar, ja till frihandelsavtalet TTIP med USA, blir det slaget av djuruppfödning vi får finna oss i också i Sverige.

Boken varnar för att vi står inför en hälsokatastrof. Myndigheter, politiker och forskare har korrumperats av agroindustrin. Vi står inför en kapitalets diktatur där vi förlorar rätten till vår egen matförsörjning, där biologisk mångfald upphör, liv patenteras och där åkerjorden kvalitetsförsämras av jordförstörande odling.

Text: Hans Sternlycke


F. William EngdahlF. William Engdahl är född och uppvuxen i USA. Han är en ledande analytiker av den geopolitiska nya världsordningen och författare till ett flertal bästsäljande böcker som till exempel Myths, Lies and Oil WarsGods of Money: Wall Street and the Death of the American CenturyA Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order och Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order.

Engdahls skrifter har översatts till mer än ett dussin språk och han skriver regelbundet artiklar för bland annat webbplatsen Global Research – Centre for Research on Globalization, en av de mest respekterade och inflytelserika “alternativa” nyhetsplatserna på internet. Engdahl intvervjuas också regelbundet i de ledande alternativa medierna som till exempelThe Corbett ReportRed Ice Creations och Infowars.com. Engdahl bor sedan drygt två decennier tillbaka i Tyskland.