Experter och läkare varnar: Gravida kvinnor och barn bör ej utsättas för mobiltelefoni och WiFi

publicerad 14 oktober 2014
- Olle Johansson
Olle Johansson, KI - Foto: NASMS, A. McDowell

Men vi människor står mest bara och pratar om detta, medan däremot myror och bin flyr fältet!

Pregnant Woman - Photo: Ken Hammond DEBATT. En internationell grupp av läkare och vetenskapliga experter, tillsammans med ideella organisationer, uppmanade den 3:e juli 2014 gravida kvinnor att begränsa sin exponering för trådlös strålning från mobiltelefoner och andra enheter genom att vidtaga enkla åtgärder för att skydda sig själva och sina ofödda barn, skriver docent Olle Johansson vars artikel SvD och DN inte ville ta in.

Text: Olle Johansson, docent, Karolinska Institutet, Stockholm | Foto på Johansson: Ida Nordlander | Foto på gravid kvinna: Ken Hammond

Denna informationskampanj, som kallas “The Babysafe Project”, koordineras av “The Grassroots Environmental Education and Environmental Health Trust”, och är baserad på oberoende vetenskaplig forskning vilken länkar exponering för trådlös strålning från mobiltelefoner under graviditeten till neurologiska problem och beteendestörningar som liknar ADHD hos barn.

Redan 2010, efter ett konsensusmöte 2009 i Seletun, Norge, hade jag tillsammans med en annan grupp forskare gått ut med liknande starka varningar och rekommendationer i den s.k. Seletunrapporten, och dessa lades bl.a. till grund för Europarådets resolution nr. 1815 från år 2011.

En grupp forskare i Kalifornien genomförde tidigare en stor studie av mobilanvändning hos gravida kvinnor. De tittade på alla barn som var födda i Danmark ett visst år, och intervjuade mödrarna om sin mobilanvändning under graviditeten. De frågade också om barns mobilanvändning och beteende. Det visade sig, till forskarnas förvåning, att de mödrar som hade använt mobiltelefon mest under graviditeten hade den största risken att få barn med beteendesvårigheter.

Det handlade om både autism och ADHD-liknande beteenden. Riskökningen var statistiskt säkerställd. Risken ökade dessutom ytterligare om barnet senare själv använde mobiltelefon. [Divan H A, Kheifets L, Obel C, Olsen J (2008) “Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children”, Epidemiology 2008; 19: 523-529.]

Även foster påverkas

Tro nu inte att detta bara handlar om barn. Nej, även foster påverkas markant. Forskarna Jing, m. fl., vid Department of Public Health, Shandong University i Kina, har studerat påverkan av mobilstrålning på gravida råttors foster [Jing J, Yuhua Z, Xiao-Qian Y, Rongping J, Dong-Mei G, Xi C, “The influence of microwave radiation from cellular phone on fetal rat brain”, Electromagn Biol Med 2012; Jan 23.].

Forskarna mätte förändringar på både nervcellers signalämnen samt effekter på antioxidativa enzym vilka skall skydda våra celler från oxidativ stress. Slutsats? Mobilstrålningen under graviditeten gav upphov till skador på fostrens hjärnor! De föddes alltså redan hjärnskadade. …Men vilka mammor och pappor vill det?

Insekter och andra djur påverkas negativt – Kan ej bero på placeboeffekten

En undersökning utförd 2011 i Lausanne, Schweiz, har visat att signalen från mobiltelefoner inte bara förvirrar bin, utan också kan leda till deras död. När andra forskare exponerade bikupor för mobiltelefonstrålning valde bina i kupan att helt enkelt flytta därifrån för att aldrig återkomma. Detta är exakt det beteende som biodlare världen över benämner CCD, Colony Collapse Disorder, ett fenomen som innebär ett abrupt försvinnande av bina från sina bikupor. Man vet inte varför detta sker, men från myndigheters och ansvarigas håll har man valt att ignorera ovanstående forskningsfynd; mobiltelefonerna och de trådlösa läsplattorna får inte ifrågasättas.

För att ändå få till stånd en pollinering finns det numera på marknaden handhållna elektriska pollinatörer som via högfrekvent ljud skall efterlikna binas vingars vibrationer. Pollen fångas sedan upp i en plastsked och förs över till andra blommor. Andra företag säljer robotbin, alltså riktiga “drönare”, och små robotfåglar. I Kina har man helt enkelt tvingat ut arbetare på fälten som med penslar i händerna gör det jobb som tidigare naturliga pollinatörer gjort i årtusenden. Men är det så vi vill ha det?

Meat_eater_ant_feeding_on_honey02En belgisk-svensk studie på myror [Cammaerts M-C, Johansson O, “Ants can be used as bio-indicators to reveal biological effects of electromagnetic waves from some wireless apparatus”, Electromag Biol Med 2013; early online: 1-7. DOI: 10.3109/15368378.2013.817336] som ej tilläts lämna sitt laboratoriehem gav vid handen att de – när de exponeras för mobilstrålning – då valde att bygga om detsamma.

Foto: Wikimedia Commons

Om mobiltelefonen lades under den del där deras myrägg förvarades, flyttades dessa genast därifrån, diagonalt så långt bort som möjligt, och istället inrättades toaletten över telefonen. De vuxna myrorna uppvisade själva dessutom klara beteendestörningar, med fler och fler avbrott i deras dagliga aktiviteter och ett tilltagande avsynande av sin närmiljö. Att något oroade dem var helt klart.

Franska forskare, under ledning av Alain Vian vid Equipe de Recherche Transduction et Autosurveillance Cellulaire, Université Blaise Pascal i Aubière, har visat att tomatplantor reagerar på skada från relativt svag 900 MHz mobilstrålning från basstationer/antenner. Forskarna menar att de hittat en miljöfaktor som ger en momentan påverkan på arvsmassan i cellerna vilket i sin tur resulterade i att tomatplantans celler reagerade med en kemisk skadesekvens, bl.a. involverande molekylen calmodulin, på exakt samma sätt som om “man hade krossat dem med en hammare” enligt forskarna.

Det räckte att exponera några enstaka blad på plantan för att hela växten skulle reagera. Skadan uteblev dock helt om plantan skärmades av från strålningen [Roux D, Vian A, Girard S, Bonnet P, Paladian F, Davies E, G Ledoigt, “High frequency (900 MHz) low amplitude (5 V/m) electromagnetic field: a genuine environmental stimulus that affects transcription, translation, calcium and energy charge in tomato”, Planta 2008; 227: 883-891].

Det intressanta med tomater är att de inte kan fuska eller låta sig påverkas av åsikter eller förväntningar

Tomat

 • De har inget medvetande.
 • De kan inte röra sig.
 • De lurar inte Försäkringskassan på pengar.
 • De inbillar sig inte saker.
 • De sublimerar inte sina arbetsplatsproblem till påstådda “elallergier”.
 • De läser inte tidningar (så de kan inte vara offer för en massmedial psykos).
 • De är istället mycket känsliga för sin omgivande miljö och är kinkiga vad det gäller sin fortlevnad.

Om de franska tomatplantorna hade kunnat fly hade de självklart gjort det.

Foto: Wikimedia Commons

Leksaker, ej livsnödvändigheter

Jag diskuterar här leksaker, inte livsnödvändigheter såsom rent vatten, ren luft, mat som går att äta utan risk, omvårdnad, omtanke, kärlek och respekt. Barn som inte får dessa livsnödvändigheter går under. Barn som inte får trådlösa läsplattor och mobiltelefoner växer ändå upp till ansvarstagande och kärleksfulla medborgare – det behöver Du inte oroa Dig för!

Idag har olika trådlösa apparater översvämmat våra hem, skolor och andra arbetsplatser. Frågorna runt all deras strålning är många. Vuxna är inte alls säkra på att all denna strålning är ofarlig, de är inte alls säkra på att trådlös teknik är utan risk. Till detta kan man foga ett otal studier och rapporter, expertutlåtanden och sammanställningar vilka sammanfattningsvis säger att det finns “starka misstankar om skador”.

Försiktighetsprincipen och industrianpassade gränsvärden

Dessa texter påpekar dessutom behovet av att man använder “Försiktighetsprincipen”, och detta än starkare efter att WHO klassat radiofrekventa elektromagnetiska fält som möjligt cancerframkallande (2B). Så, att dessa tekniker skulle vara säkra, det kan vi genast stryka, inte ens WHO tror det – och de har ändå en klass i vilken sådana exponeringar i så fall hamnar (“Klass 4 – bevisad icke-humancarcinogen”). Frågan i dag är bara hur stor risken är och vad vi anser att risken får kosta i form av sjukvård, handikappersättning och för tidiga dödsfall.

Inom den biomedicinska forskningen kunde vi mycket snabbt konstatera att de rådande gränsvärden som är satta inte alls uppfyller kraven på ett skydd för befolkningen. De nuvarande “gränsvärdena” är enbart baserade på akuta värmeeffekter samt kontrolleras i laboratorier med s.k. fantom-huvuden, alltså vätskefyllda plastdockor.

Vid ett möte i London år 2008 på det anrika Royal Society (världens främsta vetenskapssamfund) sade professor Paolo Vecchia, chef för ICNIRP, det organ som lanserat dessa rekommendationer [gränsvärden], att de aldrig varit avsedda att vara några medicinska säkerhetsvärden.

Jag citerar:

Han sade om “exposure guidelines”: “what they are not”: “They are not mandatory prescriptions for safety”, “They are not the “last word” on the issue”, and “They are not defensive walls for industry or others”.

Synd bara att världens strålskyddsmyndigheter, hälsomyndigheter, riksdagar och regeringar inte förstår detta enkla och klara besked, utan envisas med att hänvisa till dessa ICNIRPs tekniska rekommendationer.

Biologiskt anpassade gränsvärden saknas

Vi vetenskapsmän och –kvinnor kom därför tidigt att kräva biologiskt-baserade gränsvärden samt att jag krävde utredning om hygieniska gränsvärden (alltså reella säkerhetsvärden). Man kunde lika tidigt konstatera att “lågintensiva (icke-termiska) bioeffekter och negativa hälsoeffekter numera demonstreras vid nivåer betydligt under befintliga gränsvärden”. Och att “de gällande rekommendationerna för allmänheten är otillräckliga och föråldrade med avseende på just sådan långvarig, lågintensiv exponering.”

Vi krävde vidare att Försiktighetsprincipen måste användas för att skydda det levande livet, fr.a. avseende barn. Skulle det visa sig att man använt den i onödan så skulle ingen skada vara skedd. (På motsatsen vågar man inte ens tänka…!) Och notera att jag inte vill taga från barnen deras mat, dricksvatten eller luften de andas (!), bara att de ska vara försiktiga i kontakten med mycket, mycket, mycket starka strålkällor.

Både Europaparlamentet såväl som Europarådet har lyssnat till detta. Europarådet har i sin resolution nr. 1815 från år 2011, “The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment”, konstaterat följande:

The precautionary principle should be applied when scientific evaluation does not allow the risk to be determined with sufficient certainty. Given the context of growing exposure of the population, in particular that of vulnerable groups such as young people and children, there could be extremely high human and economic costs if early warnings are neglected.

Man säger vidare i resolutionen att:

…for children in general, and particularly in schools and classrooms, give preference to wired Internet connections, and strictly regulate the use of mobile phones by school children on school premises.

Olika så kallade officiella expertrapporter har presenterats. I dessa kom man fram till att det inte finns någon anledning till oro. Det gör mig mycket oroad. Det betyder att alla de tusentals arbeten som publicerat mycket allvarliga effekter av elektromagnetiska fält i fullt godkända vetenskapliga tidskrifter alla måste vara fel. Stämmer det?

Osannolikt att alla varnande forskare har fel

Att 10 stycken arbeten ska vara fel är en sannolikhet på 1/10.000.000; att alla ska vara fel är en så liten sannolikhet så att vi saknar en matematisk vardagsterm för det. Men de olika expertgrupperna räds inte detta faktum utan har underkänt alla dessa tidskriftsredaktörers och granskares arbete, samt alla forskarnas mödor.

Jag skulle välkomna en offentlig genomgång där varje underkänt arbete redovisas stycke-för-stycke, rad-för-rad, och där riskförnekarna visar för oss alla exakt var – och på vilket sätt – varje forskargrupp gjort fel. (För några år sedan bad jag dåvarande ansvariga svenska ministrar att skicka mig en sådan genomgång, arbete-för-arbete. Jag fick dock inte någon information över huvud taget tillbaks.)

Ännu mer oroas jag av att den kritiskt granskande forskningen betydligt mer sällan får anslag. Om strålningen nu är helt utan risk så måste denna sanning tåla granskning. I forskningen bär alla vägar till Rom – så, i så fall, kommer till slut alla forskare, även s.k. ‘whistleblowers’, fram till att det är ofarligt att leva hela sitt liv helkroppsbestrålad dygnet runt, var man än befinner sig.

Fram till dess måste vi vara försiktiga, strålningen vi förutsätts tåla är miljonersmiljarder (1.000.000.000.000.000) gånger (eller mer!) starkare än den naturliga bakgrundsstrålningen, och de resultat som publicerats i den biomedicinska litteraturen är, i många fall, synnerligen skrämmande. Det är uppenbart att bin och myror förstår detta och därför flyr när de exponeras. Men varför gör inte vi människor detsamma? Varför står vi bara kvar och pratar?

Barn är det viktigaste varje generation har! Vi har alla ett gemensamt ansvar för alla barn. Vi har också ett lika stort ansvar för myrors, bins och tomatplantors framtid. Ingen kan frånsäga sig sitt personliga ansvar. Man kan aldrig hänvisa till olika officiella rapporter eller sätta upp s.k. “defensive walls” och tro att man därigenom skulle klara sig från nutida eller framtida moral-etiskt ansvar. Aldrig!

Varje människa måste stå upp för livet. Om vi inte gör det så kan det gå riktigt illa. Tiden hastar för det verkar som om bin och myror redan gett upp. Det är allvar. Vi behöver dem. Tro inget annat.

Text: Olle Johansson, docent, Karolinska Institutet, Stockholm

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Bra artikel. Jag har flera gånger tagit upp om att bina försvinner genom utbyggnaden av mobilmaster, och att småfåglar försvinner från parker och innerstäder i samma takt som mobilsändare sätts upp.

  Detta som Olle skriver:

  Det intressanta med tomater är att de inte kan fuska eller låta sig påverkas av åsikter eller förväntningar

  Tomat
  De har inget medvetande.
  De kan inte röra sig. […]

  är ändå helt fel. Tomater påverkas för att de är levande, har ett medvetande.
  Att dom har ett medvetande, är samma sak som att de finns.

 • Beträffande strålning och wifi. Läget börjar blir alltmer alarmerande då EU genom lagstiftning ställer allt högre krav på att allt fler av våra konsumentprodukter ska vara ”smarta” = dvs lågförbrukande av energi och byggda på wifi-teknik.

  I dagarna har EU stiftat en lag om Ecodesign som rör spishällar, ugnar och värmefläktar, vilken tvingar oss ett steg närmare ”Internet of things”, dvs när alla produkter kommer att vara uppkopplade mot nätet. EU säger sig eftersträva energieffektivitet för ”klimatets skull”. Sanningen är dock att vår energikonsumtion istället kommer att gå upp när vi omger oss med allt fler ”smarta” produkter. Tekniken ger byråkrater och big business än större möjligheter att samla in big data om oss i våra hem samtidigt som vår närmaste livsmiljö kan liknas vid en enda stor mikrovågsugn. När kommer vi att ”koka” över?

  “According to the ecodesign directive, which from Friday will cover hobs, ovens and cooking hoods, no model will be allowed on the market if it does not fall below a set energy efficiency limit.”

  ”European Council for an Energy Efficient Economy” är en ideell organisation som arbetar för att utveckla affärslösningar under konceptet ”energisparande ekonomi” i skydd av det ideologiska paraplyet ”climate change”. I ett uttalande avslöjas den nakna sanningen om att vår energikonsumtion faktiskt kommer att gå upp. Ett sätt att hålla masken uppe är att reducera produkternas energiförbrukningen.

  “while the energy efficiency of products is constantly improved, we use more and more appliances and ICT equipment, triggering higher energy use in the residential and service sectors alike. This is due to our improved standards of living and the growing number and types of appliances in the market”

  En företrädare för en europeisk konsumentförening påstår: “Pushing companies to bring energy saving appliances onto the market is good for our economy and for consumers.” Frågan är dock om den trådlösa tekniken verkligen är “so good” för oss? Vem företräder hon egentligen?

  Om man värnar om klimatet så finns det bättre och mer hälsosamma alternativ till smart teknik nämligen långkok i tryckkokare eller storkok för att inte tala om smothies.

  http://www.euractiv.com/sections/energy/eu-introduces-new-rules-make-cooking-greener-312241

  http://www.eceee.org/summerstudy/programme/panels-and-themes/panel-7

  • Birgitta, det är inte Europeiska unionen som har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat (elektricitet) i EN hushållsmaskin som eventuellt strålar hälsofarlig elmiljö, för enskilt bruk i EN svensk bostad eller arbetslokal, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

   Fråga i brev, adresserat till Din hyresvärd eller leverantör av elektricitet eller hushållsmaskin för enskilt bruk, om PRODUKT i Din bostad eller arbetslokal, i nutid, nära framtid och rum har kvalitet och säkerhet, som SKYDDAR Din enskilt ägda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen i total harmoni med EU-domstolens tolkning av EU-rätt och som offentligt redovisats i rättspraxis.

   Får Du inget svar i brev adresserat till EN enskild fysisk person, producerat och kvalitetssäkrat i nutid och rum av EN näringsvÄrksamhet, blir Du blåst på Dina enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutiv organisation, som rättssubjekt inte vill, kan eller vågar FÖRSTÅ nytta, ansvar och risk med att leva eller arbeta, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden i EES och Europeiska unionen.

   Vänlig hälsning
   Lärstad den 23 februari 2015
   Bertil NätvÄrkselev

    • Josef, mitt ”EU-elände” är att Du och andra enskilda svenska humana resurser av det allmänna är lärd, tränad och betygsatt att LYDA Jante och Luthers irrläror, samt Ågrens mentalt nedärvda motstånd att förneka allt som förvirrar enskilt ägda vanor och ovanor i nutid, nära framtid och mentala rum.

     Vem vill, kan och vågar förstå när, var och varför EU-domstolen med säte i Luxemburg, har enskilt ägt monopol på att tolka nytta, ansvar och risk i EU-rätt och incitament att beskatta och bestraffa den svenska regeringen, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutiv organisation i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska marknaden för rätt vård, rätt skola och rätt omsorg i EES och Europeiska unionen.

     Vem vill, kan och vågar lära enskild svensk väljare att INTE överföra enskild hypermakt till EN valsedel, om partinamnet överst på EN valsedel är EN laglös ideell förening u.p.a. och risk, eller ännu värre ETT laglöst kollektiv av ideella svenska partipolitiska föreningar u.p.a. och risk för att i nutid, nära framtid och rum, BLÅSA enskild väljare på enskilt ägda mänskliga rättigheter och enskild ägd möjlighet till skadestånd av det allmänna vid FÖRDRAGSBROTT.

     Vänlig hälsning
     Lärstad den 23 februari 2015
     Bertil NätvÄrkselev

   • Bertil: Jag har varit i mailkontakt såväl med kommunens säkerhetsgrupp och det kommunala energibolaget rörande smarta elmätare och wifi inte minst då jag är omgärdad av mobilmaster och Rakelsändare. Får bara goddag yxskaft-svar. Nivån på säkerhetsgruppens ambitioner är mycket låg och sträcker sig till ökad belysning på mörka platser… Det verkar som de inte vill belysa denna fråga något nämnvärt.

    Josef: EU lyssnar inte på sina väljare utan på ett äverväldigande stort antal think-thanks. Ett av dem; Carnegie Europe, rankad som världens 3:e mest inflytelserika think-thank , ger följande råd: ” The EU needs to restore its dwindling democratic legitimacy by offering solutions that feel relevant to citizens.” Allmänhetens apati och vrede måste därför bemötas av EU med ”emotional intelligence” som innebär att låta väljare få tala av sig på webben. EU satt sin sista potatis och det inte finns någon väg tillbaka för dem i nästa val. Vapenmakt är nog deras enda chans att vinna nästa val.

    Är det inte lite ojämnt med demokrati om vi väljare ska nöja oss med att kommentera på EU-bloggar om ditten och datten i jämförelse med alla think-thanks som påverkar politiken i EU?: http://www.eu.thinktankdirectory.org/

    EU har publicerat en hel serie med filmer på youtube om Internet of things (IoT.). I en av filmerna frågar en ljuv kvinnoröst ”Would’nt that be awesome?”. Om fler väljare skulle förstå vilken förskräcklig framtid de planerar, för oss och våra barn, skulle svaret bli ett rungande: No, it would be AWFUL .

    https://www.youtube.com/watch?list=PLD4B1B7AB8011CFB7&v=RTdRUwl9JsA

    http://carnegieeurope.eu/2015/01/26/emotional-intelligence-for-eu-democracy/i0nq

    https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-future-internet

   • Bertil: Jag har varit i mailkontakt såväl med kommunens säkerhetsgrupp och det kommunala energibolaget rörande smarta elmätare och wifi inte minst då jag är omgärdad av mobilmaster och Rakelsändare. Får bara goddag yxskaft-svar. Nivån på säkerhetsgruppens ambitioner är mycket låg och sträcker sig till ökad belysning på mörka platser… Det verkar som de inte vill belysa denna fråga något nämnvärt.

    Josef: EU lyssnar inte på sina väljare utan på ett överväldigande stort antal think-thanks. Ett av dem; Carnegie Europe, rankad som världens 3:e mest inflytelserika think-thank, ger följande råd: ”The EU needs to restore its dwindling democratic legitimacy by offering solutions that feel relevant to citizens.” Allmänhetens apati och vrede måste därför bemötas av EU med ”emotional intelligence” som innebär att låta väljare få tala av sig på webben.

    EU har publicerat en hel serie med filmer på youtube om Internet of things (IoT.). I en av filmerna frågar en ljuv kvinnoröst ”Would’nt that be awesome?”. Om fler väljare skulle förstå vilken förskräcklig framtid de planerar, för oss och våra barn, skulle svaret bli ett rungande: – No, it would be AWFUL and devastating. Vad händer med alla gravida och barn i den här IoT-miljön?

    https://www.youtube.com/watch?list=PLD4B1B7AB8011CFB7&v=RTdRUwl9JsA

    http://carnegieeurope.eu/2015/01/26/emotional-intelligence-for-eu-democracy/i0nq

    https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-future-internet

    • Birgitta, tack för information om att Du bara fick ”goddag yxskaft-svar” och att ”de” inte vill belysa denna fråga något nämnvärt!

     Resultat av Dina brev i nutid och rum, blev att ”de” LURADE Dig på Dina enskilt ägda mänskliga rättigheter och möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, för säkerhetsbrist i ”goddag yxskaft-svar”, som med RÄTT kunskap i nutid och rum, kan transformeras till fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre FRIA solidariska marknaden för RÄTT vård, skola och omsorg i EES och Europeiska unionen.

     Det som i nutid, nära framtid och rum SKYDDAR Dina enskilt ägda hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, är Din under förbrukad tid i livet enskilt utvecklade och enskilt ägda KUNSKAP, att i nutid och mentala rum, FÖRSTÅ när, var och VARFÖR.

     Vänlig hälsning
     Lärstad den 25 februari 2015
     Bertil NätvÄrkselev

 • Jag har ett sovrum målat med skyddsfärg samt folie med emf-skydd för fönstrena samt dubbelt tyg med emf skydd för detta fönster men ändå har jag full mobiltäckning i rummet, dock ingen wifi. Vad kan man göra mer?

 • Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

 • Tack för en intressant artikel. Till @Maria Wallberg vill jag säga att tunnelbanan och väntsalen på flygplatser är bland det värsta jag upplever, tillsammans med skolsalar med trådlösa datorer där alla ska arbeta samtidigt. Jag har varit känslig för trådlösa nätverk sedan 2010, något som min omgivning har mycket svårt att förstå.

 • Tackar oxå 🙂

  http://www.electricsense.com/1299/cell-phone-tower-protection-tips-what-to-do-if-a-cell-phone-tower-is-erected-next-to-your-home/

  Mera tips om mobil/wifi -strålning, författaren verkar vara påläst, dubbelkolla gärna med andra källor samt läs kommentarerna om ni har intresse, många som frågar, författaren svarar. verkar seriöst tycker jag som har begränsad insikt, jag är ej expert.

  Mjo en litar hellre på myrorna och bina än mobiltillverkarna.

  nåja världen är full av gifter som myndigheterna inte verkar bry sig om att undersöka för att inte tala om cocktail -effekterna av dessa.

  Är nog bara oberoende forskning som kan få till lagar och ändringar.
  Här är en oberoende fond som ska forska på kost, vet ej om newsvoice har haft något
  inlägg om den:

  http://ettsotareblod.se/kostfonden-ar-har-nu-ska-det-bli-forandring/

  Kanske nåt liknande kan komma till vad gäller strålning.

 • Tack för din värdefulla artikel.

  Den borde väcka varenda makthavare till insikt. Tyvärr styrs motståndet av marknadskrafter med starka ekonomiska intressen. Riktigt stora forskningsanslagen tilldelas de forskare som är villiga att presentera önskvärda resultat, som i detta fall, visar att den lågintensiva strålning vi exponeras för av våra mobiler, är betydligt lägre än den strålskyddsmyndigheten angett som övre gräns.
  Men då Mammon tillåtits få en så viktig roll, kan all vetenskaplig etik och moral förpassas till papperskorgen, som försumbart och i sammanhanget fullständigt ovidkommande.
  Att din artikel inte fick publiceras i varken SvD eller DN är ur vetenskaplig synvinkel mycket svårt att förstå. Om man däremot söker efter orsaken i ett pekuniärt sammanhang, kanske bitarna plötsligt kan falla på plats. Vad vet jag?

  . Din artikel visar

 • Får inte glömma att det även finns de som har det i generna. Jag tex växte upp utan mobiltelefon och wifi, jag har tourettes och adhd. Min son föddes 2001, fanns knappt mobil eller wifi då heller när jag var gravid. Han har autism och adhd. Min andra pojke är 9 år och har ingen diagnos.

  • Bara en liten kommentar till att det knappt fanns mobiler år 2000.
   NMT analoga mobiler började användas 1982. Den stora boomen för mobiler (GSM) kom till julen 1993, då prisnivån passade allt fler privatanvändare. 1998 byggdes GSM 1800 ut och DECT-bärbara “trädgårdstelefoner” började användas i stor skala (en produkt som borde ha totalförbjudits omedelbart, p g a dess hälsovådliga påverkan).
   Jag har lagt upp lite om mobilens historia här http://maxicom.se/Mobiltelefonins-historia.php
   Kanske kan vara intressant som en nostalgisk återblick.

 • Finns målarfärg som skyddar mot mobilstrålning,

  http://e-safewear.dk/sv/faurg-17/hsf54-1-l-ny-pris-264.html

  Dæmpning: 36 dB (99,975% afskærmnings effektivitet) i ét lag maling, 43 dB (99,995% afskærmning effektivitet) i dobbelt lag maling. Testet og certificeret af professor Dipl.Ing.Pauli på Microwave Laboratorium for Universitetet for det tyske forsvar i München, med følgende standarder: MIL-Standard 285, IEEE-STD 299-1997, ASTM D4953-89.

  99,975% avskärmingseffektivitet) måste väl vara väldigt bra? Hittade inget om WiFI.
  Är WiFi samma strålning.

  Testing shielding paint T98Alpha Geovital – Healthier EMR radiation protection and wall earthing

  Ska snart renovera hemma, kommer nog att måla om oxå 🙂

 • Hej Olle,
  Jag är utom mig av oro när jag tänker på det och läser din artikel eftersom mina barn, 2 och 9 år gamla, reser på tunnelbanan varje dag i ca 15 minuter en väg för att komma till dagis och skola och alla sitter med sina telefoner. De får däremot inte använda mobil själva. Har jag redan skadat mina barn, och isf kan jag återställa deras hälsa om vi flyttar ut på landet och de inte längre kommer att sitta på tunnelbanan varje vardag?

  Mvh,
  Maria Bengtsson

 • Tak Olle fordi du vedholdende fylder medier med videnskabelige sandheder om sundheds og miljø skadelige virkninger af trådløse teknikker, som teleindustrier, grådige aktionærer, EU kommissionen, nationale politikere, strålemyndigheder og mobil afhængige mennesker stadig lukker øjnene for. Ansvar er den sværeste livskunst.

 • Tack Olle för ett bra och övertygande inlägg! Och tack för att du fortsätter att kämpa trots alla försök att motarbeta dig!

  Du skriver: “Att 10 stycken arbeten ska vara fel är en sannolikhet på 1/10.000.000”. Hänger inte riktigt med här, vill du utveckla ditt resonemang lite? Varför blir det just denna storleksordning på sannolikheten? Försöker inte att motbevisa dig, tror också att sannolikheten för att alla arbeten som påvisar risker är fel, är försvinnande liten. Men undrar om det är några speciella siffror som du har använt här?

  Tack!

  • Bäste Tobbe C!

   Varmt tack för Dina vänliga ord!

   Inom biomedicinsk statistik tillåter man en högsta sannolikhet på 5% för att en studie kommit fram till fel resultat. Att tio studier då alla skulle vara fel ger en sannolikhet på mindre än 1/10.000.000, i själva verket blir den ca. 1/10.000.000.000.000!

   Med många vänliga hälsningar
   Olle J.

    • Bäste Tobbe C!

     Varmt tack för Dina vänliga ord!

     Inom biomedicinsk statistik tillåter man en högsta sannolikhet på 5% för att en studie kommit fram till fel resultat. Att tio studier då alla skulle vara fel ger en sannolikhet på mindre än 1/10.000.000, i själva verket blir den ca. 1/10.000.000.000.000!

     Med många vänliga hälsningar
     Olle J

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *