Sverige saknar kontroll av utsläpp från flyg – fritt fram att släppa ut kemikalier från flygplan

publicerad 21 juni 2014
- Mona Nilsson
Foto: Johnny Kaapa, Fotoscenen.se

Ingen myndighet har kontroll på vad som i verkligheten släpps ut från flygplan över Sverige. Transportstyrelsen gör endast beräkningar av flygets utsläpp utifrån använt flygbränsle. Det innebär i praktiken att det är fritt fram att släppa ut vilka gifter som helst över svenska folket.

Text och intervju: Mona Nilsson | Foto ovan: Johnny Kaapa, Fotoscenen.se 

I tidigare artikel här på NewsVoice klargjordes att SMHI gissar att de alltmer frekventa och feta utsläppen från flyg är vanliga kondensstrimmor. SMHI uppger att de varken har sparade eller dagsaktuella uppgifter om nödvändig luftfuktighet och lufttemperatur för kondensstrimmebildning på de höjder som flygplanen trafikerar.

Inte heller kunde SMHI ange under vilka förhållanden som långvariga kondensstrimmor kan bildas. Ändå har myndigheten en text på sin webbsida där chemtrails avfärdas som ”vanliga kondensstrimmor”.

Hur är det då med övriga myndigheters kontroll av misstänkta utsläpp av aerosoler, exempelvis aluminium, barium och strontium, från flyg?

Jag ringde upp ansvarig myndighet för flygrafiken Luftfartsverket. Luftfartsverket meddelar att man sedan flera år inte längre har något ansvar för flygets miljöpåverkan. Ansvaret har lämnats över till Transportstyrelsen.

Svanenmärkt personTransportstyrelsen får jag tala med Therése Sjöberg som är sakkunnig på just flygets miljöpåverkan:

“Varje år beräknar vi utsläppen, berättar hon och förklarar vidare att det är enkelt att beräkna utsläpp av koldioxid och att det därför inte behövs några mätningar. Beräkningar görs också på utsläppen av svaveloxid, kolväten och flyktiga organiska ämnen.”

Faksimil: Svanen.se [Therése Sjöberg är enligt Svanen.se världens första Svanenmärkta person]

Mona Nilsson: Så det görs inga mätningar i Sverige av flygets utsläpp?

“Nej, eftersom det är en ganska enkel beräkning utifrån använt flygbränsle. Det kommer ut en given mängd koldioxid. Vi gör även beräkningar utifrån antalet passagerare.”

Det görs aldrig någon mätning av motorernas utsläpp när flygplanet är i drift. Detta görs endast när motorerna är färdigtillverkade och ska genomgå miljöcertifiering.

Mona Nilsson: Det jag ställer mig frågande till är de ökade flygutsläppen som täcker hela himlen. Det förekommer trovärdiga uppgifter på att dessa utsläpp skulle innehålla aluminium, barium och strontium.

“Det görs inga sådana mätningar och det finns inga vetenskapliga belägg för att det skulle finnas”, säger Therése Sjöberg bestämt och tillägger att hon vet att det förekommer ”den typen av information.

Mona Nilsson: Men det finns ju upprepade mätningar av regnvatten som visar kraftigt förhöjda värden av aluminium och barium och andra kemikalier. Menar du att dessa mätresultat skulle vara falsifierade?

“Vi menar att det inte finns vetenskapliga belägg.”

Man måste enligt Therése Sjöberg upp i luften och göra direkta mätningar efter flygplanet och det är omöjligt:

“Det går ju inte att mäta direkt efter ett flygplan, förklarar hon.
Mätningar av regnvatten och analyser av gifter i mark ger hon inte mycket för då eventuella fynd ”skulle kunna komma varifrån som helst”.”

Mona Nilsson: Hur förklarar då Transportstyrelsen att himlen vissa dagar är helt täckt av flygutsläpp för att nästa dag vara helt befriade från dem?

“Det har att göra med luftfuktighet, lufttemperatur och lufttryck. De atmosfäriska förhållandena har varit olika”, svarar Therése Sjöberg.

Mona Nilsson: Har du belägg för det?

“Det finns det absolut!”, säger Terese bestämt.

Vi hamnar sedan i en diskussion gällande hur Therése Sjöberg skulle kunna sända mig dokument som styrker detta när inte ens SMHI som är ansvarig myndighet för kontroll av väder, lufttemperatur och luftfuktighet kunde det.

Therése Sjöberg hänvisar till dels en utbildning som amerikanska NASA startat kallad: “The Contrail Education Project” och dels till den amerikanske professorn David Lee vid Manchester Metropolitan University (MMU).

Han skriver i ett mail till Terese Sjöberg att kondensstrimmor:

“…only occurs in the ‘right’ combination of temperatures and humidity in the upper atmosphere (strictly, ice-supersaturation conditions). This is a well observed and repeatable phenomenon, predicted by very conventional physics, and is well-understood. If, for example, the temperature is not low enough (e.g. at around –50degC, very roughly) or not humid enough, a contrail will not occur, or it may be a very short-lived one, appearing as a small white stripe behind the aircraft that rapidly evaporates.”

Översättning:

“De uppträder endast när det är “rätt” förhållande mellan temperatur och fuktighet i den övre delen av atmosfären. Detta är ett väl observerat och upprepningsbart fenomen, som kan förutsägas av fysikiska lagar och det är väl förstått. Om till exempel temperaturen inte är tillräcklig låg (dvs under – 50 grader) eller inte tillräckligt fuktig, bildas inga kondensstrimmor eller så är de mycket kortlivade och uppträder som ett litet smalt streck bakom flygplanen som snabbt försvinner.”

Texten bevisar inte det som Sjöberg försöker bevisa utan snarast motsatsen dvs att det saknas förklaring till hur himlen kan vara fylld av utsläpp från flyg vissa dagar och andra helt fria trots identiska väderförhållanden och stillastående högtryck och avsaknad om bevis att temperatur och luftfuktighet varit ”rätt” för kondensstrimmor. SMHI saknade ju enligt uppgift dessa nödvändiga temperatur och luftfuktighetsuppgifter.

Therése Sjöberg förklarar vidare att det beror på olika flygplansmotorer:

“Jag har sett bilder på hur olika motorer som flyger bredvid varandra och den ena släppte ut kondens medan den andra inte gjorde det. Det beror på olika tryck och hastighet i motorerna, förklarar Terese Sjöberg som hänvisar till information som getts på en klimatkonferens och hon sänder även över denna bild som visar två olika Airbus-flygplan som flyger bredvid varandra: den ena släpper ut och den andra inte.”

Vad detta senare skulle bero och vad det är som släpps ut får jag ingen förklaring på utan det får jag själv ta reda på genom att kontakta motortillverkarna.

Therése Sjöberg ser inte att det finns någon anledning till att göra mätningar av andra ämnen än de som ingår i vanligt flygbränsle och hon känner inte heller till någon annan myndighet som har gjort några mätningar av vad flygplanen i verkligheten släpper ut i dag eller av någon av de misstänkta chemtrailskomponenterna.

Slutligen hänvisar hon till en text som Transportstyrelsen satt samman om chemtrails som inleds med rubriken ”Inga vetenskapliga bevis för chemtrails”:

“Det finns personer som tror att de vita strimmor som ibland uppkommer efter flygplan är medvetna utsläpp av farliga ämnen avsedda att skada eller manipulera människor. De benämner strimmorna chemtrails. Det finns inga vetenskapliga bevis för att så kallade chemtrails existerar och Transportstyrelsen bedriver därför ingen forskning eller utredning på området”. [Läs hela texten i detta dokument]

Ansvarig myndighet för flygets miljöpåverkan anser således att det först ska vetenskapligt bevisas att det förekommer otillåtna utsläpp av farliga substanser innan de själva börjar utreda – det som då redan är bevisat.

Varför myndigheten skulle börja forska eller utreda något som redan är vetenskapligt bevisat och vilka krav som ställs för att det skulle vara ”vetenskapligt bevisat”– det framgår inte av det bakvända resonemanget.

Man skulle kunna jämföra det med att du går till polisen och anmäler ett inbrott och polisen svarar :

”vi tänker inte utreda om det gjorts något inbrott förrän inbrottet redan är bevisat och utrett.” [fiktivt citat]

Angreppssättet är – förutom i strid med sunt förnuft – även i strid med svensk miljölagstiftning. Miljöbalkens 2:a kapitel lägger uttryckligen och tydligt bevisbördan på förorenaren – inte den som förorenas.

Miljöbalkens andra kapitel innehåller även en stopplag:

“Om det finns risk för att många människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller om miljön kan försämras avsevärt hjälper det inte om det finns särskilda skäl. Verksamheten ska i sådana fall förbjudas….Endast regeringen kan ge dispens från stoppregeln. Inte ens regeringen kan dock tillåta en verksamhet eller åtgärd som kan försämra det allmänna hälsotillståndet.”

Vårt luftrum är numera laglöst område. Ingen kontroll sker och myndigheterna är tryggt förvissade om att allt är i sin ordning, trots att himlen ofta är helt täckt av flygets utsläpp och många människor i samband med dessa dagar vittnar om andningsbesvär och andra svåra symtom.

Det är fritt fram att från flygplan släppa ut vilka giftiga ämnen som helst över svenska folket.

Text: Mona Nilsson


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Bravo! Mycket välskriven artikel med många nya vinklar. Tackar allra varmast för arbetet ni lagt ner både journalistiken och hanteringen av site + moderator.

  /Karolina

 • Jan Guste – du säger att du inte “tror” på de s.k. chemtrails. Jag har en bekant som sa samma sak, men samtidigt sa han att han “tror” på Geoengineering, d.v.s. den vetenskap som har som huvudsyfte att manipulera vårt klimat och vårt väder. En av världens främsta experter på Geoengineering, David Keith, har skrivit en bok om detta där han berättar om vikten av att kyla ner den globala uppvärmningen med hjälp av sprayning av svavel från flygplan. Man vill imitera vulkanutbrott, som bevisligen kyler ner klimatet. I boken gör han också beräkningar och menar att det inte behövs så väldigt många flygplan, han rekommenderar specialbyggda plan (det finns bilder på nätet på dem och tankarna) och han menar att det är ett relativt billigt sätt att manipulera vädret på. Den globala uppvärmningen blir avsevärt mycket dyrare. I en kort Youtube-föreläsning säger han att aluminium är mer effektivt än svavel. Se http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineer-david-keith-using-aluminum-over-10-megatons-per-year-instead-of-sulfur/.
  Att David Keith sen anses vara en väl betald desinformatör FÖR teorin om global uppvärmning, är en annan fråga. Uppvärmningskritikerna menar att den teorin är en gigant bluff, men några tjänar förmögenheter på teorin.

  Det som gör att detta vansinne fortsätter över våra huvuden är att du och andra som inte “tror” fortsätter att inte “tro” när det finns avsevärt med bevis, lättåtkomliga artiklar, Youtube-filmer m.m. på Nätet.
  Min rekommendation till dig och alla andra “icke troende” är: TRO INTE – UNDERSÖK!

 • Jag tror inte ett ögonblick på dessa sk Chemtrails. För det första måste ju mängder med flygplan vara utrustade med extra tankar och särskilda munstycken och det borde väl åtminstone vara någon flygkapten eller flygande besättning som skulle vittna om att man har sett sådant ombord. Det finns nämligen ingen besättning som skulle vara omedveten om att man hade sådan utrustning för det är ju besättningen som i så fall skall “öppna kranen “. Vem menar ni betalar alla civila flygplan för att släpa med sig extra kemikalier i tankar som måste installeras ombord och som gör att de inte kan lasta fullt med pssagerare eller bagage. Det är tight ekonomiskt i flygbranschen och det finns inga planer på att de skulle göra det utan att ta rejält betalt. Vem betalar? Planen inspekteras ju också tekniskt av luftfartsmyndigheter i respektive land med ritningskontroll, fysiska ombordkontroller etc
  Att installationer som ni tror finns på flygplan i stor omfattning har missats av de kontrollerande myndigheterna är troligen fullständigt nonsens.
  Det finns inget i artikeln som talar om vem som betalar. Endast att den amerikanska militären har intresse av att manipulera vädret. Av dig och er som tror på detta får man ett intryck av att det pågår över hela jordklotet. Hur skulle det gå till menar du att civila flygplan skulle vara utrustade med extra tankar och släpa med dig flera kubikmeter kemikalier utan att någon flygande personal senare vittnar på ett trovärdigt sett hur det går till rent praktiskt och ekonomiskt. Inte särskilt trovärdigt enligt min uppfattning. Spekulationer är vad det är!
  Dessutom är flygbranschen efter kärnkraftsindustrin kanske den mest kontrollerade verksamheten som finns. Allt måste certifieras som finns ombord. Till och med varje bult, skruv, säten, kuddar, cateringutrustning och varje annan utrustning måste var godkänd och certifierad av särskilda kontrollorgan för att få kunna finnas ombord. Skulle installation av dessa extra tankar slinka förbi de kontrollerande myndigheterna? Inte särskilt troligt om vi pratar om den omfattning ni menar att detta fenomen skulle ha.
  Om det dessutom har den omfattning ni gör gällande måste ju också flygplatserna som dessa civila flygplan trafikerar vara involverade. Det måste finnas depåer (tankar) med kemikalier och särskilda påfyllningsanordningar på flygplatserna. Om all denna infrastruktur finns på flygplatserna så måste väldigt många myndigheter och aktörer vara involverade och det skulle i så fall vara ganska lätt att få fram bevis för verksamhetens omfattning. Jag föreslår att ni går till tex Luftfartsinspektionen i Sverige och frågar om detta.

 • Den myndighet som ansvarar för nedfall av luftföroreningar är Naturvårdsverket. Chemtrails är inget utsläpp via avgaserna och är därför inte Transportstyrelsens verksamhetsområde. Chemtrails sprids via särskilda tankar på flygplanen och skall därför ses som annan luftförorening, än ett avgasutsläpp.
  Det görs otaliga mätningar av luftnedfall, men de ämnen som finns i chemtrails finns inte med som parametrar. Det är en politisk fråga att kräva att man tar med indikatorämnen för chemtrails som parametrar i dessa mätningar av luftnedfall. Tyvärr finns inga äldre värden, att jämföras med, men i så fall får man tillsätta en utredning varför exempel luftnedfallet av barium är högt. Vilken är källan?
  Effektivaste vägen till bevis är att man kräver inspektion av flygplanen för att undersöka om de har tankar för chemtrails och man tar prover i dessa tankar om man hittar några tankar. Personer från en chemtrailsgrupp skall vara med vid dessa inspektioner.

  Solveig Silverin som dokumenterat chemtrails i södra Sverige sedan 2009 http://bildarkivsos.wordpress.com/2014/07/04/chemtrailsbilder-fran-sodra-kalmar-lan-torsas-kommun/

  • Vare sig man tror på ‘de där strimmorna’ eller ej, så är skyn lika randig och rutig längs kusten i södra Devon där jag bor – sedan flera år! När jag bilar i andra delar av England ser det likadant ut där. En klar himmel ser man ytterst sällan nuförtiden – istället är himlen täckt av en ‘dimridå’ som gör att man vill putsa glasögonen ideligen ..fast inte f-n hjälper det! Kondens är det alldeles säkert ..inte! — ..ack ja, den som lever får se va’ de’ faktiskt e’.. —

 • Tack Björn, du bekräftar mina iakttagelser under sommaren. Det första jag gör på morgonen är att jag kollar himlen ovanför vår villa. Jag fotograferar så fort jag ser strimmor. Men först springer jag till datorn och kollar Flygradar. Det är ett j-a spring :-). I 100% av fallen när jag ser contrails så syns de på Flygradar. I 100% av fallen när jag ser att det med största sannolikhet är chemtrails så syns de inte på Flygradar. Men i slutet av sommaren har jag börjat bli osäker. Nån sa att “dom” har börjat hitta nya strategier för att inte bli avslöjade, exempelvis sätta in transpondrar i de sprayande flygplanen så de syns på Flygradar. Eller flyga högre så de inte alls syns och det enda vi ser är det dis som blir resultatet av sprayningen. Eller att de i större utsträckning sprayar på natten och att det är därför det ligger ett dis över den himmel som borde vara blå redan tidigt på morgonen. På grund av tystnaden så är spekulationerna många och ibland något otroliga. Men vad är troligt och vad är otroligt i detta sammanhang? 🙂

 • Jag har alltid varit intresserad av både vår himmel och de flygplan som flyger där, och har studerat minst ett par hundra flygplan på vår himmel under de senaste åren på flightradar24.com. Hittills har jag noterat att samtliga flygplan som släpper ifrån sig långa varaktiga spår på himmeln är ALDRIG synliga på flightradar24.com. Jag menar SAMTLIGA! Men ALLA de flygplan som inte har något som helst spår efter sig var synliga på flightradar24.com varje gång. Och jag kommer tydligt ihåg hur vår himmel såg ut förut. Den här sörjan med disiga suddiga “moln” i olika gråa kulörer fanns inte förut på vår himmel. Det här är ett nytt fenomen som började för ett par år sedan ovanför Stockholm.

 • Du har rätt. Min dotters familj ska åka på semester några dagar. Jag kan pröva då…
  Återkommer med de vetenskapliga resultaten…
  Torbjörn, du får ha tålamod med oss ett tag tills vi experimenterat färdigt… 🙂

 • Haha Josef, ja “.. faen vet..” – men det låter då bra konstigt!
  Så bra att du inte behövde täcka hela trädgården. Man kanske skulle införskaffa en lagom stor “..himmelsblå disktrasa..” och testa själv. 🙂

  • Jo… – Mayne – min himmelsblå disktrasa är ca 3 dm i fyrkant – och min trädgård är på ca ett tunnland. Disktrasan är en s k mirakeltrasa = en sådan som det går att rengöra t ex tvättställ, toaletter osv med – utan att använda rengöringsmedel.

   • Har jag berättat att jag faktiskt testade ättika. Jag hällde upp i en skål och ställde på altanen. Tills min dotter och några i hennes familj (vi bor i samma villa) undrade vad det var som luktande så bedrövligt när de skulle äta lunch… Så var det med det experimentet…

 • Jag har ett mångårigt intresse i allehanda kurer – och ättika kan användas på många bra sätt. Emellertid har jag svårt att ta till mig ättika som ‘chemtrails-kur’ ..fnissade gott åt detta (fast fnissar verkligen inte åt chemtrails!).
  Jag skulle inte själv vilja andas in ättika från burkar placerade i huset och tror inte att vare sig växter, små flygfän och andra som lever i trädgården skulle må bra av det heller.
  Kenneth Johansson, varifrån kom den här ide´n?

 • Prova gärna 24% ättika på en handduk som får dunsta. Det verka fungera. Det disiga på himlen försvinner betydligt fortare än annars. Det allra farligaste med de här gifterna är att de är i nanoform. Man andas in det och det kan även passera hjärnbarriären. Får man för mycket sådant i hjärnan är risken stor att man blir dum i huvudet till slut.

  • Jag har också läst om ättika. En kille på en Youtube-länk sprutar ättika i trädgården. En annan sätter ut burkar med ättika runt huset. Det låter i konstigaste laget. Det är så ologiskt att jag är beredd att tro att det är en skröna. En annan metod är “Chembusters”, som bygger på orgonteorin som utvecklades av Wilhelm Reich. Kolla på webben! Vem vet! Skulle vara kul att höra om nån testar och vilket resultat det blir.

  • Jag måste protestera. Det här låter verkligen som helt orealistiskt. Om chemtrails är verklighet (i meningen global besprutning för tekniska ändamål, radarkommunikation, och “shielding”) finns diset på kanske 5000 meters höjd. Det är omöjligt att några liter ättika skulle kunna dunsta och ha effekt på molnen på den höjden. Och var finns de vetenskapliga beläggen på att ättika överhuvudtaget kan påverka dis?

   Jag är beredd att förkasta kommentarer om ättika om det inte snabbt kommer in ett vetenskapligt underlag.

   Redaktören

  • Apropå: “Det är omöjligt att några liter ättika skulle kunna dunsta och ha effekt på molnen på den höjden. Och var finns de vetenskapliga beläggen på att ättika överhuvudtaget kan påverka dis?”

   Torbjörn – jag har under den senaste månaden på nätet stött på det här med att ättika “molnrensar” – men ratat det som omöjligt. Men idag blev jag så nyfiken att jag gjorde experimentet.

   Ca kl 12.30 så tänkte jag att det skulle vara skönt med lite sol på kroppen. Men det lät sig ej göras – för himlen var täckt med moln så att soltiden bara hade blivit ca 30 %. Enär temperaturen bara var 18 grader – och det vindade ganska mycket – så hade det blivit för svalt för att njuta.

   Så jag tog då min himmelsblå disktrasa och fuktade den med ättika – och lade ut den på gräsmattan. Ca kl 13.45 var himlen så glest molnig att soltiden var ca 75 procent. Så då gick jag ut och tog av mig alla kläderna, även vuxenblöjorna, och njöt i fulla drag av solskenet en dryg timma. Då var soltiden ca 95 % – och så är det fortfarande i skrivande stund kl 18.21.

   Ättikan eller en ren tillfällighet ? Tja… – faen vet – men jag skall i vart testa detta några gånger igen framöver – när jag vill ha lite solsken på kroppen och molnen är i vägen för det.

   Apropå: “Jag är beredd att förkasta kommentarer om ättika om det inte snabbt kommer in ett vetenskapligt underlag.”

   Mitt tips blir att Du själv testar och ser vad som händer. Det kallar jag för vetenskap = egna gjorda erfarenheter – som ingen enda kan ta ifrån mig.

   • Toppen Josef, vi kan väl vara flera som testar trasan… Blir vi nog många som får positiva resultat så kanske vi kan kalla det för vetenskapligt testad och beprövad erfarenhet :-).
    Jag ska testa nästa gång… Det värsta som kan hända är ju att grannar tycker att man blivit knäpp, men det tycker dom redan… En del av dom som vet vad jag håller på med… 🙂

     • Snart åker dom… 🙂 Idag hade de sprayat igen…
      I går läste jag en artikel av en man som menar att han kunde lukta och känna smaken av besprutningarna. Han fick bland annat metallsmak i munnen. Han heter Russ Tanner och har en hemsida där han berättar massor om Geoengineering, chemtrails m.m. Jag har svårt att bedöma hans trovärdighet men det var intressant läsning. http://globalskywatch.com/.

 • @hellertz

  Är det verkligen så att inget av chemtrailsplanen syns på dessa sajter ?
  Verkligen graverande om så är fallet.
  Har aldrig varit inne på nån av dom själv.

  • Det är ju svårt att säga att INGET syns. Jag springer ju inte jämt. 🙂 Det finns annat att göra. Men de erfarenheter jag hittills haft under några morgnar under våren och försommaren så är det så. Chemtrailsplanen syns inte på radarn. Men å andra sidan syns de ofta inte på himlen heller. Antingen hinner jag inte se dem eller så kan det vara som en artikelförfattare på Nätet berättar, att “dom” börjat flyga högre för att vi inte ska se. Vi ser bara resultatet, de tjocka strimmorna som breder ut sig.

  • Tack Per för länkarna. På länken om vilka plan som syns på flightradar står det:
   Common aircraft models that usually do not have an ADS-B transponder and are not visible on Flightradar24 (within ADS-B coverage):

   Och sen är det en lång lista på olika typer av flygplan där det näst längst ner står:
   •Most military Aircraft.

   Hur ska man tolka det?

   Och när det gäller reglerna för transpondrar – OM det handlar om hemlig militär överflygning, eller andra hemliga projekt – är det sannolikt att de följer de officiella reglerna? Det kan ju vara som ett par artikelförfattare menar, att endast flygledarna får signaler från transpondrarna.

   Men å andra sidan verkar det – enligt flera artikelförfattare, vara en förändring på gång. Ju mer uppmärksamhet verksamheten får från allmänheten, desto mer energi läggs på att dämpa de uttryck som misstänkliggör. Det skulle inte förvåna mig om vi kan se många av de sprayande flygplanenen på Flygradar, likaväl som författarna påstår att flygplanen flyger högre för att vi inte ska se dem, utan bara de människogjorda “cirrusmolnen” de skapar med sina strimmor. Man lär också hålla på och modifiera utsläppsstrimmorna så de inte är så påtagliga.

   Hur i hela friden ska vi veta vad som är sanning eller inte?
   Förlåt Torbjörn… det kanske var lite för långt???

  • Flightradar24 är en hobbysite för folk som är intresserade av att leka flygledare. De kan av tekniska orsaker inte se samtliga flygplan, det handlar inte om att någon försöker gömma något, Flightradar24 handlar inte om myndighetsutövning utan om hobby. Att flightradar inte lyckats föra alla flygplan synliga betyder inte att flygtrafikledningen inte kan se dem. Som jag tidigare sa, transponer är ett krav för all IFR flygning i Svenskt luftrum och flygledarna ser alla flygplan med transponder.

 • Hej Jarl, en teori jag läst om är att de sprayande flygplanen antingen inte har någon transponder eller en militär transponder som bara flygledningen ser. Teorin verkar vettig.
  Jag har just läst att de sprayande flygplanen tidigare var vita och omärkta, men numera allt oftare målas om så de ser ut som kommersiella flygplan. Allt för att lura oss…
  Det finns ju både Flightradar24.com och Flygradar.se. Vet inte vad det är för skillnad på dem. De verkar fungera lika. Jag brukar få min morgonmotion när jag springer från altanen, när jag ser ett sprayande flygplan till datorn för att kolla om det syns på Flygradarn. Det är tur att inga grannar ser mig… 🙂 Hoppas jag… Hittills har det inte slagit fel. De flygplan utan strimmor eller med ibland korta, syns alltid på radarn, medan de som lämnar tjocka kvardröjande spår eftersom syns inte…

  • Håller med dig till 80%. För några veckor sedan såg jag några plan som jag var 100 på att det var chemplan, fast de var faktiskt med på flightradarn. Nu har det varit lugnt i kanske en vecka eller två. Så är det hela tiden ett par veckors uppehåll sen är det dags i igen i en 3-4 dagar. Svårt att tidsberäkna men det är så jag upplever det.

   • Problemet är att jag just läst att “dom” anpassar sig till folkets medvetenhet. Så det är inte otänkbart att de framöver kommer att ha transpondrar som gör att vi ser dem. En författare menar att de har börjat måla jetplanen så de ser ut som kommersiella plan. Dessutom har de börjat flyga så högt så vi inte ser planen, bara de tjocka strimmorna, plymerna och de tunna “cirrus”-molen som kan verka naturliga. Det är verkligen inget lätt forskningsområde.

  • I Sverige liksom i alla andra länder är det krav på transponder för IFR flygning, flygning i kontrollerat luftrum m.m. Detta kravet finns för att möjliggöra traflikledning, d.v.s. att flygledarna skall ha möjlighet att separera flygtrafiken och undvika kollisioner. Inget flygplan flygerutan transponder.Transponderkrav finns att läsa här:

   http://www.lfv.se/AIP/GEN/GEN%201/ES_GEN_1_5_en.pdf

   Vilka plan som syns på flightradar24 kan du läsa om här:

   http://www.flightradar24.com/how-it-works

 • Såg också, liksom Pia och bloggarelundgren, att det gick lite hastigt till beträffande kommentaren om Stefan – vars kommentarer jag tyckte var superbra (..men lång va’ den ena). Heder åt dig Red., att du erkände fadäsen. 🙂

 • Vill bara ansluta mig till Pia Hellertz och säga att jag också känner Stefan Frankel personligen som en ytterst seriös NWO-forskare. När Red. skriver att “Kim Jong II, Stefan Frankel och Per…arbetar samordnat. Ni håller med varandra, kör samma linje, ingjuter tvivel om era opponenter “, håller jag inte alls med. Dåligt påläst av Red. Stefan tror ju, i motsats till Kim Jong och Per, stenhårt på att det kan ligga något i chemtrail-teorin. Tack för ordet.

  • Jag det var dåligt påläst av mig. Jag kan erkänna det. Undersökningen fortsätter. Idag kommer en ny artikel om NASA och chemtrails som jag hoppas ger nya ledtrådar.

 • Mitt magkänsleintuitiva stalltips är att chemtrails är just vanliga kondensstrimmor. Övertyga mig annars till exempel om hur infrastrukturen ser ut för att skapa chemtrailsen… Hur skulle dessa aggregat kunna gömmas år efter år? Hur skulle hanteringen av dessa vätskor kunna gömmas år efter år? Varför läcker inget ut från hanteringen runt detta med alla Snowdens & co around? Sure; fortsätt forska men personligen tror jag energin skulle göra mer nytta på annat håll……

 • Käre Torbjörn Sassersson, min intention är inte att agera motståndare till chemtrailsfrågan och Kim Jong II och Per har jag ingen tidigare relation till. Jag är inte ute efter att debunka någon som seriöst jobbar för sanningen om chemtrails, vilket jag anser Kristen Meghan, Mona Nilsson och många fler gör. Jag har själv skrivit till många myndigheter i Sverige för att få ett svar och jag kommer fortsätta på den inslagna vägen. Jag vill veta sanningen. Jag ber om ursäkt för att jag överträtt reglerna och har nu läst på.
  Varma hälsningar från Stefan Frankel.

  • Problemet är att alla svar du kommer att få inte tillfredsställer dig, för du vill få ett bekräftande svar. Jag vet detta för att alla nekande svar du fått redan finns där ute att läsa, många gånger om. Det är allt jag vill säga.

  • Bra Stefan och Kim. Då var det urett. Jag kanske läste dina svar slarvigt, Stefan. Diskussionen fortsätter.

 • Kommentarsregler

  När du kommenterar efter artiklar i NewsVoice gäller följande regler.
  Uppdaterat: 25 och 26 mars 2014, se markerat med rött.

  1. Följande är inte tillåtet:
  a) hota, trakassera, personliga påhopp/chikanering*, förtala, och ljuga.
  b) kommersiella budskap/spam.
  c) stötande och obscena ord.
  d) pornografiska, främlingsfientliga och uppenbart sexistiska yttranden.
  e) att använda någon annan persons riktiga namn eller anta flera identiteter i en diskussion.
  f) posta serier av kommentarer av typen fortsättning följer, del 1, del 2 etc.

  2. Otillåten länkning. Det är tillåtet att använda länkar som fördjupning eller som källhänvisning i inlägg, men länkpostning är inte tillåten där syftet är att marknadsföra en annan sajt särskilt inte om den torgför/sprider punkt a, b, d ovan.

  Din kommentar ska hålla sig till ämnet och de ska hålla en respektfull och god ton. Sakfrågor ska diskuteras. Ett vanligt problem är att en del kommentarer avslutas med ord av typen: ”för övrigt är person X en idiot”. Undvik det. Kan du förkasta sakligt så räcker det.
  Kommentarer som bryter mot någon av dessa regler kan raderas. Personer som bryter mot dessa regler kan stängas av från NewsVoice.

  Chikanering: förolämpa, skandalisera, skämma ut, låta schavottera, kompromettera, blamera, kränka, genera, såra

  Övrigt

  Max 1500 tecken (c:a 300 ord) per kommentar. Max tre externa länkar. Ej tillåtet att posta serier av kommentarer efter varandra. Om det behovet finns skicka in en insändare eller debattartikel.

  https://newsvoice.se/kommentarsregler/

  • Tack, då vet vi förhållningsreglerna. Det är mycket möjligt att jag skriver en artikel istället.

 • Kära Kim Jong II, Stefan Frankel och Per. Nu har jag varit mycket tolerant och postat era alldeles för långa kommentarer (regelbrott). Det är i övrigt uppenbart att ni är debunkers som arbetar samordnat. Ni håller med varandra, kör samma linje, ingjuter tvivel om era opponenter. Ni dominerar just nu även kommentarsströmmen. Därför placeras ni i moderatorskö. Inlägg från er längre än 300 ord kastas omedelbart i papperskorgen. / Red och Kim Jong den tredje

  • Just for the record: jag har ingen aning om vilka Per och Frankel är (och Frankel verkar ju snarast vara svag anhängare till chemtrails-påståendet).

  • Hej Torbjörn, jag blir förvånad över att du avfärdar skeptikerna som “debunkers”. Stefan F är en mycket god vän till mig och han är så långt ifrån debunker man kan komma. Men däremot är han en seriöst forskande människa som vill veta hur det faktiskt ligger till. Väldigt många inlägg både här och på andra ställen, handlar ju om tro och tyckande och kännande. Själv är jag, som du vet, också en person som verkligen vill VETA. Sen några månader studerar jag allt jag kommer över om contrails och chemtrails och mycket mera inom området. Och en av mina samtalspartners är just Stefan. Jag tycker Monas artikel är MYCKET intressant, tack för den. Mona har skrivit flera intressanta artiklar om chemtrails även på sin egen sida, som jag mycket varmt rekommenderar. Läste härom dagen “Chemtrails vår tids Agent Orange – fast värre?” http://mobiltelefoni.tv/.

   PS. Hur vet man när man når över 300 ord? 😉
   Undrar en ordrik skribent.
   Pia Hellertz

 • Jag läste hennes inlägg från länken längre upp i tråden. Den ger mig dessvärre inget mer matynyttigt att gå på annat än att hon har en uppfattning om sin karriär och vad militären sysslar med. Jag kan inte bedöma hur trovärdig en person är genom att läsa hennes egna ord. Det enda sättet är att jämföra det hon påstår med vad all annan bevisföring säger, och hon ligger i underläge. Om inte annat påstår hon att hon har alla bevis men inte vågar publicera dem senare i tråden, vilket inte direkt känns trovärdigt.

  Jag kan lova att jag är först att skriva under på att det amerikanska försvaret har ägnat sig åt och ägnar sig åt en del saker som jag önskar att de kunde sluta med. Men hon är bara en i raden av visslare som har ett förflutet inom etablissemanget, och hon är uppenbarligen duktig på att prata för sig. Det säger ingenting om sanningsgraden i det hon påstår.

  Mina känslor i det här är irrelevanta – däremot väger jag in i min bedömning att bevisbördan för chemtrails-hypotesen är MYCKET tung, och hittills har jag inte sett något som gett mig anledning att ändra ståndpunkt. Den dagen någon lägger fram en vattentät beviskedja kommer jag att ändra mig. Jag tror att sanningen redan stirrar chemtrails-förespråkarna i ansiktet, men som artikeln nedan beskriver, finns det förklaringar till varför de inte accepterar den:

  http://www.motherjones.com/politics/2011/03/denial-science-chris-mooney

 • Jag anser det är viktigt att få all relevant information angående frågan om chemtrails vara eller ickevara och i nuvarande situation befinner jag mig i researchfasen. Det är bra synpunkter du ger Kim Jong II och även Per Vad det gäller Kristen Meghan så tänker jag att jag gör ett sista inlägg med att citera henne från http://www.metabunk.org (2013) där hon givetvis blivit ifrågasatt:

  Good afternoon everyone,

  I found this thread by way of a friend informing me there were questions about the validity of my activism and the information I share. In the above comments there seems to be concerns about my background. I spent nine years in the USAF on active duty, the AF does not use “MOS” we use AFSC (Air Force Specialty Code). My AFSC was 4B071, I was an E-5 SSgt NCO. I completed certifications on the job from my extensive and diverse work experience and worked toward my degree while I was on active duty. Once I separated from Active Duty I was hired as a GS-12 at the VHA with the Position Description (PD) of “Industrial Hygienist/GEMS Coordinator. What GEMS mean is Green Environmental Management Systems. Another word for this is Environmental Specialist. I am currently in Grad school and working toward my CIH. With all this said, my background has little to do with my personal and professional integrity.

  I have done numerous media appearances and contributed to different sites as a journalist. Any time you put yourself out there in any forum, with it brings accepting there will be times you will be assumed a liar, made fun of, mocked for physical features and have your motives questioned. I applaud those who research information any one share, too often people jump on a conspiracy bandwagon without their own critical thinking. My involvement as an activist surrounding out government infringing upon our constitutionally protected liberty is directly coordinated with my leaving the military as a whistleblower. I used to think people who questioned “everything” were a hindrance on society and a waste of time to deal with. I found that, for some, it is not until something directly impacts you on a personal level that your eyes open to what really goes on and can happen.

  There have been comments made about me changing the descriptions of my job, which I disagree with. My job in the military was a multifaceted and complex, ranging from industrial hygiene, environmental, emergency response/management, and MNBC programs. One of the duties was to link hazardous materials brought on base to a specific task. In the AF us called a “3952”. Although an official form, it was also in an electronic format. Personnel would request the purchase and use of hazardous materials and it had to be approved, declined, or approved with conditions. In some cases, if in a different country, some chemicals could not be used to the host nation’s environmental laws.

  To avoid this thread going into an assumption direction, I am here to answer questions and reply back on this thread, or you can email me at kristenmeghan@gmail.com
  Kristenmeghan, Jan 25, 2013 #17

 • Den som vill få en aning om varför det är så tätt med kondensstrimmor i luften kan fundera över följande: FAA uppskattar att det i USA lyfter och landar 23 000 flighter varje dag. I Europa är siffran förmodligen lite högre, kanske 30 000. En liknande siffra gäller förmodligen för Asien och med lite påslag för resten av världen kanske det lyfter och landar 100 000 flygplan varje dag i världen.

  Vidare flyger den stora majoriteten i “gator” i luften, vilket förklarar varför det bildas återkommande mönster och varför det är så hög koncentration av strimmor på vissa platser. Filmen nedan är en animation av hur flygtrafiken ser ut över Europa, och den illustrerar ganska väl hur mycket flighter som är i rörelse samtidigt.

  https://www.youtube.com/watch?v=Q6XpgV0DZd4

 • Att flyga kors och tvärs i samma område är inte förbjudet och inte ett bevis för att någon släpper ut kemikalier i luften. Det är tämligen ovanligt att inte vara på väg mellan a tilll b med större flygplan och förekommer huvudsakligen bara vid testflygningar. De flesta pax på semesterflyg till södern skulle heller inte upsskatta att flyga kors och tvärs innan de kommer fram.

  Man behöver inte vara utbildad för att uttrycka en åsikt, men om det är miljöförbättring som är ens mål skadar inte grundläggande kunskaper för att föra världen framåt. Miljöinsatsen skulle vara betydligt större om man bidrar med att till exempel förbättra flygmotorers effektivitet ytterligare någon procent istället för att sprida villfarelse.

  • Att det skulle vara förbjudet “att flyga kors och tvärs i samma område” har jag inte påstått. Ack om det vore så ändå…

   Det jag menar är att det är konstigt att himlen så ofta täcks ett rutmönster, vilket sedan flyter ihop till en tunn ‘hinna’ så långt man kan se – för resten av dagen – många timmar efter att planen försvunnit.
   Andra dagar ser man plan som inte lämnar spår efter sig någon längre tid.
   Detta (dvs contrails) är helt normalt ..medan rutmönstret och hinnan över himlen omöjligen kan vara det. Det behöver man ingen högre utbildning för att förstå.

   Det fuskas och fifflas så otroligt mycket idag att man helt enkelt inte längre vet om det går att lita på information eller studier från storföretag eller myndigheter av olika slag (ju högre utbildning desto värre verkar det). Det var inte länge sedan hälsorisker med t.ex. neurosedyn eller tobak ‘mörkades’! Beträffande mat och dryck kan nu lägga även margarin till den långa listan av sådant man mår bäst av att undvika enligt senaste rön.

   Om man inte ens kan lita på vad som finns i kosten (för att inte tala om ‘läkemedel’) hur ska man kunna lita på dem som säger att det ständiga rutmönstret i skyn är normala ‘contrails’?!!

   Många ‘whistle-blowers’ tycks uppleva det Voltaire lär ha sagt “..To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to critise..”

  • Att det finns kondensstrimmor på himlen är inte konstigt och att det bildas moln är heller inget konstigt. Däremot är en tro att det skulle vara kemikalier utan att ha några som helst faktapunkter som stödjer det konstigt. Det leder till en totalt förvirrad diskussion där man kan tro vad som helst (konspirationsteori) och sedan försöka hitta eller förvrida fakta för att finna stöd för sin “ide”. Föreslår att diskussionen handlar om fakta. Du kan till exempel inhämta fakta om du ber att följa med på en D-check av något av SAS plan där de plockas ner till molekyler. Måhända kan du finna någon chemtrails tank att dokumentera…. Good luck!

 • Jag har svårt att tro, vare sig det gäller militär eller semester -flyg, att plan nuförtiden flyger kors och tvärs i samma område i flera timmar i alla fyra väderstrecken.
  Dessutom behöver man verkligen inte vara ‘Tekn. Dr i flygmotorteknologi’ för att uttrycka en åsikt beträffande ‘rutmönstret i skyn’!! ..vof!.. 😉

  PS – Se Ivan Bs länk: http://ivansbj.blogspot.se/2014/06/schweiziska-unga-damer-om-chemtrails.html

 • Rubriken är fullständigt felaktig. Det är inte fritt fram att släppa ut kemikalier från flygplan, Är man osäker på det är det bara att läsa de lagtexter som reglerar flyget.

  SFS 2010:770


  Det får inte kastas eller släppas ut föremål från ett luftfartyg, om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om detta. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vad som ska iakttas för att skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas
  eller begränsas. När det behövs ska Transportstyrelsen samråda med Socialstyrelsen.
  Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg finns i 14 kap. 18 § andra stycket miljöbalken.

  http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100770.pdf

  När och hur det bildas kondesstrimmor efter flygplan kan man säkert fundera runt om man är intresserad av meteorologi samt jetmotorteknologi. Dagens motorer har mycket högre by-pass förhållande än gårdagens. I princip är en modern motor en inkapslad turbo-prop, vilket innebär att en större del av dragkraften kommer från fläkten och en mindre del från motorns heta kärna. Det påverkar säkert förekomsten av kondensstrimmor.

  Att tro att Ryanair skulle släppa ut tungmetaller finner jag osannolikt naivt att inbilla sig. Bli seriösa istället och ta en Tekn. Dr. i flygmotortekonologi och för världen framåt istället för att sprida villfarelse.

  • Med anledning av ditt inlägg Per vill jag berätta om en amerikansk lag:

   U.S. Law Allows Testing of Chemicals and Biological Agents on “Civilian Population”,

   http://globalskywatch.com/chemtrails/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=45#Post45

   (a) FÖRBJUDNA AKTIVITETER – försvarsministern får inte genomföra (direkt eller genom avtal)
   (1) något test eller experiment med användning av ett kemiskt medel eller biologiskt medel på civilbefolkningen; eller
   (2) Alla andra test av ett kemiskt medel eller biologiskt medel på människor.

   (b) UNDANTAG – Med förbehåll för underavsnitt (c), (d) och (e), gäller förbudet i punkt (a) inte för test eller experiment som utförs för något av följande syften:
   (1) Alla fredliga syften som är relaterade till en medicinsk, terapeutisk, läkemedels-, jordbruks-, industri- eller forskningsaktivitet.
   (2) Alla ändamål som är direkt relaterade till skydd mot giftiga kemikalier eller biologiska vapen och agenter.
   (3) Alla brottsbekämpande syften, inklusive ändamål i samband med kravallbekämpning.

   Så avsnitt (a) förbjuder dessa grymma och omänskliga kemiska och biologiska tester på människor.
   Därefter säger avsnitt (b) att förbuden i avsnitt (a) inte gäller för tester som utförs för praktiskt taget alla ändamål. Så avsnitt (b) förnekar helt förbuden i avsnitt (a).

   Med andra ord:
   Den amerikanska regeringen kan testa kemikalier och biologiska ämnen på människor för nästan alla ändamål som de önskar.

   Det är jag som översatt, så det kan vara nån knasighet, men huvudbudskapet är tydligt.
   Undrar hur den svenska lagen som du hänvisar till ser ut?

  • Den svenska lagtexten klippte jag in, så det är bara att läsa den och ta till sig fakta. Vad det gäller den amerikanska lagen (om det nu stämmer) så är det inte på någt sätt ett belägg för att flygbolag sprayar kemikalier, det är rent nonsens.

 • Jag utgår från att Kristen Meghan talar sanning då hon jobbat åt US Airforce men inte kunde det längre då hon blev utfryst efter 9 år i jobbet när hon uppmärksammade kemikalierna och dess användning. Visst kan det vara en lögn hon sprider men jag kan inte se vad hon har att vinna. Jag har sett och lyssnat till henne och får intrycket av att hon är uppriktig i sin övertygelse att det sprids giftiga kemikalier från flygplan i USA.
  Mick West förnekar (så vitt jag vet dags dato) alla misstankar, indikationer, vittnesmål att det överhuvudtaget skulle förekomma chemtrails, vilket hos mig skapar misstankar att han ljuger och manipulerar. Trots min övertygelse vet jag att jag kan ha fel men sanningen kommer nog inte dröja alltför länge om vi söker den.

  • Jag har svårt att förstå den där sortens oförbehållna tillit. För mig ringer det varningsklockor i huvudet när jag förstår att Meghans professionella förflutna är problematiskt. En figur som däremot synar varje påstående som chemtrails-förespråkarna gör i sömmarna och visar på felaktigheter, oförstånd eller ovetenskapliga resultat, han är misstänkt?

   Tänk om chemtrails bara är en enda stor rökridå? Om konspiratörerna är så skickliga på att dupera massorna (the sheeple, dit jag själv förmodligen hör), hur svårt kan det vara för dem att sikta in sig på en betydligt mindre grupp människor och lura på dem chemtrails? Tänk om Meghan är köpt av konspirationen för att upprätthålla den och fortsätta hålla er utanför verkliga frågor?

 • Jag håller med dig Kim Jong II att det är bra att läsa vad som står på dessa två sajter. Det skapar ett bättre perspektiv i frågan. Min upplevelse av svaren från Mick West består ännu så länge (jag behöver förkovra mig) att han är en skicklig manipulatör.

 • En kunnig och modig tjej, Kristen Meghan (se länk ovan från Jocke 22 juni) som tidigare jobbat åt US Airforce och nu är föredragshållare och visselblåsare rörande chemtrails/geoengineering. Hon varnar för två websiter som hon menar är styrda av regeringen och därmed går elitens vilja tillmötes. Frontfiguren heter Mick West och han förklarar att allt vi ser är contrails. Det är intressant att följa kommentarerna och Mick Wests välformulerade svar på dessa frågor. Man lär sig en del om manipulationskonst inte minst. Så jag rekommenderar att kolla in:http://contrailscience.com/ samt https://www.metabunk.org/.
  För övrigt har jag skrivit till nästan alla myndigheter och frågat om chemtrails vara eller icke vara, inklusive MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som hänvisar till Transportstyrelsen, Luftfartsverket eller SMHI då “detta är inte något som MSB arbetar med”. Jag har också skrivit till SFPF (Svensk Flypsykologisk Förening) och får ett svar av Camilla Thuné att “detta är ingenting vi jobbar med”.

  • Jag rekommenderar också dessa två sajter, men kanske från en annan synpunkt. Om ni verkligen tror på den vetenskapliga metoden bör ni läsa det som står där och väga det mot det ni tror er veta om s k “chemtrails”. Bara ett tips. Bilda er gärna en uppfattning, men var beredda att ändra ståndpunkt. Det kommer jag också göra den dagen jag får se några substantiella bevis för att chemtrails är verklighet. Än så länge lyser de med sin frånvaro.

 • Hej Torbjörn, att chemtrails är ett faktum, behöver vi inte tveka om. Himlen ser inte ut som den brukade göra och jag har levt länge nog för att komma ihåg att det inte ser ut som förr. Chemtrails stannar alltid kvar i atmosfären mycket längre än vanliga flygutsläpp, till att börja med..Dessutom har jag sett dokument som vittnar om att Sverige är en av de länder som medverkar till dessa utsläpp. De används, säger man, för att sänka de temperaturhöjningar som numera är ett faktum som resultat av klimatkaos.
  Häromkvällen satt jag härnere på Mallorca ute på landsbygden och de var solnedgång och klar himmel. Plötsligt var himlen tecknad av 4 olika flygutsläpp och min vän hade en App på sin I phone som kunde för varje sekund berätta vilka flyg som fanns i det område där vi befann oss.Vi fick således reda på att det var 3 identifierade kommersiella flyg och det fjärde var inte identifierbart. Svaret är med andra ord att de fjärde flyget troligtvis ägnade sig åt chemtrails. Nu har jag hört att Ryanair och Europe Air , som är lågbudget flyg, kompenserar sina låga priser genom att hyra ut tjänster åt dem som beställer chemtrails.
  Det är mycket som är fördolt om dessa aktiviteter, men någon måste ju betala för utsläppen och det går inte att få någon ansvarig politiker att ge besked. Därför växer paranoian. Utan transparens, vet man att grumliga aktiviteter pågår.
  Kanske jordbruksverket eller Naturskyddsföreningen skulle kunna utföra regelbundna mätningar så att vi åtminstone vet hur mycket mer gifter som landar på var mark, i sjöarna, i vattendrag och i våra kroppssystem.
  Stora delar av s.k havsskogar i haven runt England håller till exempel på att dö. Utsläpp med tungmetaller och andra kemikalier är försurande, och en försurad värld är en död värld. De är naturliga lungor i havet och innehåller stor biodiversitet som vi människor nu håller på att utrota. Sällan har väl en djurart som vi människor ju är, så systematiskt sågat på den gren de sitter på…. När ska vi vakna? Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

  • Kerstin – apropå: “De används, säger man, för att sänka de temperaturhöjningar som numera är ett faktum som resultat av klimatkaos.” – så har temperaturhöjningen nästan ingenting med mänsklighetens utsläpp av CO2 att göra – därför att det är helt enkelt ökad solaktivitet som till ca 99 % är orsak till temperaturhöjningen. Mera ingående i sak om detta på min blogg som här.

   I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  • Precis som GMO, skadliga mattillsatser, farliga läkemedel och vacciner, fluor etc, torde chemtrails, åtminstone teoretiskt, kunna användas av den kategori psykopater som intresserar sig för eugenik (numerär befolkningskontroll) och som har intresse av att “apatisera” majoriteten människor till viljelösa zoobies. (Till det senare bidrar också en med flit åstadkommen undermålig skola).

 • Uppenbarligen nekar alla myndigheter och stat till att dessa flygplan finns som utför chemtrail med sådan gifter som många påstår.
  Teoretiskt torde därför vara ganska ofarligt att skjuta ner nåt som inte finns !! För vem kan åtalas för något som inte går att göra, ens officiellt enligt stat o myndigheter??
  Nån flygkunnig som kan tänka sig hjälpa till ??

  • Kanske Iran kan hjälpa till. De tog ju ned en amerikansk drönare utan att skada den. 😉

   BBC: Why Iran’s capture of US drone will shake CIA [8 December 2011]

   On Thursday afternoon, Iran displayed its captured trophy on TV, apparently perfectly intact and, according to the Iranian media, Russian and Chinese military intelligence officials are taking a keen interest in it.

   http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-16095823

 • “Chemtrails” (eller kemstrimmor som det borde heta på svenska, eftersom “contrails” heter kondesstrimmor) verkar vara den benämning som ges av motståndare till nedsmutsning och miljöskadande aktiviteter. Därmed finns det en tydlig avgränsning där de som pratar om kemstrimmor kan hånas och kallas stollar.

  När man å andra sidan tillhör den gruppering som tycker det är en god idé att sprida diverse ämnen i atmosfären för att motverka olika saker kallas det “Geoengineering”. Till den grupperingen hör glassiga internationella konferenser om hur man kan förändra vädret och “anpassa” atmosfären. Den gruppen kallas vetenskaplig.

  Den som ser vad som händer och är motståndare kallas dåre.

  Om vi anstränger oss med att göra en sammanställning av olika patent för hur allehanda substanser ska spridas i atmosfären, så borde vi slippa gissa och lita på avslöjare som kan berätta saker. I patenten borde finnas tillräckliga ledtrådar för att koppla teknisk apparatur som kan ses, till vilken verksamhet det antagligen är kopplat till.

  Gjorde inte Torbjörn en sån lista för ett tag sen?

 • Jag skulle för min del vilja se hur den påstådda ökningen av metaller i regnvattnet hänger ihop med utsläppen från flygplan som chemtrails-hypotesen gör gällande. Hur vet vi att de har något samband?

 • Hei! Jeg synes dette er interssant. Hvorfor snakker vi ikke om hvordan disse kondensstripene er med på å legge en tykk, hvit dis over himmelen vår? Denne forurenseningen tar soldagene våre! Det er nesten uten unntak at vi over Oslo kan se hvit tåke over hele himmelen med en blek sol langt der borte etter store striper har lagt seg og flytt utover. Er dette rell flyforurensning som det er overlatt til “tilfeldighetene” skal skyggelegge våre soldager skal vi være klar over konsekvensene flytrafikken har! Vi får færre soldager – og himmelen blir dekket. Det er i realiteten global dimming vi ser – men hva kan vi gjøre med dette?

  • Ättika 24% som förångas verkar ha en positiv effekt i att minska diset. Fråga mig inte hur, men testa själv och se resultat inom en timme….

 • För att föra det hela vidare är jag beredd att göra arbetet med att ta prover på det som har med chemtrails att göra. Jag har ingen anställning som jag kan bli sparkad ifrån. Men man bör vara minst två personer, det handlar om att ha vittne till det hela. Dessutom bör det fotograferas eller filmas också.
  Det handlar om att ta vattenprover, men inte från en vattenkran i det här fallet.

  Det jag funderar på är om man kan lita på de som sedan ska göra analysen. Det företaget som gör analysen måste vara hemligt till dess arbetet är utfört.

  Och oberoende hur arbetet utförs kommer motståndaresidan kassera det hela och säga att det har gjorts på fel sätt.

 • Detta var bland det mest förvirrande jag läst.

  Varför finansierar ni inte allihop tillsammans mätningar i luften om ni önskar slösa bort era pengar. Ni kan ju även fundera varför en jetmotor skulle börja pumpa ut de metaller som omnämns om de inte finns i bränslet. Ta prov på Jet A1, finns att köpa på Arlanda eller Bromma. Ni kan ju även åka ut till Bromma och hälsa på Volvo Aero där de kan testköra jetmotorer i bänk på marknivå, kanske ni kan få sätta en sensor där vid nästa testkörning. Ni kan ju även prata med någon på farkost på KTH om huruvida det finns de tungmetaller ni nämner finns i ingående motordelar. Slutligen kan ni ju fundera på huruvida SAS eller andra konkursmässiga flygbolag skulle välja att tillsätta tungemetaller i flygbränslet med okänd påverkan för flygmotorn. Motorerna står för ungefär 25% av nypriset på en flygmaskin så det torde vara föga rimiligt.

  Lycka till med faktainhämtningen

  • Du har säkert helt rätt om flygbränslet, och det är ju till del att utesluta den komponenten. Om det nu visar det du påpekar, att inget av detta finns i flygbränsle, och det trots detta visar sig vara nedfall av tungmetaller och annat så kan man ju då börja fundera på var detta kommer ifrån.

   Uteslutningsmetoden.

 • Det släpps inte ut något annat än det som är resultatet av förbränningen av jetbränsle i jetmotorn. Chemtrails har jag aldrig hört talas om. Det finns ingen dold agenda hos civilflyget.

  Flygteknikern som uttalat sig om att de installerat utrustning som ska sprida ut kemikalier arbetade för militären och det har inget med civilflyget att göra.

  /Pilot tung jet

  • Precis. Du har säkert helt rätt, och då är nästa fråga vem teknikern jobbade åt.
   Om denne har legitima saker att ta upp så är det väl bra att detta kommer i ljuset?

 • Om det är en sådan enkel matematik att beräkna utsläpp så skulle man ju kunna göra detta för alla bilar så att man slipper mäta detta på bilprovningen.
  För övrigt bör man se denna video om flygmotorer.
  http://vimeo.com/87386065

 • Geoengineering Whistleblower ~ Ex-Military ~ Kristen Meghan, Hauppauge, NY, January 18th, 2014
  http://m.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA

  50 dollar för att få sitt regnvatten testat i labb. Om detta skulle vara möjligt i Sverige så skulle detta kunna göras på gräsrotsnivå. Samla ihop ett 10-tal(?) provsvar och skicka in till transportstyrelsen, politiker m.m.

 • varför inte mäta -ta stickprov på innehåll i bränsletankar på flyg som har landat på svenska flygplatser

 • Tack för en bra och belysande artikel.
  Okunnigheten hos svenska (o!)myndigheter är häpnadsväckande!

  När man läser att — “..Therése Sjöberg hänvisar till dels en utbildning som amerikanska NASA startat kallad: ”The Contrail Education Project” och dels till den amerikanske professorn David Lee vid Manchester Metropolitan University (MMU)..” — så verkar det som om ‘ovilligheten’ att undersöka chemtrails egentligen snarare handlar om att ‘..lyda order från högre ort’..?

  Det räcker inte att gå samman inom landet – det behövs framförallt att människor går samman över gränserna.
  Detta borde inte vara någon svårighet med tanke på att ordet reser utan pass och snabbt som tanken tack vara internet.
  Genom Avaaz eller 38 Degrees kan man med all säkerhet hitta likasinnade över hela världen.

  PS – När jag först läste Sjöbergs hänvisning ovan läste jag först “..som amerikanska NASA startat kallad: ‘The C o n t r o l Education Project’..” — ..läste antagligen lite mellan raderna där!! 😉

 • Snart är det riksdagsval, då borde väl politikerna vara lite mer känsliga för folks åsikter. Förutom demonstrationer utanför riksdagshuset vore det väl lämpligt att lämna in skrivelser till samtliga partier angående chemtrails och kräva provtagning på det.

  Är det tyst på det området får det väl påverka valresultatet.

  Det måste väl vara ganska grundläggande att det svenska folket inte blir förgiftat.

  Jag tror inte det skulle vara något problem att få tag på pengar till någon enskild person eller organisation som vill ta på sig arbetet att ta prover på chemtrailsen. En stor del av det svenska hjälper säkert till och betalar.

  För att sedan lämna in resultaten till olika tidningar. Vill inte svenska tidningar ta in det får man väl gå till ett antal utländska.

 • Frågan är om man inifrån planet kan se om en chemtrail släpps ut. Jag vet inte. Jag kan tänka mig att strimman inte blir synlig förrän på ett visst avstånd från motorn, eller från det rör vid sidan av som släpper ut sprayinnehållet. Och i så fall kanske man inte kan se det inifrån planet. Däremot från eventuella andra plan i närheten.

  • jag har suttit i flygplan på 10 000 meter höjd å tittat ner på moln som ligger på cirka 4000- 6000 meters höjd, å där sprayade det ordentligt, precis ovanför dessa moln ???

 • det faktum att man så intensivt försöker bortförklara och inte vågar undersöka, visar tydligt på att det förekommer och att agendan är allt annat än vacker. Skall vi starta en aktionsgrupp för att tvinga Luftfartsverket att införa förbud samt starta kontinuerliga mätningar?
  Kanske införa sensorer på planen som mäter i utsläppen samt uppmana alla passagerare att vara vaksamma på utsläpp som sker vid sidan om motorerna?
  Vem skriver en artikel om detta så att alla flygpassagerare blir medvetna om det?

  • Hej Zecharia, det har förkommit ett par demonstrationer och det finns flera Facebookgrupper. Dessutom finns det MÅNGA enskilda personer som sitter hemma i sina stugor och, precis som du, önskar en samlande kraft att agera i. Ju fler som önskar… 🙂

 • En av de bästa saker jag läst om chemtrals.

  Dock måste jag säga att vissa ser alla contrails som chemtrails. Facebook är full av bilder på contrails som folk tror är chemtrails. Artikeln ovan hjälper att förklara skillnaden. En sak som inte nämndes är att en contrail börjar först några meter efter motorn, då det tar tid för ångan i avgaserna att omvandlas till dimma eller iskristaller.

  En annan faktor som inte nämns mycket är att de som ligger bakom chemtrails andas samma luft som oss andra. Så det måste finnas botemedel mot den förgiftning de åstadkommer, annars så skulle de inte förgifta sig själva.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *