Michael Zazzio om förföljelsen av alternativmedicinare: “Nu får det banne mig vara nog!”

publicerad 5 juli 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Michael Zazzio

Michael ZazzioDen 1 april i a?r sa?ndes programmet Kropp & Sja?l i Sveriges Radios P1. I programmet gick tva? journalister, Jan Theorin, VoF:aren Dan Larhammar, cancerla?karen Tina Dalianis och IVO-juristen Anders Alexandersson till frontalangrepp mot Erik Enby och Tullio Simoncini. De tva? numera olegitimerade la?karna utpekades som brottslingar, trots att de inte alls hade bega?tt na?gra brott. Radiolyssnarna lurades av det som sades i programmet.

Text: Michael Zazzio | Artikeln återpubliceras med tillstånd av 2000-Talets vetenskap

I programmet pa?stods det till exempel att alternativmedicinska terapeuter inte fa?r ta emot och yrkesma?ssigt (mot betalning) underso?ka patienter som har cancer. I programmet spreds det a?ven en del andra osanningar och grovt fo?rtal som riktades direkt mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

Efter programmet a?kte Anders Alexandersson till sitt kontor och skickade ett internt e-mail till en handfull kollegor, inklusive generaldirekto?ren Gunilla Hulth-Backlund och chefsjuristen Anna Sundberg. I mailet, vilket ligger utlagt pa? 2000-Talets Vetenskaps hemsida, fo?rtalades Erik Enby ytterligare och Anders Alexanderson a?tergav oriktigt inneha?llet i lagstiftningen. Med hja?lp av dessa osanningar uppviglade han bland andra avdelningschefen i Go?teborg, Gunnar Moa, som den fja?rde april fattade beslutet att till a?klagaren i Go?teborg anma?la Erik Enby till a?tal, eftersom tja?nstema?n vid Inspektionen fo?r va?rd och omsorg (IVO) ”missta?nkte” och ”antog” att Erik Enby underso?kte och/eller behandlade cancer, som Gunnar Moa uttryckte det. Gunnar Moas anma?lan finns utlagd pa? 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han sja?lv inte ka?nde till den exakta betydelsen av ga?llande lagstiftning.

Tilla?tet att underso?ka cancer

Enligt lagstiftningen fa?r IVO enbart anma?la en icke legitimerad yrkesuto?vare, om IVO har fa?tt ka?nnedom om att vederbo?rande redan har brutit mot na?gon besta?mmelse i det femte kapitlet i patientsa?kerhetslagen. Att mot betalning behandla cancersjukdom eller elakartade svulster a?r olagligt om man saknar va?rdlegitimation, men att underso?ka cancer a?r inte alls olagligt eftersom det inte regleras i lagstiftningen. Att utan kostnad behandla cancer a?r inte heller olagligt, eftersom lagstiftningen enbart reglerar sa?dan behandling mot ersa?ttning.

Bristande kompetens

Radioprogrammets journalister ringde upp Tullio Simoncini, som helt lagligt erbjo?d sig att underso?ka en patient som hade cancer. Senare ringde journalisterna a?ter upp honom och pa?stod da?, helt oriktigt, att det fo?r en icke legitimerad yrkesuto?vare var olagligt att i Sverige underso?ka patienter som hade cancer.

Anders Alexandersson gav sto?d fo?r det pa?sta?endet genom att mot ba?ttre vetande sa?ga att visst var det olagligt att go?ra sa?. Det bevisar Anders Alexanderssons inkompetens inom det omra?de som han har till uppgift att kunna.

I radioprogrammet ringde journalisterna a?ven upp Erik Enby som sade att han mikroskoperade blodet pa? cancerpatienter och behandlade infektioner (till exempel svampinfektioner) om han hittade sa?dana i blodet.

Skolmedicinen har ju inte erka?nt att svampinfektioner skulle kunna utgo?ra cancer och da?rmed fa?r Erik Enby enligt lagstiftningen go?ra det som han go?r, na?mligen behandla infektioner och svampinfektioner.

Underso?ka cancer fa?r han ocksa? go?ra utan inskra?nkningar. Det fa?r faktiskt vem som helst go?ra – sa?, det kan IVO absolut inte anma?la na?gon fo?r. Eftersom tja?nstema?nnen pa? IVO (de kommer i huvudsak fra?n Socialstyrelsen) inte kan den lagstiftning som de a?r satta att uto?va tillsyn utifra?n, sa? kan man inte fo?rva?nta sig att de ska klara av att fo?lja den. Inte ens generaldirekto?ren eller chefsjuristen pa? IVO klarar av det och solidariskt ha?ller de myndighetens tja?nstema?n om ryggen. Ja, alla pa? myndigheten ha?ller varandra om ryggen.

Anma?laren Gunnar Moa har en ga?ng tidigare yttrat sig i media om Erik Enby. Det var efter det att Erik Enby hade blivit fra?ntagen sin la?karlegitimation. Da? yttrade Gunnar Moa att myndigheten inte la?ngre kunde go?ra na?got utan att det som nu a?terstod var att polisanma?la Erik Enby.

Yttrandet avslo?jar Gunnar Moa och hans uppsa?t och nu har han alltsa? anma?lt Erik Enby till a?tal, trots att Gunnar Moa inte har na?gra bevis fo?r att Erik Enby under de senaste tva? a?ren na?gonsin skulle ha behandlat just cancer (preskriptionstiden fo?r sa?dana brott a?r tva? a?r).

Om Gunnar Moa inte har ka?nnedom om att Erik Enby verkligen har behandlat cancer men a?nda? anma?ler honom fo?r sa?dant brott, sa? bega?r Gunnar Moa sja?lv ett allvarligt brott (falsk tillvitelsebrott/anma?lningsbrott) och ska sja?lvfallet a?talas fo?r det, i synnerhet eftersom han inte har tagit tillbaka sin anma?lan och pa? sa? sa?tt har avva?rjt faran fo?r Erik Enby.

Anma?lningar till Granskningsna?mnden

Radioprogrammet Kropp & Sja?l har av flera personer anma?lts till Granskningsna?mnden (GRN) fo?r radio och TV. Ordfo?rande fo?r na?mnden a?r Henrik Jermsten som a?r justitiera?d i Ho?gsta fo?rvaltningsdomstolen. Jermsten har tidigare utma?rkt sig genom att i Ho?gsta fo?rvaltningsdomstolen fatta beslut som strider mot ga?llande lagstiftning. Da?rmed kanske vi inte ska fo?rva?nta oss att det kommer att ga? korrekt till i GRN.

Flera polisanma?lningar och anma?lningar direkt till a?klagare kommer inom en snar framtid att uppra?ttas. Det a?r anma?lningar om grovt fo?rtal i tryckfrihetsmål mot radioprogrammets ansvarige utgivare på SR, Nina Glans. Hon vill inte kommentera det hela.

Anders Alexandersson kommer att anma?las fo?r grovt fo?rtal, eftersom han i programmet yttrade sig osant om lagstiftningen samt kra?nkande och nedsa?ttande om Erik Enby och Tullio Simoncini.

Anders Alexandersson kommer a?ven att polisanma?las fo?r uppviglingsbrott samt grovt fo?rtal till personer pa? IVO. Anders Alexandersson a?r dessutom enligt lagstiftningen skyldig att avva?rja faran fo?r Erik Enby, eftersom Anders vet om att Gunnar Moas anma?lan mot Erik Enby saknade lagstiftningsma?ssig grund och Anders Alexandersson kommer a?ven att anma?las fo?r tja?nstefelsbrott.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

Generaldirekto?ren a?r informerad

Jag har personligen informerat generaldirekto?ren och chefsjuristen med flera pa? IVO om att det har bega?tts brott inom myndighetens verksamhet och jag har påpekat att generaldirektören är ytterst ansvarig för detta. Bevis om att brottsliga ga?rningar har utfo?rts av myndighetens tja?nstema?n har skickats med tillsammans med en uppmaning om att anma?lan mot Erik Enby ma?ste a?tertas av dem som ka?nner till att den a?r olagligt gjord.

Generaldirekto?ren och chefsjuristen med flera har underla?tit att a?terta IVO:s anma?lan till a?klagaren fo?r att pa? sa? sa?tt avva?rja faran fo?r Erik Enby. Da?rmed kommer a?ven de som har vetskap om det att anma?las fo?r falsk tillvitelsebrott samt fo?r tja?nstefelsbrott.

Anma?lan ska a?ven skickas till JO, alternativt till JK, fo?r att de myndighetsuto?vare som inte har fullgjort sina skyldigheter a?ven genom riksdagens ombudsman ska fa? reda pa? att det som de har gjort a?r brottsligt. Ma?let med denna anma?lan a?r att deras handlande ska behandlas av Statens personalansvarsnämnd samt att samtliga inblandade som har underlåtit att agera ska få avsked fra?n sina respektive tja?nster. Detta inkluderar generaldirekto?ren Gunilla Hulth-Backlund.

Nu fa?r det banne mig vara nog!

Text: Michael Zazzio

Fo?r att sa?tta tryck pa? myndighets- uto?varna: a?klagare, JO, JK, IVO med flera har tva? namninsamlingar startats till fo?rma?n fo?r Erik Enby och Tullio Simoncini. SARA:s styrelse sta?ller sig bakom namninsamlingarna och uppmanar alla att skriva under dem på 2000tv.se.


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Arcadiaklineiken, KesslerClinic,www.dr-kessler.com/ och Paracelsuskliniken i Tyskland är utomordentliga komplementär medicinska cancerkliniker som, med tillstånd av tyska hälsovårdsmyndigheter , tillåts erbjuda patienter en avancerad cancervård som bygger på integrerade helhetsprinciper.

  Sverige är ett förmyndarland i detta avseende och ligger långt efter Tyskland där man själv får välja, men inte i Sverige.
  MVH Kerstin

 • Traditionell medicin och läkekonst är ingen “alternativ medicin”. Något som har anknytning eller rötter tillbaka till tider då människor kunde allt, men visste inget – ska verkligen inte inifrån sig självt slänga sig med med begreppet “alternativ medicin”. Det begreppet är vad det mer senare bisarra fenomenet “västerländsk medicin” är.

 • Hej befinner mig just nu i Florens och i morgon bär det iväg till Franco Cracolici och hans sjukhus, där alternativen integreras med gängse vård. Patienten betlalar bara patientavgift.
  Är vi konstruktiva gör vi en föreläsnings turne i Sverige med Zazzio, Cracolici, m.fl i bilen.
  De som finner iden bra hjälper till och skramlar in ett garantibelopp
  MVH Ingemar Ljungqvist

 • Vi får inte glömma EU´s roll i detta. Problemet är skolmedicinens motstånd med den bakomdrivande läkemedelsindustrins motiv. De har lyckats skapa sådan osäkerhet att EU försvårat för dessa metoder. En gigantisk konspiration mot människans rätt att kunna välja varierad vård. 1 maj 2011 genomförde EU direktivet om traditionella växtbaserade läkemedel (THMPD) som gjorde tusentals medicinalväxter illegala. De flesta av de mest användbara och effektiva växtbaserade produkter på EU-marknaden förbjöds. Detta inkluderar medicinalväxter som är förknippade med mycket långvariga icke-europeiska sjukvårdssystem som traditionell kinesisk medicin (TCM), tibetansk medicin, Ayurveda, Södra Afrika, Amazonas och andra traditioner. http://www.anh-europe.org/news/eu-herb-ban-technically-starts-today. Ett skäl att starta diskussionen om ett nytt parti Demokraterna var för att uppmärksamma EU´s roll och att inget annat parti egentligen tog upp denna tråd. JO V lite halvhjärtat och SD med helt andra motiv.
  Demokraterna om Hälsa: http://demokraterna.org/halsa/

 • Mycket bra skrivet! Är ni 100%säkra på att man får behandla cancer om man inte tar betalt? Detta har stötts och blötts under de snart 30 år som jag varit i alternativbranchen, fast då har det mer gällt barn under 8 år. De första åren var det okey men senare sas det att det spelar ingen roll om man tar betalt eller ej. Kan det finnas en prejudicerande dom i detta fallet. Jag minns att det var någon som blev dömd för att ha plockat bort insulin från en diabetespatient och skulle bota denna. Patienten dog. Detta borde ha varit i slutet av 80-talet eller början av 90. Det vore ju underbart om man kunde hjälpa någon kostnadsfritt.

  • Ja, jag är helt säker på det!! I förarbetet till lagen står det tydligt att det enbart regleras om man tar betalt för det. Yrkesmässigt är motsatsen till ideellt.

 • Men det är väl inget nyhet… att svt7sr är Partiapparatens propagandabyrå? Sverige är ett enpartisystem (till SD kom in). Har man inte fattat att sjuklövern är ETT parti, och det är etikettomskrivningar med andra partinamn, och finns till för att genomdriva det som är Marxism och kommunism – då får man kamma sig 😉 Sverige är världens mest kommunistiska land. I fronten finns också sådana instanser som ETC, som några tyckt att det är bra att liera sig med, och göra reklam för. Usch vad tokigt det är. Jag har också skrivit på de båda petitionerna.

 • Återigen visar Sveriges Radio genom programmet Kropp och Själ hur lierade Public Service är med Vetenskap och Folkbildning. Jag hade i April 2014 kontakt med producenten Stina Näslund på det fristående bolaget Filt och nämnde denna programmakare i en artikel för HK om “Hälsans mentalitet” http://humanismkunskap.org/2014/04/04/halsans-mentalitet/
  Jag ställer där frågan: Varför får plågoandar utrymme för sina VoF kampanjer i Sveriges Radio? Nu senast i ett program som heter ”Kropp och själ”? [5] Vem ger föreningen VoF fritt fram i vår folkradio via externa bolag? SR skriver följande i fet stil: ”Behandlingen, som helt saknar vetenskaplig grund,” [6]

  Om man nu attackerar en medicinsk inriktning och påstår att den helt saknar vetenskaplig grund bör man väl ha kollat det utifrån journalistisk metod (gå till källan) etik (sök fakta) även om man saknar vetenskaplig kompetens.
  Jag mailade Stina Näslund men fick inget svar.

  Till: Stina Näslund
  Ämne: Re: Fråga angående program

  Hur kommer det sig att Vetenskap och Folkbildning via Larhammar får utrymme att ensidigt angripa läkaren Eneby som uppenbarligen inte fick en rimlig chans att beskriva sin forskning innan han ställdes inför status quo.
  Hälsningar
  Börje

  Referenserna är: 5) Doktorerna som inte går att stoppa, producent Stina Näslund produktionsbolaget FILT, Sveriges Radio, P1, 1 april 2014
  6) Cancersjuka erbjuds falsk behandling SR P1, 25 mars 2014

 • Det här handlar om mycket mer än en enskild överkörd skolläkare som vågat framföra teser om vad cancer egentligen beror på (Erik Enby). Det handlar om hela vårdens framtid i Sverige, om fungerande vårdformer som ska finnas tillgängliga för alla i Sverige och om inte annat enligt EU:s lagstiftningen om gränsöverskridande vård och om att lidandet på grund av dålig efterbliven svensk sjukvård kan reduceras.

  Denna förändringsprocess är nu genomförbar genom att populationen säger: Nu får det vara nog!

  (KI:s föreståndare saboterade för övrigt Osher Centrum som skulle ta fram alternativa evidensbaserade vårdformer för Sverige. Se NewsVoice artikelserie.)

  • Sorgligt är en underdrift, hur en grupp i samhället kan tillåtas få sabotera all valfrihet för majoriteten, diktatur kallas detta!

 • “Generaldirektören och chefsjuristen med flera har underlåtit att återta IVO:s anmälan till åklagaren för att på så sätt avvärja faran för Erik Enby. Därmed kommer även de som har vetskap om det att anmälas för falsk tillvitelsebrott samt för tjänstefelsbrott.”

  Glöm inte att de har brutit mot BrB 17 kapitlet
  “11 § Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom eller henne att undkomma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras, döms för skyddande av brottsling till böter eller fängelse i högst ett år.
  För skyddande av brottsling döms också den som undanröjer bevis om brott som är föremål för ett rättsligt förfarande vid Internationella brottmålsdomstolen eller på annat dylikt sätt motverkar att det uppdagas eller beivras.
  Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år.
  Den som inte insåg men hade skälig anledning att anta att den andre var brottslig, döms till böter.
  Ansvar ska inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa med hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga omständigheter. Lag (2009:1281).”

  Detta brott är grovt eftersom myndighetspersoner är inblandade, de anses kunna lagen och detta är till för att skydda den enskilda människan.
  Sedan tillkommer tjänstefel också

 • Efterlängtad artikel Michael Zazzio. Jag tackar också för kampen mot det sjukliga överförmynderiet som tycks ha spritt sig som en virus över landet! Att anställda inom myndigheter ska ha ‘Personligt Ansvar’ måste komma tillbaka – helt otroligt att den klausulen togs bort. Varför?

  Det är skamligt att behandla människor så som skett i fallen Dr Enby och Dr Simoncini! Personligen söker jag verkligen inte hjälp hos den sjuka ‘vården’ ..som oftast bara bistår med syntetisk symtombehandling ..i regel för resten av livet!!

  Ja, nu får det banne mig vara nog! Min man och jag har båda skrivit på petitionen ..och skickat länken vidare.
  E N O U G H!!

  • Mayne, ‘Personligt Ansvar’ för anställd i EN svensk myndighet, togs bort när EU-rätt och EU-domstolens monopol på tolkning av kvalitet och säkerhet i nutid och rum i EU-rättens företräde, framför svensk grundlag, svensk lag och förordning, samt brist på kvalitet och säkerhet i nutid och rum hos anställd i EN svensk tillsynsmyndighet, av den kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som EU-domstolen kostnadsfritt och öppet redovisat i rättspraxis och som den svenska regeringen redovisat i SOU 1997:194, med stöd av dagens JK Anna Skarhed.

   Du skrev att ”det är skamligt att behandla människor så som skett i fallen Dr Enby och Dr Simoncini!”, men ordet ”människor” är mer än EN människa och då har svensk Jante och Luther företräde framför EU-rätt, detta gäller även för Dr Eneby OCH Dr Simoncini, som tack vare OCH inte är EN drabbad enskild medborgare, med enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om EN svensk tillsynsmyndighet (inte EN anställd) i kvalitetssäkrat brev adresserat till Dr Eneby ELLER Dr Simoncini, i handläggning eller beslut i brev producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden för vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

   Värdesäkrade ord och begrepp i nutid och rum
   Lärö den 6 juli 2014
   Namn på näringsvÄrksamhet som producerat resultat ovan med STRIKT produktansvar och risk.
   Namnteckning av företrädare för näringsvÄrksamhet i tid och rum ovan.
   Namnförtydligande och personnummer på företrädare för näringsvÄrksamhet ovan.

 • Först jag vill tacka Michael Zazzio och alla andra som har tagit upp kampen mot dess lakejer till big pharma och vem vet vilka andra som de får betald för att smutskasta allternativ medicinare.Det är dax för svenska folket att vakna upp och se omkring sig för att upptäcka hur mycket de har blivit förda bakom ljuset hittills.Vakna och protestera,skriv under protest listor god folk för än det blir för sent.

 • Låter som en story från forna DDR, där höll också tjänstmännen om ryggen på varandra och missaktade lagstiftningen totalt.Så blir det när befolkningen tillåter att staten utvecklar en myndighetsdiktatur genom att okritisk tro att myndigheterna gör alltid rätt.
  Det blir spännande hur det hela slutar och är framförallt ett barometer hur djupt korruptionen/maktmissbruket går.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *