Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Sverige saknar kontroll av utsläpp från flyg – fritt fram att släppa ut kemikalier från flygplan

publicerad 21 juni 2014
- Mona Nilsson
Foto: Johnny Kaapa, Fotoscenen.se

Ingen myndighet har kontroll på vad som i verkligheten släpps ut från flygplan över Sverige. Transportstyrelsen gör endast beräkningar av flygets utsläpp utifrån använt flygbränsle. Det innebär i praktiken att det är fritt fram att släppa ut vilka gifter som helst över svenska folket.

Text och intervju: Mona Nilsson | Foto ovan: Johnny Kaapa, Fotoscenen.se 

I tidigare artikel här på NewsVoice klargjordes att SMHI gissar att de alltmer frekventa och feta utsläppen från flyg är vanliga kondensstrimmor. SMHI uppger att de varken har sparade eller dagsaktuella uppgifter om nödvändig luftfuktighet och lufttemperatur för kondensstrimmebildning på de höjder som flygplanen trafikerar.

Inte heller kunde SMHI ange under vilka förhållanden som långvariga kondensstrimmor kan bildas. Ändå har myndigheten en text på sin webbsida där chemtrails avfärdas som ”vanliga kondensstrimmor”.

Hur är det då med övriga myndigheters kontroll av misstänkta utsläpp av aerosoler, exempelvis aluminium, barium och strontium, från flyg?

Jag ringde upp ansvarig myndighet för flygrafiken Luftfartsverket. Luftfartsverket meddelar att man sedan flera år inte längre har något ansvar för flygets miljöpåverkan. Ansvaret har lämnats över till Transportstyrelsen.

Svanenmärkt personTransportstyrelsen får jag tala med Therése Sjöberg som är sakkunnig på just flygets miljöpåverkan:

“Varje år beräknar vi utsläppen, berättar hon och förklarar vidare att det är enkelt att beräkna utsläpp av koldioxid och att det därför inte behövs några mätningar. Beräkningar görs också på utsläppen av svaveloxid, kolväten och flyktiga organiska ämnen.”

Faksimil: Svanen.se [Therése Sjöberg är enligt Svanen.se världens första Svanenmärkta person]

Mona Nilsson: Så det görs inga mätningar i Sverige av flygets utsläpp?

“Nej, eftersom det är en ganska enkel beräkning utifrån använt flygbränsle. Det kommer ut en given mängd koldioxid. Vi gör även beräkningar utifrån antalet passagerare.”

Det görs aldrig någon mätning av motorernas utsläpp när flygplanet är i drift. Detta görs endast när motorerna är färdigtillverkade och ska genomgå miljöcertifiering.

Mona Nilsson: Det jag ställer mig frågande till är de ökade flygutsläppen som täcker hela himlen. Det förekommer trovärdiga uppgifter på att dessa utsläpp skulle innehålla aluminium, barium och strontium.

“Det görs inga sådana mätningar och det finns inga vetenskapliga belägg för att det skulle finnas”, säger Therése Sjöberg bestämt och tillägger att hon vet att det förekommer ”den typen av information.

Mona Nilsson: Men det finns ju upprepade mätningar av regnvatten som visar kraftigt förhöjda värden av aluminium och barium och andra kemikalier. Menar du att dessa mätresultat skulle vara falsifierade?

“Vi menar att det inte finns vetenskapliga belägg.”

Man måste enligt Therése Sjöberg upp i luften och göra direkta mätningar efter flygplanet och det är omöjligt:

“Det går ju inte att mäta direkt efter ett flygplan, förklarar hon.
Mätningar av regnvatten och analyser av gifter i mark ger hon inte mycket för då eventuella fynd ”skulle kunna komma varifrån som helst”.”

Mona Nilsson: Hur förklarar då Transportstyrelsen att himlen vissa dagar är helt täckt av flygutsläpp för att nästa dag vara helt befriade från dem?

“Det har att göra med luftfuktighet, lufttemperatur och lufttryck. De atmosfäriska förhållandena har varit olika”, svarar Therése Sjöberg.

Mona Nilsson: Har du belägg för det?

“Det finns det absolut!”, säger Terese bestämt.

Vi hamnar sedan i en diskussion gällande hur Therése Sjöberg skulle kunna sända mig dokument som styrker detta när inte ens SMHI som är ansvarig myndighet för kontroll av väder, lufttemperatur och luftfuktighet kunde det.

Therése Sjöberg hänvisar till dels en utbildning som amerikanska NASA startat kallad: “The Contrail Education Project” och dels till den amerikanske professorn David Lee vid Manchester Metropolitan University (MMU).

Han skriver i ett mail till Terese Sjöberg att kondensstrimmor:

“…only occurs in the ‘right’ combination of temperatures and humidity in the upper atmosphere (strictly, ice-supersaturation conditions). This is a well observed and repeatable phenomenon, predicted by very conventional physics, and is well-understood. If, for example, the temperature is not low enough (e.g. at around –50degC, very roughly) or not humid enough, a contrail will not occur, or it may be a very short-lived one, appearing as a small white stripe behind the aircraft that rapidly evaporates.”

Översättning:

“De uppträder endast när det är “rätt” förhållande mellan temperatur och fuktighet i den övre delen av atmosfären. Detta är ett väl observerat och upprepningsbart fenomen, som kan förutsägas av fysikiska lagar och det är väl förstått. Om till exempel temperaturen inte är tillräcklig låg (dvs under – 50 grader) eller inte tillräckligt fuktig, bildas inga kondensstrimmor eller så är de mycket kortlivade och uppträder som ett litet smalt streck bakom flygplanen som snabbt försvinner.”

Texten bevisar inte det som Sjöberg försöker bevisa utan snarast motsatsen dvs att det saknas förklaring till hur himlen kan vara fylld av utsläpp från flyg vissa dagar och andra helt fria trots identiska väderförhållanden och stillastående högtryck och avsaknad om bevis att temperatur och luftfuktighet varit ”rätt” för kondensstrimmor. SMHI saknade ju enligt uppgift dessa nödvändiga temperatur och luftfuktighetsuppgifter.

Therése Sjöberg förklarar vidare att det beror på olika flygplansmotorer:

“Jag har sett bilder på hur olika motorer som flyger bredvid varandra och den ena släppte ut kondens medan den andra inte gjorde det. Det beror på olika tryck och hastighet i motorerna, förklarar Terese Sjöberg som hänvisar till information som getts på en klimatkonferens och hon sänder även över denna bild som visar två olika Airbus-flygplan som flyger bredvid varandra: den ena släpper ut och den andra inte.”

Vad detta senare skulle bero och vad det är som släpps ut får jag ingen förklaring på utan det får jag själv ta reda på genom att kontakta motortillverkarna.

Therése Sjöberg ser inte att det finns någon anledning till att göra mätningar av andra ämnen än de som ingår i vanligt flygbränsle och hon känner inte heller till någon annan myndighet som har gjort några mätningar av vad flygplanen i verkligheten släpper ut i dag eller av någon av de misstänkta chemtrailskomponenterna.

Slutligen hänvisar hon till en text som Transportstyrelsen satt samman om chemtrails som inleds med rubriken ”Inga vetenskapliga bevis för chemtrails”:

“Det finns personer som tror att de vita strimmor som ibland uppkommer efter flygplan är medvetna utsläpp av farliga ämnen avsedda att skada eller manipulera människor. De benämner strimmorna chemtrails. Det finns inga vetenskapliga bevis för att så kallade chemtrails existerar och Transportstyrelsen bedriver därför ingen forskning eller utredning på området”. [Läs hela texten i detta dokument]

Ansvarig myndighet för flygets miljöpåverkan anser således att det först ska vetenskapligt bevisas att det förekommer otillåtna utsläpp av farliga substanser innan de själva börjar utreda – det som då redan är bevisat.

Varför myndigheten skulle börja forska eller utreda något som redan är vetenskapligt bevisat och vilka krav som ställs för att det skulle vara ”vetenskapligt bevisat”– det framgår inte av det bakvända resonemanget.

Man skulle kunna jämföra det med att du går till polisen och anmäler ett inbrott och polisen svarar :

”vi tänker inte utreda om det gjorts något inbrott förrän inbrottet redan är bevisat och utrett.” [fiktivt citat]

Angreppssättet är – förutom i strid med sunt förnuft – även i strid med svensk miljölagstiftning. Miljöbalkens 2:a kapitel lägger uttryckligen och tydligt bevisbördan på förorenaren – inte den som förorenas.

Miljöbalkens andra kapitel innehåller även en stopplag:

“Om det finns risk för att många människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller om miljön kan försämras avsevärt hjälper det inte om det finns särskilda skäl. Verksamheten ska i sådana fall förbjudas….Endast regeringen kan ge dispens från stoppregeln. Inte ens regeringen kan dock tillåta en verksamhet eller åtgärd som kan försämra det allmänna hälsotillståndet.”

Vårt luftrum är numera laglöst område. Ingen kontroll sker och myndigheterna är tryggt förvissade om att allt är i sin ordning, trots att himlen ofta är helt täckt av flygets utsläpp och många människor i samband med dessa dagar vittnar om andningsbesvär och andra svåra symtom.

Det är fritt fram att från flygplan släppa ut vilka giftiga ämnen som helst över svenska folket.

Text: Mona Nilsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq