Cloud seeding, bevis och syfte – Doktorand TJ Coles, Plymouth University

41

ANALYS. Doktorand TJ Coles vid Plymouth University publicerade i januari 2013 en artikel om cloud seeding, bakomliggande bevis och syfte. Den presenterar omfattande hänvisningar till militära dokument, bla från det amerikanska flygvapnet om att cloud seeding är en realitet.

Syftet är att främja militära radarkommunikationer samt att manipulera vädret. Genom att skapa ett täcke av konstgjorda moln i troposfären kan främmande makters civila och militära kommunikation störas samtidigt som USA med sina allierade bundsförvanter skyddar sin egen kommunikation.

Svensk översättning: Pia Hellertz | Källa: [Cloud seeding] Proof and Purpose av T J Coles, PhD doktorand, Plymouth University, UK. | Redigerad av NewsVoice | Uppd. kl 16:42 den 19 sep 2014 | Joint Vision 2020, PDF

Detta är en översikt av verksamheten inom olika militära organ i USA och Storbritannien när det gäller områdena vädermodifiering med hjälp av kemisk besprutning på hög höjd.

År 1996 började personer över hela USA, Storbritannien, Kanada och Australien, se omärkta flygplan som trafikerade över deras städer. Dessa flygplan lämnade långa, tjocka, ihållande spår efter sig på himlen. Dessa kom att kallas cloud seeding (kemiska spår). Eftersom verksamheten intensifierats, har NASA, luftfartsmyndigheter och militära organisationer som svarat på förfrågningar som gjorts av berörda medborgare, sagt att spåren i fråga bara var kondensstrimmor (contrails) som genereras av flygplanens avgaser, som de påstod alltid har funnits och de har expanderat i alla temperaturer, luftfuktigheter och höjder.

I verkligheten är detta inte fallet och de nämnda myndigheterna har inte tagit upp det faktum att flygplanen i fråga är omärkta och ibland militära flygplan.

De som deltar i contrail vs cloud seeding-debatten har redan förlorat, eftersom militära forskare (tex medias favorit Patrick Minnis) [1] kan uppfinna atmosfärsvetenskapliga teorier för att förklara bort kvardröjande strimmor. I själva verket har den överväldigande majoriteten av vetenskapliga publikationer på så kallade kvardröjande strimmor publicerats från och med 1996, med en intensifiering av intresset för ämnet under åren 1998-2002.

Owning the weatherOm “kvardröjande strimmor” har funnits sedan det kommersiella flyget började, varför börjar det betydande akademiska intresset först år 1996, det år då det amerikanska flygvapnet meddelade att det skulle “äga vädret” via “injektion av kemiska ångor” i atmosfären? (Detta diskuteras nedan. Se även rapporten ”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” av ett antal militära författare. I fortsättningen beskriven som Owning the Weather-dokumentet.

De kritiska frågorna är:

  • Varför arbetar omärkta plan över min stad?
  • Varför avviker strimmorna från kommersiella flygvägar?
  • Varför bryter de mot kommersiella flygplans avståndslagar och utför för kommersiella jetplan omöjliga manövrar (korsning, gör U-svängar, utför nästan vertikala banor osv)?
  • Varför gör de icke-kommersiella, omärkta flygplanen långa, tjocka, ihållande, expanderande spår, medan de märkta, kommersiella flygplanen inte gör det?

Cloud seeding-operationer är väl dokumenterade av den amerikanska militären och de menar att cloud seeding är en del av Pentagons strävan att uppnå Full Spectrum Dominance till år 2020. Eftersom jonosfären påverkar båda, har man i årtionden förstått att vädermodifiering och dominans av radiokommunikation är två sidor av samma mynt. Genom att frigöra stora mängder av piezoelektriska[2] ämnen (material som genererar elektrisk spänning som svar på tillämpad mekanisk påfrestning) i den övre atmosfären, kan de magnetiska fältlinjerna på jorden påverkas, och håller redan på att påverkas i syfte utveckla hemlig, geofysisk krigföring.

Innehåll i artikeln

  • Vädermodifiering och jonosfärisk krigföring
  • Biokemisk nanoteknik
  • Sammanfattning

Vädermodifiering och jonosfärisk krigföring

År 1996 meddelade tankesmedjan US Air Force 2025 att USA kommer att “äga vädret ‘genom att injicera ’kemiska ångor’ i atmosfären”.[2] En tidsplan för nuvarande och framtida kapacitet finns i dokumentet, inklusive “kemikalier” och “leveransfordon”. Programmet är faktiskt redan i drift, och refereras till i andra, oklassificerade US Air Force-dokument som diskuteras nedan. Dessutom bevisar Own the Weather-dokumentet inte bara existensen av cloud seeding, men nämner även deras användning i dess aktuella vädermodifieringsverksamhet.

The Air Force 2025 uppgav att det året ska vädret kunna användas som vapen på många olika sätt, “inklusive injektioner av kemiska ångor och uppvärmning eller laddning via elektromagnetisk strålning eller partikelstrålar (t.ex. joner, neutrala partiklar, x-rays, MeV[3]- partiklar och kraftfulla elektroner)”. När det gäller bekräftelsen av kemikalier och aktuella distributioner, uppger rapporten: “Om molnen såddes (med hjälp av kemiska kärnor som liknar de som används i dag eller kanske ett mer effektivt medel som upptäcks genom fortsatt forskning) innan medvinden ankommer till en önskad plats, kunde resultatet vara en dämpning av nederbörden” (förf. kursivering).[3]

Ytterligare bevis för förekomsten av cloud seeding finns i ett dokument publicerat av Air Force Phillips Laboratory och Air Force Materiel Command (som inte har någon friskrivningsklausul om “fiktiva scenarier”) som anger:

“Mätningar av avgasplymer och kemiska moln av markbaserade och luftburna LIDAR (Light detection and ranging) kommer att fortsätta genom FY99″. [4]

År 1999 var det år då Sonoma State Universitys ”Project Censored” [5] använde begreppet cloud seeding, en av de mest underrapporterade nyheterna det året. [5]

US Air Force överste William Scott Bell skriver år 2008:

“I dag använder NASA och flera andra organisationer rymdbaserad LIDAR för att analysera molnformationer och atmosfäriska aerosoler”. (art.ternaia, min övers. Hänvisar till originalartikeln för kontroll av den ursprungliga betydelsen. en även i förf.s kursivering) [6] Med tanke på att Patrick Minnis arbetar för NASA, specifikt för Langley Institute som använder satelliter för att övervaka (vad de påstår är kondens-) spår, [7] är det tydligt varför Minnis är medias favorittalesman.

Dokumentet “The Air Force Phillips – Materiel Command” tillade att flygvapnets syften var att “Utveckla tillförlitlig och validerad moln- och vädersimulering för alla världsomspännande platser för att stödja förvärv, utbildning och krigsspel”, [8], vilket förklarar varför cloud seeding har observerats över hela världen. De fyra länder där cloud seeding först dök upp – USA, Storbritannien, Kanada och Australien – har en bakgrundshistoria av att arbeta tillsammans med sekretessbelagd vädermodifiering och biokemiska projekt för krigföringsprojekt, enligt World Meteorological Organization [9], och det brittiska försvarsministeriet.[10] Efter år 1999 har dock människor i andra länder, inklusive europeiska och nordafrikanska stater, började se cloud seeding.

Amerikanska kongressledamoten Dennis Kucinichs Space Preservation Act (2001) beskriver [cloud seeding] som “ett exotiskt vapensystem”.[11] Fenomenförnekare brukar citera Kucinichs förslag. I Wikipedia om cloud seeding nämns Kucinichs förslag, men med försök att misskreditera förslaget genom att dra slutsatsen att lagförslaget utsattes för åtlöje i kongressen innan det ogillades, och att det hänvisar till “utomjordiska” och “tektoniska” vapen, så per definition måste det vara oseriöst. [12]

I verkligheten innebär begreppet “utomjordiska” vapen som placeras i rymden (inte en “utomjordisk” teknik), och förekomsten av tektoniska vapen bekräftades år 1997 då amerikanska försvarsministern Bill Cohen erkände att han och hans Pentagonkumpaner “intensifierade våra ansträngningar” för att “starta vulkaner och tsunamis med hjälp av elektromagnetiska vågor” [13], och upprepade vad president Johnsons vetenskapsrådgivare, Gordon MacDonald, sagt i slutet av 1960-talet när det gällde jordbävningsvapen.[14]

Ytterligare bevis för att det finns inte bara cloud seeding utan även den operativa giltighet som Owning the Weather-programmet innebär, finns i en US Air Force-papper, från år 1999:

“The joint Army/AF [Air Force] OTW-[Owning the Weather]-initiativet ska ge kunskaper om aktuella och prognostiserade förhållanden om slagfältsmiljö, tillsammans med deras effekter på system, soldater, operationer och taktik, för att bidra till arméns avgörande fördel jämfört dess motståndare. Inom DOD [Department of Defense, försvarsdepartementet], är BE [the Battlefield Environment division] den ledande organisationen för multitjänster för FoU-program inom transport- och spridningsmodeller …

Dugway Meteorologi och Obscurants Divisions Modellering and Assessment Branch tillhandahåller … prototyputveckling av virtuell Proving Ground meteorologiskt stöd. Divisionsmedlemmar arbetar också i olika nationella och internationella kommittéer som behandlar frågor som rör meteorologiska mätningar och atmosfäriska spridningsmodeller.” [15]

Detta dokument har inte åberopats eller citerats av dem som vill avslöja olaglig cloud seeding. Aerosolförmörkelse uppnås genom att man skapar konstgjorda cirrusmoln, som har sitt ursprung från “strimmor” som sänds ut från specialiserade flygplan. Verksamheten har sitt ursprung i det amerikanska flygvapnets 1940s “Project Cirrus”. [16]

Kort efter det erkändes att energin i jonosfären skulle kunna utnyttjas för elektromagnetisk krigföring. US Navy-dokument från 1960-talet diskuterar att injicera energi i jonosfären för att frigöra mer kraft. The Advanced Research Projects Agencystartade ett projekt med titeln “Some Upper Atmosphere Aspects of Chemical Geophysical Warfare” [17].

Omkring den tiden började den amerikanska militären experimentera med spridning av barium i atmosfären.

Barium är en piezoelektrisk substans, d.v.s. det genererar ett elektriskt fält eller en elektrisk potential som svar på tillämpad mekanisk och elektromagnetisk stress; t ex stressen från jordens elektromagnetiska fält. En artikel publicerad i Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, som arkiverats av militären, konstaterades:

“Användningen av spridning på hög höjd av bariumånga för produktion av synliga plasmamoln.” [18]

De globala utsläppen av barium som ett sätt att förändra jordens magnetiska fältlinjer med syfte för energiöverföring hade funnit sin väg in i Bernard Eastlunds patent [19]. Han är den “uppfinnare” som tillskrivits utformningen av de tidiga faserna av High-Frequency Active Auroral Research Programme (HAARP). [20]

Placerat i Alaska är HAARP en 180-antennuppsättning som modifierar jonosfären för försöksändamål. Det har fördömts av Europaparlamentet för dess potential till “manipulation av globala vädermönster”.[21] Utöver detta kan HAARP dock fungera som en av ett dussintal markbaserade lasrar, som laddar bariumpartiklarna i cloud seeding. [22]

Ett Air Force Phillips-Materiel Command-symposium som hölls år 1997 kategoriserade: Molnmodifiering – övervakning/bevakning/hålborrning och att skapa/dämpa Cirrus/strimmor/ jonosfärisk modifiering på samma sida. Varför skulle dokumentet kategorisera “strimmor” om det inte anges som en modifierad form av contrails (dvs. en aerosol/chemtrail) vilket dokumentet därmed erkände, i förhållande till att flygvapnet kan “skapa/dämpa” “Cirrus- moln” och “jonosfärisk modifiering ”?[23]

Detta passar den citerade 1996-planen, som medgav att flygvapnet analyserar “kemiska moln” (citerade ovan). De flesta av de cloud seeding-exempel som dokumenterats av globala medborgare expanderar till cirrusmoln. Det finns också en bild av HAARP i symposiets PowerPoint bildspel. Ett 2020-papper, SPACECAST, som publicerades omkring 1994 förklarade:

“Den här tekniken kommer att innebära tillfällig förändring av jonosfären genom spridning av gasformiga föreningar … vid vissa höjder och platser för att öka den neutrala och elektrontätheten … Denna effekt kan emellertid också förbättras genom att skjuta en hög energilaser, mikrovåg eller partikelstråle (våglängd kommer att vara beroende av de gasformiga föreningar som används) i det kemiska införingsområdet för att accelerera fotojonisationen och dissociativa rekombinationsprocesser. Slutresultat från den kemiska insättningen kommer att höja elektrontätheten som har en störningseffekt på fiendens förmåga till radiovågsutbredning på grund av absorption av vågenergi genom de laddade partiklarna i den förbättrade jonosfären. Nackdelen är att din egen kommunikation kan påverkas.”

Den sista meningen är inte längre tillämplig på grund av HAARP, som kommunicerar inom Ultra-, samt mycket- och extremt låga frekvenser. The Air Force Materiel-Phillips Lab- dokument nämner också spridningen av “kemiska moln” i förhållande till HAARP: “Kemiska och andra tekniker för att minska skadliga joniseringseffekter på GPS-sändning kommer att testas och utvärderas i FY97-99”, [25] det år då cloud seeding intensifierades.

Owning the Weather-rapporten, vilket, som nämnts, åtminstone två andra flygvapen- publikationer erkänts som giltiga och i drift, konstaterar att verksamheten spänner:

“Från att öka vänskapliga operationer eller störa fienden genom småskalig anpassning av naturliga vädermönster, för att slutföra dominansen av globala kommunikationer och rymd- kontrollen. [26]

(Originaltext: From enhancing friendly operations or disrupting those of the enemy via small-scale tailoring of natural weather patterns to complete dominance of global communications and counterspace control).” [26]

Likaså fastslog det brittiska försvarsministeriet i en trettio-års prognos att “Vädermodifierng kommer att fortsätta att undersökas” och effekterna kan vara att “störa kommunikationslinjer”. [27]

Eftersom civil infrastruktur är beroende av rymden för telekommunikation, är målet och syftet för att “dominera rymddimensionen” att “skydda”, “internet, banker, GPS, väder- och klimatprognoser och analyser etc.” Målet för Pentagon är att ”dominera rymddimensionen med syfta att skydda den dubbla användningen av civil-militär hårdvara och mjukvara från rymdattacker, solstormar (rymdväder) och andra skadliga effekter.

Joint Vision 2020Joint Vision 2020

Genom att skapa ett täcke av konstgjorda moln i troposfären, kan Pentagon störa ryska, kinesiska och annan militär och civil kommunikation, samtidigt som de skyddar sina egna samt sina allierade. Det kommer att leda till Full Spectrum Dominance. Pentagon förklarar:

“Informationsöverlägsenhet är starkt beroende av rymdkapacitet för att samla in, bearbeta och sprida ett oavbrutet flöde av information och samtidigt förneka möjligheten för en motståndares förmåga att fullt ut utnyttja densamma … Militären måste bevara viss grundläggande rymdkapacitet, till exempel missilvarning, försäkrad rymdkommunikation, och stora delar av ISR [intelligens, övervakning, spaning]. Annan rymdkapacitet, tidigare inom militärens domän, kan rimligen överföras till civila och kommersiella sektorer, till exempel väder, GPS och multispektrala bildspråk.” [28]

Definition: Full-spectrum dominance

“Full-spectrum dominance is a military concept whereby a joint military structure achieves control over all elements of the battlespace using land, air, maritime and space based assets.

Full spectrum dominance includes the physical battlespace; air, surface and sub-surface as well as the electromagnetic spectrum and information space. Control implies that freedom of opposition force assets to exploit the battlespace is wholly constrained.”

US Defence.gov: “Full-spectrum dominance is the key term in “Joint Vision 2020″ the blueprint DoD will follow in the future”. Source: “Joint Vision 2020 Emphasizes Full-spectrum Dominance”

Biokemisk nanoteknik

Bortsett från att ändra jonosfären med syfte att få “informationsdominans”, utveckla vädervapen och geofysisk krigföring, spelar cloud seeding också en roll i biokemisk krigföringsanalys, samt studier för eventuell binär nanoteknik. Enligt tidskriften Science and Engineering Ethics skulle det innebära:

“Passiv observation av människor kunde … kompletteras genom att aktivt manipulera dem – till exempel om det skulle vara möjligt att få direkt teknisk tillgång till deras nervsystem eller hjärna … Nanopartiklar kan så småningom transporteras som aerosoler över stora avstånd och distribueras diffust. De kan komma in i kroppen genom lungorna, genom huden eller mag-tarmkanalen.” [29]

Som nämnts har NASAs Langley Institute fått i uppdrag att analysera molnformationer och spåra biokemiska ämnen med hjälp av infrarött och ultraviolett LIDAR (Light Detection And Ranging). År 2001 gavs en PowerPoint-presentation till delegater från the US Air Force 2025 (the ”Owning the weather”-teamet), DARPA, CIA, FBI, med flera som deltog i ett NASA- möte på Langley Institute. I förhållande till cloud seeding inkluderade presentationen ‘Major Influences of IT/Bio/Nano Upon Future Warfare’:

“Överallt förekommande sensorer som minimerats/nätverksmultifysik, hyperspektrala… Wonderous [sic: Vandrande] / Överallt förekommande på land/i hav/i luft/i rymd, multifysik, hyperspektrala sensorsvärmar (militära/kommersiella/vetenskapliga) … Robotic/svärmtekniker primärt kommersiella/endemiska i hela världen … ’Volumetric’ weaponry…bränsle/luftdamm /air….Isomers [kärnor, som enligt Owning the Weather-dokumentet behövs för att skapa moln] … kolfibrer.”

(Originaltext: “‘Ubiquitous miniaturized/networked multi-physics, hyperspectral sensors…Wonderous [sic: wandering?] /Ubiquitous land/sea/air/space multiphysics, hyperspectral sensor swarms (military/commercial/ scientific)… Robotic/swarm technologies primarily commercial/endemic worldwide…“Volumetric” weaponry…fuel/air dust/air….Isomers [nuclei, which the Owning the Weather document confirmed are needed for cloud creation]…Carbon fibres.’”)

Owning the Weather-dokumentet nämnde också användningen av svart nano-damm.

Presentationen innehöll även en diskussion om:

“Luftburna sorter av Ebola, Lassa, etc. … Aflatoxin (”naturliga” delar per miljard cancerframkallande [)] … Binary bio i nationens jordbruk/matdistributionssystemet (varje hem/ skyttevärn) … Genomicaly (individ/samhälle) riktade pathogens…..Ubiquitous / Billiga mikro-till-nano allt … precisionsangrepp, volymetrisk krigföring, “svärmar”. … Binär bio (anti-functional/fauna)… inexp. Binary Bio into Food Supply.” [30]

(Originaltext: “‘Airborne varieties of Ebola, Lassa, etc…..Aflatoxin (“natural,” parts-per-billion carcinogen[)]… Binary bio into nation’s agric./food distrib. system (every home/foxhole)…Genomicaly (individual/society) targeted pathogens…Ubiquitous/Cheap micro-to-nano EVERYTHING…precision strike, volumetric warfare, “swarms”…Binary bio (anti-functional/fauna)… Inexp. Binary Bio into Food Supply.’)” [30]

I rapporten listas: “Sårbarheter: Visuella, LIDAR, IR [infrarött], biolum (bioluminiscens – självlysande), ’turbidity’”.

Varför skulle ’turbidity’, vilket betyder tjocklek och densitet, särskilt i förhållande till atmosfäriska processer, diskuteras, om det inte används för att målmedvetet skapa vindtransporterade aerosoler?

De biokemiska ämnen som släpps via cloud seeding är därför inte bara utformade för att övervaka hälsan hos utvalda folkgrupper som utsätts för patogener[6], men också för att testa effekten av LIDAR-systemet som förberedelse för “volymetriska” attacker mot andra länder. När presentationen är förtydligad, innebär detta en operation som är “endemiska (lokalt riktade, min anm.PH) i hela världen”.

År 2007 bekräftade det brittiska försvarsdepartementet att:

“Vissa känsliga tillämpningar, till exempel bestämda eller revolutionerande system och vapen, särskilt de som förknippas med avskräckande och masseffekt, kommer alltmer att utvecklas i taktfulla (och avskilda) partnerskap. Särskilda nationella eller nära allierade experter och investeringar kommer att krävas för att ta itu med, till exempel bekämpning av terrorism med kärnvapen och kemiska och biologiska försvar.” [31]

The “defence” tag-on kan uteslutas eftersom de biokemiska-nukleära experimenten 1940-1979 på den brittiska allmänheten också var märkta “defensiv”. [32]

I detta MOD-(Ministry of Defence)-dokument finner vi följande:

“I dessa fall kommer den leverantören sannolikt att förbli inhouse till Defence, eller regering-till-regering. Direkta investeringar kommer också att vara viktiga även när det inte finns någon civil motsvarighet, såsom högpresterande sprängämnen, visst skydd och vägledningssystem och specifika sensorer … militära och civila tillämpningar som kräver räckvidd och synlighet, särskilt analystillämpningar, har nu flyttat från marken till luftburen användning och, eftersom de blir praktiskt och ekonomiskt lönsamt, kommer många av dessa program i allt högre grad att utnyttjas antingen i övre atmosfären eller i rymden. (Tyngdpunkter i fetstil i original)” [33]

(Originaltext: “‘In these cases, the supplier is likely to remain inhouse to Defence, or government-to-government. Direct investment will also remain important where there is no civilian counterpart, such as high-performance explosives, certain protection and guidance systems, and specific sensors……Military and civilian applications that require range and visibility, particularly sensing applications, are currently moving from ground to airborne use and, as they become practically and economically viable, many of these applications will be increasingly exploited either in the high atmosphere or in space.’ (Emphases in bold in original)” [33]

Hänvisningen till den “höga atmosfären” är viktig, eftersom det är där cloud seeding genomförs, enligt “Owning the Weather”-dokumentet, i förhållande till den jonosfäriska beväpningen (weaponisation). Bortsett från “Owning the Weather” är den cloud seeding som sprayas i dag en fortsättning på denna typ av forskning. Det amerikanska flygvapnet förklarade:

Boundary Layer Meteorology och Aerosol Research Branch genomför ett forskningsprogram inom mikrometeorologiska processer och strukturer i det atmosfäriska gränsskiktet. Detta program fokuserar på samspelet mellan mark och luft med vindfält, turbulens och flöden samt på optiska metoder för att spåra aerosoler (främst kemisk-biologiska medel) och modellering av deras förflyttning och spridning i den taktiska miljön “. [34]

Enligt Neil Davison vid Bradford University, ”har försvarsministeriet och det amerikanska försvarsdepartementet samarbetat om ’icke-dödliga’ vapen, inklusive tillhörande krigsspel,[7] genom ett samförståndsavtal som undertecknades i februari 1998″ – ungefär samtidigt som chemtrailing intensifierades i Storbritannien. Air Force Materiel Commandlistade “kemiska moln” som en del av dessa “krigsspelsprogram” vilka fortsatte fram till åtminstone år 1999 (och i verkligheten långt därefter). Kan dessa gemensamma “övningar” har involverat cloud seeding?

År 1999, det år som Air Force Material Commandmeddelade utökad verksamhet: 

“…godkändes ett förslag om att utveckla ett Overhead Chemical Agent Dispersion System (OCADS) för finansiering … enligt the Joint Non-Lethal Weapons Directorate (JNLWD) Technology Investment Program (TIP).”

Syftet med utvecklingsarbetet var att ge den amerikanska militären:

“…förmågan att snabbt sprida kemiska medel över stora områden. De spridda medlen kan användas för kontroll av massorna eller för att utveckla en skyddande barriär på distans.”

Detta arbete utfördes av Primex Aerospace Company (som sedan förvärvades av General Dynamics) i samarbete med US Army’s Armament Research, Development and Engineering Center (ARDEC) vid Picatinny Arsenal, New Jersey. I slutrapporten, som publicerades i april 2000, beskrevs den framgångsrika designen, testen och demonstrationrn av ett system som består av en bärraket och spridningsanordning.

“Spridningsenheten i sig består av en flytande kapsel av plast med integrerad gasgenerator för att sprida lasten … Tekniken är anpassningsbar för att leverera vätskor med olika egenskaper i olika droppstorlekar (från 1 cm till ånga) och för att kunna leverera pulver, inkapslade vätskor eller projektiler såsom gummipellets. Den är också skalbar för olika avstånd och för mindre eller större områden för spridning. Efter september 2001, har the Solid Propellant Systems Group vid General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (formerly Primex Aerospace Company) finansierats av JNLWD att utföra ytterligare arbete som bygger på Overhead Liquid Dispersion System (OLDS) för att utveckla liknande flytande spridningsteknik för en 81mm “icke dödlig” granatkastare tillsammans med ARDEC ‘.” [35]

(Originaltext: “‘The dispersal device itself consists of a liquid canister made of plastic with integrated gas generator to disperse the payload……[T]he technology is adaptable for delivering liquids with differing properties in varying droplet sizes (from 1cm to vapour) and for delivering powders, encapsulated liquids, or projectiles such as rubber pellets. It is also scalable for different distances and smaller or larger areas of dispersion. Subsequently, in September 2001, the Solid Propellant Systems Group at General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (formerly Primex Aerospace Company) was funded by JNLWD to carry out further work building on the Overhead Liquid Dispersion System (OLDS) to develop similar liquid dispersal technology for an 81mm “nonlethal” mortar in collaboration with ARDEC’”. [35])

“Owning the weather”-dokumentet uppgav att obemannade luftfartyg kan användas för att leverera nanopartiklar för väderkontroll.[36] Ett US Navy-dokument som har avslöjats av Neil Davison antyder att drönare också skulle kunna användas för att leverera biokemiska ämnen, och att tester hade genomförts genom ett Joint Non-Lethal Weapons Directorate (JNLWD),med Hunter and Exdrone UAVs från 1996 till 1997. Drönaren använde rök- ammunition för att simulera “irriterande kemisk agent-ammunition”.

Ett dokument som grävts fram av Davison med titeln “Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Non-Lethal (NL) Payload Delivery System” som presenterades vid konferensen Non-Lethal Defense III år 1998, berättar att “ett UAV-fördelningssystem skulle kunna användas av vilken UAV som helst med en lastkapacitet på 40 lb (cirka 18 kg, min anm.PH) eller mer. Projektet prioriterades av JNLWD under deras översyn år 1998 av befintliga program. Davison fortsätter med att citera en Southwest Research Institute-rapport, avseende medel som tilldelas dem för leverans av biokemiska vapen.

Den anger att:

“…ingenjörer utvecklat en datorstyrd obemannad motordriven Para foil (UPP) utrustad med en last som sprider vätskespray under flygningen. Utvecklad för Marine Corps Non-Lethal Directorateär systemet avsett att ge alternativ icke-dödlig kontroll av folksamlingar för den amerikanska militären. UPPen försågs med en pan-tilt-kamera[8] för att kontinuerligt kunna lokalisera effekterna på målet för vätskesprayningen. Med hjälp av datorstödda flyglägen och kamerabilden, kan en fjärrmanöver rikta UPP över ett mål på låg höjd och släppa sprayningen.” [37]

På sin Langley-adress, nämnde Bushnell användningen av binära vapen. Det verkar som om de, förutom att “äga vädret”, började ett dolt, globalt, binärt[9] krig för länge sedan med cloud seeding.

Med tanke på att många chemtrail-aktivister har tagit vattenprover efter tung sprutning och säger sig ha funnit höga halter av polymer, skrev Davison år 1999, att JNLWD:

“…finansierat ett projekt vid Advanced Polymer Laboratory (APL) vid University of New Hampshire för att bedriva forskning på användning av mikroinkapsling för leverans av kemiska medel. I föreslagna kemikalier ingår invalidiserande medel såsom anestesimedel. Anledningen till att kapsla in kemikalier möjliggör kontrollerad frisättning och uppdelning av binära system. Dessutom kan de levereras från en mängd olika plattformar som hagelgevär, bärraketer, airburst ammunition, granatkastare och UAV.” [38]

Enligt Davison blev Raytheon[10] belönat med ytterligare kontrakt under 1999.

“Militär leveranssystemsutveckling, å andra sidan, har fokuserat på leverans av kemiska medel över långa avstånd att släppas som aerosoler eller sprayning över ett stort område för att påverka en grupp människor snarare än en individ.” [39]

År 2010 meddelade det brittiska försvarsministeriet att fram till 2040:

“…kommer miljökrigföring att kunna utnyttja leverans och spridning av växt- och mänskliga patogener genom frisättning av fjärrstyrda insekt-maskiner, hybrider eller insekter, för att orsaka fysisk, och därefter, ekonomisk skada.”

Rapporten tillade att “sådana metoder kan användas för att försätta människor ur stridbart skick eller som dödliga patogener för att attackera människor”. [40]

Sammanfattning

Människor runt om i världen har märkt en intensifiering av cloud seeding. Allmänhetens växande medvetenhet bemöts med mediernas desinformation och tystnad. Forskare, media och myndigheter som är knutna till regeringens och militärens pseudovetenskap om så kallade ”kvardröjande strimmor”, kan inte argumentera mot det enkla faktum att omärkta flygplan är verksamma i civilt luftrum.

I stället för att delta i meningslösa cloud seeding vs contrail-debatter, skulle chemtrailaktivister göra klokt i att kräva att få veta vad omärkta flygplan gör i luftrummet över deras städer. Politiker, flygbaser, lokala media och luftfartsmyndigheter måste konfronteras. Aktivister måste kräva att få veta märke, modell och serienummer på flygplanen, varför de avviker från kommersiella flygvägar, vilka företag som gör dem, under vars kommando de opererar, vilka piloterna är, från var de startar och var de landar. Denna cloud seeding förgiftar oss alla, och i jakten på Full Spectrum Dominance [11], kommer besprutningen bara att öka om vi inte agerar.

Wikispooks – An encyclopaedia of deep politics Wikispooks.com/wiki/

Text: Pia Hellertz | Resrevation för översättningsfel och missförståd. Översättaren hänvisar till originalartikeln för kontroll av den ursprungliga betydelsen.

Referenser

[1] Referenserna som anges inom [] finns i originalartikeln.

[2] Piezoelektricitet, är en egenskap hos vissa kristaller att när de deformeras omvandlas det mekaniska arbetet till elektricitet och även det omvända; elektricitet omvandlas till mekaniskt arbete (Wikipedia).

[3] MeV = Megaelektronvolt. Elektronvolt är en energienhet med beteckningen eV, som används som enhet för små energier. (Wikipedia)

[4] FY99 Air and Missile Defense Fas.org/spp/starwars/docops/amd99/

[5] Project Censored är ett medieforsknings-, utbildnings- och opinionsbildningsinitiativ som är inrymt vid Sonoma State University sedan 1976. I dess journalistiska verksamhet ingår publiceringen av nyheter upplysningar som censureras av andra mediekällor. De definierar sitt uppdrag som “Project Censored utbildar studenter och allmänheten om vikten av en verkligt fri press för demokratiskt självstyre. Vi exponerar och motsätter oss nyhetscensur och vi främjar oberoende undersökande journalistik, mediekunskap och kritiskt tänkande.” (Wikipedia, min övers. PH)

[6] Patogen betyder något som framkallar sjukdomar. Dit räknas till exempel smittämnen, gifter, stress och autoimmunitet. Autoimmunitet är immunförsvarets skadliga angrepp med autoantikroppar på kroppens egen vävnad, vilket kan yttra sig i sjukdomar eller bortstötning av organ vid transplantation. Alla människor har en viss grad av autoimmunitet, men när den blir för hög blir den skadlig. Autoantikroppar är antikroppar som kroppen bildar mot sina egna vävnader eller system (antigener). (Wikipedia)

[7] En militär övning eller ett krigsspel är användning av militära resurser i utbildning för militära operationer, antingen för att utforska effekterna av krig eller för att testa strategier utan att genomföra själva kriget. (Wikipedia)

[8] Pan/Tilt/Zoom cloud-kameran är en flexibel lösning för övervakning av hemmet eller det lilla kontoret. Till skillnad mot vanliga webbkameror kan kameran sända och spela in högupplöst (HF) video och ljud även i fullständigt mörker tack vare de inbyggda IR LED-lamporna. (Produktinfo från Dlink.com/se/sv/home-solutions/view/network-cameras/dcs-5222l-pan-tilt-zoom-cloud-camera )

[9] Binära kemiska vapen eller ammunition är kemiska vapen där det giftiga medlet i sitt aktiva tillstånd inte finns i vapnet. Snarare är toxinet i form av två kemiska prekursorer, fysiskt åtskilda i vapnet. De prekursorer (katalysatorer) som är utformade för att vara signifikant mindre toxiska än agenten som uppstår när de blandas, och detta gör att det vapen som skall transporteras och lagras kan göra det på ett säkrare sätt än annars (Wikipedia)

[10]Raytheon Corporation, världens fjärde största militära vapenproducent, har köpt HAARP-patentet. Raytheon och Northrop Grumman kör flygvapnets aerosol-program i USA för att förbättra radarvapnens ledningsförmåga. Raytheon äger General Dynamics, som är den främsta militära producenten av obemannade flygande farkoster, ”Unmanned Aerial Vehicle” (UAV) och som nu rapporterar väder för NOAA genom Raytheons Advanced Weather Information Processing System-datorer kopplade till sina UAV-vädermodifieringsenheter och radar- vapen.” (Uppgiften hämtad från William Thomas ”Timelines” Thomas, William (u.å.) – en historisk beskrivning om vädermanipulering från 1940 till 2013.)

[11] Begreppet Full Spectrum Dominance används bland annat av F. William Engdahl i boken med samma namn [begreppet kommer från US Defence.gov]. För den fraktion som styr Pentagon, militärindustrin och oljeindustrin, tog det kalla kriget aldrig slut. De gick “under radarn” för att skapa ett globalt nätverk av baser och konflikter för att främja deras långsiktiga mål av Full-Spectrum Dominance, total kontroll av planeten på marken, i vatten, luft, rymd, yttre rymden och cyberrymden. I deras metoder ingår kontroll av propaganda, användning av icke-statliga organisationer för regimskifte, färgade revolutioner för att avancera Nato österut, och ett brett spektrum av psykologisk och ekonomisk krigförings- tekniker, en Revolution in Military Affairs, som de kallade det.

Händelserna den 11 september 2001 skulle möjliggöra för en amerikansk president att förklara ett krig mot en fiende som var överallt och ingenstans, som motiverade en Patriot Act som förstörde den frihet alla värnade om genom det nya globala kriget mot terrorismen. Denna bok ger en oroande titel på denna strategi för Full Spectrum Dominance.

T.J. Coles is a Phd candidate at the University of Plymouth (UK) and a filmmaker. His film, “The Collapse of the Two State Solution” was released by Concord Media. He began writing as a columnist for Axis of Logic in October, 2011. You can contact the author via Axisoflogic.com

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
41 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
hellertz
21 september 2014 kl 11:37

Både du Torbjörn och du Anders har rätt. Kanske det är dags att knyta ihop denna säck. Det kommer ju flera säckar. Och det är viktigt att vi får diskutera frågan – om och om och om igen… Den forskning vi bedriver omkring Geoengineering, HAARP och chemtrails kan närmast beskrivas som “litteraturstudier”, men där källorna är både seriösa forskare, fördomsfulla tyckare och medvetna desinformatörer. De fördomsfulla tyckarna är relativt lätta att avslöja. Vi behöver dock få träna oss i att avslöja desinformatörerna och det kan vi bara göra i dessa “digitala seminarier”, där vi får möjlighet att stöta och blöta argument, källor och fakta.
Det är svårt att göra en sammanfattande slutplädering av de inlägg jag gjort, eftersom de i huvudsak dels handlat om att tacka Anders för den info du förmedlat, och dels kritisera Zjivago för de okunniga, pseudoskeptiska inläggen. En fördel med dessa är dock, som jag nämnt tidigare, att jag fick kontakt med författaren till ovanstående artikel “Chemtrails – bevis och syfte”, Tim Coles vid Plymouth University genom Anders detektivarbete.
Tack alla för ett inspirerande samtal! /Pia

Red
Red
Gäst
Reply to  hellertz
21 september 2014 kl 15:43

Ok, vi låter debatten vara som den är, men nu får den avslutas i och med Pias slutord ovan.

Det kommer fler artiklar om geoengineering. Då kan debatten fortsätta.

/Redaktören

Red
Red
Gäst
21 september 2014 kl 09:04

Jag föreslår att alla som deltagit i denna diskussion sammanfattar med max 500 ord i var sin slutplädering. Ni kan klippa från era egna inlägg. På det viset ger vi läsarna en service, de som vill veta mer om chemtrails före och emot, men inte orkar läsa igenom alla kommentarer fram och tillbaka.

När dessa slutpläderigar har postats tas alla småkommentarer bort och diskussionen avslutas. / redaktören

anders
anders
Gäst
Reply to  Red
21 september 2014 kl 10:27

Varför editera i en livlig debatt?

De som vill tillägna sig information vet att det kostar lite energi och tid.
Det känns inte rätt att hantera debatten på det viset.

Det kan vara så att en tongivande debattör precis har åkt på semester eller liknande. Skall dennes synpunkter tas bort då?

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  Red
21 september 2014 kl 13:21

Jag undrar oxå varför denna debatt inte kan fortsätta , är det inte Newsvoice` syfte att samla
människor som vill diskutera , och framför allt ämnen som är för kontroversiella för att tas på allvar i andra forum.

anders
anders
Gäst
21 september 2014 kl 06:53
hellertz
20 september 2014 kl 22:23

Jag har inte hunnit undersöka, men jag kommer att ha kontakt med honom. Vill dock först läsa de två artiklarna du länkade till. De verkar också mycket intressanta. Jag känner lite frändskap med honom eftersom vi båda kommer från andra akademiska discipliner och har hamnat i denna “chemtrailssoppa” som verkligen verkar vara utan ende. Jag läser just nu Brittish Royal Societys rapport om Geoengineering. Mycket intressant. De pratar nästan klartext. Även om bokstäverna är små och fackuttrycken lite väl många för min smak.

Zjivago
Zjivago
Gäst
20 september 2014 kl 19:30

Tack för detta, filosofi och film är väl trevligt antar jag, någon auktoritet inom atmosfärkemi ger det ju dock knappast så det vore ärligare att han skriver med sin inriktning om han vill skylta med sin akademiska titel. Hade jag skrivit en artikel inom filosofi hade det känts oärligt att ange min akademiska titel i det sammanhanget utan att samtidigt klargöra i vad, med tanke på att den erhållits i ett naturvetenskapligt, och för ämnet irrelevant, ämnesområde.

Hur som helst skall jag försöka ta mig igenom artikeln och se om det skulle kunna finnas något mer än cherry picking och ogrundade slutsatser.

anders
anders
Gäst
Reply to  Zjivago
21 september 2014 kl 06:49

Jag är ärligt nyfiken:

Vad är det som är “cherry picking” och vad är det som är ogrundat?
I vetenskaplig bemärkelse vore det bra att reda ut så att man kan sålla ut vad som är och inte är. Det verkar vara ganska precisa saker som åsyftas med tanke på ordvalet.

hellertz
Reply to  Zjivago
21 september 2014 kl 08:46

Upprörande – här ägnar Zjivago sig åt en långt utdragen och meningslös argumentation utan att ens ha läst artikeln ordentligt. Är det så pseudoskeptikerna agerar? De ids inte ens läsa eftersom de redan “vet” vad som är rätt och fel! Jag lärde mig nåt viktigt. I en liknande situation framöver ska jag fråga: “Har du läst?” En fördel hade dock denna fåniga dialog med sig, jag fick genom Anders info kontakt med en intressant meningsfrände på andra sidan jordklotet. Tack Zjivago och trevlig läsning. Det kommer nog fler artiklar i ämnet…

hellertz
20 september 2014 kl 18:56

Jag fick svar från Tim Coles på Plymouth University. Jag hade fel. Han är inte klar med sin doktorsexamen ännu. Som ni ser är hans forskningsområde filosofi och film.

“Hello Pia,
Thank you very much for translating my article. How did you get my email address? I have a website which publishes information on chemtrails and other things, http://www.pipr.co.uk . I have a few years to go before getting my PhD. My research is in the area of philosophy and film.

I would like to start an institution within PIPR called Scholars Against Chemtrails, but we would need more members.

I first noticed crosses and t-shapes in the skies in 2001 but I assumed that they were vapour trails. I knew nothing about commercial flight-paths, etc. It took me until 2011 to realize what was going on because I was researching weather weapons and I realized that this is how the weather is being weaponized. I was able to use my filmmaking abilities to record the spraying..

I hope this is useful. I look forward to hearing from you.

Best,

Tim”

Eftersom jag har två olästa artiklar kommer jag att kontakta honom igen.

anders
anders
Gäst
Reply to  hellertz
20 september 2014 kl 19:27

Med tanke på film-biten kanske det finns en youtube-kanal eller likvärdigt?
Filmer på nätet av TJ?
Andra artiklar av TJ?

Zjivago
Zjivago
Gäst
20 september 2014 kl 14:09

Källorna består hittills av vad personen själv angivit i artiklar i diverse forum (med viss konspiratorisk inriktning) Vad han egentligen skall ha en Phd i har inte på något vis framkommit. Är han doktor på Plymouth så borde det vara väldigt enkelt att hitta någon som helst info om honom på deras hemsida, men jag har iaf inte lyckats. Jag sökte även här http://ethos.bl.uk/SearchResults.do utan resultat. Istället för att höra med personen i fråga, så borde det ge mer definitivt information att höra med Plymouth om vilken koppling dom har till Coles, återkommer om jag får svar.

Zjivago
Zjivago
Gäst
19 september 2014 kl 22:17

Skall jag lägga tid på att göra efterforskningar vill jag veta om det finns något seriöst i grunden, inte svårare än så. Hittills har jag inte sett något konkret som tyder på att så skulle vara fallet. Är verkligen mina frågor orimliga?
Sen har jag faktiskt tittat en del i artikeln och vilka referenser den använder, och det gjorde inte saken bättre precis.

anders
anders
Gäst
Reply to  Zjivago
20 september 2014 kl 12:15

Förklara dina grunder för avvisande av källorna. Det här börjar bli tramsigt.

anders
anders
Gäst
Reply to  Zjivago
20 september 2014 kl 18:30

“Skall jag lägga tid på att göra efterforskningar vill jag veta om det finns något seriöst i grunden, inte svårare än så.”

Det blir väl ett moment 22 om man resonerar på det viset? Du söker inte, för du har ingen insikt i basen på vad som efterfrågas.

Redhawk
Redhawk
Gäst
19 september 2014 kl 19:41

Ursäkta @ Zjivago men du använder av ett bekant härskarknep. Istället för att kolla om referenserna stämmer rider du på trivialiteter. Du avslöjade dig när du skrev, att om du inte kan få fram vem som har skrivit det så läser du inte heller referenserna. Varför inte? Är du rädd att det skulle vara sant vad som är skriven?

hellertz
19 september 2014 kl 18:40

Wow – Anders, tack. Han är inte doktorand längre. Han har disputerat, d.v.s. lagt fram sin doktorsavhandling och är numera filosofie doktor på Plymouth University. Och han har fortsatt forska inom området. Hittade denna artikel på de länkar du skickade: “Weather Weapons and Earthquake Bombs: World Leaders Condemn Britain and America’s Secret Arsenal” by T.J. Coles. Axis of Logic Exclusive, http://axisoflogic.com/artman/publish/printer_64217.shtml

Zjivago
Zjivago
Gäst
Reply to  hellertz
19 september 2014 kl 19:19

Någon källa på något av det där? Är han filosofie doktor borde det ju absolut finnas något om honom på deras hemsida. Har han publicerat något som kan anses vara vedertagen forskning, peer reviewed, publicerad i något vetenskapligt forum? Slutligen, vad är det egentligen han har studerat?

hellertz
Reply to  Zjivago
19 september 2014 kl 23:21

Zjivago, kollade du de länkar som Anders plockat fram? Nu tycker jag att det är dags att du själv undersöker. Själv blir jag nyfiken på hur han som filmmakare kommit in på chemtrails, HAARP m.m. och ska faktiskt fråga honom. Anders har ju varit envis nog att plocka fram kontaktuppgifter till honom. Jättetack Anders!

anders
anders
Gäst
Reply to  hellertz
20 september 2014 kl 16:35

Det tog max 10 min.

Det kanske blir en biografi av det hela så att Dr Zjivago kan läsa direkt på NV.

Med MASSOR av länkar och hänvisningar.

anders
anders
Gäst
19 september 2014 kl 18:36

Gör det enkelt Zjivago, kontakta honom i egen, hög person.

Adressen finns i sista länken.

“T.J. Coles is a Phd candidate at the University of Plymouth (UK) and a filmmaker. His film, The Collapse of the Two State Solution was released by Concord Media. He begam writing as a columnist for Axis of Logic in October, 2011.

You can contact the author via

Hint: skriv i mailklienten och skicka önskad fråga. Gärna på engelska.

Zjivago
Zjivago
Gäst
19 september 2014 kl 17:36

PhD i vad, knepigt att skriva “PhD student” utan att ange det. Någon antydan till en koppling till Universitetet som faktiskt kommer från Universitetet själva? Han borde ju gjort någon uppsats eller liknande som finns i deras arkiv.

anders
anders
Gäst
19 september 2014 kl 17:16
Zjivago
Zjivago
Gäst
19 september 2014 kl 17:15

Pia, jag skriver under synonym, liksom de flesta andra, på internet forum. Detta oavsett vilken typ av forum det är. Att skriva en artikel under ett antaget namn på nätet är väl för all del ok det också, men då tycker jag nog att man bör vara tydlig med att det är just ett synonym, och man bör nog också vara beredd på att inte tas på något större allvar inom vetenskapen. Det är fullt möjligt att Coles existerar, kanske har personen någon koppling till Plymouth University, kanske har hen rent av en utbildning inom en för debatten relevant disciplin, även om jag är en smula tveksam.

Att jag i detta fall började med att se på ursprunget till artikeln beror på att om inte ens den delen skulle stämma så ser jag ingen anledning att ta resten av artikeln på allvar.

hellertz
19 september 2014 kl 17:05

Barry, när det gäller formuleringar i texten vädjar jag till dig och andra läsare att vid oklarheter kolla med originalartikeln, så oklarheterna inte beror på att jag översatt fel. Det är ibland krångliga formuleringar och jag är varken expert på området eller på engelska. Mina akademiska meriter ligger inom andra discipliner.

Red
Red
Gäst
19 september 2014 kl 16:41

Zjivago har alltså framfört en relevant kritik om att artikelförfattaren av originaltexten dvs TJ Coles inte kan hittas. Vi söker nu efter TJ Coles på Plymouth University.

anders
anders
Gäst
Reply to  Red
20 september 2014 kl 09:50

Det vore trevligt om herr Zjivago förhöll sig till debatten, och hade respekt nog att ta till sig referenser.

I annat fall kan man ju hemfalla åt att granska herr Zjivagos utbildningsnivå och se om det finns relevant utbildning i någon form. För egen del ser jag inte formell utbildning som ett kriterium för att hålla den absoluta sanningen. Tvärtom kan ju formella saker vara en faktor som sätter ramar för tanken.

Det beror på hur man sig.

anders
anders
Gäst
Reply to  anders
20 september 2014 kl 10:04

Rättelse:

Det beror på hur man förhåller sig.

Barry Lyndon
Barry Lyndon
Gäst
19 september 2014 kl 13:43

Det står i denna braa artikel:

“År 2010 meddelade det brittiska försvarsministeriet att fram till 2040:

…kommer miljökrigföring att kunna utnyttja leverans och spridning av växt- och mänskliga patogener…”

Varför kan miljökrigföring inte “utnyttja leverans…” efter 2040 då, tro?

“De flesta av de chemtrails som dokumenterats av globala medborgare expanderar till cirrusmoln…”

Det är väl istället medborgare i många länder, människor i hela världen – folk som är medborgare i sina egna respektive länder. Se upp för omedveten insmygning av elitens globala orwelliska språkbruk. Annars är det meningslöst att “varna” och informera om HAARP och andra sjukligheter.

No more Mona Sahlin /Trojanska hästar, tack 😉

hellertz
19 september 2014 kl 12:24

Om doktoranden Coles händelsevis inte skulle använda sitt rätta namn, så är han inte ensam om detta. Det är det svåra med att “litteraturforska” på teman som Geoengineering, chemtrails och HAARP att väldigt många inte vågar skriva i sina rätta namn. Risken för trakasserier, förlöjliganden, ifrågasättanden och kränkningar är mycket stor, vilket gjort att visselblåsare och andra som vill berätta sanningen inte vågar. “Troll” och skeptiker är för hänsynslösa. Referenserna till artikeln är starka nog för den seriöse intresserade att undersöka om det kan ligga någon sanning bakom artikeln. Jag förslår att Zjivago att istället ägnar tid åt att undersöka fakta än att ifrågasätta om författaren finns eller inte. Du är ju själv anonym, Zjivago. Varför?
Undrar Pia Hellertz som översatt artikeln

Zjivago
Zjivago
Gäst
19 september 2014 kl 11:31

Är inte en bot, inte vad jag vet iaf 😉 Om jag publicerar en artikel lovar jag att vara jättetydlig med vem jag är och vilka akademiska eller andra meriter jag kan tänkas besitta som är relevanta för ämnet.

Red
Red
Gäst
19 september 2014 kl 11:23

Och vem förresten är Zjivago? Är du en automatisk “bot”? Finns du? 😉

Zjivago
Zjivago
Gäst
18 september 2014 kl 20:17

Ja Plymouth university finns som sagt, vad denna T J Coles koppling dit är var frågan.

Zjivago
Zjivago
Gäst
18 september 2014 kl 13:33

Vad är personen doktorand i? Vilket lärosäte snackar vi om egentligen, i källan anges “University of Plymoth”, vilket är ett icke existerande universitet. I denna artikel står det i rubriken istället “Plymoth University” vilket är det korrekta. Var publicerades artikeln? Kan inte hitta någon som helst information om den eller författaren på Plymoth Universitys hemsida. Jag skulle nog till bevis om motsatsen framkommer hävda att artikeln försöker framstå sig ha en akademisk grund när någon sådan inte existerar, att den är en bluff.

anders
anders
Gäst
Reply to  Zjivago
18 september 2014 kl 18:29

Kan det vara detta som åsyftas? Söksträngen Plymoth University gav denna som första val.

http://www1.plymouth.ac.uk/research/Pages/default.aspx

Kalle
Kalle
Gäst
Reply to  Zjivago
18 september 2014 kl 22:56

Nej artikeln är ingen bluff. Oavsett om den skrivits av en doktorand vid ett visst universitet eller inte så innehåller den en hel del värdeful information och intressanta referenser – alltså är den ingen bluff. Någon har gjort ett gediget arbetet. Föreslår att du tar ställning till artikelns innehåll istället för att med simpla knep försöka misskrediera den.

Zjivago
Zjivago
Gäst
Reply to  Kalle
19 september 2014 kl 06:14

Så om någon anger en koppling till ett erkänt akademiskt lärosäte och det skulle visa sig inte stämma så är det helt ok menar du? Intressant.

Ivan Björn
13 september 2014 kl 21:55

Tack för en givande artikel i ämnet

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
13 september 2014 kl 10:03
anders
anders
Gäst
5 september 2014 kl 20:56