Michael Zazzio om förföljelsen av alternativmedicinare: “Nu får det banne mig vara nog!”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 juli 2014
- Torbjörn Sassersson
Michael Zazzio

Michael ZazzioDen 1 april i a?r sa?ndes programmet Kropp & Sja?l i Sveriges Radios P1. I programmet gick tva? journalister, Jan Theorin, VoF:aren Dan Larhammar, cancerla?karen Tina Dalianis och IVO-juristen Anders Alexandersson till frontalangrepp mot Erik Enby och Tullio Simoncini. De tva? numera olegitimerade la?karna utpekades som brottslingar, trots att de inte alls hade bega?tt na?gra brott. Radiolyssnarna lurades av det som sades i programmet.

Text: Michael Zazzio | Artikeln återpubliceras med tillstånd av 2000-Talets vetenskap

I programmet pa?stods det till exempel att alternativmedicinska terapeuter inte fa?r ta emot och yrkesma?ssigt (mot betalning) underso?ka patienter som har cancer. I programmet spreds det a?ven en del andra osanningar och grovt fo?rtal som riktades direkt mot Erik Enby och Tullio Simoncini.

Efter programmet a?kte Anders Alexandersson till sitt kontor och skickade ett internt e-mail till en handfull kollegor, inklusive generaldirekto?ren Gunilla Hulth-Backlund och chefsjuristen Anna Sundberg. I mailet, vilket ligger utlagt pa? 2000-Talets Vetenskaps hemsida, fo?rtalades Erik Enby ytterligare och Anders Alexanderson a?tergav oriktigt inneha?llet i lagstiftningen. Med hja?lp av dessa osanningar uppviglade han bland andra avdelningschefen i Go?teborg, Gunnar Moa, som den fja?rde april fattade beslutet att till a?klagaren i Go?teborg anma?la Erik Enby till a?tal, eftersom tja?nstema?n vid Inspektionen fo?r va?rd och omsorg (IVO) ”missta?nkte” och ”antog” att Erik Enby underso?kte och/eller behandlade cancer, som Gunnar Moa uttryckte det. Gunnar Moas anma?lan finns utlagd pa? 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han sja?lv inte ka?nde till den exakta betydelsen av ga?llande lagstiftning.

ArcanumSkolan 2024

Tilla?tet att underso?ka cancer

Enligt lagstiftningen fa?r IVO enbart anma?la en icke legitimerad yrkesuto?vare, om IVO har fa?tt ka?nnedom om att vederbo?rande redan har brutit mot na?gon besta?mmelse i det femte kapitlet i patientsa?kerhetslagen. Att mot betalning behandla cancersjukdom eller elakartade svulster a?r olagligt om man saknar va?rdlegitimation, men att underso?ka cancer a?r inte alls olagligt eftersom det inte regleras i lagstiftningen. Att utan kostnad behandla cancer a?r inte heller olagligt, eftersom lagstiftningen enbart reglerar sa?dan behandling mot ersa?ttning.

Bristande kompetens

Radioprogrammets journalister ringde upp Tullio Simoncini, som helt lagligt erbjo?d sig att underso?ka en patient som hade cancer. Senare ringde journalisterna a?ter upp honom och pa?stod da?, helt oriktigt, att det fo?r en icke legitimerad yrkesuto?vare var olagligt att i Sverige underso?ka patienter som hade cancer.

Anders Alexandersson gav sto?d fo?r det pa?sta?endet genom att mot ba?ttre vetande sa?ga att visst var det olagligt att go?ra sa?. Det bevisar Anders Alexanderssons inkompetens inom det omra?de som han har till uppgift att kunna.

I radioprogrammet ringde journalisterna a?ven upp Erik Enby som sade att han mikroskoperade blodet pa? cancerpatienter och behandlade infektioner (till exempel svampinfektioner) om han hittade sa?dana i blodet.

Skolmedicinen har ju inte erka?nt att svampinfektioner skulle kunna utgo?ra cancer och da?rmed fa?r Erik Enby enligt lagstiftningen go?ra det som han go?r, na?mligen behandla infektioner och svampinfektioner.

Underso?ka cancer fa?r han ocksa? go?ra utan inskra?nkningar. Det fa?r faktiskt vem som helst go?ra – sa?, det kan IVO absolut inte anma?la na?gon fo?r. Eftersom tja?nstema?nnen pa? IVO (de kommer i huvudsak fra?n Socialstyrelsen) inte kan den lagstiftning som de a?r satta att uto?va tillsyn utifra?n, sa? kan man inte fo?rva?nta sig att de ska klara av att fo?lja den. Inte ens generaldirekto?ren eller chefsjuristen pa? IVO klarar av det och solidariskt ha?ller de myndighetens tja?nstema?n om ryggen. Ja, alla pa? myndigheten ha?ller varandra om ryggen.

Anma?laren Gunnar Moa har en ga?ng tidigare yttrat sig i media om Erik Enby. Det var efter det att Erik Enby hade blivit fra?ntagen sin la?karlegitimation. Da? yttrade Gunnar Moa att myndigheten inte la?ngre kunde go?ra na?got utan att det som nu a?terstod var att polisanma?la Erik Enby.

Yttrandet avslo?jar Gunnar Moa och hans uppsa?t och nu har han alltsa? anma?lt Erik Enby till a?tal, trots att Gunnar Moa inte har na?gra bevis fo?r att Erik Enby under de senaste tva? a?ren na?gonsin skulle ha behandlat just cancer (preskriptionstiden fo?r sa?dana brott a?r tva? a?r).

Om Gunnar Moa inte har ka?nnedom om att Erik Enby verkligen har behandlat cancer men a?nda? anma?ler honom fo?r sa?dant brott, sa? bega?r Gunnar Moa sja?lv ett allvarligt brott (falsk tillvitelsebrott/anma?lningsbrott) och ska sja?lvfallet a?talas fo?r det, i synnerhet eftersom han inte har tagit tillbaka sin anma?lan och pa? sa? sa?tt har avva?rjt faran fo?r Erik Enby.

Anma?lningar till Granskningsna?mnden

Radioprogrammet Kropp & Sja?l har av flera personer anma?lts till Granskningsna?mnden (GRN) fo?r radio och TV. Ordfo?rande fo?r na?mnden a?r Henrik Jermsten som a?r justitiera?d i Ho?gsta fo?rvaltningsdomstolen. Jermsten har tidigare utma?rkt sig genom att i Ho?gsta fo?rvaltningsdomstolen fatta beslut som strider mot ga?llande lagstiftning. Da?rmed kanske vi inte ska fo?rva?nta oss att det kommer att ga? korrekt till i GRN.

Flera polisanma?lningar och anma?lningar direkt till a?klagare kommer inom en snar framtid att uppra?ttas. Det a?r anma?lningar om grovt fo?rtal i tryckfrihetsmål mot radioprogrammets ansvarige utgivare på SR, Nina Glans. Hon vill inte kommentera det hela.

Anders Alexandersson kommer att anma?las fo?r grovt fo?rtal, eftersom han i programmet yttrade sig osant om lagstiftningen samt kra?nkande och nedsa?ttande om Erik Enby och Tullio Simoncini.

Anders Alexandersson kommer a?ven att polisanma?las fo?r uppviglingsbrott samt grovt fo?rtal till personer pa? IVO. Anders Alexandersson a?r dessutom enligt lagstiftningen skyldig att avva?rja faran fo?r Erik Enby, eftersom Anders vet om att Gunnar Moas anma?lan mot Erik Enby saknade lagstiftningsma?ssig grund och Anders Alexandersson kommer a?ven att anma?las fo?r tja?nstefelsbrott.

Den 9 maj ringde jag upp VoF:aren Dan Larhammar och i samtalet framkom det tydligt att han själv inte kände till den exakta betydelsen av gällande lagstiftning.

Generaldirekto?ren a?r informerad

Jag har personligen informerat generaldirekto?ren och chefsjuristen med flera pa? IVO om att det har bega?tts brott inom myndighetens verksamhet och jag har påpekat att generaldirektören är ytterst ansvarig för detta. Bevis om att brottsliga ga?rningar har utfo?rts av myndighetens tja?nstema?n har skickats med tillsammans med en uppmaning om att anma?lan mot Erik Enby ma?ste a?tertas av dem som ka?nner till att den a?r olagligt gjord.

Generaldirekto?ren och chefsjuristen med flera har underla?tit att a?terta IVO:s anma?lan till a?klagaren fo?r att pa? sa? sa?tt avva?rja faran fo?r Erik Enby. Da?rmed kommer a?ven de som har vetskap om det att anma?las fo?r falsk tillvitelsebrott samt fo?r tja?nstefelsbrott.

Anma?lan ska a?ven skickas till JO, alternativt till JK, fo?r att de myndighetsuto?vare som inte har fullgjort sina skyldigheter a?ven genom riksdagens ombudsman ska fa? reda pa? att det som de har gjort a?r brottsligt. Ma?let med denna anma?lan a?r att deras handlande ska behandlas av Statens personalansvarsnämnd samt att samtliga inblandade som har underlåtit att agera ska få avsked fra?n sina respektive tja?nster. Detta inkluderar generaldirekto?ren Gunilla Hulth-Backlund.

Nu fa?r det banne mig vara nog!

Text: Michael Zazzio

Fo?r att sa?tta tryck pa? myndighets- uto?varna: a?klagare, JO, JK, IVO med flera har tva? namninsamlingar startats till fo?rma?n fo?r Erik Enby och Tullio Simoncini. SARA:s styrelse sta?ller sig bakom namninsamlingarna och uppmanar alla att skriva under dem på 2000tv.se.


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq