Sverige saknar kontroll av utsläpp från flyg – fritt fram att släppa ut kemikalier från flygplan

100
2072

Foto: Johnny Kaapa, Fotoscenen.se

Ingen myndighet har kontroll på vad som i verkligheten släpps ut från flygplan över Sverige. Transportstyrelsen gör endast beräkningar av flygets utsläpp utifrån använt flygbränsle. Det innebär i praktiken att det är fritt fram att släppa ut vilka gifter som helst över svenska folket.

Text och intervju: Mona Nilsson | Foto ovan: Johnny Kaapa, Fotoscenen.se 

I tidigare artikel här på NewsVoice klargjordes att SMHI gissar att de alltmer frekventa och feta utsläppen från flyg är vanliga kondensstrimmor. SMHI uppger att de varken har sparade eller dagsaktuella uppgifter om nödvändig luftfuktighet och lufttemperatur för kondensstrimmebildning på de höjder som flygplanen trafikerar. Inte heller kunde SMHI ange under vilka förhållanden som långvariga kondensstrimmor kan bildas. Ändå har myndigheten en text på sin webbsida där chemtrails avfärdas som ”vanliga kondensstrimmor”.

Hur är det då med övriga myndigheters kontroll av misstänkta utsläpp av aerosoler, exempelvis aluminium, barium och strontium, från flyg?

Jag ringde upp ansvarig myndighet för flygrafiken Luftfartsverket. Luftfartsverket meddelar att man sedan flera år inte längre har något ansvar för flygets miljöpåverkan. Ansvaret har lämnats över till Transportstyrelsen.

Svanenmärkt personTransportstyrelsen får jag tala med Therése Sjöberg som är sakkunnig på just flygets miljöpåverkan:

”Varje år beräknar vi utsläppen, berättar hon och förklarar vidare att det är enkelt att beräkna utsläpp av koldioxid och att det därför inte behövs några mätningar. Beräkningar görs också på utsläppen av svaveloxid, kolväten och flyktiga organiska ämnen.”

Faksimil: Svanen.se [Therése Sjöberg är enligt Svanen.se världens första Svanenmärkta person]

Mona Nilsson: Så det görs inga mätningar i Sverige av flygets utsläpp?

”Nej, eftersom det är en ganska enkel beräkning utifrån använt flygbränsle. Det kommer ut en given mängd koldioxid. Vi gör även beräkningar utifrån antalet passagerare.”

Det görs aldrig någon mätning av motorernas utsläpp när flygplanet är i drift. Detta görs endast när motorerna är färdigtillverkade och ska genomgå miljöcertifiering.

Mona Nilsson: Det jag ställer mig frågande till är de ökade flygutsläppen som täcker hela himlen. Det förekommer trovärdiga uppgifter på att dessa utsläpp skulle innehålla aluminium, barium och strontium.

”Det görs inga sådana mätningar och det finns inga vetenskapliga belägg för att det skulle finnas”, säger Therése Sjöberg bestämt och tillägger att hon vet att det förekommer ”den typen av information.

Mona Nilsson: Men det finns ju upprepade mätningar av regnvatten som visar kraftigt förhöjda värden av aluminium och barium och andra kemikalier. Menar du att dessa mätresultat skulle vara falsifierade?

”Vi menar att det inte finns vetenskapliga belägg.”

Man måste enligt Therése Sjöberg upp i luften och göra direkta mätningar efter flygplanet och det är omöjligt:

”Det går ju inte att mäta direkt efter ett flygplan, förklarar hon.
Mätningar av regnvatten och analyser av gifter i mark ger hon inte mycket för då eventuella fynd ”skulle kunna komma varifrån som helst”.”

Mona Nilsson: Hur förklarar då Transportstyrelsen att himlen vissa dagar är helt täckt av flygutsläpp för att nästa dag vara helt befriade från dem?

”Det har att göra med luftfuktighet, lufttemperatur och lufttryck. De atmosfäriska förhållandena har varit olika”, svarar Therése Sjöberg.

Mona Nilsson: Har du belägg för det?

”Det finns det absolut!”, säger Terese bestämt.

Vi hamnar sedan i en diskussion gällande hur Therése Sjöberg skulle kunna sända mig dokument som styrker detta när inte ens SMHI som är ansvarig myndighet för kontroll av väder, lufttemperatur och luftfuktighet kunde det.

Therése Sjöberg hänvisar till dels en utbildning som amerikanska NASA startat kallad: ”The Contrail Education Project” och dels till den amerikanske professorn David Lee vid Manchester Metropolitan University (MMU).

Han skriver i ett mail till Terese Sjöberg att kondensstrimmor:

”…only occurs in the ‘right’ combination of temperatures and humidity in the upper atmosphere (strictly, ice-supersaturation conditions). This is a well observed and repeatable phenomenon, predicted by very conventional physics, and is well-understood. If, for example, the temperature is not low enough (e.g. at around –50degC, very roughly) or not humid enough, a contrail will not occur, or it may be a very short-lived one, appearing as a small white stripe behind the aircraft that rapidly evaporates.”

Översättning:

”De uppträder endast när det är “rätt” förhållande mellan temperatur och fuktighet i den övre delen av atmosfären. Detta är ett väl observerat och upprepningsbart fenomen, som kan förutsägas av fysikiska lagar och det är väl förstått. Om till exempel temperaturen inte är tillräcklig låg (dvs under – 50 grader) eller inte tillräckligt fuktig, bildas inga kondensstrimmor eller så är de mycket kortlivade och uppträder som ett litet smalt streck bakom flygplanen som snabbt försvinner.”

Texten bevisar inte det som Sjöberg försöker bevisa utan snarast motsatsen dvs att det saknas förklaring till hur himlen kan vara fylld av utsläpp från flyg vissa dagar och andra helt fria trots identiska väderförhållanden och stillastående högtryck och avsaknad om bevis att temperatur och luftfuktighet varit ”rätt” för kondensstrimmor. SMHI saknade ju enligt uppgift dessa nödvändiga temperatur och luftfuktighetsuppgifter.

Therése Sjöberg förklarar vidare att det beror på olika flygplansmotorer:

”Jag har sett bilder på hur olika motorer som flyger bredvid varandra och den ena släppte ut kondens medan den andra inte gjorde det. Det beror på olika tryck och hastighet i motorerna, förklarar Terese Sjöberg som hänvisar till information som getts på en klimatkonferens och hon sänder även över denna bild som visar två olika Airbus-flygplan som flyger bredvid varandra: den ena släpper ut och den andra inte.”

Vad detta senare skulle bero och vad det är som släpps ut får jag ingen förklaring på utan det får jag själv ta reda på genom att kontakta motortillverkarna.

Therése Sjöberg ser inte att det finns någon anledning till att göra mätningar av andra ämnen än de som ingår i vanligt flygbränsle och hon känner inte heller till någon annan myndighet som har gjort några mätningar av vad flygplanen i verkligheten släpper ut i dag eller av någon av de misstänkta chemtrailskomponenterna.

Slutligen hänvisar hon till en text som Transportstyrelsen satt samman om chemtrails som inleds med rubriken ”Inga vetenskapliga bevis för chemtrails”:

”Det finns personer som tror att de vita strimmor som ibland uppkommer efter flygplan är medvetna utsläpp av farliga ämnen avsedda att skada eller manipulera människor. De benämner strimmorna chemtrails. Det finns inga vetenskapliga bevis för att så kallade chemtrails existerar och Transportstyrelsen bedriver därför ingen forskning eller utredning på området”. [Läs hela texten i detta dokument]

Ansvarig myndighet för flygets miljöpåverkan anser således att det först ska vetenskapligt bevisas att det förekommer otillåtna utsläpp av farliga substanser innan de själva börjar utreda – det som då redan är bevisat.

Varför myndigheten skulle börja forska eller utreda något som redan är vetenskapligt bevisat och vilka krav som ställs för att det skulle vara ”vetenskapligt bevisat”– det framgår inte av det bakvända resonemanget.

Man skulle kunna jämföra det med att du går till polisen och anmäler ett inbrott och polisen svarar :

”vi tänker inte utreda om det gjorts något inbrott förrän inbrottet redan är bevisat och utrett.” [fiktivt citat]

Angreppssättet är – förutom i strid med sunt förnuft – även i strid med svensk miljölagstiftning. Miljöbalkens 2:a kapitel lägger uttryckligen och tydligt bevisbördan på förorenaren – inte den som förorenas.

Miljöbalkens andra kapitel innehåller även en stopplag:

”Om det finns risk för att många människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller om miljön kan försämras avsevärt hjälper det inte om det finns särskilda skäl. Verksamheten ska i sådana fall förbjudas….Endast regeringen kan ge dispens från stoppregeln. Inte ens regeringen kan dock tillåta en verksamhet eller åtgärd som kan försämra det allmänna hälsotillståndet.”

Vårt luftrum är numera laglöst område. Ingen kontroll sker och myndigheterna är tryggt förvissade om att allt är i sin ordning, trots att himlen ofta är helt täckt av flygets utsläpp och många människor i samband med dessa dagar vittnar om andningsbesvär och andra svåra symtom.

Det är fritt fram att från flygplan släppa ut vilka giftiga ämnen som helst över svenska folket.

Text: Mona Nilsson


 • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

100 KOMMENTARER

 1. Jag tror inte ett ögonblick på dessa sk Chemtrails. För det första måste ju mängder med flygplan vara utrustade med extra tankar och särskilda munstycken och det borde väl åtminstone vara någon flygkapten eller flygande besättning som skulle vittna om att man har sett sådant ombord. Det finns nämligen ingen besättning som skulle vara omedveten om att man hade sådan utrustning för det är ju besättningen som i så fall skall ”öppna kranen ”. Vem menar ni betalar alla civila flygplan för att släpa med sig extra kemikalier i tankar som måste installeras ombord och som gör att de inte kan lasta fullt med pssagerare eller bagage. Det är tight ekonomiskt i flygbranschen och det finns inga planer på att de skulle göra det utan att ta rejält betalt. Vem betalar? Planen inspekteras ju också tekniskt av luftfartsmyndigheter i respektive land med ritningskontroll, fysiska ombordkontroller etc
  Att installationer som ni tror finns på flygplan i stor omfattning har missats av de kontrollerande myndigheterna är troligen fullständigt nonsens.
  Det finns inget i artikeln som talar om vem som betalar. Endast att den amerikanska militären har intresse av att manipulera vädret. Av dig och er som tror på detta får man ett intryck av att det pågår över hela jordklotet. Hur skulle det gå till menar du att civila flygplan skulle vara utrustade med extra tankar och släpa med dig flera kubikmeter kemikalier utan att någon flygande personal senare vittnar på ett trovärdigt sett hur det går till rent praktiskt och ekonomiskt. Inte särskilt trovärdigt enligt min uppfattning. Spekulationer är vad det är!
  Dessutom är flygbranschen efter kärnkraftsindustrin kanske den mest kontrollerade verksamheten som finns. Allt måste certifieras som finns ombord. Till och med varje bult, skruv, säten, kuddar, cateringutrustning och varje annan utrustning måste var godkänd och certifierad av särskilda kontrollorgan för att få kunna finnas ombord. Skulle installation av dessa extra tankar slinka förbi de kontrollerande myndigheterna? Inte särskilt troligt om vi pratar om den omfattning ni menar att detta fenomen skulle ha.
  Om det dessutom har den omfattning ni gör gällande måste ju också flygplatserna som dessa civila flygplan trafikerar vara involverade. Det måste finnas depåer (tankar) med kemikalier och särskilda påfyllningsanordningar på flygplatserna. Om all denna infrastruktur finns på flygplatserna så måste väldigt många myndigheter och aktörer vara involverade och det skulle i så fall vara ganska lätt att få fram bevis för verksamhetens omfattning. Jag föreslår att ni går till tex Luftfartsinspektionen i Sverige och frågar om detta.

 2. Jan Guste – du säger att du inte ”tror” på de s.k. chemtrails. Jag har en bekant som sa samma sak, men samtidigt sa han att han ”tror” på Geoengineering, d.v.s. den vetenskap som har som huvudsyfte att manipulera vårt klimat och vårt väder. En av världens främsta experter på Geoengineering, David Keith, har skrivit en bok om detta där han berättar om vikten av att kyla ner den globala uppvärmningen med hjälp av sprayning av svavel från flygplan. Man vill imitera vulkanutbrott, som bevisligen kyler ner klimatet. I boken gör han också beräkningar och menar att det inte behövs så väldigt många flygplan, han rekommenderar specialbyggda plan (det finns bilder på nätet på dem och tankarna) och han menar att det är ett relativt billigt sätt att manipulera vädret på. Den globala uppvärmningen blir avsevärt mycket dyrare. I en kort Youtube-föreläsning säger han att aluminium är mer effektivt än svavel. Se http://www.geoengineeringwatch.org/geoengineer-david-keith-using-aluminum-over-10-megatons-per-year-instead-of-sulfur/.
  Att David Keith sen anses vara en väl betald desinformatör FÖR teorin om global uppvärmning, är en annan fråga. Uppvärmningskritikerna menar att den teorin är en gigant bluff, men några tjänar förmögenheter på teorin.

  Det som gör att detta vansinne fortsätter över våra huvuden är att du och andra som inte ”tror” fortsätter att inte ”tro” när det finns avsevärt med bevis, lättåtkomliga artiklar, Youtube-filmer m.m. på Nätet.
  Min rekommendation till dig och alla andra ”icke troende” är: TRO INTE – UNDERSÖK!

 3. Bravo! Mycket välskriven artikel med många nya vinklar. Tackar allra varmast för arbetet ni lagt ner både journalistiken och hanteringen av site + moderator.

  /Karolina

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här